dnes je 19.5.2022

Input:

Tematický plán a časový rozvrh školení o požární ochraně vedoucích zaměstnanců

8.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.15.1
Tematický plán a časový rozvrh školení o požární ochraně vedoucích zaměstnanců

Josef Černý

Vzor

RÁMCOVÝ TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ

O POŽÁRNÍ OCHRANĚ VEDOUCÍCH ZAMÉSTNANCŮ1)

 

OZNAČENÍ FIRMY:

(název, sídlo, IČ) .................................................................. 

Školení o požární ochraně („PO“) vedoucích zaměstnanců2) zajišťují právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které z hlediska požárního nebezpečí provozují činnosti v kategoriích se zvýšeným požárním nebezpečím3) a vysokým požárním nebezpečím4), a to při jejich nástupu nebo ustanovení do funkce a dále opakovaně nejméně jednou za tři roky 5). Školení o PO vedoucích zaměstnanců provádí odborně způsobilá osoba nebo technik PO6).

Povinnost školení se vztahuje na všechny vedoucí zaměstnance7).

Určení způsobu ověření znalostí8): znalosti získané absolvováním školení o PO se u vedoucích zaměstnanců ověřují testem (pohovorem, před zkušební komisí určenou statutárním orgánem, podnikající fyzickou osobou nebo jejím odpovědným zástupcem), který je přílohou tohoto tematického plánu a časového rozvrhu školení o PO. 

Náplň školení o PO vedoucích zaměstnanců (tematický plán): 

Téma č. 1 – organizace a zajišťování PO, základní povinnosti vyplývající z předpisů o PO

vnitřní předpis, kterým se stanoví organizace požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozované(ných) činnosti(í), začlenění provozovaných činností z hlediska požárního nebezpečí do kategorií - bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím. Dokumentace PO - začlenění provozovaných činností do kategorie se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím,

 • povinnosti podnikatelských subjektů s ohledem na kategorii (e) provozované (ných) činnosti (í) z hlediska požárního nebezpečí,

 • provádění soustavné kontroly (součást řízení) dodržování plnění úkolů na úseku PO vedoucími zaměstnanci v jejich působnosti,

 • provádění pravidelné kontroly plnění úkolů na úseku PO odborně způsobilou osobou nebo technikem PO nebo preventistou PO formou preventivních požárních prohlídek („PPP“). Lhůty PPP. Požární kniha.

 • provádění školení o PO vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců, osob zajišťujících PO v době sníženého provozu a mimopracovní době a fyzických osob, které se s vědomím podnikatelského subjektu zdržují, za podmínek stanovených zákonem o PO, na jeho pracovištích, areálu apod. Dokumentace vztahující se ke školení o PO - tematický plán, časový rozvrh a záznam o provedeném školení o PO. Způsob ověřování znalostí získaných školení o PO

 • dokumentace požární ochrany - posouzení požárního nebezpečí činnosti s vysokým požárním nebezpečím a jeho schvalování, požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, řád ohlašovny požáru, dokumentace zdolávání požárů apod.,

 • kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

 • osobní a věcná pomoc při požáru. Povinnosti vlastníků, správců a uživatelů nemovitostí při požáru a cvičení jednotky požární ochrany („J PO“),

 • správní úřady na úseku PO, jejich postavení a působnost. Hasičský záchranný sbor a jeho organizace. Státní požární dozor. Postihy za porušování předpisů o PO podnikatelských subjektů a fyzických osob. Postavení a působnost ( samostatná, přenesená ) samosprávného kraje a obce na úseku PO. Nařízení rady kraje na úseku PO, obecně závazná vyhláška obce na úseku PO,

 • PO, požární hlídka, preventivní požární hlídka (y). Organizace a činnost J PO. Odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost v J PO a požární hlídce. Zřizování a odborná příprava zaměstnanců zařazených v preventivní požární hlídky,

 • Integrovaný záchranný systém, krizové řízení a krizové plánování,

 • čištění, kontrola a revize spalinové cesty (§ 43 až § 47 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, aktuální znění verze č. 20, účinná od 1.1. 2022 do 30.6. 2023) a dále vyhl. MV č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, platnost a účinnost od 29.1. 2016

Téma č. 2  požární nebezpečí vznikající při činnostech provozovaných ve ................ (uvede se označení podnikatelského subjektu, tj. právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby)

 • požárně technické charakteristiky látek (pevné, kapalné, plynné), které se používají při provozování činnosti (í) nebo se u podnikatelského subjektu vyskytují,

 • chemické látky a chemické směsi a jejich vlastnosti: zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), aktuální znění verze č. 10, účinná od 1.1. 2021, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP z anglického classification, labe lling and packaging) ze dne 16. prosince 2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č.1907/2006, L 353 31.12. 2008, ve znění pozdějších změn a doplňků. Nařízení stanoví pravidla pro harmonizovanou klasifikaci a označování látek a směsí uvnitř Společenství.

 • vyhláška ministerstva životního prostředí č. 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B, aktuální znění verze č. 1, účinná od 1.10. 2015; vyhláška MŽP č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování, aktuální znění verze č. 2, účinná od 1.1. 2022, vyhláška MŽP č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku, aktuální znění verze č. 1, účinná od 1.10. 2015, vyhláška MŽP č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie, aktuální znění verze č. 1, účinná od 1.10. 2015, vyhláška MŽP č. 229/2015 Sb., o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole, aktuální znění verze č. 1, účinná od 1.10. 2015.

Nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické směsi. Prevence havárií nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí včetně vedení předepsané dokumentace (zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), aktuální znění verze č. 3, účinná od 1.1. 2018 do 31.1. 2022 (od 1.2. 2022 do 30.6. 2023 bude platit verze č. 4,viz zákon č. 261/2021 Sb.), vyhláška č. 163/2012 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe, aktuální znění verze č. 1, účinná od 14.6. 2012,

 • vyhláška č. 61/2013 Sb., o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech, aktuální znění verze č. 1, účinná od 15.3. 2013,

 • přehled provozovaných nebezpečných činností, jejich charakteristika a opatření k zabránění vzniku mimořádné události (požár, výbuch, provozní havárie apod.). Určení, označení a přehled míst, kde jsou provozovány z hlediska požárního nebezpečí činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím,

 • vnitřní předpisy (akty hospodářského a jiného řízení) vydané na tomto úseku,

 • dokumentace PO vztahující se k provozování z hlediska požárního nebezpečí činností se zvýšeným (viz stanovení podmínek požární bezpečnosti) a vysokým požárním nebezpečím (posouzení požární nebezpečí činnosti s vysokým požárním nebezpečím, podmínky požární bezpečnosti zapracované do dokumentace požární ochrany (§ 15 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., aktuální znění verze č. 4, účinná od 1.1. 2022), viz například požární řád, místní provozní řád, technologický postup ...).

Téma č. 3  dokumentace PO

 • požární řády, požární řády, požární poplachové směrnice, popřípadě požární evakuační plán a další

Nahrávám...
Nahrávám...