dnes je 21.2.2024

Input:

Úvod

11.5.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.1
Úvod

Ing. Miloslav Kočí

Na počátku 19. století se na našem území začaly zavádět do provozu nové stroje a technologie. Zpočátku to byly hlavně parní stroje, které potřebovaly ke svému pohonu parní kotle. Časem se rozšířila zdvihací zařízení – výtahy, jeřáby apod. – plynová zařízení a elektrická zařízení.

Dozor nad technickými zařízeními

Se zaváděním nové techniky přibývalo neštěstí a úrazů, spojených s jejich provozem. To vedlo státní správu k vydání předpisů stanovících pravidla výroby a provozu těchto zařízení. Nejstarší dozor v našich zemích je nad parními kotli. Vznikly kotelní komisariáty, které byly na počátku 20. století přeměněny na komisariáty pro strojírenství a elektrotechniku. Ty, na základě novelizovaných předpisů, působily až do r. 1942, kdy byl zřízen Technický dozorčí spolek Praha. Členy spolku byli povinně provozovatelé technických zařízení. Dozorčí úkony prováděl Spolek za poplatky. Tento stav trval do r. 1952.

Vyhrazená technická zařízení

Poprvé se pojem vyhrazená technická zařízení objevil ve vládním nařízení č. 53/1952 Sb., kterým byl zřízen při Ministerstvu paliv a energetiky Ústav technického dozoru (ÚTD), aby prováděl za poplatky jejich dozor. Vyhrazená technická zařízení byla definována jako technická zařízení, která mohou ohrozit bezpečnost lidského života a zdraví, národního majetku a jiných hospodářských hodnot. Byly to parní kotle a tlakové nádoby, zdvihadla a silnoproudá elektrická zařízení. Později přibyla plynová zařízení. Náhrady za prováděné úkony byly později zrušeny a ÚTD je prováděl bezplatně.

Činnost ÚTD Inspektoráty bezpečnosti práce

Zákonem č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, byl ÚTD zrušen a většina jeho pracovníků přešla do technického odboru nově zřízených inspektorátů bezpečnosti práce. Povinné úkony na vyhrazených technických zařízeních prováděli i nadále inspektoři. Po novém organizačním uspořádání inspektorátů, kdy byl zrušen technický odbor, byly povinné úkony na VTZ prováděné inspektory postupně omezovány, až zcela přešly na revizní techniky organizací. Inspektoři prováděli zkoušky revizních techniků a topičů kotlů a kontroly dodržování předpisů k výrobě a provozu VTZ. Po vydání vyhlášek k jednotlivým VTZ (vyhl. č. 18 až 21/1979 Sb.) vydávaly inspektoráty rovněž oprávnění k činnostem na VTZ.

Institut technické inspekce

Zákonem č. 159/1992 Sb., kterým se změnil zákon č. 174/1968 Sb., byly definovány organizace státního odborného dozoru, které zřizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a které vykonávají státní odborný dozor nad bezpečností VTZ. Jedinou takovou organizací byl Institut technické inspekce (ITI) v Praze. ITI vykonával za úplatu úkony na VTZ, včetně zkoušení a přezkušování revizních techniků, vydávání osvědčení revizních techniků a prověřování a vydávání oprávnění k činnostem na VTZ. Právní předpisy pro VTZ byly postupně upraveny na vzniklý dozor.

Definice vyhrazených technických zařízení

V současnosti jsou vyhrazená technická zařízení definována v zákonu č. 174/1968 Sb. Jde o zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona. Jsou to technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová.

Ministerstvo práce a sociálních věcí je zákonem zmocněno vyhláškou stanovit, která technická zařízení se považují za vyhrazená, a zároveň určit jejích zařazení do tříd, případně skupin.

Technická inspekce České republiky

Opatřením ze dne dne 24. listopadu

Nahrávám...
Nahrávám...