dnes je 25.5.2024

Input:

Úvod

11.5.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

9.10.1
Úvod

Povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro vedení školy (zaměstnavatele) jsou stanoveny v ustanoveních právních předpisů – viz ostatní části příručky. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců jsou uvedeny v částech 4 až 6 příručky.

Povinnost všestranně pečovat o BOZP se vztahuje na všechny osoby, které se s vědomím organizace zdržují na jejich pracovištích. Takovými osobami mohou být pracovníci jiných organizací nebo soukromí podnikatelé, kteří ve škole provádějí např. opravárenské práce, dále pak všichni žáci i jiných škol, kteří se se souhlasem školy zúčastňují výuky (např. cizích jazyků apod.).

Školy zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a výchově a činnostech s ním přímo souvisejících a při poskytování školských služeb. K zabezpečení tohoto úkolu škola přijímá na základě vyhledávání nebezpečí spojených s činnostmi a prostředím a posuzování a zhodnocování rizik a přijímání opatření k prevenci rizik. Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu i možné ohrožení žáků při vzdělávání v jednotlivých předmětech, při přesunech žáků v rámci školního vzdělávání a při účasti žáků školy na různých akcích pořádaných školou.

Při zajišťování všech povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přihlíží k věku žáků, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu.

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoví postupy vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve školách a školských zařízeních. Je určen pro právnické osoby vykonávající činnost škol zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Mohou se jím řídit i ostatní školy zapsané do školského rejstříku a poskytovatelé služeb souvisejících se vzděláváním a výchovou.

Školní řád

Ředitel školy vydá školní řád; ředitel školského zařízení vnitřní řád. Školní řád a vnitřní řád upravují podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců a podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Školní řád nebo vnitřní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance a žáky školy a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých žáků.

Rámcové vzdělávací programy stanoví kromě konkrétních cílů, formy, délky a povinného obsahu vzdělávání i podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Škola podle školního vzdělávacího programu, zpracovaného na základě příslušného rámcového vzdělávacího programu, seznamuje žáky s možným nebezpečím v rámci školního vzdělávání a s opatřeními k ochraně jejich bezpečnosti a zdraví.

Ve školním vzdělávacím programu je ochrana a bezpečnost zdraví součástí obsahující mimo jiné dopravní výchovu, ochranu člověka za mimořádných událostí, problematiku první pomoci a úrazů.

Praktické vyučování

Pokud školy při vzdělávání žáků organizují praktické vyučování, praktickou přípravu, případně jiné práce, mohou mladistvé žáky zaměstnávat pouze činnostmi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji a poskytují jim při práci zvýšenou péči.

Pokud se praktické vyučování a praktická příprava uskutečňuje u jiné právnické nebo fyzické osoby, musí být ve smlouvě, kterou o tom škola s touto osobou písemně uzavírá, obsažena mimo jiné i ustanovení o opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, včetně ochranných opatření, která musí být přijata, poskytování ochranných prostředků, ochranných nápojů, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků apod. Právnická nebo fyzická osoba je povinna zajistit žákům bezpečnost a ochranu zdraví při pracovní činnosti ve stejném rozsahu, jako tomu je u vlastních zaměstnanců, s přihlédnutím k jejich věku, fyzickému a rozumovému rozvoji.

Na žáky se při praktickém vyučování a při praktické přípravě vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých a další předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Viz části 4 a 5 příručky.

Škola a osoba, na jejímž pracovišti se uskutečňuje praktické vyučování nebo praktická příprava, zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. Odpovídá za vhodné rozmístění lékárniček první pomoci s potřebným vybavením. Na vhodných místech umístí seznam telefonních čísel zdravotnických zařízení včetně zdravotnických zařízení zajišťujících dopravu raněných, nemocných a rodiček. O provedených opatřeních informuje kromě pedagogických pracovníků a

Nahrávám...
Nahrávám...