dnes je 8.12.2023

Input:

Stohování

16.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.9.6
Stohování

Ing. Zdeněk Juránek

Charakteristika stohování

Stohování je jeden z nejčastěji používaných způsobů skladování, při kterém jsou manipulační jednotky (palety, výrobky, předměty, prvky apod.) ukládány na sebe do vrstev, tedy do do stohů (hranic apod.). Stoh je následně definován jako prostorový útvar vytvořený z více vrstev skladovaných nebo přepravovaných manipulačních jednotek (kusový materiál, předměty, výrobky, palety, stavební dílce apod.), jedná se o jediný svislý sloupec vytvořený na sebe uloženými (stejnými) předměty. Obdobně stohovaná hranice je názvoslovně určena jako hromada, do níž jsou předměty organizovaně ukládány, nikoliv sypány. Mohou se do nich ukládat i předměty měnného tvaru, jako pytle, žoky, vaky, balíky apod.

Stohovací výška

Z nejčastěji používaných pojmů je v souvislosti se stohováním možné ještě zmínit stohovací výšku, která je vyjádřena výškou stohu měřenou od podlahy k hornímu okraji stohu. Pro příklad je na tom místě možné uvést stanovenou stohovací výšku EUR palet prostých, která činí 6000 mm (max. 5 vrstev ve stohu). Obdobně stohovací výška palet prostých 600 x 800 mm je stanovena na 2000 mm (max. 4 vrstvy ve stohu) a stohovací výška palet prostých 800 x 1200 mm na 5500 mm (max. 4 vrstvy ve stohu).

Stohovací nosnost

Stohovací nosnost je největší dovolená hmotnost břemene, kterým lze trvale zatížit manipulační jednotku (paletu, kontejner, přepravku, bednu apod.) v nejspodnější vrstvě při stohování. Stohovací vůle je definována jako vůle mezi horní a dolní částí stohovacího systému palet, ukládacích beden, přepravek v příčném a podélném směru při jejich dosednutí.

Bezpečnostní požadavky na stohování

Stohování musí být prováděno v souladu s platnými technickými a bezpečnostními požadavky na technická zařízení a výrobky a na značení manipulačních jednotek. Při stanovení základních bezpečnostních požadavků je nezbytné vycházet zejména z ČSN 26 9030, příslušných norem pro konkrétní manipulační jednotky a z průvodní dokumentace výrobců, popř. ze zaměstnavatelem zpracovaného místního provozního bezpečnostního předpisu.

Při stohování manipulačních jednotek, označených stohovací nosností a nebo stohovací výškou a nebo počtem vrstev ve stohu nesmí být tyto hodnoty překročeny.

Manipulační jednotky, které nejsou označeny stohovací nosností a nebo stohovací výškou a nebo počtem vrstev ve stohu (pokud se vyskytnou) lze stohovat za předpokladu, že takto budou dodatečně označeny pro zjištění, že:

  • - jsou konstrukčně, popř. svým tvarem uzpůsobeny manipulaci při stohování (nabírací otvory, prvky pro závěsnou manipulaci, uzpůsobení pro svěrací čelisti apod.),
  • - snesou stohovací tlaky,
  • - vytvořený stoh bude stabilní,
  • - stohovací výška je stanovena tak, aby byla zajištěna stabilita stohu (viz informativní příloha A ČSN 26 9030),
  • - při stohování manipulačních jednotek není překročeno dovolené zařízení užitné plochy skladu.

Manipulační jednotky stohované vidlicovou manipulací musí mít mezi jednotlivými vrstvami mezeru (nabírací otvor) pro zasunutí vidlice vysokou nejméně 60 mm.

Výška stohu musí být pouze taková, aby mezi horní hranou manipulační jednotky a spodní hranou stropní konstrukce nebo instalacemi (např. potrubí, svítidla) byla dodržena bezpečnostní vzdálenost nejméně 200 mm.

Při stohování manipulačních jednotek je zakázáno zajišťovat stabilitu stohu manipulačních jednotek provazováním, podpíráním nebo vzájemným opíráním. Zajišťovat stabilitu stohů manipulačních jednotek opíráním o různé konstrukce je možné, pokud pro takovýto způsob stohování jsou vytvořeny bezpečné podmínky stanovené v místním řádu skladu.

Bez vazačovou závěsnou manipulací musí být stohovány manipulační jednotky, jejichž závěsná místa poslední vrstvy stohu jsou výše než 1 800 mm od místa bezpečného postavení obsluhy. Místo bezpečného postavení obsluhy je na prostředku nebo zařízení, které je k tomuto účelu určeno. Do této výšky závěsných míst se mohou manipulační jednotky stohovat vazačovou závěsnou manipulací.

Pokud je umožněno odebírání materiálu z nastohovaných manipulačních jednotek, musí být prováděno bezpečně, a to maximálně do výšky 1 800 mm od místa bezpečného postavení obsluhy, přičemž nesmí být porušena stabilita stohu. Po nastohovaných manipulačních jednotkách se nesmí lézt, nebo se na nich pohybovat. Stabilita stohu manipulačních

Nahrávám...
Nahrávám...