Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele k prokazování zdravotní způsobilosti k práci

22.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.1
Vnitřní předpis zaměstnavatele k prokazování zdravotní způsobilosti k práci

JUDr. Anna Janáková

Vzor

 

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE

K PROKAZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI

 

Zaměstnavatel ........................(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO)

zastoupený ............................................

 

vydává tuto

směrnici stanovící postupy ve firmě k prokazování zdravotní způsobilosti k práci.

 

1. Účel prokazování zdravotní způsobilosti k práci

 

Účelem prokazování zdravotní způsobilosti k práci je zajistit, aby zaměstnanec nebyl pověřen prací, která by neodpovídala jeho zdravotní způsobilosti a byl tak vystaven ohrožení života nebo zdraví při vykonávání takové práce.

 

2. Druhy lékařských prohlídek souvisejících s prací

 

2.1. Zdravotní způsobilost k práci se obecně posuzuje u uchazečů o zaměstnání a u zaměstnanců v rámci pracovnělékařských služeb:

a) před uzavřením pracovněprávního (jiného obdobného) vztahu,

b) při změně druhu práce,

c) při periodických prohlídkách,

d) při mimořádných prohlídkách,

a v dalších případech podle jiných právních předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti k práci (seznam těchto předpisů tvoří přílohu č. 1 této směrnice).

 

2.2. Zdravotní stav zaměstnanců se posuzuje:

a) při výstupních prohlídkách,

b) při následných prohlídkách,

c) při posuzování zdravotního stavu v souvislosti s nemocí z povolání nebo ohrožením nemocí z povolání.

 

3. Vysílání k pracovnělékařským prohlídkám

 

3.1. Vysílání uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců k pracovnělékařským prohlídkám k příslušnému poskytovateli pracovnělékařských služeb zajišťuje personální útvar firmy. Sdělí jim jméno, adresu a ordinační hodiny smluvního lékaře pracovnělékařských služeb, kdy se na pracovnělékařskou prohlídkou mohou dostavit, ledaže by je vyslal k provedení pracovnělékařské prohlídky k jejich registrujícímu praktickému lékaři v oboru všeobecné praktické lékařství, v případech, kdy to umožňuje zákon č. 373/2011 Sb.

 

3.2. V případě pracovnělékařských prohlídek uvedených shora v čl. 2.1. personální útvar vybaví uchazeče o zaměstnání nebo zaměstnance vyplněnou žádostí o provedení pracovnělékařské prohlídky a o vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci, jejíž vzor je uveden v příloze č. 2 této směrnice.

 

3.3. Personální útvar oznámí zaměstnanci (uchazeči o zaměstnání) lhůtu, ve které by měl nejpozději předat personálnímu útvaru lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci a informuje ho o důsledcích, pokud se pracovnělékařské prohlídce nepodrobí nebo nepodrobí včas.

 

3.4. Vstupní lékařské prohlídky: personální útvar dbá o to, aby se zaměstnancem před vznikem pracovněprávního vztahu či před předvedením na jinou práci nebyl uzavřen pracovněprávní vztah nebo nebyla provedena změna práce, pokud podle platných právních předpisů ve stanovených případech není prokázána lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti k práci zdravotní způsobilost uchazeče o zaměstnání nebo zaměstnance. Pokud zaměstnanec (uchazeč o zaměstnání) bude vykonávat práce epidemiologicky závažné, pak musí při vstupní pracovnělékařské prohlídce mít zdravotní průkaz podle zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

 

3.5. Periodické prohlídky: personální útvar vysílá zaměstnance k pravidelným: periodickým prohlídkám tak, aby jejich zdravotní způsobilost byla posouzena nejdříve 90 dnů před koncem platnosti dosavadního lékařského posudku. Personální útvar vede „lhůtník“ potřebných pravidelných prohlídek.

 

3.6. Mimořádné prohlídky: K mimořádné lékařské prohlídce vyšle personální útvar zaměstnavatele zaměstnance:

a) na základě žádosti zaměstnance (ust. § 55 odst. 1 písm. d) zák. č. 373/2011 Sb.),

b) má-li zaměstnavatel pochybnosti o jeho zdravotní způsobilosti k práci (ust. § 55 odst. 2 zák. č. 373/2011 Sb.,

c) v případě, kdy tak stanoví orgány ochrany veřejného zdraví,

d) v případech, kdy tak stanoví ust. § 12 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, či jiný právní předpis.

 

3.7. Výstupní lékařské prohlídky: K výstupním pracovnělékařským prohlídkám vysílá personální útvar zaměstnance:

a) pokud je to uloženo rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví u rizikových prací,

b) pokud tak stanoví ust. § 13 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče či jiný právní předpis.

