dnes je 21.6.2024

Input:

Specifické požadavky podzákonných předpisů pro případ mimořádných událostí

15.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.7.2
Specifické požadavky podzákonných předpisů pro případ mimořádných událostí

JUDr. Anna Janáková

Legislativa
Zákoník práce v ust. § 102 odst. 6 ukládá zaměstnavateli, aby přijal opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, a stanoví k tomu obecný rámec. Podzákonné právní předpisy obsahují řadu konkrétních požadavků, které by měl zaměstnavatel (podle druhu činnosti ve firmě) při přípravě opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí brát v úvahu. Jedná se zejména o požadavky následujících předpisů:

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

V ust. § 3 odst. 3 stanoví, že "před uvedením pracoviště do provozu a používání je nutné zajistit opatření pro zdolávání mimořádných událostí a pravidla pro chování zaměstnanců k zajištění bezpečné evakuace osob, případně zvířat, podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně)“.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

V příloze nařízení vlády v II. části – Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky se stanoví, že "zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech“.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., stanoví řadu požadavků, která se týkají mimořádných událostí a opatření přijímaných zaměstnavatelem pro případ zdolávání mimořádné události.

Práce musí být upravena tak, aby zaměstnanec nekonal práci na pracovišti, na kterém je korigovaná teplota vzduchu nižší než –30 °C, nejde-li o naléhavé provádění oprav, odvracení nebezpečí pro život nebo zdraví, při živelních a jiných mimořádných událostech; ochrana zdraví zaměstnanců se pro tyto účely zajišťuje střídáním zaměstnanců nebo jinou organizací práce podle konkrétních podmínek práce (ust. § 7).

Chemické faktory a prach

Hodnocení zdravotního rizika pro zaměstnance, který je při práci exponován chemické látce, směsi nebo prachu, zahrnuje též využití závěrů z již provedených lékařských prohlídek a vyšetření, využití závěrů z mimořádných událostí a dalších informací z dostupných zdrojů (ust. § 10).

Pokud v případě mimořádné události nepostačují dostupná technická opatření k omezení nadměrné expozice zaměstnance chemické látce nebo prachu na přijatelnou míru (ust. § 12), musí být:

  • do doby odstranění příčin stavu, který v důsledku mimořádné události vedl k nadměrné expozici chemické látce nebo prachu, na tomto pracovišti omezen počet zaměstnanců na ty, kteří provádějí nezbytné práce,

  • kontaminovaný prostor vymezen kontrolovaným pásmem, jde-li o mimořádnou událost spojenou s únikem chemické látky, směsi nebo prachu do pracovního prostředí a vymezení kontrolovaného pásma je účelné vzhledem k po vaze uniklé látky, směsi a jejímu množství,

  • po odstranění příčin mimořádné události zajištěno kontrolní měření chemické látky, směsi nebo prachu vždy, pokud lze očekávat jejich přítomnost v pra covním prostředí i po ukončení všech opatření směřujícíchk likvidaci mimořádných událostí.

Azbest

Pro zaměstnance, který je nebo může být exponován azbestu nebo prachu z materiálu obsahujícího azbest, musí být zajištěno v pravidelných intervalech školení, které umožní získávání znalosti a dovedností k uplatňování správné prevence ohrožení

Nahrávám...
Nahrávám...