dnes je 18.4.2024

Input:

Tématické okruhy a osnovy

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.1
Tématické okruhy a osnovy

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Školení zaměstnanců

Současná právní úprava požární ochrany.

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany.

Přehled dokumentace požární ochrany a způsob jejího vedení.

Dokumentace požární ochrany - stanovení organizace zabezpečení PO, řád ohlašovny požárů, požární kniha.

Dokumentace požární ochrany - požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační řád.

Státní kontrola, kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce.

Podmínky požární bezpečnosti při používání tepelných spotřebičů, základní požadavky na komíny.

Požární bezpečnost technických a technologických zařízení.

Požárně bezpečnostní zařízení.

Elektrická požární signalizace.

Evakuace osob, únikové cesty.

Podmínky požární bezpečnosti při svařování.

Elektrická zařízení jako možný iniciační zdroj.

Osobní a věcná pomoc při zdolávání požárů.

Hasící přístroje.

Požární tabulky, bezpečnostní barvy, značky.

Příklad osnovy:

 1. Organizace požární ochrany a zajištění požární ochrany v organizaci (firmě, a.s.)

 2. Základní povinnosti na úseku požární ochrany, které vyplývají ze zákona č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákon č.67/2001 Sb.) a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

 3. Požární nebezpečí v organizaci (firmě, a.s. atd.)

  • požární nebezpečí vyplývající z činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím,

  • požární nebezpečí od nedopalků cigaret,

  • požární nebezpečí od elektrické instalace a elektrických zařízení,

  • požární nebezpečí při skladování a používání hořlavých kapalin,

  • požární nebezpečí při provozu topidel,

  • požární nebezpečí při svařování,

  • požární nebezpečí při zpracování hořlavých látek.

 4. Dokumentace požární ochrany

  • požární řád,

  • poplachové směrnice,

  • dokumentace zdolávání požárů,

  • evakuační plán.

 5. Požadavky na bezpečný provoz, údržbu a obsluhu zařízení na pracovišti v případě požáru.

 6. Zajištění požární ochrany v mimopracovní době.

 7. Rozmístění a způsob použití přenosných hasících přístrojů a ostatních věcných prostředků požární ochrany.

 8. Seznámení s funkcí a způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení (elektrická požární signalizace, SHZ, zařízení pro zásobování vodou, suchovody apod.).

  (Při zpracování tématického plánu a časového rozvrhu školení a odborné přípravy je třeba věnovat pozornost zejména požárnímu nebezpečí, které se u konkrétní právnické nebo fyzické osoby vyskytuje a veškerá tato nebezpečí v tomto dokumentu uvést).

Celková doba školení: 60 až 90 minut.

Školení vedoucích zaměstnanců

Současná právní úprava požární ochrany.

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany.

Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí.

Způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím.

Základní povinnosti fyzických osob.

Přehled dokumentace požární ochrany a způsob jejího vedení.

Dokumentace požární ochrany - stanovení organizace zabezpečení PO, řád ohlašovny požárů, požární kniha.

Dokumentace požární ochrany - posouzení požárního nebezpečí.

Dokumentace požární ochrany - požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační řád.

Dokumentace požární ochrany - bezpečnostní dokumentace, doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

Organizace a provádění školení a PO a organizace a provádění odborné přípravy.

Státní kontrola, kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Vyloučení věci z užívání, zákaz činnosti a zastavení provozu.

Pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám.

Jednotky PO.

Zásady přestupkového řízení a přestupky na úseku PO.

Zásady požární bezpečnosti výrobních objektů.

Zásady požární bezpečnosti nevýrobních objektů.

Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce.

Podmínky požární bezpečnosti při používání tepelných spotřebičů, základní požadavky na komíny.

Požární bezpečnost technických a technologických zařízení.

Požárně bezpečnostní zařízení.

Elektrická požární signalizace.

Evakuace osob, únikové cesty.

Podmínky požární bezpečnosti při svařování.

Zásady PO při manipulaci, ukládání a skladování plynů, zejména hořlavých plynů.

Elektrická zařízení jako možný iniciační zdroj.

Osobní a věcná pomoc při zdolávání požárů.

Hasící přístroje.

Věcné prostředky požární ochrany, požární technika.

Požární tabulky, bezpečnostní barvy, značky.

Odborná příprava preventivních požárních hlídek

Současná právní úprava požární ochrany.

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany.

Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí.

Způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím.

Základní povinnosti fyzických osob.

Přehled dokumentace požární ochrany a způsob jejího vedení.

Dokumentace požární ochrany - stanovení organizace zabezpečení PO, řád ohlašovny požárů, požární kniha.

Dokumentace požární ochrany - posouzení požárního nebezpečí.

Dokumentace požární ochrany - požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační řád.

Dokumentace požární ochrany - bezpečnostní dokumentace, doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

Organizace a provádění školení a PO a organizace a provádění odborné přípravy.

Státní kontrola, kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Vyloučení věci z užívání, zákaz činnosti a zastavení provozu.

Pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám.

Jednotky PO.

Zásady přestupkového řízení a přestupky na úseku PO.

Zásady požární bezpečnosti výrobních objektů.

Zásady požární bezpečnosti nevýrobních objektů.

Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce.

Podmínky požární bezpečnosti při používání tepelných spotřebičů, základní požadavky na komíny.

Požární bezpečnost technických a technologických zařízení.

Požárně bezpečnostní zařízení.

Elektrická požární signalizace.

Evakuace osob, únikové cesty.

Podmínky požární bezpečnosti při svařování.

Zásady PO při manipulaci, ukládání a skladování plynů, zejména hořlavých plynů.

Elektrická zařízení jako možný iniciační zdroj.

Ochrana před účinky statické elektřiny.

Osobní a věcná pomoc při zdolávání požárů.

Hasící přístroje.

Zásobování požární vodou.

Věcné prostředky požární ochrany, požární technika.

Hořlavé kapaliny - provozovny a sklady, výdejní čerpací stanice.

Požární tabulky, bezpečnostní barvy, značky.

Základní hasební látky

Nahrávám...
Nahrávám...