Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele k organizování prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

5.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.16
Vnitřní předpis zaměstnavatele k organizování prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Ing. Miroslava Horská

Vzor

Vnitřní předpis zaměstnavatele k organizování prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Zaměstnavatel .................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)

zastoupený .........................................

 

K naplnění ustanovení § 108 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce vydávám tento

vnitřní předpis

k organizování prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

I. Prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) se organizují v dohodě s odborovou organizací nebo zástupcem zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Alternativa I - jednou ročně

Alternativa II - kratší lhůtu může stanovit zaměstnavatel.

II. Za přípravu prověrek, jejich provedení a realizaci přijatých opatření podle tohoto předpisu v rozsahu své působnosti odpovídají:

- zaměstnanec pověřený plněním úkolu v oblasti BOZP

- pověřeni vedoucí zaměstnanci.

III. Obsah prověrek BOZP

Kontrola plnění povinností zaměstnavatele vyplývajících z ustanovení zákoníku práce a bezpečnostních předpisů, kontrola plnění opatření ke zlepšení stavu BOZP.

IV. Cíl prověrek BOZP

- Zhodnotit za účasti zaměstnanců úroveň péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, vývoj pracovní úrazovosti, nemocí z povolání apod.,

- stav v oblasti prevence rizik, zabezpečit souhrnnou kontrolu, zda a jak jsou vyhledávána rizika, zjišťovány jejich příčiny a zdroje a zda jsou přijímána opatření na jejich odstranění dostatečná.

V. Prověrku provede komise ve složení:

pověřený vedoucí zaměstnanec,

- zástupce odborové organizace, resp. zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále je „zástupce zaměstnanců”),

- zaměstnanec pověřený plněním úkolů v oblasti rizik u zaměstnavatele,

- zástupce poskytovatele zajišťujícího pracovnělékařskou službu (doporučuje se),

- vedoucí zaměstnanec konkrétního pracoviště,

- případně další odborní zaměstnanci zaměstnavatele,

(Počet členů komise stanoví zaměstnavatel podle velikosti organizace, charakteru provozu, charakteru prováděných pracovních činností a rizikovosti práce).

VI. Datum provedení prověrky

- stanoví oprávněný zástupce zaměstnavatele po dohodě se zástupcem zaměstnanců.

VII. Zpracování výsledků prověrky

Prověrková komise zpracuje zprávu, ve které vyhodnotí průběh a výsledky prověrky s návrhem opatření na odstranění zjištěných nedostatků, včetně termínů plnění a určení osobní odpovědnosti příslušných vedoucích zaměstnanců. Zprávu následně předá k projednání na vedení organizace.

Předpis nabývá účinnosti dnem ..........................

..........................................

za

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: