dnes je 28.5.2024

Input:

Tvorba a fixace kontejnerových jednotek

10.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.1.3
Tvorba a fixace kontejnerových jednotek

Ing. Miroslava Kopecká

Základní informace

Kontejnerové jednotky (kontejnery) tvoří velko část manipulačních jednotek. Při ložení kontejneru je třeba náklad rozmístit rovnoměrně s cílem, aby těžiště loženého kontejneru se nalézalo pokud možno co nejblíže jeho geometrického středu a co nejníže. Náklad uvnitř kontejneru musí být současně tak uložen a fixován, aby účinky dynamických sil, vznikajících při manipulaci a přepravě, nepoškodily náklad nebo příslušný kontejner. Pokud má být kontejner určen pro ložení nebezpečného nákladu – materiálu, musí být (vedle všeobecného označení) ještě označen ve vazbě na nebezpečný náklad (§ 23 odst.1 písm. h) zákona č. 111/1994 Sb.).

Zásady pro ložení kontejneru

Zboží – materiál při ložení kontejneru je třeba ukládat tak, aby:

 • vytvořený náklad byl kompaktní – bez volných mezer mezi jednotlivými kusy zboží (materiálu) a také mezi nákladem a stěnami, případně dveřmi kontejneru,

 • jednotlivé vrstvy vyplňovaly celou ložnou plochu, přitom žádná vrstva by neměla být kratší nebo užší než vrstvy spodní; pouze horní vrstva může být neúplná (pokud je řádně zajištěna proti jakémukoliv pohybu),

 • zboží v obalech z méně odolných materiálů (lepenka, papír, tkanina apod.) bylo odděleno vhodnými proklady od zboží v dřevěných nebo kovových obalech, resp. v obalech s nepravidelným tvarem nebo ostrými hranami,

 • jednotlivé vysoké a těžké kusy byly zajištěny proti převrhnutí,

 • jednotlivé těžké kusy, konstrukce, stroje apod. s malou úložnou plochou byly umístěny na pevné podložky v podélné ose kontejneru,

 • nebylo překročeno nejvýše přípustné zatížení podlahy kontejneru jednotlivými těžkými předměty s malými úložnými plochami,

 • nebylo překročeno užitečné zatížení (nosnost) kontejneru – tj. maximální dovolená hmotnost užitečného zatížení, včetně fixačních prostředků a zařízení pro náklad a/nebo prokladů, které nejsou součástí kontejneru v jeho normálních provozních podmínkách,

 • neznemožňoval volné uzavírání a otevírání dveří kontejneru,

 • v kontejnerech s otevřeným vrchem nepřesahoval náklad nad výšku stěn a nemohlo tak při stohování kontejneru dojít k poškození nákladu nebo kontejneru, nebo k ohrožení bezpečnosti práce při manipulaci s kontejnerem, popř. bezpečnosti prováděných operací.

Zajišťovací prostředky

Pro zajištění zboží (nákladu) loženého v kontejneru lze použít zejména:

 1. Uvazovací prostředky, sloužící k upevnění jednotlivých těžkých kusů, upevnění jednotlivých vrstev, popřípadě celého nákladu k upevňovacím prvkům v kontejneru tak, aby byl zamezen jeho posuv jak v podélném tak i v příčném směru a v takovém počtu a pevnosti, aby zajistily bezpečnou fixaci nákladu během předpokládané přepravy.

Uvazovací prostředky třeba umístit tak, aby se nemohly dotýkat ostrých hran nákladu. Náklady s lehce poškoditelným povrchem je třeba ochránit vhodným obalem. Drátěná lana, řetězy a popruhy použité k uvázání by měly být opatřené napínacím zařízením. Uvazovací prostředky použité a působící ve stejném směru na obou stranách nákladu by měly být stejné délky a měly by svírat s podlahou co nejmenší úhel.

 1. Fixační dřeva - jedná se o měkké hraněné dřevo o průřezu alespoň 50 mm x 80 mm, upevňované svými konci v prolisovaných kontejnerových stěnách. Průřez a počet použitých dřev by měl vycházet z hmotnosti a povahy fixovaného nákladu. Pro fixaci těžkých předmětů o hmotnosti větší než 4 000 kg uvnitř kontejneru proti podélným silám je nutno používat trámce z měkkého dřeva o průřezu minimálně 80 mm x 80 mm. Příčné fixační trámce by se měly opírat o stěny v celé ložné šířce u podlahy kontejneru nebo je vhodné je zachytit o rohové prvky kontejneru – viz následující
Nahrávám...
Nahrávám...