dnes je 11.8.2020

Input:

Stížnosti na postup poskytovatele pracovnělékařských služeb

14.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.7.4
Stížnosti na postup poskytovatele pracovnělékařských služeb

JUDr. Anna Janáková

Prošetřování a vyřizování stížností způsobem zákonem stanoveným lze považovat v širším slova smyslu také za formu určitého dozoru nad řádným poskytováním pracovnělékařských služeb a činností souvisejícími se zdravotními službami.

Zákonný základ

Před přijetím balíčku zákonů o nové zdravotnické reformě v roce 2011 nebyl způsob šetření stížností na poskytování zdravotní péče upraven dostatečně. Proto byl otázce řešení stížností v zákoně č. 372/2011 Sb. věnován poměrně velký prostor; problematika je upravena ustanoveními § 93§ 97 zákona č. 372/2011 Sb. Právní úprava stanoví práva pacientů a postup poskytovatelů zdravotních služeb (včetně pracovnělékařských služeb) a dalších zúčastněných subjektů při podávání a vyřizování stížností proti postupu při poskytování zdravotních služeb. Je zajištěn jednotný postup při vyřizování stížností a současně je posíleno postavení pacienta v systému poskytování zdravotních služeb. Zákon vymezuje povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb a příslušných správních orgánů zabývající se prokazatelným způsobem stížnostmi podanými pacienty a dalšími osobami, jak jsou uvedeny níže. Upravuje vlastní režim podávání a vyřizování těchto stížností

Kdo může podat stížnost

Proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost  pacient (u pracovnělékařských služeb je to uchazeč o zaměstnání nebo zaměstnanec),  zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta, osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo  osoba zmocněná pacientem (dále též „stěžovatel”).

Komu se podává stížnost

Stížnost podává stěžovatel poskytovateli, proti kterému směřuje; tím není dotčena možnost podat stížnost podle jiných právních předpisů (například k lékařským komorám). Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji podala, nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, na újmu.

Řízení o stížnosti

Poskytovatel zdravotních služeb (též pracovnělékařských služeb) je povinen:

∙navrhnout stěžovateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné,

∙vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení; tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů; jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je nepříslušný, je povinen ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu; o prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je povinen informovat stěžovatele,

∙vést evidenci o podání stížností a o způsobu jejich vyřízení,

∙umožnit stěžovateli nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie,

∙jde-li o šetření stížnosti příslušným správním orgánem, poskytnout mu na jeho vyžádání včasnou a nutnou součinnost; to platí i pro poskytovatele, který poskytl související zdravotní služby.

Pokud stěžovatel nesouhlasí s vyřízením stížnosti, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k