dnes je 11.8.2020

Input:

Úvod k dozoru nad zajišťováním pracovnělékařských služeb

13.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.7.1
Úvod k dozoru nad zajišťováním pracovnělékařských služeb

JUDr. Zdena Krýsová, JUDr. Anna Janáková

Související právní předpisy:

 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017.

 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanovení § 37 až § 39, § 82 odst. 2 písm. a), b) e), k) a o) a odst. 4, § 84 odst. 1 písm. a),p), s), t), v a w), , § 92h, § 93 a § 94 odst. 2.

 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, zejména ust. § 2 odst. 2, § 41 písm. d), § 42 až § 47, § 53 až § 60. § 90 a § 92, § 98.

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanovení § 29 odst. 2 písm. b), § 93 až § 97, § 107až § 109, § 114 až § 118.

 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zejména ust. § 17 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 1 písm. f).

 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zejména ust. § 14 odst. 1 písm. b).

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanovení § 3, § 6, § 7, § 32, § 103 odst. 1 písm.b), d) e) a j), § 106 odst. 4 písm. b), § 307a, a § 308 odst. 1 písm. b), § 309 odst. 1 a 6.

 • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), , ve znění pozdějších předpisů, zejména ust. § 7, 9, 10 a § 12.

 • Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, zejména ust. § 113 a § 114 odst. 1.

 • Zákon č. č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., zejména ust. § 61 odst. 5, § 78, 80 a § 201 odst. 3.

 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), zejména ust. § 2 až 5, § 7, 9 16 až 17a .

 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, zejména příloha č. 1.

Dvě stránky zákonné úpravy PLS

Stanovení zákonných povinností zaměstnavatelům, zaměstnancům a uchazečům o zaměstnání, poskytovatelům pracovnělékařských služeb a jejich zaměstnancům při zajišťování a poskytování pracovnělékařských služeb je jednou stránkou věci, která je základem pro stanovení pravidel chování na úseku pracovnělékařských služeb.

Druhou stránkou věci je kontrola/dozor, jak tyto subjekty, s výjimkou zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání, své povinnosti při zajišťování a poskytování pracovnělékařských služeb dodržují a jak je v souvislosti s tím zajištěno dodržování stanovených práv.

kontrolní orgány

Kontrola nad plněním povinnosti zaměstnavatele zajistit pracovnělékařské služby a kontrola nad dodržováním povinnosti poskytovatele pracovnělékařských služeb provádět pracovnělékařské prohlídky uložené zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, jsou zákonem č. 258/2000 Sb. svěřeny krajským hygienickým stanicím.

 • dalšími kontrolními orgány nad poskytovateli pracovnělékařských služeb jsou: krajský úřad, v jehož správním obvodu je zdravotnické zařízení, v němž budou zdravotní služby poskytovány,

 • Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo spravedlnosti, jde-li o zdravotní služby poskytované ve zdravotnických zařízeních zřízených těmito ministerstvy,

 • Ministerstvo vnitra, jde-li o zdravotní služby poskytované ve zdravotnických zařízeních zřízených tímto ministerstvem nebo ve zdravotnických zařízeních zřízených Úřadem pro zahraniční styky a informace nebo Bezpečnostní informační službou,

 •  generální ředitelství Vězeňské služby, jde-li o zdravotní služby poskytované v jejím zdravotnickém zařízení,.

Kontrola shora uvedenými orgány je stanovena § 107 a § 108