dnes je 22.6.2024

Input:

Ústava

30.1.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1
Ústava

Ústavní pořádek

Souhrn všech ústavních zákonů představuje ústavní pořádek České republiky; ten zahrnuje Ústavu (č. 1/1993 Sb.), Listinu základních práv a svobod (vyhlášenou usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb.) a další ústavní zákony, např. ústavní zákony upravující státní hranice, bezpečnost ČR, o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii, o vytvoření vyšších samosprávných celků. Ústavní pořádek představuje právní předpisy nejvyšší právní síly (k přijetí ústavního zákona je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů).

Listina základní práv a svobod

Listina základní práv a svobod, která v zásadě vyjadřuje vztah mezi státem a občanem, zaručuje občanům řadu práv souvisejících s ochranou zdraví a pracovními podmínkami. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné a pod ochranou státní moci; každý se jich může domáhat. Listina obsahuje přes 40 článků, z nichž pro téma, kterému se věnuje tato příručka, jsou důležitá následující tři obecná ustanovení obsažená v článcích 2, 3 a 4.

Principy zákonnosti

Z obecných ustanovení, která jsou důležitá pro právní úpravu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je třeba upozornit zejména na články 2, 3 a 4.

Článek 2

Podle tohoto článku platí z hlediska pozice fyzické osoby, že: "Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“ Z hlediska pozice státu platí: "Státní moc lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.“ Obě zásady charakterizují Českou republiku, jako právní stát.

Článek 3

Článek 3 deklaruje, že "základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení“. Tento článek je základem i pro rovné zacházení se všemi, kterým podle Listiny základních práv a svobod vznikají základní práva dotýkající se problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen "BOZP“) a požární ochrany (dále jen "PO“).

Článek 4

V článku 4 je stanoveno, že "povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod upraveny pouze zákonem“. Tento článek vyjadřuje vztah jednotlivce a právního státu: pokud je někdo povinen něco činit, musí to být stanoveno zákonem.

Záruky sociálních práv

V rámci sociálních práv s bezpečností a ochranou zdraví při práci souvisejí především články 27, 28, 29, 31 a 32.

Článek 27

Článek 27 zaručuje právo svobodně

Nahrávám...
Nahrávám...