dnes je 18.5.2024

Input:

Specifikace nebezpečí a z nich plynoucích rizik při práci v laborabořích

21.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.9.3
Specifikace nebezpečí a z nich plynoucích rizik při práci v laborabořích

PhDr. Alena Juklíčková

Na chemických pracovištích a v chemických výukových laboratořích se můžeme mimo běžných rizik setkat také s riziky zvláštními, typickými pro toto prostředí.

 • Chemické látky v laboratořích – toxické, mutagenní, karcinogenní látky.

 • Práce s elektrickými zařízeními.

 • Úrazy při práci se skleněným vybavením.

 • Procesy prováděné za sníženého nebo zvýšeného tlaku.

 • Používání plynových kahanů a tlakových lahví.

Nebezpečné chemické látky

Nebezpečné látky mohou poškodit zdraví mnoha způsoby. Některé jsou možným zdrojem vzniku rakoviny, jiné mohou negativně ovlivňovat schopnost reprodukce nebo mohou být příčinou vrozených vad dětí. Další látky mohou poškozovat mozek nebo nervový systém, způsobit astma či kožní problémy. K poškození zdraví nebezpečnými látkami může dojít jak při jediném krátkém kontaktu s těmito látkami, tak po dlouhodobé expozici jejich účinkům, pokud se hromadí v organismu.

Správně provedené hodnocení rizik je základem pro jejich minimalizaci. Zaškolení a zácvik zaměstnanců na základě výsledků hodnocení rizik ke správné (bezpečné) praxi jsou důležitou součástí řízení rizik. Riziko, které látka představuje, určují dva faktory: charakteristika látky a míra expozice jejím účinkům.

Analýza rizikových faktorů

V laboratořích jsou vždy přítomny rizikové faktory a rizika, která mohou mít následky na pracovníka nebo i na okolí a na životní prostředí.

Rizikové faktory pracovního systému v laboratořích lze rozdělit na:

 • Fyzikální rizikové faktory pracovního systému

  • mechanické,

  • způsobené prašností,

  • mikroklimatické,

  • způsobené hlukem a vibracemi,

  • elektrická, magnetická a elektromagnetická pole,

  • UV a IR záření a lasery,

  • ionizující záření.

 • Chemické rizikové faktory:

  • jednotlivých chemických látek nebo kombinovaných účinků více látek působících dlouhodobě nepříznivě

Nahrávám...
Nahrávám...