 

3.8. Následné lékařské prohlídky se provádějí podle ust. § 14 a přílohy č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb., pokud tak stanoví orgány ochrany veřejného zdraví, a to pro rizikové práce po jejich skončení (jde-li o takové vlivy pracovních podmínek, které se mohou nepříznivě projevit i po delší době) nebo pokud tak stanoví jiný právní předpis. Personální útvar zajistí:

a) zaslání kopie rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví o stanovených následných lékařských prohlídkách, které je vykonatelné, poskytovateli pracovnělékařských služeb,

b) informuje o uložení následné lékařské preventivní prohlídky fyzickou osobu, pro kterou byla nařízena. Informování zajistí i v tom případě, že již není jeho zaměstnancem; informaci v tomto případě zašle na poslední místo jejího trvalého pobytu, které je mu známo, popřípadě místo bydliště, neměla-li tato fyzická osoba trvalý pobyt na území České republiky.

c) sdělí poslední místo trvalého pobytu zaměstnance, který už u něho nepracuje, poskytovateli vykonávajícímu pracovnělékařské služby.

3.9. Lékařská prohlídka ohledně nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání: Pokud vedoucí zaměstnavatel firmy nebo vedoucí personálního útvaru má:

a) důvodné podezření na vznik nemoci z povolání (ohrožení nemocí z povolání), vyšle personální útvar po projednání s vedením firmy příslušného zaměstnance k lékařské prohlídce ke smluvnímu poskytovateli pracovnělékařských služeb nebo k poskytovateli v oboru pracovního lékařství, který má povolení Ministerstva zdravotnictví k uznávání nemocí z povolání, s žádostí o posouzení zdravotního stavu,

b) podezření, že nemoc již nadále nesplňuje podmínky pro uznání nemoci z povolání (ohrožení nemocí z povolání), vyšle personální útvar po projednání s vedením firmy příslušného zaměstnance k lékařské prohlídce k poskytovateli v oboru pracovního lékařství, který má povolení Ministerstva zdravotnictví k uznávání nemocí z povolání s žádostí o posouzení zdravotního stavu.

Vyslání k lékařským prohlídkám uvedeným shora pod písm. a) a b) je za podmínek stanovených zákonem č. 373/2011 Sb. povinností zaměstnavatele, nikoliv volbou.

 

4. Lékařské posudky

 

4.1. Když personální útvar obdrží lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci (vzor uveden v příloze č. 3 této směrnice) nebo lékařský posudek o nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání (vzor uveden v příloze č. 4 této směrnice), seznámí se s jeho obsahem z věcného i formálního hlediska. Pokud shledá lékařský posudek nesprávným (viz ust. § 43 zákona č. 373/2011 Sb.), může po dohodě s vedením firmy podat za zaměstnavatele návrh na přezkoumání lékařského posudku (vzor návrhu na přezkoumání lékařského posudku je uveden v příloze č. 5 této směrnice).

 

4.2. S obsahem lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci (viz ust. § 44 odst. 4 zákona č. 373/2011 Sb.), seznámí personální útvar vedoucího zaměstnance příslušného zaměstnance (uchazeče o zaměstnání), který seznámení s příslušným lékařským posudkem personálnímu útvaru písemně potvrdí.

 

4.3. V návaznosti na posudkový závěr lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci personální útvar:

a) dá souhlas k pověření zaměstnance prací, ke které byl posouzen jako zdravotně způsobilý,

b) byl-li posouzen jako zdravotně způsobilý s podmínkou, dá souhlas k pověření prací až po zajištění/zabezpečení této podmínky,

c) zní-li posudkový závěr jako zdravotně nezpůsobilý, nemůže dát souhlas k přijetí uchazeče do zaměstnání nebo k převedení zaměstnance na novou práci, k níž byla zdravotní způsobilost posuzována.

d) zní-li posudkový závěr, že dlouhodobě ztratil zdravotní způsobilost, nelze zaměstnance nadále pověřit dosavadní prací.

V případech uvedených shora pod písm. c) a d) (pokud se nejedná o uchazeče o zaměstnání) personální útvar navrhne vedení firmy pracovněprávní kroky k převedení na jinou práci nebo k propuštění zaměstnance za podmínek stanovených v zákoníku práce, pokud v dohodě se zaměstnancem nenavrhne jiné řešení.

 

4.4. V návaznosti na posudkový závěr lékařského posudku o nemoci z povolání:

a) při uznání nemoci z povolání učiní personální útvar právní kroky k poskytnutí náhrady škody při nemoci z povolání zaměstnance (bývalého zaměstnance) a navrhne vedení firmy pracovněprávní kroky ohledně dalšího zaměstnávání zaměstnance (např. převedení na jinou práci). Při posudkovém závěru, že nemoc splňuje podmínky, za nichž ji nelze nadále uznat za nemoc z povolání učiní právní kroky k zastavení poskytování opakujících se plnění náhrady škody za nemoc z povolání.

b) při posudkovém závěru, že zaměstnanec je ohrožen nemocí z povolání, navrhne personální útvar vedení firmy pracovněprávní kroky ohledně dalšího zaměstnávání zaměstnance (např. převedení na jinou práci). Za podmínek stanovených zákoníkem práce zajistí, pokud jsou splněny podmínky stanovené zákoníkem práce, aby mu po dobu převedení byl poskytován doplatek ke mzdě nebo platu podle zákoníku práce. Při posudkovém závěru, že zdravotní stav zaměstnance splňuje podmínky, za nichž již nelze nadále uznat ohrožení nemocí z povolání, učiní právní kroky k zastavení poskytování doplatku podle zákoníku práce.

c) při posudkovém závěru, že se nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání neuznává, personální útvar informuje příslušného vedoucího zaměstnance posuzovaného zaměstnance a lékařský posudek založí do osobního spisu zaměstnance.

