dnes je 28.5.2024

Input:

Tvorba technických norem

15.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1.3
Tvorba technických norem

JUDr. Anna Janáková

Technická normalizace představuje soubor činností, které směřují k vytvoření a stanovení požadavků na technická řešení, která se přijímají formou technických norem. Technická norma je pak dokumentem, který je výsledkem dohody všech, kteří se podíleli na jejím vypracování (včetně procesu připomínkování) a představuje nejvhodnější řešení v době jejího přijetí. Na jejím vypracování se podílejí především zástupci průmyslu, ale i další zájmové skupiny a také stát. Technická normalizace je také zaměřena na spolupráci v evropských normalizačních organizacích. Právní úprava technické normalizace je obsažena v zákoně č. 22/1997 Sb.

Orgány státní správy na úseku technické normalizace

Orgány státní správy v oblasti technické normalizace jsou podle zákona č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (je rozpočtovou organizací a je podřízen Ministerstvu průmyslu a obchodu); jejich úkoly obsahuje níže uvedený přehled:

ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY a jejich ÚKOLY
v oblasti technické normalizace 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
  • - vypracovává návrh koncepce rozvoje odvětví,
  • - řídí ÚNMZ,
  • - rozhoduje o opravných prostředích proti rozhodnutím ÚNMZ,
  • - plní další úkoly stanovené zákonem č. 22/1997 Sb. 
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
  • - zabezpečuje organizaci přípravy převzetí technických předpisů Evropských společenství přejímaných nařízeními vlády,
  • - smluvně zabezpečuje úkoly vyplývající z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, a úkoly vyplývající z požadavků ministerstev a jiných ústředních správních úřadů,
  • - plní další úkoly stanovené zákonem č. 22/1997 Sb.


 

Garance státu

Tvorbu a vydávání českých technických norem, jejich změny a zrušení v rozsahu vymezeném zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, zaručuje stát. Ministerstvo průmyslu a obchodu může pověřit právnickou osobu zabezpečováním tvorby a vydáváním českých technických norem, jejich změn a zrušení. O pověření rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě žádosti právnické osoby, přičemž prověřuje její schopnost plnit všechny podmínky stanovené zákonem. Na udělení pověření není právní nárok; vydané pověření je nepřevoditelné. Rozhodnutí o pověření právnické osoby, jakož i zrušení tohoto rozhodnutí zveřejňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve formě sdělení ve Sbírce zákonů České republiky.

Od 1. září 1997 (viz sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu č. 237/1997 Sb., o pověření Českého normalizačního institutu zabezpečováním tvorby a vydáváním českých technických norem) do 31. prosince 2008 byla pověřena zabezpečováním tvorby a vydáváním ČSN státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem průmyslu a obchodu, a to Český normalizační institut.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a statní zkušebnictví

Pokud nejsou tvorba a vydávání českých technických norem, jejich změny a zrušení zabezpečeny pověřenou právnickou osobou, zabezpečuje plnění jejích úkolů Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ÚNMZ zajišťuje tvorbu a vydávání ČSN od 1. ledna 2009 (viz sdělení Ministerstva průmyslu obchodu č. 438/2008 Sb., o zrušení pověření Českého normalizačního institutu, příspěvkové organizace, zabezpečováním tvorby a vydávání českých technických norem). Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví je organizační složkou státu v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Rada pro technickou normalizaci

Na ÚNMZ byla zřízena Rada pro technickou normalizaci, která působí jako stálý poradní orgány předsedy ÚNMZ. Rada zasedá třikrát do roka a je složena ze zástupců ministerstev a jiných ústředních úřadů, profesních svazů a nezávislých odborníků z oblasti věc, výzkumu a školství. Posuzuje zejména plán normalizační činnosti, způsob rozdělování státního příspěvku na zabezpečení normalizačních úkolů, zaujímá stanoviska k závažným normalizačním problémům a řeší další záležitosti spojené s technikou normalizaci.

Roční program technické normalizace

ÚNMZ vyhlašuje výzvy k podávání návrhů prioritních oblastí pro řešení úkolů v rámci

Plánu standardizace - Programu rozvoje technické normalizace na každý rok.

Zveřejňuje k tomu formulář – nabídkový list, na jehož základě mohou zájemci podávat své návrhy (http://www.unmz.cz/urad/vyzva-k-podavani-navrhu-prioritnich-oblasti-pro-reseni-ukolu-v-ramci-planu-standardizace-programu-rozvoje-technicke-normalizace-pro-rok-2013-prtn-).

V posouzení návrhů nových úkolů sehrává svou roli Rada pro technickou normalizaci, která doporučuje předsedovi ÚNMZ zařazení úkolů k realizaci.

Plán technické normalizace

Normalizační úkoly, které budou v konkrétním roce realizovány (u nichž došlo se zpracovatelem k dohodě o zpracování úkolu a k dohodě o způsobu financování), se stávají součástí plánu technické normalizace, který se připravuje na každý rok. Návrh plánu posuzuje a doporučuje předsedovi ÚNMZ Rada pro technickou normalizaci. Plán je zveřejňován na webových stránkách ÚNMZ.

Návrh na zařazení úkolu do plánu technické normalizace

Návrh na zařazení úkolu do plánu technické normalizace může podat kterákoliv osoba. Návrh na zařazení úkolu do plánu musí obsahovat technické a ekonomické zdůvodnění zároveň může obsahovat návrh zpracovatele úkolu.

Technické normalizační komise

Jako odborné normalizační orgány s celostátní působností jsou zřízeny technické normalizační komise. Jsou registrovány na ÚNMZ a tento úřad je také metodicky řídí a koordinuje. Technické normalizační komise se zřizují na základě návrhu zainteresovaných zájmových oblastí (průběžně se složení zástupců orgánů, organizací a dalších subjektů doplňuje a aktualizuje). V technických normalizačních komisích probíhá připomínkování a projednávání znění norem s cílem dosažení vzájemně dohodnutého řešení normalizačního řešení.

Soustava českých technických norem

Soubor všech platných ČSN představuje soustavu českých technických norem. Dle informací zpřístupněných na webových stránkách Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví jsou české technické normy representovány:

  • -> původními českými technickými normami, které představují asi 10 % a
  • -> evropskými a mezinárodními normami, které byly "přejaty" do soustavy českých technických norem, čímž se stávají normami českými; tato skupina dnes přestavuje 90 % roční produkce technických norem.

V procesu tvorby technických norem se ruší překonané či "konfliktní" původní české technické normy. Samotná tvorba původních ČSN tvoří v současné tvorbě pouze velmi malou část roční produkce vydávaných nových ČSN, a to pouze 5%.

Proces tvorby technických norem

Proces tvorby českých technických norem můžeme charakterizovat v následujících krocích:

PROCES TVORBY ČESKÝCH NOREM 
NÁVRH  
  • - může dát kdokoliv
 
Nahrávám...
Nahrávám...