dnes je 2.12.2023

Input:

Státní dozor na úseku požární ochrany

7.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5
Státní dozor na úseku požární ochrany

Josef Černý

Správními úřady na úseku požární ochrany jsou Ministerstvo vnitra a hasičský záchranný sbor kraje. Úkoly státní správy na úseku požární ochrany stanovené na základě zákona o PO plní v přenesené působnosti také orgány krajů a obcí (§ 23 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, aktuální znění verze č. 20, účinná od 1.1.2022 do 30.6.2023).

Ministerstvo vnitra mimo jiné schvaluje koncepci organizace a rozvoje požární ochrany, zpracovává, poskytuje a předkládá Ministerstvu financí návrhy na uvolňování finančních prostředků ze státního rozpočtu na požární ochranu, po projednání s Ministerstvem obrany organizuje požární ochranu pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu a zabezpečuje přípravu na činnost v tomto období, řídí výkon státní správy, vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany, kontroluje plnění úkolů u hasičských záchranných sborů krajů, řídí odbornou přípravu a usměrňuje po odborné stránce výkon služby v jednotkách požární ochrany, zabezpečuje výzkum a vývoj, stanoví postup při zjišťování příčin vzniku požárů a v závažných případech se zjišťování těchto příčin zúčastňuje, zpracovává rozbory příčin vzniku požárů, stanoví zaměření preventivně výchovné, propagační a ediční činnosti na úseku požární ochrany a podílí se na jejím zabezpečení, vytváří a provozuje informační systém požární ochrany, na vyžádání hasičského záchranného sboru kraje poskytuje odbornou a metodickou pomoc při posuzování dokumentace staveb a technologií zvláštního významu, soustřeďuje a vyhodnocuje informace potřebné pro zásahy jednotek požární ochrany a ústřední řízení záchranných prací, zabezpečuje statistické sledování požárů a mimořádných událostí se zásahy jednotek požární ochrany, zabezpečuje provádění požárně technických expertíz, zajišťuje mezinárodní spolupráci hasičského záchranného sboru a je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické infrastruktury a uplatňuje závazné stanovisko v společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu energetické infrastruktury z hlediska požární ochrany. Dále je oprávněno stanovit prováděcím právním předpisem technické podmínky staveb a technologií, podmínky požární bezpečnosti výrobků a činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požárů a technické podmínky věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení. Ministerstvo vnitra je také orgánem státní správy ve věcech škol požární ochrany a v rámci této působnosti zřizuje, zrušuje a řídí střední školy požární ochrany a vyšší odborné školy požární ochrany, provádí v nich inspekci výchovy a vzdělávání a hospodářsky je zabezpečuje.

Hasičský záchranný sbor kraje mimo jiné zpracovává koncepci požární ochrany kraje, vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany, kontroluje plnění opatření orgánů kraje vydaných na úseku požární ochrany, odpovídá za připravenost a akceschopnost jednotek hasičského záchranného sboru kraje, zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů pro potřeby hasičského záchranného sboru, řídí po odborné stránce výkon služby v jednotkách požární ochrany, koordinuje zabezpečování požární ochrany v kraji s ostatními orgány, soustřeďuje podklady pro zabezpečení materiálních a finančních prostředků jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, zpracovává podklady k vydání právních předpisů pro příslušné správní orgány kraje v oblastech, které stanoví zákon, soustřeďuje a vyhodnocuje informace potřebné pro zásahy jednotek požární ochrany a řízení záchranných prací, zabezpečuje statistické sledování požárů a mimořádných událostí se zásahy jednotek požární ochrany na území kraje, v rozsahu stanoveném Ministerstvem vnitra řídí a organizuje odbornou přípravu příslušníků, velitelů jednotek hasičských záchranných sborů podniků, velitelů a strojníků jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, velitelů a strojníků jednotek sboru dobrovolných hasičů podniků, projednává přestupky a správní delikty na úseku požární ochrany, zpracovává jedenkrát ročně zprávu o stavu požární ochrany v kraji a předkládá ji krajskému úřadu, zabezpečuje preventivně výchovnou, propagační a ediční činnost na úseku požární ochrany podle zaměření stanoveného Ministerstvem vnitra.

Poznámka autora: Působnosti stanovené krajskému úřadu a radě kraje nebo obecnímu úřadu podle zákona o PO jsou výkonem přenesené působnosti (§ 89a zákona č. 133/1985 Sb., o PO, aktuální znění verze č. 20, účinná od 1.1.2022 do 30.6.2023).

