dnes je 21.6.2024

Input:

Úvod k instruktáži o BOZP

5.8.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.1
Úvod k instruktáži o BOZP

JUDr. Anna Janáková

Související předpisy k zajištění BOZP

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména ust. § 37 odst. 5, § 102, § 103, § 106, § 108, § 203, 205, 228, 230 až 232, § 274, § 287, § 288.

Jak bylo v úvodu vysvětleno, zákoník práce používá v souvislosti s poskytováním informací o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v zásadě tři formy, a to školení, prosté poskytování informací (které označuji také jako "instruktáž") a pokyny.

Tato podkapitola se bude věnovat poskytování informací o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, které nelze považovat za školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve smyslu ust. § 103 odst. 2 a 3 zákoníku práce, ani za pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu ust. § 349 odst. 2; bude se jednat o prostřední ze shora uvedených forem, a to instruktáž o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Instruktáž o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Pojem instruktáž BOZP

Termín instruktáž o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsem zvolila proto, že jej považuji za vhodné a stručné vyjádření podstaty této činnosti. Zahrnuje v sobě:

  • stránku teoretickou (získanou školením), která je převáděna do praxe na konkrétní podmínky práce a pracoviště zaměstnance,

  • stránku praktickou, protože se provádí přímo na pracovišti,

  • určitou časovou etapu osvojování a přijímání

Nahrávám...
Nahrávám...