dnes je 13.6.2024

Input:

Úvod do problematiky revizní technik

24.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.8.1
Úvod do problematiky revizní technik

Ing. Miloslav Kočí

Související právní předpisy a dokumenty:

  • Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, zejména ust. § 6a odst. 1 písm. d, § 6c odst. 1 písm. b, odst. 3, odst. 4.

  • Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení.

  • Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, zejména příloha č. 1.

Vyhrazená technická zařízení

Vyhrazenými technickými zařízeními (dále též "VTZ") jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku. Z těchto důvodů jsou tato zařízení vyhrazena zvláštnímu dozoru státu, který zajišťují organizace státního odborného dozoru zřízené Ministerstvem práce a sociálních věcí, orgány inspekce práce a orgány státní báňské správy. Vyhrazenými technickými zařízeními jsou vyhrazená tlaková zařízení, vyhrazená zdvihací zařízení, vyhrazená elektrická zařízení, vyhrazená plynová zařízení. Podle stupně nebezpečnosti se vyhrazená technická zařízení zařazují do tříd, popřípadě skupin, a stanoví se způsob prověřování odborné způsobilosti organizací, podnikajících fyzických osob a fyzických osob k činnostem na těchto zařízeních (podrobnosti viz kapitola 3/7.6 této příručky).

Odborná způsobilost k činnostem na VTZ

Ve stanovených případech k provádění revizí, zkoušek, montáží, oprav a k obsluze vyhrazených technických zařízení musí být fyzické osoby odborně způsobilé a mít osvědčení vydané organizací státního odborného dozoru (obvodním báňským úřadem) na základě žádosti a po úspěšném prověření jejich odborné způsobilosti. Rozsah ověřovaných znalostí závisí na požadovaném druhu a rozsahu osvědčení.

Poslání revizního technika VTZ

Revizní technici (dále též "RT") ověřují prohlídkou, měřením, zkouškou, zda určité vyhrazené technické zařízení odpovídá předpisům. Pokud tomu tak je, zařízení je považováno za bezpečné. Nová zařízení musí odpovídat současně platným předpisům. Zařízení v provozu musí odpovídat předpisům platným v době jejich vzniku, pokud nový předpis nestanoví, že zařízení musí být podle nového předpisu upraveno. Proto je pro RT důležitá znalost předpisů, sledování jejich aktuálnosti a orientace v nich.

Dokladem o provedení revize je u nových zařízení zpráva o výchozí revizi, u provozovaných zařízení zpráva o pravidelné (periodické) revizi. U některých zařízení se místo pojmu revize používá pojem zkouška.

Osvědčení odborné způsobilosti

Pro provádění revizí a zkoušek VTZ musí mít revizní technik osvědčení odborné způsobilosti, které získal na základě úspěšné zkoušky.

Osvědčení revizního technika se dělí podle jednotlivých VTZ a dále na druhy (podle rozdělení zařízení) a omezují

Nahrávám...
Nahrávám...