dnes je 28.5.2024

Input:

Úvod k profesním kvalifikacím

21.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.1
Úvod k profesním kvalifikacím

JUDr. Anna Samková

Související právní předpisy:

  • Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.

  • Vyhláška MŠMT č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 110/20212 Sb.

  • Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, zejména ust. § 7 odst. 2.

  • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP), ust. § 9 a 10.

  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), zejména ust. § 23 a příloha č. 2.

Pohled do let po sametové revoluci

Po roce 1989 došlo k řadě nejen politických, ale i ekonomických změn, které se odvíjely od toho, že bylo zrušeno plánování národního hospodářství a bylo prosazováno tržní hospodářství, a to i v takové oblasti jakou je "systém vzdělávání". Již během několika málo let se prokázalo, že se stávající systém vzdělávání s ohledem na změněné podmínky v hospodářství přežil a že je třeba systém školního vzdělávání doplnit dalším systémem vzdělávání, který by pružněji reagoval na potřeby zaměstnavatelů a společnosti. V důsledku rušení řady podniků lidé ztráceli práci a začali pracovat v oborech, který byl odlišný od oboru, který na školách vystudovali. Praxe ukázala, že často tuto novou práci ovládají velmi dobře, ale pokud se během doby změnil zaměstnavatel, tak tito pracovníci neměli doklad o získání odborné kvalifikace pro práci, kterou vykonávali. Mohli svoji odbornou kvalifikaci prokazovat jen svým původním vzděláním, tj. např. výučním listem, maturitním vysvědčení apod. Kromě toho vznikala a zase zanikala řada vzdělávacích zařízení, která vystavovala osvědčení s různou mírou kvality a bylo nezbytné navrhnout důvěryhodný systém uznávání znalostí a dovedností pro potřeby pracovníků i zaměstnavatelů, a to bez ohledu na to, jakým způsobem byly tyto znalosti a odborné dovednosti získány, tj. ve škole, kurzem, nebo i praxí.

Národní soustava kvalifikaci

Za významné podpory fondů Evropské unie vznikl a více než 10 let funguje do současné doby projekt vzniku nových profesních kvalifikací, které jsou navrhovány samotnými zaměstnavateli s ohledem na to, které profesní kvalifikace na trhu práce chybí. Podstatou všech profesních kvalifikací je, že se jedná o kvalifikace, které jsou popsány prostřednictvím toho, co by měl pracovník umět ve sféře znalostí, dovedností a nikoliv s ohledem na učební plány a osnovy ve školách. V tomto systému dalšího vzdělávání není rozhodující, kde člověk potřebné znalosti a dovednosti získal, ale rozhodující je, co skutečně umí. Přestože financování tohoto projekt z fondu EU skončilo, tak se v procesu tvorby profesních kvalifikací nadále pokračuje i v roce 2016, a to za podpory MŠMT.

Jednotlivé profesní kvalifikace tvoří soustavu, která se nazývá Národní soustava kvalifikací.

Novelou kompetenčního zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, provedenou v zákoně č. 179/2006 Sb. se "oblast získávání kvalifikací v systému dalšího vzdělávání podle zvláštního právního předpisu" stala součástí věcné působnosti MŠMT.

Národní soustava povoláníNárodní soustava kvalifikací, která, jak bylo uvedeno výše, patří do věcné působnosti MŠMT, vychází z Národní soustavy povolání spravované Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen "MPSV").

Držitel osvědčení jedné profesní kvalifikace má způsobilost vykonávat část určitého povolání (určitou činnost nebo více činností). Z toho vyplývá, že pokud člověk získá osvědčení pro více profesních kvalifikaci odpovídající určitému oboru vzdělání, tak může složit zkoušku v tomto oboru vzdělání, aniž by před tím musel absolvovat příslušnou školu.

Ověřování profesních kvalifikací

Ověřování profesních kvalifikací mohou provádět pouze autorizované osoby, které byly ve správním řízení rozhodnutím příslušného ministerstva pověřeny k provádění těchto zkoušek za úplatu. Aby byly profesní kvalifikace "živé", tj. aby byly využívány zaměstnavateli, tak jimi musí být akceptovány, a proto jsou zaměstnavatelé zapojeni do jejich tvorby, a to v Sektorových radách (vytvářených podle odvětví, charakteru činností apod.).

Nejdříve zaměstnavatelé vytipují potřeby příslušných profesních kvalifikací, pak se vytvářejí kvalifikační a hodnotící standardy, které následně procházejí přes příslušná věcná ministerstva. Po schválení profesních kvalifikací MŠMT jsou zveřejněny na adrese: www.narodni-kvalifikace.cz.

Organizační a koordinační činností je pověřen Národní ústav odborného vzdělávání příspěvková organizace MŠMT, který sleduje, zda navrhovaná profesní kvalifikace je dle zaměstnavatelů potřebná, jestli odpovídá aktuálním potřebám trhu práce a jestli je pro veřejnost srozumitelná.

Kvalifikační a hodnotící standardy

Kvalifikační standard stanoví, co musí uchazeč pro získání příslušní profesní kvalifikace znát a umět. Je to soubor požadovaných znalostí, dovedností a způsobů chování, tzv. kompetencí. Jinak řečeno je to strukturovaný popis odborné způsobilosti fyzické osoby pro výkon určité činností (činností).

Nahrávám...
Nahrávám...