dnes je 1.10.2023

Input:

Stavební výtahy

27.7.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.3.4
Stavební výtahy

Ing. Pavel Krejcar

Stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby, jsou skupinou vyhrazených zdvihacích zařízení ve smyslu vyhlášky č. 19/1979 Sb.

Stavební výtah je definován jako dočasné zdvihací zařízení obsluhující úrovně nástupišť technických a stavebních prostor vedenou plošinou, vedenou klecí nebo jiným vedeným zařízením nesoucím náklad. Jejich problematika a bezpečnost se řeší podle ČSN EN 12159 (27 4403) Stavební výtahy pro dopravu osob a nákladů se svisle vedenými klecemi z května 2001. Norma se vztahuje na motoricky poháněné dočasně instalované stavební výtahy (dále jen "výtahy“), které jsou určeny pro použití osobami s povoleným vstupem do stavebních a technických prostor, a které obsluhují úroveň nástupišť a jsou vybaveny klecí

  • navrženou pro dopravu osob nebo osob a nákladů,

  • vedenou,

  • pojíždějící svisle nebo na dráze odkloněné maximálně o 15 stupňů od svislé roviny,

  • zavěšené na laně poháněné bubnem nebo podpírané pastorkem a hřebenem, hydraulickým válcem (přímo nebo nepřímo), nebo rozpínatelným pákovým mechanismem,

  • kde stožáry mohou nebo nemusejí vyžadovat podepření nezávislými konstrukcemi, pokud jsou vztyčeny.

Bezpečnostní požadavky

Konstrukce výtahu musí umožňovat bezpečné používání, postavení, demontáž a údržbu. Musí být možné vztyčit výtah s použitím bezpečných způsobů přístupu, jako jsou ty, které se nabízejí ze střechy klece nebo ekvivalentních zařízení.

Konstrukce všech prvků, které musí být použity během postavení, např. díly stožáru, musí zohledňovat jejich hmotnost vzhledem k ruční manipulaci. Kde je přípustná hmotnost pro ruční manipulaci překročena, musí výrobce uvést v návodu k používání doporučení ohledně vhodného zdvihacího příslušenství.

Vodítka musejí být tuhá, nesmějí být užity ohebné prvky (např. lana nebo řetězy).

Odklonění jakékoli části stožáru nebo klece musí být omezeno tak, aby nemohla nastat žádná kolize (např. s nástupištěm).

Připojení nosných prvků (hřebene) k vodítku/stožáru musí zabezpečit, že nosný prvek je udržován ve správné poloze tak, že stanovená zatížení mohou být přenesena na stožár; upevnění jsou zabezpečena před uvolněním např. použitím pojistné matice.

Kotvení stožáru musí odolat případům zatížení. Zvláštní pozornost musí být věnována silám vznikajícím při postavení a demontáži.

Pojezd klece a jakéhokoli vyvažovacího závaží musí být omezen na konci jejich dráhy nárazníky.

Základní požadavky

Výtah, který je uveden do provozu, musí mít:

  • základní ohrazení,

  • ochranu dráhy výtahu,

  • zábrany nástupišť v každém přístupovém místě.

Výše uvedená zařízení musejí zabránit udeření osob pohyblivými částmi a pádu do dráhy výtahu.

Základní ohrazení výtahu musí být ze všech stran do výšky alespoň 2,0 m. Všechna pohyblivá vyvažovací zařízení musejí být umístěna uvnitř základního ohrazení výtahu. Kde je pro účely údržby základního ohrazení zpřístupněno dveřmi, musí být tyto možno otevírat zevnitř.

Postavený výtah musí být z důvodu ochrany vybaven na každém nástupišti zábranami včetně základního ohrazení. Zábrana se nesmí otevírat směrem do šachty výtahu.

Musejí být provedena opatření k zabránění rozdrcení prstů mezi panely dveří.

Dveře nástupišť musejí být otevírány nebo zavírány zařízením, které je mechanicky nebo jinými prostředky ovládáno pohybem klece.

Během nakládání a vykládání nesmí být vodorovná vzdálenost mezi prahem klece a prahem nástupiště větší než 50 cm.

Všechny dveřní uzávěry musejí být pevně přichyceny a musejí být zabezpečeny proti uvolnění.

Aby byl zabezpečen pro účely údržby bezpečný přístup pod klec, musejí být použity prostředky, které zajistí vytvoření minimální svislé světlé vzdálenosti (pohyblivá podpěra nebo ekvivalent) alespoň 1,8 m. Volný prostor se musí rozkládat pod celou plochou klece. Musí být možno vysunout a demontovat tyto použité prostředky bez přítomnosti osoby pod klecí.

Klec musí být uzavřena ze všech stran.

Pro stanovení maximálního počtu osob v kleci musí být použita plocha podlahy klece 0,2 m2; hmotnost osoby se uvažuje 80 kg.

Podlaha klece musí být zkonstruována tak, aby vydržela zatížení, musí být protiskluzová (např. mřížkovaný plech) a musí umožňovat volný odtok vody.

Klec musí mít stěny po celé výšce mezi podlahou a střechou.

Pokud nejsou všechny dveře zavřené, nesmí být možné zahájit provoz, nebo v něm pokračovat.

Uzávěrky dveří klece společně s každým připojeným spouštěcím mechanismem se provádějí podle příslušných ustanovení kapitoly 8 EN 81-1 z roku 1998. Musejí být brány v úvahu účinky okolního prostředí, jako jsou led, déšť apod.

Pomoc osobám v kleci musí přijít vždy z venku pomocí konkrétní nouzové operace. V kleci musejí být alespoň jedny dveře nebo poklop umožňující nouzový únik, které lze otevřít zvenku klece bez klíče a z vnitřku klece speciálním klíčem. Tímto prostředkem úniku mohou být dveře klece, poklop na střeše klece nebo dveře nouzového úniku.

Zařízení proti pádu klece

Musí být instalováno bezpečnostní zařízení, které zabrání pádu klece. Použito musí být jednoho z následujících typů bezpečnostních zařízení:

  • zachycovač aktivovaný v případě zvýšené rychlosti,

  • pojistné ventily.

Bezpečnostní zařízení musí být schopno zastavit klec s 1,3násobkem nosnosti a udržet ji v klidu.

Vybavovací rychlost omezovače rychlosti nesmí překročit jmenovitou rychlost výtahu o více než 0,4 m/s. Musí být provedeno opatření, kterým

Nahrávám...
Nahrávám...