dnes je 21.6.2024

Input:

Test PO

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.18.3.1
Test PO

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Vzhledem ke znění vyhl. č. 23/2008 Sb., o požární bezpečnosti shromažďovacích prostorů u staveb pro obchod – viz text na str. 4 a 13 viz Vzor osnovy školení uvádíme pro úplnost i tento test

Nejvyšším právním předpisem požární ochrany je:

a) zákon č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

b) zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů

c) zákon č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů. b)

Podrobnosti o povinnostech fyzických osob při předcházení požárům stanoví:

a) vyhláška č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

b) vyhláška č. 481/982 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

c) zákon o požární ochraně. a)

Podrobnosti o školeních a odborné přípravě na úseku požární ochrany stanoví:

a) zákoník práce,

b) tematický plán a časový rozvrh školení a odborné přípravy,

c) vyhláška č. 246/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů. c)

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany:

a) Ministerstvo vnitra – ředitelství HZS ČR formou vyhlášky,

b) krajský úřad svým nařízením

c) ředitel HZS okresu svým rozkazem. b)

Za plnění povinností na úseku požární ochrany odpovídá:

a) odborně způsobilá osoba,

b) u právnické osoby statutární orgán, u podnikající fyzické osoby tato osoba nebo její odpovědný zástupce,

c) pověřený zaměstnanec. b)

Orgány státní správy na úseku požární ochrany jsou:

a) Ministerstvo vnitra,

b) Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady,

c) Ministerstvo vnitra a krajské úřady; úkoly státní správy na úseku požární ochrany stanovené na základě zákona o požární ochraně plní v přenesené působnosti také obce. c)

Hasičský záchranný sbor České republiky tvoří:

a) sbor dobrovolných hasičů podniků a obcí, profesionální jednotky,

b) ředitelství HZS ČR, vzdělávací a technická zařízení ministerstva vnitra, hasičské záchranné sbory krajů, HZS hlavního města Prahy a hasičské záchranné sbory měst Brna, Ostravy a Plzně,

c) hasičské záchranné sbory okresů, HZS hlavního města Prahy a HZS města Brna, Ostravy a Plzně. b)

Dokumentaci požární ochrany jsou povinny zpracovávat a udržovat v souladu se skutečným stavem:

a) všechny právnické osoby a podnikající fyzické osoby,

b) právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti nebo jsou vlastníky objektů se zvýšeným požárním nebezpečím,

c) jen ty právnické a podnikající fyzické osoby, kterým tuto povinnost uloží okresní úřad. b)

Požární řád:

a) vymezuje činnost zaměstnanců v případě vzniku požáru,

b) upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a majetku,

c) upravuje základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se provozují činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. c)

Požární kniha:

a) slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany,

b) slouží k záznamům týkajících se bezpečnosti práce,

c) slouží pouze k záznamům o vzniklých požárech, příčinách jejich vzniku a přijatých opatřeních. a)

Povinnost zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně mají:

a) všechny právnické osoby a podnikající fyzické osoby,

b) právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti nebo jsou vlastníky objektů se zvýšeným požárním nebezpečím,

c) povinnost zabezpečovat školení není stanovena. b)

Postup při evakuaci osob, zvířat a materiálů z objektů zasažených nebo ohrožených požárem upravují:

a) požární poplachové směrnice,

b) požární evakuační plán,

c) vnitřní předpis právnické a podnikající fyzické osoby k zabezpečení požární ochrany. b)

Požární hlídky se zřizují mimo jiné:

a) na pracovištích, kde se provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím,

b) na každém pracovišti,

c) jen tam, kde určí orgán vykonávající státní požární dozor. a)

Hořlavé kapaliny se třídí podle teploty vzplanutí do:

a) 5 tříd nebezpečnosti,

b) 4 tříd nebezpečnosti,

c) 7 stupňů nebezpečnosti. b)

Na pracovištích ve stavebně oddělených prostorech dílen, opraven, laboratoří apod. se smí ukládat a používat nejvýše:

a) 200 l hořlavých kapalin, z toho 50 l první třídy nebezpečnosti,

b) 250 l hořlavých kapalin, z toho 70 l první třídy nebezpečnosti,

c) 250 l hořlavých kapalin, z toho 50 l první třídy nebezpečnosti. c)

Předmětem preventivních požárních prohlídek je vždy zjišťování stavu zabezpečení požární ochrany u:

a) právnických a podnikajících osob, u nichž se nevykonává státní požární dozor a v nebytových prostorách ve vlastnictví nebo užívání fyzických osob,

b) právnických a podnikajících fyzických osob

c) fyzických osob v bytových i nebytových prostorách a)

Mezi základní povinnosti fyzických osob dle zákona o požární ochraně patří:

a) umožnit provedení kontroly osobou odborně způsobilou,

b) v případě vzniku požáru zjistit příčinu jeho vzniku a oznámit ji orgánu státního požárního

Nahrávám...
Nahrávám...