dnes je 19.5.2024

Input:

Typické pracovní úrazy ve štěrkopískovnách a kamenolomech

15.4.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.14.2
Typické pracovní úrazy ve štěrkopískovnách a kamenolomech

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Nejsou upraveny citace předpisů, protože se vycházelo z předpisů platných v době popisované události.

Pracovní úraz při těžbě písků

Při přípravě gumového pásu na lepení použili pracovníci hydraulické ruky na vozidle PV3S, kterou drželi napnutý pás v kleštích a seřezávali vrchní vrstvu pásu. Při manipulaci s hydraulickou rukou došlo zřejmě vlivem poruchy hydraulické ruky k vysmeknutí pásu a přimáčknutí ramene hydraulické ruky na pravou ruku postiženého, která potom byla následně přimáčknuta k ovládacím páčkám. Pracovník utrpěl zhmožděninu prstů a dlaně. Při vyšetřování se zjistilo, že na zařízení nebyly prováděny pravidelné kontroly funkčnosti hydraulické ruky. Při použití hydraulické ruky je nutno vždy zvážit, zda uvedené zařízení a manipulace s ním splňuje požadavky vyhlášky č. 26/1989 Sb., zejména části šesté – elektrická a strojní zařízení, § 68 a 70.

Těžký úraz na mokré úpravně písků

Vedoucí směny na mokré úpravně písků, který byl zaměstnán v organizaci přes 33 let, chtěl provést výměnu zářivkového tělesa umístěného ve výšce asi 4 m. Použil k tomu třídílný hliníkový žebřík. Při výstupu asi ve výšce 2 m došlo ke zboření žebříku a pádu postiženého na betonovou podlahu. Postižený utrpěl zlomeninu 12. obratle páteře. K zamýšlenému úkonu měl postižený kvalifikaci předáka elektroúdržby.

Šetřením úrazu bylo zjištěno, že příčinou pádu pracovníka bylo přetrhnutí zajišťovacích tkaninových pásků v místě uchycení k hliníkové konstrukci. Nebylo zjištěno viditelné poškození pásků, došlo tedy s největší pravděpodobností k únavě materiálu pásků, vymezujících rozvor podstav žebříku.

Předmětný žebřík byl vyřazen a byly provedeny revize všech žebříků v organizaci.

Úraz způsobený pádem horniny

Postižený zaměstnanec dostal pokyn k výkonu pracovní činnosti pomocníka střelmistra při provádění trhacích prací malého rozsahu (dále TPMR) k sekundárnímu rozpojování nadměrných kusů horniny v rozvalu nacházejícím se na patě těžební stěny (těžebního řezu) na pracovní plošině etáže. Postižený tuto pracovní činnost vykonával od počátku směny pod vedením střelmistra společně s dalšími pracovníky organizace. Práce byly prováděny ve vymezeném manipulačním prostoru na rozvalu nacházejícím se na patě těžební stěny na pracovní plošině etáže. Najednou došlo k uvolnění horniny z těžební stěny a jejímu pádu do prostoru pracoviště (rozvalu). V tomto kritickém okamžiku se na pracovišti nacházel střelmistr a tři pomocníci střelmistra. Uvolnění horniny bylo zpozorováno střelmistrem, který spolupracovníky varoval výkřikem: "Pozor, kameny, utíkejte!“ Po tomto varování se podařilo vzdálit se ze svého stanoviště, bez zasažení horninou, střelmistru a jednomu pomocníku. Druhý pomocník byl při útěku od stěny zasažen kouskem padající horniny do pravého ramene a následně upadl. U tohoto zasaženého pracovníka poranění nezpůsobilo pracovní neschopnost a proto nebyl veden jako postižený. Třetí postižený, který přikládal těsnění na nálož v předklonu, se po varování střelmistra ohlédl, uviděl padající kámen a po vykročení z místa, kde se nacházel, byl tímto kusem horniny (s vysokou pravděpodobností až po jeho dopadu) povalen čelně na rozval do polohy na břicho. Předmětný kus horniny o hmotnosti cca 200 kg (rula) zůstal ležet přes nárt pravé nohy postiženého. V této poloze byl postižený nalezen spolupracovníky. Po odvalení kamene byl postižený přemístěn mimo rozval a ošetřen. U postiženého došlo ke zranění v oblasti pánevní a k tržným ranám na pravé ruce a pravé noze. Po odvozu postiženého a provedení prohlídky pracoviště a těžební stěny závodním lomu byla na jeho příkaz trhací práce dokončena provedením odstřelu. Další provádění trhacích prací a vstup na pracoviště pod stěnu byly záznamem závodního lomu v knize prohlídek pracovišť ze dne 14. 3. 2000 zakázány. Současně bylo nařízeno před pokračováním dalších prací provést se svahování horní části stěny k odstranění její narušené části náchylné k vytvoření převisů. Z provedeného šetření vyplývá, že zdrojem daného úrazu byl kus rulové horniny, který vypadl z těžební stěny do pracoviště a pravděpodobně po dopadu povalil postiženého do rozvalu, přičemž došlo k jeho poranění. Příčinou pracovního úrazu bylo tedy neočekávané a nahodilé vypadnutí kusu horniny z těžební stěny do prostoru pracoviště.

