dnes je 18.4.2024

Input:

Typické úrazy ve stavebnictví

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.2
Typické úrazy ve stavebnictví

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Případ 1 - Propadnutí střechou

Na stavbě skladu v areálu firmy byly započaty práce na demontáži střešního pláště pokrytého azbestocementovou vlnovkou a montáži střešního pláště z trapézových plechů. Postižený demontoval část pláště střechy cca ve vzdálenosti 7 m od štítové zdi v šířce cca 1 m, čímž si ověřil způsob demontáže. Poté se spolupracovníkem vystoupili po žebříku na střechu za účelem položit na střechu fošnu, která měla sloužit k "bezpečnému“ pohybu po střeše. Postižený z důvodu lepšího uchycení fošny postoupil od žebříku cca 3,5 m a propadl se azbestocementovou krytinou do prostoru skladu. Utrpěl vážná zranění hlavy neslučitelná se životem a po převozu do nemocnice zemřel.

Porušení zaměstnavatele:

  • § 101 odst. 1 zákona číslo 262/2006 Sb.,

  • § 5 odst. 1 písm. c) zákona číslo 309/2006 Sb. – nepřijal technická a organizační opatření k zabránění propadnutí střešní konstrukcí zaměstnance, jak stanoví § 3 odst. 1 písm. b) NV č. 362/2005 Sb. Neorganizoval práci při provádění prací na objektu skladu tak, aby zaměstnanci byli chráněni proti propadnutí střešní konstrukcí vhodně rozloženou pomocnou konstrukcí, což je v rozporu s přílohou kap. VI. odst. 4) nařízení vlády 362/2005 Sb.

  • § 104 odst. 1 a 5 zákona číslo 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Případ 2 - Pád

V rámci komplexní rekonstrukce objektu hotelu bylo třeba v jednom z hotelových sálů odstranit omítku ze zdí, poněvadž stěny byly provlhlé od stoupající spodní vody. S ohledem na výšku sálu, která činila 3,4 m, byly pro zvýšení místa práce při otloukání horních částí zdí využity dřevěné stoly, ze kterých se práce prováděly.

Pracovník osekával omítku v prostoru místního rozvaděče. K dispozici měl jak el. bourací kladivo, tak i ruční zednické kladívko. Při práci ze stolu spadl a zranil si hlavu. Podlehl zraněním ještě před odvozem do nemocnice.

Porušení ze strany zaměstnavatele:

  • § 5 odst. 1 písm. c) zák. č. 309/2006 Sb. tím, že jako zaměstnavatel a zhotovitel stavebních prací připustil provádění udržovacích a bouracích prací ve vnitřních prostorách hotelu na zvýšeném místě práce z nestabilních a k jinému účelu použití určených předmětů v rozporu s požadavky § 3 odst. 6 nař. vl. č. 362/2005 Sb.

  • § 103 odst. 1 písm. f) a odst. 3 zák. č. 262/20065 Sb.

Případ 3 - Zasypání ve výkopu

Místem úrazu je výkop stavební rýhy pro kanalizační potrubí stoky. Obsluhou rýpadla Komatsu PW 14 byl proveden výkop rýhy v délce cca 4 m od místa, kde bylo předešlého dne osazeno potrubí. Pak spustil do výkopu první ocelovou pažící desku, a to na pravé straně výkopu (tj. blíže přilehlému domu). Po zatlačení pažící desky do dna sestoupili po žebříku do výkopu dva pracovníci, aby urovnali dno výkopu v místě spuštění druhé pažící desky. Postižený upravoval dno výkopu na protější straně výkopu od uložené první pažící desky a druhý pracovník se v této době nacházel ve výkopu v místě uloženého potrubí. V této době došlo náhle k sesutí zeminy na levé straně výkopu. Pracovník byl zeminou zasypán do výšky cca 0,9 m (přibližně do výšky pasu). Spolupracovníci pomocí rukou a krumpáče ihned začali vyprošťovat částečně zasypaného, což se jim podařilo během 10 minut. Následkem zavalení zeminou utrpěl pracovník mnohočetná zranění.

Ze strany zaměstnavatele bylo zjištěno nedodržení:

  • bodu 1 a 4 části V Přílohy k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.;

  • bodu 4 části V Přílohy k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Při práci v nezajištěném výkopu, kdy byly na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, zaměstnavatel nesplnil požadavek dle § 3 odst. 2 písm. p) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nepřijal opatření k předcházení riziku zasypání zaměstnanců ve výkopu o hl. 3,1 m a nesplnil tak povinnost stanovenou § 102 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.