Kraj

Krajské úřady:

 • projednávají koncepci požární ochrany v kraji,

 • vytvářejí podmínky pro dislokaci a vybavení jednotek hasičského záchranného sboru,

 • organizují s hasičským záchranným sborem kraje požární ochranu v období stavu ohrožení státu a válečného stavu,

 • hradí k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany náklady jednotkám sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí spojené se zásahy mimo jejich územní obvod a podílí se na financování jejich akceschopnosti, pořízení a obnově požární techniky.

Rada kraje:

 • vydává nařízením kraje požární poplachový plán kraje,

 • stanoví nařízením kraje podmínky k zabezpečení:

 • plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany

 • zdrojů vody k hašení požárů

 • požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

 • požární ochrany v budovách zvláštního významu

 • požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Kraj:

 • projednává roční zprávu o stavu požární ochrany v kraji,

 • k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany přispívá: hasičskému záchrannému sboru kraje na financování jeho potřeb, obcím na financování potřeb jejich jednotek sborů dobrovolných hasičů.

Dokumentace požární ochrany kraje

Dokumentaci požární ochrany kraje tvoří (§ 1 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, aktuální znění verze č. 2, účinná od 1.1.2003):

 • koncepce požární ochrany kraje, kterou zpracovává hasičský záchranný sbor kraje (§ 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, aktuální znění verze č. 20, účinná od 1.1.2022 do 30.6. 2023)

 • roční zpráva o stavu požární ochrany kraje (§ 26 odst. 2 písm. n) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, aktuální znění verze č. 20, účinná od 1.1.2022 do 30.6. 2023)

 • požární poplachový plán kraje,

 • dokumentace k zabezpečení plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany a zdrojů vody k hašení požárů,

 • dokumentace k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, v budovách zvláštního významu a při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Poznámka: součástí dokumentace požární ochrany kraje je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti zpracovávaná a vedená podle zvláštních předpisů, např. zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, aktuální znění verze č. 3, účinná od 1.1.2018 do 31.1. 2022 (budoucí znění verze č. 4, účinná od 1.2. 2022 do 30.6. 2023, viz zákon č. 261/2021 Sb.), zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, aktuální znění verze č. 14, účinná od 1.1. 2022 do 31.12. 2022, vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře, aktuální znění verze č. 2, účinná od 1.1. 2022 apod.

Obec a obecní úřad

Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany:

 • zřizuje jednotku dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly (zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, aktuální znění verze č. 14, účinná od 1.1.2022 do 31.12.2022) ve svém územním obvodu; členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu,

 • udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,

 • zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,

 • zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany,

 • zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o zaměstnance zařazené v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, členy jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů obce nebo podniků, popřípadě i o osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle § 18 zákona č, 133/1985 Sb., o požární ochraně, aktuální znění verze č. 20, účinná od 1.1.2022 do 30.6. 2023, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce,

 • poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který se ve své pracovní době nebo v době, ze které mu plyne příjem z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, zúčastní zásahu při požáru nebo jiných záchranných prací při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech nebo nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy,

 • zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce preventivní zdravotní prohlídky,

 • zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu,

 • zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany,

 • zřizuje ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit požár,

 • zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti,

 • umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce podle nařízení kraje a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek,

 • spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany; za tím účelem mohou obce soustřeďovat finanční prostředky,

 • organizuje preventivně výchovnou činnost,

 • obecně závaznou vyhláškou: vydává požární řád obce, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.

Obec plní obdobně povinnosti uložené zákonem o PO právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám.

Obecní úřad na úseku požární ochrany:

 • zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na jejich odborné přípravě,

 • zjišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu.

Vybrané obecní úřady:

 • zabezpečují podle požárního poplachového plánu okresu, popřípadě kraje hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech mimo svůj územní obvod,

 • zabezpečují akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce k zásahům mimo svůj územní obvod,

 • na základě nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, zabezpečují nepřetržitou pracovní pohotovost mimo pracoviště v počtu nejméně jednoho požárního družstva o sníženém početním stavu.

Komentář:

Úkoly stanovené krajskému úřadu, radě kraje a obecnímu úřadu jsou výkonem přenesené působnosti podle § 89a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, aktuální znění verze č. 20, účinná od 1.1.2022 do 30.6.2023.

Dokumentace požární ochrany obce

Dokumentaci požární ochrany obce tvoří (§ 1 odst. 3 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, aktuální znění verze č. 2, účinná od 1.1.2003):

 • dokumentace o zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo společné jednotky požární ochrany,

 • řád ohlašovny požárů,

 • dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti,

 • požární řád obce,

 • dokumentace k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob a úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu,

 • plán výkonu služby

Nahrávám...
Nahrávám...