dnes je 4.7.2020

Input:

Úvod do problematiky kategorizace prací

27.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.4.2
Úvod do problematiky kategorizace prací

JUDr. Zdena Krýsová

Charakteristika

Kategorizace prací je proces, který vede zaměstnavatele k určení a hodnocení faktorů pracovních podmínek a jejich rizik, řazených na základě právem stanovených kritérií do čtyř kategorií. Vede k určení míry rizika a je východiskem pro stanovení rozsahu pracovnělékařských služeb.

Základní právní úprava kategorizace

Obecné podmínky kategorizace prací jsou upraveny zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů; podrobnosti k zákonné úpravě stanoví vyhláška č. 432/2003 Sb. Podmínky zjišťování a měření faktorů pracovních podmínek a stanovení charakteristické směny upravují nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 272/2011 Sb. a 291/2015 Sb.

Krátký pohled do historie

Kategorizace prací vychází ze zkušeností, které orgány ochrany veřejného zdraví získaly v 70-tých letech minulého století v souvislosti s úpravou obsaženou ve směrnici Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věstníku MZd, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci. Ač letitá, pozbyla tato vyhláška účinnosti až dnem 3. 4. 2013, kdy nabyla účinnost vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, vyhlášená pod č. 79/2013 Sb.). Směrnice definovala rizikové práce a svěřovala orgánům hygienické služby (nově označeným jako orgány ochrany veřejného zdraví zákonem č. 258/2000 Sb.) oprávnění určit riziková pracoviště a práce, a to převážně z vlastního podnětu (dnešní terminologií z moci úřední) nebo na návrh. Návrhy podávaly každoročně v termínu do 1. listopadu organizace po projednání s obvodními lékaři a odborovými orgány a zdravotnické orgány a zařízení, zejména oddělení nemocí z povolání.