dnes je 25.5.2024

Input:

Staveniště - zabezpečení a provádění pracovních činností

15.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.6.2
Staveniště – zabezpečení a provádění pracovních činností

Ing. Pavel Petrů

Stavby a staveniště (viz zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon) jsou pracoviště jako každé jiné. Proto je nutné zajistit na nich bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Po celou dobu provádění prací musí být zajištěn jejich bezpečný stav a případné závady neprodleně odstraňovány.

Zajištění staveniště

Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musejí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení.. Přitom je nutné zejména:

 • Staveniště v zastavěném území na jeho hranici souvisle oplotit. Výška oplocení musí být nejméně l,8 m.

 • U liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče. Zábradlí může být nahrazeno zábranou. Za vhodnou zábranu se považuje:

  • - zábradlí, u něhož nemusejí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí
  • - přenosné dílcové zábradlí,
  • - bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí,
  • - překážka nejméně 0,6 m vysoká,
  • - zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m,

Poznámka:

Nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením.

Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené osoby obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením.

 • Označit bezpečnostní značkou (viz nař. vl. č. 11/2002 Sb.) zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

 • Označit vjezdy na staveniště pro vozidla dopravními značkami (viz vyhl. č. 30/2001 Sb.), provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi.

 • Označit zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám bezpečnostní značkou (viz nař. vl. č. 11/2002 Sb.) na všech vjezdech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

Zajištění staveniště proti úrazu osob

Po celou dobu provádění prací musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací, zejména musí být:

 • Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, povolen pouze, pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše.

 • Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při skladování, dopravě a manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví osob zdržujících se na staveništi, popřípadě v jejich bezprostřední blízkosti.

 • Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, zakryty, ohrazeny nebo zasypány.

 • Uvnitř stavěných objektů bezpečný stav povrchu podlah, zejména vstupů do objektů, frekventovaných chodeb a vnitřních komunikací a zajištěno udržování, čištění a úklid podlah, pochůzných ploch a komunikací.

 • Komunikace a průchody udržovány volně průchodné a volné, bez překážek a nesmějí být zastavovány stavebním materiálem, provozním zařízením apod. překážky na komunikacích musejí být neprodleně odstraňovány.

 • Zajištěn dostatečné el. osvětlení v noci, za snížené viditelnosti (v suterénních prostorách, sklepech, místnostech bez oken a denního osvětlení, v kanálech apod.).

 • Zvoleny vhodné trasy,vstupů na stavbu, staveništní komunikace, chůzi po svahu a přístupové cesty a chodníky a zajištěno jejich čistění a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí.

 • Volné okraje výkopů, přechodových lávek, a můstků zabezpečeny zábradlím příp. nápadnou překážkou.

Rozvody energie

Při stavební činnosti se vyskytují dvojí vedení energie:

 • prozatímní vedení energií pro účely stavby,

 • vedení energií staveništěm nebo v jeho těsné blízkosti.

Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musejí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny.

Zahájení prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo energetických zařízení je možné jen s vědomím jejich provozovatele a při dodržení jím stanovených podmínek a za dodržení bezpečnostních předpisů. Zhotovitel musí stanovit v souladu s těmito podmínkami nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení osob nebo pracovních strojů k těmto vedením, stavbám nebo zařízením.

Rozvody elektřiny

Zdrojem nebezpečí zasažení elektrickým proudem osob, případně požáru, mohou být.při provádění stavebních.prací prozatímní zařízení pro rozvod energie na staveništi, ale i poškození a kolize s podzemními a nadzemními vedeními v prostorách staveniště nebo v jeho těsné blízkosti.

Problematika elektrických zařízení je řešena v části Vyhrazená elektrická zařízení.

Prozatímní elektrická zařízení

Kromě dalších požadavků uvedených v části Vyhrazená elektrická zařízení prozatímní elektrická zařízení na staveništi musejí:

 • být navržena, provedena a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí pro osoby, vznik požáru nebo výbuchu,

 • splňovat požadavky předpisů a podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech,

 • mít hlavní vypínač elektrického zařízení umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musejí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi,

Pokud nelze vedení pohyblivých přívodů a el. kabelů vést mimo komunikace, musejí být zabezpečeny proti mechanickému poškození přejezdovými můstky nebo vhodně vyvěšeny.

Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci.

Rozvody plynu

Při narušení a poškození plynových potrubí s únikem zemního plynu může dojít k požárům a/nebo, v případě jeho průniku do uzavřených prostor a v případě iniciacevytvořené výbušné směsi k výbuchu opět s následkem požáru.

Problematika plynových zaříní je řešena v části Vyhrazená tlaková zařízení.

Nebezpečí na staveništi

Zásadní nebezpečí a rizika při provádění stavebních prací a opatření k jejich eliminaci jsou uvedena v části Analýza rizik při stavebně-montážních pracích příručky. Další preventivní opatření pro jednotlivé činnosti jsou uvedeny dále.

Zemní práce

Před zahájením zemních prací je nutno zajistit následující:

 • Vytýčení tras podzemních vedení.

 • Součástí projektové dokumentace jsou trasy podzemních vedení, energetických, telekomunikačních, vodovodních, kanalizačních, kolektorů apod. v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově a to i v případě, kdy se projektová dokumentace nezpracovává. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. O seznámení musí být proveden zápis, ve kterém je uveden obsah seznámení, kdo seznámení provedl a podpisy zúčastněných osob.

 • Určit rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich rozměry, způsob zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh pažení a sklony svahů výkopů a určeny způsoby těžení zeminy.

 • Zajistit okolní stavby, jejichž stabilita by mohla být ohrožena.

 • Stanovit způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště.
  Pokud zasahují zemní práce pod hladinu povrchové nebo podzemní vody, musí být předem určen rozsah a způsob snížení hladiny vody, např. jejím odvedením nebo odčerpáním za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem. Provedení plánovaných prací pod hladinou vody lze, pokud to použité technologie umožňují, přičemž musejí být přijata opatření proti pádům fyzických osob do vody.

 • Zabezpečit výkopy proti pádu osob.
  Zabezpečení může být provedeno zakrytím, nebo volné okraje musejí být zajištěny vhodnou konstrukcí zamezující pádu fyzických osob do výkopu. Nejčastěji je instalováno zábradlí, které musí splňovat následující podmínky: Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážce u podlahy o výšce min. 0,15 m. Madlo musí být ve výšce 1,1 m nad podlahou.
  Při výšce podlahy 2 m a více nad dnem výkopu je prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy nutno zajistit proti propadnutí osob. Zajištění je možno provést osazením středních tyčí, případně jiné výplně. Zábradlí včetně výplně musí být dostatečně pevné a únosné. Zajištění ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze provést vhodnou zábranou. Za vhodnou zábranu se považuje:

  • - zábradlí, u něhož nemusejí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí,
  • - přenosné dílcové zábradlí,
  • - bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí,
  • - překážka nejméně 0,6 m vysoká,
  • - zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m.

  Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy pevným zábradlím, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. Zvýšenou pozornost je nutno věnovat výkopům v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech.
  Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musejí být přes výkopy zřízeny přechody o šířce nejméně 1,5 m nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. Přechody musejí být opatřeny pevným zábradlím včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách.
  Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m. Zábradlí musí být zřízeno po obou stranách, pouze pokud nepřesahuje hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně.

 • Do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu nesmějí být okraje výkopu zatěžovány. V projektové dokumentaci musí být stanovena  nejmenší vzdálenost od okraje, po kterou nesmí být terén zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem. Výjimku tvoří případy, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena jiným způsobem, stanoveným v projektové dokumentaci.

 • Stěny výkopu musejí být zajištěny proti sesutí. Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než:

  • - 1,3 m v zastavěném území,
  • - 1,5 m v nezastavěném území,

  v zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších.
  Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým postupem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené. Musí být označeny, že se do nich nesmí vstupovat

 • Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů.

 • Ve zdůvodněných případech provádí zhotovitel měřením koncentrace nebezpečných par nebo plynů, aby předešel jejich výbuchu nebo zapálení.

 • Do výkopů je zakázáno seskakovat nebo slézat po povrchu výkopu.

 • Pro osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než l: 5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami.

 • Rozměry výkopů musejí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 0,8 m.

 • Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru. Ohrožený prostor vzniká zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu.
  Prostor, ohrožený činností stroje je vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m, pokud není v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak.

 • Obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na jednom pracovním záběru musí mít dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru. Při sníženém výhledu (hustá mlha, sněžení,tma apod.) nesmí pokračovat v práci se strojem.

 • Při ručním provádění výkopových prací se fyzické osoby nesmějí vzájemně ohrožovat.

 • Nesoudržné zeminy musejí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny, nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musejí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu.

 • Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů.

 • Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, plechů nebo jiných zhutňovacích prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb.

 • Zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou údržbu zábran zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů.

 • Konstrukce pracovní plošiny pro dočasné uložení vykopané zeminy musí být upevněna tak, aby neohrožovala bezpečnost fyzických osob a stabilitu pažení nebo stěny výkopu. Na části pažení lze uvedenou plošinu připevňovat pouze tehdy, je-li pažení k tomuto účelu přizpůsobeno.

 • Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná komunikace ve sklonu nejvýše 1:5, bez prudkých přechodů se zpevněným povrchem. Zhotovitel dbá, aby její povrch nebyl kluzký. Při přepravě zeminy pro zásyp výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem, musí být při okraji výkopu zřízena pevná zarážka zabraňující sjetí kolečka do výkopu.

 • Odstraňování pažení:

  • - Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce.
  • - Při hrozbě nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo poškození staveb v jeho blízkosti musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu.

   Svahování:

  • - Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho blízkosti ohroženy sesuvem zeminy.
  • - Jakmile vzniknou pochybnosti o stabilitě svahu, zhotovitel nebo fyzická osoba zhotovitelem určená k řízení výkopových prací určí opatření k zamezení sesuvu svahu a upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů podle geologických a hydrogeologických podmínek tak, aby byla zajištěna bezpečnost fyzických osob. Podkopávání svahů je nepřípustné.
  • - Při ohrožení stability svahu (např. při nepříznivých povětrnostních podmínkách) se nikdo nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem.
 • Při práci na svazích je nutno zamezit sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu, zejména pokud je sklon strmější než l:l a ve výšce větší než 3 m. Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou nelze, pokud je to nutné, musejí být v technologickém postupu stanoveny podmínky pro zajištění bezpečnosti fyzických osob, zdržujících se na nižších stupních.

 • Zmrzlá zemina: Způsob těžby, dopravy a případného rozmrazování zmrzlé zeminy musí stanovit zhotovitel v technologickém postupu s ohledem na bezpečnost fyzických osob a ochranu dotčených podzemních sítí technického vybavení území.

 • Prostor rozmrazování musí být zřetelně vymezen, aby nevzniklo nebezpečí popálení nebo propadnutí fyzických osob.

Betonářské práce a práce související

Pro bednění platí dále:

 • Musí být těsné, únosné a prostorově tuhé.

 • Musí být v každém stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí.

 • Při montáži, demontáži a používání bednění se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce.

 • Podpěrné konstrukce bednění, stojky a rámové podpěry, musejí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině.

 • Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika.

 • Podpěrné konstrukce musejí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez

Nahrávám...
Nahrávám...