Případ 4 - Pohyb pod demontovanou konstrukcí ocelokolny

Zaměstnanci pokračovali v rozebírání ocelové konstrukce krovu bývalé střechy ocelokolny. Při práci se řídili ústními pokyny. Dva zaměstnanci začali uvolňovat a vázat ocelovým vazákem na hák autojeřábu část středového dvojitého nosníku střešní konstrukce. Oba stáli ve zdvižené lžíci kolového nakladače a postižený je sledoval z kabiny univerzálního nakladače. Při této činnosti náhle vystoupil z kabiny nakladače a šel z nezjištěné příčiny pod rozebíranou konstrukci. Tato se vlivem probíhajících demontážních prací částečně pohnula a uvolněná část samostatně ponechané traverzy, která nebyla k příhradovému vazníku přivařena, z vazníku sklouzla a podél druhého přivařeného konce se sklopila dolů do vnitřního prostoru ocelokolny v místě, kudy právě procházel postižený. Traverza ho zasáhla do hlavy a následně se odlomila od svaru na druhém konci a dopadla na zem.

Příčina úrazu: nesprávná organizace práce, jednání proti zákazu

Zaměstnavatel porušil § 5 odst. 1 písm. c) zák. č. 309/2006 Sb.

Dále zaměstnavatel jako zhotovitel stavebních prací nezajistil při přerušení bouracích – demontážních prací stabilitu části bourané konstrukce – traverzy do doby, než bude odstraněna ve smyslu požadavků nař. vl. č. 591/2006 Sb. § 3 písm. b) bodu č. 4 přílohy č. 3 části XII. bodu 15 tak, aby nebyli pracovníci ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty.

Postižený porušil § 106 odst. 4 písm. c) zák. č. 262/2006 Sb., ve znění p.p. tím, že nedodržel právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, neboť opustil své pracovní místo a vstoupil do ohroženého prostoru, kde byla prováděna demontáž ocelové konstrukce haly bez upozornění ostatním pracovníkům a bez náležitého vybavení OOPP (ochranné přilby) dle požadavků nař. vl. č. 591/2006 Sb. § 3 písm. a) přílohy č. 2 část. II bod 7.

Případ 5 - Výstup po dřevěném žebříku na střechu objektu

Zaměstnanci doarmovávali atypickou část stropu a pak se započalo s armováním věnců. Materiál na tyto již smontované věnce ležel na zemi vedle budovy a postižený tyto ocelové prvky podával nahoru na střechu (+ 3,50 m) spolupracovníkovi. Když armaturu podal na střechu, vešel do objektu a začal vystupovat po stávajícím kovovém a potom dřevěném žebříku na střechu. Touto cestou vystupovali všichni pracovníci. Při výstupu po dřevěném žebříku ztratil postižený na žebříku stabilitu a seskočil z výšky cca 3,0 m na hliněnou zem uvnitř objektu, kde si přivodil zlomeninu obou noh.

Příčinou pádu postiženého byla špatná vertikální komunikace na střechu objektu, která byla zhotovena ze dvou žebříků, přičemž druhý žebřík byl pouze z dřevěných prken a byl ukončen zároveň s úrovní budoucí střechy a nesplňoval požadovaný přesah nad výstupovou úroveň o 1,1 m.

Příčina úrazu: nepříznivý stav vertikální komunikace (žebříku), neseznámení s podmínkami bezpečné práce

Zaměstnavatel porušil zákoník práce tím, že na stavbě, kde plnili úkoly zaměstnanci více zaměstnavatelů, nebyla splněna povinnost vzájemné informovanosti o rizicích a spolupráci při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a také tím, že dřevěný žebřík používaný pro výstup na střechu objektu stavby nepřesahoval výstupní úroveň o 1,1 m (byl zároveň s úrovní budoucí střechy) a v daném místě nebyla žádná další konstrukce, které by bylo možno využít k uchopení.

Případ 6 - Odstraňování stavebního odpadu z pracoviště

Na podlaze 2. NP probíhala pokládka vyrovnávací betonové vrstvy na osazených stropních panelech. Při této činnosti se pracovníci přiblížili ke "hromádce“ dřevěných prokladků. Postižený se proto rozhodl tyto vyhodit ven ze stavby. Aby se přesvědčil, že prokladky neshodí na spoluzaměstnance pracující u míchačky a výtahu, přistoupil až na okraj obvodové zdi. V tomto místě se však nacházela dosud patřičně nevytuhlá vyrovnávací vrstva betonu, na které postižený uklouzl a ztratil rovnováhu. Následkem tohoto skočil ven ze stavby na okolní písčitý terén, který byl však důsledkem mrazivého počasí značně tvrdý. Po dopadu zjistil bolest na chodidlech, později se prokázalo, že se jedná o zlomeniny patních kostí.

Příčina úrazu: chybějící ochranné zařízení stavby

Zaměstnavatel jako dodavatel stavebních prací porušil zákoník práce tím, že nepřijal žádná technická ani organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky na pracovišti – podlaze 2. NP přístavby budovy ve výšce větší než 1,5 m (4,10 m) nad okolní úrovní směřující k tomu, aby volné okraje stavby byly zajištěny konstrukcí ochrany proti pádu osob z výšky dle požadavků § 3 odst. 1 písm. b) přílohy část I. bod 2 nař. vl. č. 362/2005 Sb.

Případ 7 - Výstup po žebříku k násypkám na beton

V inkriminovaný den probíhala

Nahrávám...
Nahrávám...