Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Třídění ocelových konstrukcí

9.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

18.2
Třídění ocelových konstrukcí

Martin Šturma – Igor Lüftner

Třídění dle ČSN EN 1090-2+A1 a ČSN EN 1990 ed. 2

Primárně se tříděním ocelových konstrukcí (dále také OK) zaobírá ČSN EN 1090-2+A1:2012 , která rovněž definuje některé základní termíny provozování OK:

Provádění – všechny činnosti potřebné pro fyzickou kompletaci konstrukce, např. nakupování, výroba, svařování, mechanické spojování, přeprava, montáž, povrchová ochrana, kontrola a k tomu příslušná dokumentace.

Specifikace provádění – soubor dokumentů obsahující technické údaje a požadavky na určitou ocelovou konstrukci, neboli kompletní soubor požadavků pro zhotovení a smontování konstrukčních ocelových dílců.

Třída provedení – zatříděný soubor stanovených požadavků pro provádění ocelové konstrukce jako celku nebo jednotlivého dílce nebo detailu dílce.

Kategorie použití – kategorie, která charakterizuje dílec v podmínkách jeho použití.

Výrobní kategorie – kategorie, která charakterizuje dílec podle metod použitých pro jeho výrobu.

Dále ČSN EN 1990 ed. 2:2015 definuje tyto pojmy:

Spolehlivost – schopnost konstrukce nebo nosného prvku plnit stanovené požadavky během návrhové životnosti; spolehlivost zahrnuje bezpečnost, použitelnost a trvanlivost konstrukce.

Diferenciace spolehlivosti – opatření určená pro sociálně-ekonomickou optimalizaci zdrojů, které se použijí k vybudování stavby, při uvážení všech očekávaných následků poruch konstrukce a nákladů na stavbu.

Třída provedení stanoví požadavky pro různé činnosti při provádění. Norma ČSN EN 1090-2+A1:2012 dělí ocelové konstrukce do čtyř tříd provedení - EXC1, EXC2, EXC3 a EXC4. Nejnižší požadavky na provádění jsou vyžadovány u třídy EXC1, naopak nejvyšší požadavky jsou vyžadovány u třídy EXC4. Třídy provedení lze použít na celou OK nebo její části nebo na zvláštní detaily, tzn. jedna OK může obsahovat různé třídy provedení. Pokud není pro konstrukci stanovena třída provedení, implicitně se OK zařazuje do třídy EXC2. Požadavky na zajištění jednotlivých činností při provádění ocelových konstrukcí jsou pro jednotlivé třídy provedení uvedeny v tabulce A.3 normy ČSN EN 1090-2+A1:2012 .

