dnes je 16.6.2024

Input:

Specifikace nebezpečí v silniční dopravě a z nich plynoucí rizika

30.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.2.8
Specifikace nebezpečí v silniční dopravě a z nich plynoucí rizika

Ing. Miroslava Šmídová

Provoz vozidel jako takový nebezpečí přináší, dokonce nebezpečí značná (viz zejména tragické bilance dopravních nehod na pozemních komunikacích). Provoz vozidel, požadavky na jejich technický stav, požadavky na pozemní komunikace a další související problémové okruhy upravují v převážné míře dopravní předpisy zpracovávané a vydané Ministerstvem dopravy, nikoli předpisy ryze bezpečnostní. Z důvodu, že však není možno tuto problematiku opomenout, jsou dále nebezpečí v silniční dopravě pojmenována, a jsou naznačena některá ze základních opatření k jejich minimalizaci, a to nejen z pohledu zaměstnavatelů, ale i samotných zaměstnanců.

Nedodržování pravidel silničního provozu

V té nejobecnější rovině se jedná o všechna nebezpečí, která s sebou přináší jízda a činnost řidiče jak na pozemních komunikacích, tak při jízdě a činnostech mimo ně. Jedná se o nebezpečí plynoucí z nedodržování pravidel silničního provozu, tj. zejména nevěnování se plně řízení a nesledování situace v provozu na pozemních komunikacích, nepřizpůsobení jízdy technickým vlastnostem vozidla, nepřipoutání se za jízdy bezpečnostním pásem, telefonování za jízdy, dále z nedodržování pokynů policisty a pokynů osob oprávněných řídit provoz na pozemních komunikacích, z nerespektování dopravního značení, dopravního zařízení a neřízení se světelnými, popřípadě i doprovodnými akustickými signály.

V rámci minimalizace nebezpečí, které přináší silniční provoz, případně jízda a činnost v terénu, jsou řidiči: povinni dodržovat pravidla silničního provozu, musí respektovat dopravní značení, pokyny oprávněných osob k řízení silničního provozu apod., nesmí jezdit s vozidlem s prasklým nebo poškozeným čelním sklem, nesmí umísťovat ve svém zorném poli žádné předměty (okrasné nebo upomínkové), které by omezovaly výhled všemi směry, s výjimkou situací, která by snižovala bezpečnost jízdy (za deště nebo sněžení); při jízdě na motocyklu nebo na mopedu musí mít na hlavě nasazenou a řádně připevněnou ochrannou přilbu schváleného typu a chránit si za jízdy zrak vhodným způsobem (brýlemi nebo štítem), v případech zvláštních okolností, zejména při nedostatečném rozhledu nebo v terénu mimo pozemní komunikace, musí zajistit bezpečné couvání a otáčení za pomoci dalšího zaměstnance.

Nedodržování bezpečnostních požadavků

Další nebezpečí vznikají z nedodržování některých ustanovení základního bezpečnostního předpisu pro tuto problematiku, tj. nařízení vlády č. 168/2002 Sb., např. zastavování a stání na místech, kde vozidlo překáží z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení, nebo je ohroženo prací konanou v jeho blízkosti, povahou terénu nebo vedením inženýrských sítí, otáčení a couvání, nevyhovuje-li tomu povaha terénu, jízda po nedostatečně pevném, širokém a sjízdném terénu.

Technický stav vozidla

Zásady předcházení nebezpečí dopravní nehody v důsledku závady na vozidle jsou:

  • k jízdě užívat pouze vozidlo v odpovídajícím technickém stavu, zejména co se dotýká brzdového systému, vůle řízení, osvětlení, dostatečného dezénu pneumatik a dalších,

  • v případě závady zjištěné během jízdy tuto odstranit, není-li to možné učinit, pokračovat v jízdě přiměřenou rychlostí jen do nejbližšího místa, kde je možno ji odstranit – přitom učinit taková opatření, aby během jízdy nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a nedošlo k poškození pozemních komunikací a životního prostředí,

  • zajistit stanovené prohlídky ve stanicích technických kontrol a stanicích měření emisí, včetně odstranění zjištěných závad,

  • náležitou pozornost věnovat prohlídkám vozidel přepravujících nebezpečné věci.

Nedodržení kvalifikace řidičů

Kvalifikační způsobilost pro řidiče je nezbytná k odstranění nebezpečí chybného a neodborného jednání v souvislosti s neznalostí.

Zaměstnavatelé řidičů mají povinnost respektovat stanovené požadavky pro kvalifikaci řidičů, nepodceňovat problematiku školení, zejména seznámení se s novými předpisy a pravidly silničního provozu.

Špatný zdravotní stav řidičů

V rámci kontroly zdravotního způsobilosti k řízení vozidel a pro bezpečnou jízdu je nutno podrobovat se stanoveným lékařským prohlídkám a respektovat jejich výsledek, řídit vozidlo s ohledem na svůj současný zdravotní stav, nepožívat alkohol ani jiné návykové látky před řízením a během vlastního řízení, dále nepodceňovat problematiku ohrožení nemocí z povolání, resp. nemocí z povolání.

Nedodržování pracovního režimu

V rámci minimalizace tohoto nebezpečí je nutno dodržovat stanovený pracovní režim, respektovat při případném nocování v kabině vozidla požadavky na nezávislé topení, tato nocování ve vozidle realizovat přiměřeně, bezpečnostní přestávku trávit aktivním způsobem.

Nebezpečí při přepravě nákladů

Při předpravě nákladů mohou vzniknout nebezpečí v souvislosti s pádem nedostatečně zajištěného nákladu. Předměty umístěné ve vozidle omezují nebo ohrožují řidiče a přepravované osoby nebo brání řidiči ve výhledu. Nevhodně umístěný náklad může může porušit stabilitu a ovladatelnost vozidla, event. zakrýt stanovené osvětlení. Vyčnívající předměty mohou ohrozit ostatní účastníky silničního provozu. Nebezpečí přináší i případná nečekaná reakce přepravovaného zvířete. Pro minimalizování výše uvedených nebezpečí musí řidiči dodržovat požadavky předpisů, které problematiku upravují a učinit vhodná opatření k eliminaci těchto

Nahrávám...
Nahrávám...