Smrtelný pracovní úraz na úpravně

Ke smrtelnému pracovnímu úrazu došlo na noční směně na vynášecím pásovém dopravníku technologického celku úpravny. Tento vynášecí pásový dopravník je zařazen do technologického celku, aby v případě potřeby umožnil transport upravované suroviny k balení do obřích vaků. Délka pásového dopravníku je 15 m a šíře 650 mm. Když se druhý pracovník vracel od váhy, kde provedl vážení a urovnání vakované suroviny, uslyšel postiženého křičet. Běžel proto rychle směrem k pohonu vynášecího pásového dopravníku, kde uviděl postiženého zaklíněného pod pásovým dopravníkem v místě jeho pohonu. Okamžitě vypnul motor pohonu dopravníku a pokusil se postiženého vyprostit. Ten byl již v bezvědomí a levou ruku měl vtaženu mezi spodní větev gumového pásma a napínací buben pásového dopravníku, ve směru jeho rotace. Ruka obepínala napínací buben a vycházela mezi napínacím bubnem a hnacím bubnem pohonu dopravníku směrem k tělu postiženého. Byla zavolána zdravotnická záchranná služba. Z důvodů nedostupnosti postiženého a rozsahu zranění si přivolaná rychlá zdravotnická pomoc vyžádala pomoc hasičského záchranného sboru a rychlé lékařské pomoci (s lékařem).

Horní větev a spodní větev gumového pásma vynášecího pásového dopravníku je oddělena plechovým krytem upevněným na hlavním nosníku dopravníku. Tento kryt je upevněn i po bocích spodní větve. Aby postižený mohl být vtažen levou rukou mezi gumové pásmo spodní větve pásového dopravníku a napínací buben pohonu pásového dopravníku, musel podlézt pod konstrukci tohoto pásového dopravníku.

Z provedeného šetření a rozborů výpovědí svědků vyplývá, že postižený z neznámých příčin vstoupil pod konstrukci vynášecího pásového dopravníku za jeho chodu a levou rukou byl vtažen mezi gumové pásmo spodní větve pásového dopravníku a napínací buben pohonu pásového dopravníku.

Příčinou smrtelného pracovního úrazu bylo použití nebezpečných postupů a způsobů práce, včetně prodlévání v ohroženém prostoru pásového dopravníku, a to tím, že postižený z nezjištěného důvodu vstoupil pod konstrukci pásového dopravníku za jeho chodu, kde hrozí nebezpečí zachycení jeho pohyblivými částmi.

Provedeným šetřením bylo zjištěno porušení těchto bezpečnostních předpisů:

Zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 135 odst. 4, písm. c), cituji: "...Zaměstnanec je zejména povinen: ... dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele,“ tím, že postižený vstoupil pod konstrukci pásového dopravníku za jeho chodu, kde hrozí nebezpečí zachycení pohyblivými částmi pásového dopravníku. Postižený tímto svým počínáním porušil "Technologický předpis společnosti pro

Nahrávám...
Nahrávám...