Tabulka A.3 ČSN EN 1090-2+A1:2012 – Požadavky pro jednotlivé třídy provedení

           
Články EXC1 EXC2 EXC3 EXC4
4 – Specifikace a dokumentace
4.2 Dokumentace zhotovitele
4.2.1
Dokumentace kvality
Nr
(žádný požadavek)
ano ano ano
5 – Základní výrobky
5.2 Identifikace, dokumenty kontroly a sledovatelnost
Dokumenty kontroly viz tabulka 1 viz tabulka 1 viz tabulka 1 viz tabulka 1
Sledovatelnost Nr ano (částečná) ano (plně) ano (plně)
Značení Nr ano ano ano
5.3 Konstrukční ocelové výrobky
5.3.2
Tolerance tloušťky
Třída A Třída A Třída A Třída B
5.3.3
Stav povrchu
široká ocel - třída A2
dlouhé profily – třída C1
široká ocel - třída A2
dlouhé profily – třída C1
přísnější podmínky pokud jsou specifikované přísnější podmínky pokud jsou specifikované
5.3.4
Zvláštní vlastnosti
Nr Nr vnitřní nespojitosti třída jakosti S1 pro křížové svarové spoje vnitřní nespojitosti třída jakosti S1 pro křížové svarové spoje
6 – Příprava a sestavení
6.2 Identifikace Nr Nr hotové dílce/dokumenty kontroly jakosti materiálu hotové dílce/dokumenty kontroly jakosti materiálu
6.4 Dělení
6.4.3
Tepelné řezání
bez významných nepřesnostíje-li stanovena tvrdost podle tabulky 10 ČSN EN ISO 9013
u = toleranční pole 4
Rz5 = toleranční pole 4je-li stanovena tvrdost podle tabulky 10
ČSN EN ISO 9013
u = toleranční pole 4
Rz5 = toleranční pole 4je-li stanovena tvrdost podle tabulky 10
ČSN EN ISO 9013
u = toleranční pole 3
Rz5 = toleranční pole 3je-li stanovena tvrdost podle tabulky 10
6.5 Tváření
6.5.3
Rovnání plamenem
Nr Nr vyvinout vhodný postup vyvinout vhodný postup
6.6 Provádění děr
6.6.3
Provádění děr
děrování děrování děrování + vystružení děrování + vystružení
6.7 Výřezy Nr min. poloměr 5 mm min. poloměr 5 mm min. poloměr 10 mm
ražení není dovoleno
6.9 Sestavení prorážení: protažení děr kaleným trnem funkční tolerance třída 1 prorážení: protažení děr kaleným trnem funkční tolerance třída 1 prorážení: protažení děr kaleným trnem funkční tolerance třída 2 prorážení: protažení děr kaleným trnem funkční tolerance třída 2
7 – Svařování
7.1 Všeobecně ČSN EN ISO 3834-4 ČSN EN ISO 3834-3 ČSN EN ISO 3834-2 ČSN EN ISO 3834-2
7.4 Kvalifikace postupů svařování a svářečského personálu
7.4.1
Kvalifikace postupů svařování
Nr viz tabulka 12
a tabulka 13
viz tabulka 12
a tabulka 13
viz tabulka 12
a tabulka 13
7.4.2
Kvalifikace svářečů a svářečských operátorů
svářeči: ČSN EN ISO 9606-1
operátoři: ČSN EN ISO 14732
svářeči: ČSN EN ISO 9606-1
operátoři: ČSN EN ISO 14732
svářeči: ČSN EN ISO 9606-1
operátoři: ČSN EN ISO 14732
svářeči: ČSN EN ISO 9606-1
operátoři: ČSN EN ISO 14732
7.4.3
Dozor nad svařováním
Nr technické znalosti podle tabulky 14 nebo 15 technické znalosti podle tabulky 14 nebo 15 technické znalosti podle tabulky 14 nebo 15
7.5.1
Příprava spoje
Nr Nr předvýrobní nátěr není dovolen předvýrobní nátěr není dovolen
7.5.6
Dočasné přípoje
Nr Nr má se stanovit jejich použitípálení nebo odlamování není dovoleno má se stanovit jejich použitípálení nebo odlamování není dovoleno
7.5.7
Stehové svary
Nr kvalifikovaný postup svařování kvalifikovaný postup svařování kvalifikovaný postup svařování
7.5.9 Tupé svary
7.5.9.1
Všeobecně7.5.9.2 Jednostranné svary
Nr jsou-li stanoveny náběhové/výběhové desky náběhové/výběhové deskyspojité trvalé podložky náběhové/výběhové deskyspojité trvalé podložky
7.5.17
Provádění svařování
odstranit rozstřik odstranit rozstřik
7.6 Kritéria přípustnosti ČSN EN ISO 5817
úroveň kvality D
ČSN EN ISO 5817
úroveň kvality C
ČSN EN ISO 5817
úroveň kvality B
ČSN EN ISO 5817
úroveň kvality B+
9- Montáž
9.6 Montáž a práce na staveništi
9.6.3
Manipulace a skladování na staveništi
Nr dokumentované postupy oprav dokumentované postupy oprav dokumentované postupy oprav
9.6.5.3
Přesnost a vyrovnání konstrukce
Nr Nr zajištění vložek přivařením podle požadavků kap. 7 zajištění vložek přivařením podle požadavků kap. 7
12 – Kontrola, zkoušení a opravy
12.4.2 Kontrola po svaření
12.4.2.2 Rozsah kontrol12.4.2.5 Oprava svarů vizuální kontrolanepožaduje se WPQR NDT: viz tabulka 24podle WPQR NDT: viz tabulka 24podle WPQR NDT: viz tabulka 24podle WPQR
12.4.4
Výrobní zkoušky
Nr Nr jsou-li stanoveny jsou-li stanoveny
12.5.2
Kontrola spojů s předpjatými šrouby
Nr jak následuje jak následuje jak následuje
12.5.2.2
Před utahováním
kontrola postupu utahování kontrola postupu utahování kontrola postupu utahování
12.5.2.3
Během a po utahování
druhý krok utahovánípostupový typ A první krok utahování
druhý krok utahovánípostupový typ A
první krok utahování
druhý krok utahovánípostupový typ A
12.5.2.4
Metoda krouticího momentu
umístění dávky šroubůdruhý krok utahování umístění dávky šroubůkontrola postupu utahování (z každé dávky)druhý krok utahování umístění dávky šroubůkontrola postupu utahování (z každé dávky)druhý krok utahování
12.5.2.5
Kombinovaná metoda
kontrola značenídruhý krok utahování první krok utahováníkontrola značenídruhý krok utahování první krok utahováníkontrola značenídruhý krok utahování
12.5.3.1
Kontrola, zkoušení a oprava nýtů nýtovaných za tepla
Nr zkouška dostatečného kontaktupostupový typ A zkouška dostatečného kontaktupostupový typ A zkouška dostatečného kontaktupostupový typ B
12.7.3.1
Prohlídka geometrického umístění spojovaných uzlů
Nr Nr protokol o prohlídce protokol o prohlídce

Návod pro stanovení tříd provedení se nachází v informativní příloze B normy ČSN EN 1090-2+A1:2012 . Stanovení tříd provedení se řídí třemi činiteli, které ovlivňují celkovou spolehlivost OK:

  • třída následků dle informativní přílohy B normy ČSN EN 1990 ed. 2:2015

  • kategorie použitelnosti

  • výrobní kategorie

Stanovení tříd provedení má provést ve fázi zpracování návrhu OK projektant ve spolupráci s budoucím uživatelem a mají brát v úvahu národní ustanovení pro konstrukci v místě jejího užívání.

Třídy následků vyjadřují diferenciaci spolehlivosti

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: