dnes je 25.5.2024

Input:

Úkoly osob na staveništích - zadavatele, zhotovitele, koordinátora a dalších

7.2.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.3.1
Úkoly osob na staveništích – zadavatele, zhotovitele, koordinátora a dalších

Zákon č. 309/2006 Sb. stanoví povinnosti nejen pro zaměstnavatele a zaměstnance. Tím, že je v něm zahrnuta i Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích, řeší i povinnosti osob definovaných v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jako jsou zadavatel staveb a zhotovitel stavby, případně fyzických osob podílejících se na zhotovení stavby.

Nově zavádí osobu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Koordinátor

Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li jeho výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Takže koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti (viz část Povinnosti zaměstnavatele stanovené zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP a prováděcími předpisy). Tato fyzická osoba nemůže být totožná s osobou, která odborně vede realizaci stavby, viz § 160 zákona č. 183/2006 Sb.

Povinnost určit koordinátora

Koordinátora nebo koordinátory je nutno určit na staveništi, kde budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby. A to již ve fázi přípravy stavby a následně při její realizaci. Činnosti koordinátora může v obou případech vykonávat tatáž osoba.

Koordinátor se neurčuje při přípravě a realizaci staveb

 1. u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle 15 odst. 1 ,

 2. které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního předpisu § 160 odst. 3 stavebního zákona, nebo

 3. nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu § 103 stavebního zákona.

Povinnosti koordinátora

Koordinátor je povinen:

 1. při přípravě stavby

  1. v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,

  2. bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

 2. při realizaci stavby:

  1. bez zbytečného odkladu

   1. informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,

   2. upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření,

   3. oznámit zadavateli stavby případy podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,

 3. provádět další činnosti stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb.,

 4. zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

Povinnosti zadavatele stavby

Zadavatel stavby je povinen:

 1. určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor“) s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace

  (Poznámka:
  Zadavatel stavby, který je fyzickou osobou a splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti, koordinátora neurčí, bude-li činnost koordinátora vykonávat sám),

 2. vymezit pravidla vzájemné spolupráce koordinátorů, pokud jich určil více,

 3. předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi,

 4. poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby,

 5. doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště dle § 2 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., v případech, kdy při realizaci stavby:

  • celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo

  • celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,

  nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě,

 6. provést bez zbytečného odkladu aktualizaci oznámení podle předchozí odrážky, pokud dojde k podstatným změnám údajů obsažených v tomto oznámení,

 7. zajistit, aby stejnopis oznámení o zahájení prací byl vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání

  (Poznámka:
  Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě),

 8. zajistit, aby před zahájením prací a činností na staveništi vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle písmene e), byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce

  Poznámka:
  V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby),

 9. nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,

 10. poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména

  • mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny,

  • brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora,

  • zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat,

  • zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření,

  a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

Jiná fyzická osoba

Jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává zaměstnance (dále jen "jiná osoba“),

 1. je povinna:

  1. poskytnout zhotoviteli stavby a koordinátorovi potřebnou součinnost,

  2. postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených zhotovitelem stavby,

  3. informovat zhotovitele stavby nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele,

  4. dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a přihlížet k podnětům koordinátora,

  5. používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky § 104 zákoníku práce, technická zařízení, přístroje a nářadí, splňující požadavky stanovené nařízení vlády č. 21/2003 Sb.,

 2. nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určena.

Požadavky písmeno a) bod 4. a 5. a písmeno b) se vztahují i na zhotovitele stavby, který osobně na staveništi pracuje.

Povinnosti zhotovitele stavby

Nahrávám...
Nahrávám...