 

5. Uplatnění a platnost lékařských posudků

 

5.1. Lékařský posudek lze uplatnit pro účel, pro který byl vydán do 90 dnů ode dne jeho vydání, není-li v něm nebo v jiném právním předpise stanovena kratší lhůta. U potvrzených posudků na základě návrhu na přezkoumání platí lhůta 10 dnů (ust. § 44 odst. 5 zák. č. 373/2011 Sb.,

 

5.2. Po pozbytí platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci (ust. § 44 odst. 6 zákona č. 373/2011 Sb.) nelze zaměstnance pověřit prací, ke které byl zaměstnanec posuzován; to neplatí, když nejdéle do 3 měsíců ode dne ukončení pracovněprávního vztahu tento zaměstnanec opět s firmou uzavře pracovněprávní vztah se stejným výkonem práce a v době od jeho ukončení nedošlo ke změně nebo vývoji zdravotního stavu příslušného zaměstnance.

 

6. Zdravotnická dokumentace

 

6.1. Lékařské posudky o zdravotní způsobilosti a o zdravotním stavu uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců mají charakter zdravotnické dokumentace ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb. a obsahují osobní data, a proto personální útvar firmy odpovídá za jejich bezpečné uložení a za ochranu proti přístupu nepovolaných osob nejen z řad zaměstnanců firmy, ale i z vnějšku.

 

6.2. V případě kontroly ze strany inspekce práce umožní pracovníci personálního útvaru nahlížení do této dokumentace k prokázání splnění povinnosti zaměstnavatele o ověření zdravotního stavu zaměstnanců (uchazečů o zaměstnání).

 

6.3. Lékařské posudky uchovává personální útvar po celou dobu trvání pracovněprávního vztahu; po skončení pracovněprávního vztahu uchovává lékařské posudky týkající se bývalého zaměstnance po dobu, kterou stanoví vedení firmy. Poslední lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci personální útvar uchovává minimálně 3 měsíce po skončení pracovněprávního vztahu zaměstnance pro případ znovu uzavření pracovněprávního vztahu ohledně stejného druhu práce (ust. § 44 odst. 6 písm. d) zákona č. 373/2011 Sb.).

 

7. Status zdravotní způsobilosti k práci a zdravotního 
stavu na základě právní domněnky

 

7.1. Pokud se na zaměstnance (uchazeče o zaměstnání) na základě právní domněnky stanovené v ust. § 43 odst. 6§ 44 odst. 7§ 45 odst. 1§ 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb., nahlíží nebo se považuje za zdravotně nezpůsobilého, personální útvar navrhne vedení firmy pracovněprávní řešení vzniklé situace (např. nepřijetí uchazeče do zaměstnání, podle příčin vzniklé situace překážky v práci na straně zaměstnavatele či zaměstnance, výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru, dohoda se zaměstnancem).

 

7.2. Pokud se na zaměstnance (bývalého zaměstnance) na základě právní domněnky stanovené v ust. § 63 odst. 4 zákona č. 373/2011 Sb. nahlíží jako na osobu, která nemocí z povolání (ohrožením nemocí z povolání) netrpí, navrhne personální útvar vedení firmy pracovněprávní řešení vzniklé situace (např. zastavení placení opakujících se dávek náhrady škody při nemoci z povolání, převedení na jinou práci, zastavení placení doplatku ke mzdě (platu).

 

8. Závěrečná ustanovení

 

8.1. Směrnice byla dne .......................projednána s odborovou organizací ................zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ................(pokud u zaměstnavatele působí).

 

8.2. Písemné vyhotovení této směrnice obdrží každý vedoucí zaměstnanec firmy.

 

8.3. Kontrolou dodržování této směrnice pověřuji............... (identifikace odpovědné osoby).

 

8.4. Nabytím účinnosti této směrnice se ruší vnitřní předpis............... vydaný k této problematice dne....... a nahrazuje se touto novou směrnicí.

 

8.5. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem.................

 

 

Přílohy:

1. Jiné právní předpisy, které stanoví podmínky pro výkon práce.

2. Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a o lékařský posudek a o posouzení zdravotní způsobilosti k práci.

3. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci.

4. Lékařský posudek o nemoci z povolání.

5. Návrh na přezkoumání lékařského posudku.

 

V .............. dne...........

.........................................................

razítko zaměstnavatele a podpis 
jeho oprávněného zástupce

 

 

Komentář:

 

Účel lékařských prohlídek

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: