dnes je 27.2.2020

Input:

Specifika skladování

16.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.9.7
Specifika skladování

Ing. Zdeněk Juránek

Požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP

Je zřejmé, že bezpečný a zdraví neohrožující způsob skladování je bezprostředně navázán na skladovaný materiál, zejména jeho vlastnosti včetně potenciální rizikovosti pro zaměstnance i okolí. Požadavky pro skladování proto musí vždy respektovat požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak jak jsou definovány v § 349 odst. 1 zákoníku práce. I s ohledem na skladovaný materiál je tedy povinností každého zaměstnavatele uplatňovat požadavky předpisů na ochranu života a zdraví, předpisů hygienických a protiepidemických, technických předpisů, technických dokumentů a norem, stavebních a dopravních předpisů, předpisů o požární ochraně, o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví.

Sklady pohonných hmot, hořlavých kapalin a tuhých maziv

Konkrétně je možné uvést např. požadavky na sklady pohonných hmot, hořlavých kapalin a tuhých maziv, stanovených NV č. 101/2005 Sb.:

  • - Provedení skladu musí splňovat požadavky zvláštních právních předpisů. Ve skladu, popřípadě na vstupu do něj, musí být viditelně umístěn seznam osob, oprávněných manipulovat s nebezpečnou látkou nebo přípravkem ve skladu, a místní řád skladu.
  • - Sklad musí být označen značkou zákaz vstupu nepovolaných osob a zákaz výskytu otevřeného ohně.
  • - Sklad pohonných hmot, hořlavých kapalin a tuhých maziv musí mít nepropustnou podlahu, chemicky odolnou proti skladované látce či přípravku.
  • - K umělému osvětlení skladu smí být použito pouze pevně umístěné svítidlo v nevýbušném provedení. Výrazně označený vypínač se umísťuje vně skladu.

Nebezpečné látky

Na oblast skladování nebezpečných látek se vztahuje velké množství výše uvedených předpisů, uveďme alespoň požadavky § 238 vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění (dále jen „vyhl. č. 48/1982 Sb.”):

  • - nebezpečné látky smějí být skladovány jen na místech k tomu určených v předepsaném množství a v bezpečných obalech,
  • - na obalech musí být vyznačen jejich obsah a bezpečnostní označení,
  • - společně skladovat se smějí jen ty nebezpečné látky (jejich směsi), které spolu nebezpečně nereagují,
  • - zásobníky pro skladování nebezpečných látek musí být opatřeny bezpečnostním zařízením, odpovídajícím druhu skladovaného materiálu, jalovou výpustí pro vyprazdňování, pokud není vyprazdňování zajištěno jinak, a zařízením na měření teploty uvnitř zásobníku,
  • - armatury cisteren a nádrží musí být po dobu skladování opatřeny spolehlivými uzamykatelnými kryty.

Sypké hmoty

Samostatnou právní úpravou je řešena i problematika skladování sypkých hmot. Stabilní skladovací zařízení sypkých hmot (dále jen „skladovací zařízení”) je v Příloze č. 5 k NV č. 378/2001 Sb. definováno jako stabilní zařízení nebo prostorová konstrukce umožňující skladování sypké hmoty, jejichž objem přesahuje 3 m3 a v nichž lze skladovat sypké hmoty o výšce přesahující 1,5 m. V tomto právním předpise nalezneme požadavky na zajištění bezpečného provozu a používání skladovacích zařízení. Jedná se zejména o požadavky konstrukční, spočívající např. v povinnosti zabránit přístupu k nebezpečnému prostoru, ve kterém by mohlo dojít k zachycení zaměstnanců; ochraně před padajícími, odlétajícími nebo rozprašovanými sypkými hmotami a zabránění nežádoucímu vniknutí předmětů do skladovacího zařízení; ochraně před nebezpečnými účinky statické elektřiny nebo zabránění vzniku požáru (výbuchu s následným požárem) pro případ možného nebezpečí nahromadění plynných nebo tuhých emisí nebo jejich směsí ve výbušných koncentracích.

Ochranná zařízení

Nezbytnou povinností při provozu skladovacích zařízení je i stanovení velikosti a tvarů otvorů ochranných zařízení s přihlédnutím k nebezpečnému prostoru, s ohledem na vlastnosti, strukturu a množství skladovaných sypkých hmot a na možnosti propadnutí zaměstnanců do skladovacího zařízení.

Vstupy a otvory do uzavřených nebezpečných prostor skladovacích zařízení

Dalším právním požadavkem výše uvedeného nařízení vlády je nutnost zabezpečení vstupů a otvorů do uzavřených nebezpečných prostor skladovacích zařízení proti nežádoucímu vstupu zaměstnanců nebo jejich nahodilému pádu; ochrana vstupů k otevřenému skladovacímu zařízení, kde je možnost stálého přístupu k hornímu otvoru, před pádem dovnitř skladovacího zařízení pevným zábradlím s vrchním madlem ve výšce 1,1 m. U vypouštěcích otvorů skladovacích zařízení a jejich uzávěrů musí být spolehlivě