dnes je 28.5.2024

Input:

Uklouznutí - základní nebezpečí

2.11.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.5.1
Uklouznutí – základní nebezpečí

Ing. Antonín Dušátko

Uklouznutí jako úrazový děj

Uklouznutí představuje z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví jeden z nejzávažnějších celospolečenských problémů průřezového charakteru, vázaný zejména na nejrůznější komunikace, jakož i pracovní a manipulační plochy. Aby chůze – v nejširším slova smyslu, mohla být bezpečná, bez rizika uklouznutí, pádu a úrazu, musí být splněny určité podmínky. K nejdůležitější podmínce bezpečné chůze patří dostatečně vysoká adheze mezi povrchem, po kterém se člověk pohybuje, a nohou, resp. podešví obuvi člověka. K uklouznutí ale může dojít při jakémkoliv pohybu.

Z provedených rozborů úrazovosti vyplývá, že uklouznutí, jako úrazový děj, způsobuje téměř 17 % všech vykazovaných pracovních úrazů, což v současnosti představuje každoročně cca 14 000 úrazů. V oblasti mimopracovní je situace ještě závažnější, neboť je odhadováno, že vlivem uklouznutí vzniká až 30 % mimopracovních úrazů. Přitom je nutno vidět i některé závažné důsledky uvedené úrazovosti v podobě snížené pohyblivosti až trvalé invalidity postižené osoby.

Rovněž kluzkost venkovních komunikací, určených pro provoz dopravních prostředků a mobilních pracovních strojů, výrazným způsobem ovlivňuje jejich bezpečnost – zejména pak pro nárůst brzdné dráhy. Podle teorie dvojnásobku platí:

 • Mokrá komunikace je kluzká dvakrát více než suchá komunikace,

 • Zasněžená komunikace je kluzká dvakrát více než mokrá komunikace,

 • Komunikace s náledím je kluzká dvakrát více než zasněžená komunikace

Procentuální podíl úrazového děje uklouznutí

Seřadíme-li vybrané zdroje úrazů podle úrazového děje uklouznutí na úrazovosti vlastního zdroje, dostaneme následující pořadí:

 • schody 68,5%,

 • komunikace, cesty a venkovní prostory 67,9%,

 • podlahy 49,8%,

 • žebříky a štafle 42,9%,

 • zvýšená pracoviště 35,2%,

 • nákladní automobily, tahače 20,6%,

 • přívěsy a návěsy 12,5%.

S úrazovým dějem uklouznutí se lze setkat ale i u dalších zdrojů úrazů.

Z předcházejícího přehledu mohou zaměstnavatelé a vedoucí zaměstnanci získat základní pohled na rozsah úrazového děje uklouznutí u sledovaných zdrojů úrazu. Pro získání představy o možnostech eliminace či alespoň snížení tohoto úrazového děje je důležité se seznámit s podílem uklouznutí u jednotlivých činností (úkonů) vyskytujících se u výše uvedených zdrojů úrazů.

Zdroj úrazu Prováděná činnost Podíl úrazového děje uklouznutí (%)
Schody Chůze nahoru  58,0
Chůze dolů  66,0
Nesení břemene dolů  76,1
Nesení břemene nahoru  88,0
Úklid 100,0
Chůze po železných schodech dolů 100,0
Chůze po železných schodech nahoru 100,0
Nesení břemene po železných schodech nahoru 100,0
Komunikace,
cesty
a venkovní
prostory
Vykládání dopravního prostředku  50,0
Chůze  62,6
Nakládání dopravního prostředku  75,6
Chůze v kolejišti  76,9
Nesení břemene  85,4
Technologická činnost  87,6
Tažení vozíku 100,0
Tlačení vozíku 100,0
Podlahy Převážení břemene  19,2
Nesení břemene  40,6
Chůze  44,1
Tažení vozíku  47,5
Chůze po rohoži  49,2
Technologická činnost  75,0
Tlačení vozíku  80,8
Úklid 100,0
Posunování břemene 100,0
Vykládání dopravního prostředku 100,0
Žebříky a štafle Technologická činnost  32,4
Vystupování  52,2
Sestupování  55,8
Zvýšená
pracoviště
Technologická činnost  21,7
Chůze  50,0
Sestupování  94,4
Nákladní
automobily,
tahače
Nakládání dopravního prostředku  16,7
Sestup z plošiny  45,7
Chůze po plošině  52,4
Vykládání dopravního prostředku  58,3
Sestup z kabiny  60,3
Nastupování do kabiny 100,0
Technologická činnost 100,0
Přívěsy
a návěsy
Sestupování z plošiny 12,5

Z předcházející tabulky vyplývá, že na nejrůznějších komunikačních plochách, jako jsou cesty, podlahy, schody atd. dosahuje podíl úrazového děje uklouznutí 1/2 až 2/3 z celkové úrazovosti příslušného zdroje úrazu.

U některých činností může dosahovat podíl uklouznutí na úrazovosti vykazované při pohybu osob až 100 %. Jedná se zejména o případy, kdy:

 • při pohybu nebo technologické činnosti je nutno vyvíjet sílu s horizontální složkou – např. při tažení, tlačení, posunování břemen apod.,

 • adhezní vlastnosti povrchů jsou mimořádně nepříznivé, a to ať již

Nahrávám...
Nahrávám...