Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele k provozu dopravních prostředků

5.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.24.1
Vnitřní předpis zaměstnavatele k provozu dopravních prostředků

Ing. Miroslava Horská

Vzor

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE

K PROVOZU DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

Zaměstnavatel ...................................(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)

zastoupený ........................................

K realizaci § 3 nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, vydávám tento

vnitřní předpis

k provozu dopravních prostředků včetně místního provozního

bezpečnostního předpisu*)

 *) vzhledem ke skutečnosti, že každá organizace je specifická, jedna provozuje pouze jedno silniční vozidlo, druhá žádné a pouze svým zaměstnancům povoluje a proplácí jízdy vlastními vozidly; nebo naopak organizace má rozsáhlou kamionovou dopravu a zajišťuje i opravárenskou činnost, není možné vypracovat a předložit jednoznačný univerzální vzor. Z výše uvedeného je zpracován příklad včetně místního provozního bezpečnostního předpisu (dále jen „MPBP“) pro organizaci s minimálním provozem vozidel (tj. jeden řidič z povolání, který kromě několika vozidel řídí i autobus zaměstnavatele - při aktivitách dětí zaměstnanců, společných dovolených, společných výjezdech na organizovaná školení apod., několik řidičů používajících referentsky řízená vozidla, ostatní zaměstnanci, kteří uzavřeli dohodu o používání svých vlastních vozidel k pracovním cestám, je k pracovním cestám používají) a podrobně je zpracována část „komentář“, kde zaměstnavatelé naleznou inspiraci pro doplnění svého MPBP podle své specifiky.

 

K pracovním jízdám u .........(konkretizovat zaměstnavateleje možno užívat služební vozidlo ......(konkretizovat registrační značku/y) řízené řidičem z povolání ......(konkretizovat). Pan..... v případech potřeby řídí i podnikový autobus. Služební vozidla s řidičem je k dispozici zejména ....... (konkretizovat, např. vedoucímu zaměstnanci zaměstnavatele, jeho náměstkům apod.); dále pak pro zahraniční služební cesty podle kapacitních možností a vzájemné dohody všem zaměstnancům.

Služební vozidlo je možno výjimečně použít např. pro dopravu zaměstnance ze zaměstnání k poskytovateli zdravotních služeb nebo do místa bydliště z naléhavých zdravotních důvodů, pokud nelze zajistit zdravotnickou záchrannou službu; dále pak:

- při neodkladné práci přesčas, pokud nemají zaměstnanci po skončení práce vhodné spojení prostředkem veřejné hromadné dopravy,

- při nástupu na pracovní cestu před 6.00 hodinou nebo po jejím ukončení po 22.00 hodině.

Referentsky řízená vozidla je možno použít v případech, kdy služební vozidlo není z kapacitních důvodů k dispozici; tento způsob služební cesty je hospodárnější (např. pro využití všech míst ve vozidle) a při mimořádných a krizových situacích. Referentsky řízené vozidlo může být svěřeno pouze zaměstnanci, který má se ....... (konkretizovat zaměstnavatele) uzavřenou dohodu o podmínkách, za nichž bude vozidlo používat (viz příloha).

Za řízení referentsky řízených vozidel

 Varianta 1 - není zaměstnancům - řidičům poskytována žádná odměna

 Varianta 2 - je zaměstnancům - řidičům poskytována finanční odměna ....... (konkretizovat).

 Použití vlastního vozidla je povoleno zaměstnancům v případě, že je potřebují k řádnému a včasnému plnění pracovních povinností a nemůže být použit jiný způsob dopravy (např. hromadná doprava osob, referentsky řízená vozidla, služební vozidlo).

 Podmínkou jejich užití je se ......... (konkretizovat zaměstnavatele) uzavřená dohoda o podmínkách, za nichž mohou vozidla použít (viz příloha).

 Jízdu vlastním vozidlem:

schvaluje...... (konkretizovat vedoucího zaměstnance nebo vedoucí zaměstnance), a to:

 Varianta 1 - před každou jízdou

 Varianta 2 - globálně na delší časové období (v tomto případě se specificky vyplňuje formulář SEVT - viz dále).

Technický stav vlastních vozidel, jejich opravy a údržbu si zabezpečují sami zaměstnanci.

Náhrady za použití vlastních vozidel jsou poskytovány ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky (pro rok 2017 vyhlášky č. 440/2016 Sb

Referentsky řízená vozidla jsou: 

Varianta 1 - parkována v garážích zaměstnavatele.......(konkretizovat místo a osobu, u které jsou např. k dispozici klíče apod.)

 Varianta 2 - ...... (charakterizovat konkrétně, kde vozidla parkují).

 Parkovat a garážovat služební vozidla, autobus a referentsky řízená vozidla mimo prostory k tomu určené, je možno jen se souhlasem.............. (konkretizovat koho), a to v případech, kdy řidič má určen nástup na pracovní cestu v časných ranních hodinách, resp. ji ukončí v pozdních večerních hodinách, a nemá možnost se dostat hromadným dopravním prostředkem do místa, resp. z místa, běžného stanoveného parkování vozidla.

 Tímto předpisem (s ohledem na požadavek § 101 odst. 2 zákoníku práce, tj. že péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají) dále stanovím následující odpovědnost vedoucím zaměstnancům na jednotlivých úsecích:

 • zajišťování provozu a využitelnosti referentsky řízených vozidel......(konkretizovat podmínky a odpovědného zaměstnance);

 • zajišťování lékařských prohlídek zaměstnanců - řidičů:......... (konkretizovat podmínky a odpovědného zaměstnance);

 • zajišťování prohlídek vozidel služebních, autobusu a referentsky řízených vozidel v STK a stanicích měření emisí: ........(konkretizovat podmínky a odpovědného zaměstnance);

 • zajišťování pohonných hmot, náhradních dílů a údržby pro služební vozidla, autobus a pro referentsky řízená vozidla............(konkretizovat podmínky a odpovědného zaměstnance);

 • zajišťování školení řidičů, včetně zajištění zdokonalování odborné způsobilosti u řidiče z povolání .........(konkretizovat četnost a odpovědného zaměstnance);

 • kontrola platných řidičských oprávnění (v souvislosti s jejich nutnou výměnou)...... (konkretizovat odpovědného zaměstnance).

 • za povinnou výbavu vozidel a obměnu a doplňování léků a obvazového materiálu v lékárničce služebních vozidel, autobusu a referentsky řízených vozidel odpovídá......(konkretizovat odpovědného zaměstnance). Povinná výbava motorových vozidel se řídí přílohou č. 12, částí B, vyhlášky č. 341/2014 Sb.,  obsah a výbava lékárniček první pomoci podle druhů vozidel je uvedena tamtéž (body 6. a 11.).

- kontrola dodržování stanoveného pracovního režimu ......... (konkretizovat odpovědného zaměstnance);

- proplácení cestovních náhrad při použití vlastního vozidla na pracovní cestě provádí .......... (konkretizovat odpovědného zaměstnance). Pro rok 2017 vyhláška č. 440/2016 Sb.

- aktualizace MPBP ........ (konkretizovat odpovědného zaměstnance);

- ...............(podle potřeby doplnit další úseky, kde je někomu stanovena určitá odpovědnost).

Místní provozní bezpečnostní předpis

(konkretizovat zaměstnavatele)

pro stanovení bezpečných způsobů organizace práce a pracovních postupů při provozování silniční dopravy

Obsah:

1. Obecná ustanovení

2. Základní povinnosti na úseku dopravy

3. Další povinnosti na úseku vlastní silniční dopravy

4. Povinnosti řidičů obecně

5. Povinnosti řidičů před jízdou a během jízdy

6. Opravy, údržba a kontroly vozidel

7. Garážování a parkování

8. Novinky

9. Závěrečná ustanovení

1. Obecná ustanovení

1.1. Místní provozní bezpečnostní předpis stanoví pracovní a technologické postupy při provozování dopravy, dále některé povinnosti řidičů; upravuje i otázku dohod, školení apod.

1.2. Ustanovení MPBP jsou závazná pro všechny kmenové zaměstnance ..... (konkretizovat zaměstnavatele).

1.3. Zaměstnanci ........ (konkretizovat zaměstnavatele) musí být seznámeni s MPBP v rozsahu odpovídajícím jejich pracovní náplni.

1.4. Zaměstnanci jsou s MPBP seznamováni v rámci bezpečnostního školení, které je organizováno ve smyslu ......... (konkretizovat, jak je u zaměstnavatele upraveno) s tím, že je povinností každého nově přijímaného zaměstnance sdělit, zda přistoupí na dohodu o užívání:

a) refefentsky řízeného vozidlab) vlastního vozidla na pracovních cestách a podle této skutečnosti bude do jeho vstupních, resp. periodických bezpečnostních školení, zařazena problematika související s provozem silničních motorových vozidel.

1.5. Za dodržování MPBP odpovídají vedoucí zaměstnanci u svých podřízených zaměstnanců, kteří buď referentsky řízená vozidla, nebo vlastní vozidla, používají.

2. Základní povinnosti na úseku dopravy

2.1. Školení řidiče z povolání, který v některých případech řídí i firemní autobus, je zajištěno u autoškoly, resp. školicího střediska, ........(konkretizovat) na základě dohody ..... ze dne .......

2.2. Školení řidičů referentsky řízených vozidel a zaměstnanců, kteří na pracovních cestách používají vlastní vozidla, je zajišťováno ........(konkretizovat termín, lze doporučit roční až tříletý) ......(konkretizovat kým), např.:

Varianta 1: odborně způsobilým zaměstnancem za prevenci rizik u zaměstnavatele - stanoveným podle § 9 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který přednáší problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; pro problematiku dopravních předpisů je využíván lektor autoškoly, resp. školicího střediska)

Varianta 2: pouze odborně způsobilým zaměstnancem v prevenci rizik, u kterého má zaměstnavatel ověřeno, že je schopen vyložit i dopravní předpisy

Varianta 3: na školení je zván lektor autoškoly, resp. školicího střediska

Varianta 4: všichni řidiči jsou vysíláni na školení do autoškoly, resp. do školicího střediska

V mezidobí těchto školení v případě přijetí nových zaměstnanců organizuje školení .....(konkretizovat kdo, postačí odborně způsobilým zaměstnancem v prevenci rizik bez odborného výkladu dopravních předpisů). Pro tato školení je užívána osnova a pro ověření znalostí test, které jsou uvedený v příloze tohoto MPBP (kritérium úspěšnosti - ne více než 5 chyb).

3. Další povinnosti na úseku vlastní silniční dopravy

........ (konkretizovat zaměstnavatele)

3.1 Stanoví řidičům používajícím referentsky řízená vozidla a soukromá vozidla na pracovních cestách pracovní režim jejich jízdy odpovídající požadavkům nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky tj. povolená maximální doba řízení 4,5 hodiny (za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut), po které musí následovat bezpečnostní přestávka v délce 30 minut (nebude-li následovat nepřetržitý odpočinek mezi směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu); bezpečnostní přestávka může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut, zařazených do doby řízení. Během bezpečnostní přestávky nevykonávají řidiči žádnou činnost vyplývající z jejich pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo.

3.2 Řidiči jsou vybavováni

Varianta 1 - Dokumentem zavedeným u zaměstnavatele..... (konkretizovat), ve kterém vedou přehled o svém pracovním režimu [viz bod 3. písm. c) přílohy č. 1 nařízení vlády č. 168/2002 Sb.]

Varianta 2 - formuláři SEVT 30 148 3 POUŽITÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA NA PRACOVNÍ CESTĚ; jsou povinni požadované údaje průběžně vyplňovat; v případě dlouhodobějšího využívání vozidla se kolonky od .. do... a do místa .... proškrtávají a na blanketu je vyznačeno globální delší použití vozidla.

3.3 Je-li povoleno globální použití vozidla na delší časové období, je podpis zaměstnavatele na formuláři SEVT nahrazen podpisem na uzavřené dohodě.

3.4 Přijímá následující opatření k naplnění požadavku přílohy č. 1 bodu 2. písm. e) nařízení vlády č. 168/2002 Sb. a k úpravě pravidel silničního provozu zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:

Referentsky řízená vozidla jsou vybavena výstražnými vestami s vysokou viditelností, které jsou zaměstnanci povinni použít nejen v případě, že na vozidle dojde za jízdy na pozemních komunikaci k poruše, kterou odstraňují (viz příloha č. 1 nařízení vlády č. 168/2002 Sb.), ale nově i podle znění § 5 odst. 1 písm. l) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou povinni mít na sobě oděvní doplňky s označením z retroreflexního materiálu stanovené prováděcím právním předpisem tj. § 19 a příloha č. 12 vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích nacházejí-li se mimo vozidlo na pozemní komunikaci mimo obec v souvislosti s nouzovým stáním; to neplatí pro řidiče motocyklu, mopedu a nemotorového vozidla.

K vestám: Požadavek na ně jako povinnou výbavu motorových vozidel s výjimkou motocyklů a mopedů, stanoví příloha č. 12, písm. B, bod 10. vyhlášky č. 341/2014 Sb. Tyto musí odpovídat § 19 a příloze č. 12 vyhlášky č. 294/2015 Sb, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 84/2016 Sb. nacházejí-li se mimo vozidlo na pozemní komunikaci mimo obec v souvislosti s nouzovým stáním; to neplatí pro řidiče motocyklu, mopedu a nemotorového vozidla.

3.5 Vybavil služební vozidla, autobus a referentsky řízená vozidla pro případné provádění opravy na vozidle OOPP (oděvem a ochrannými rukavicemi) tak, jak je stanoveno vnitřním předpisem ........(konkretizovat, jakým konkrétním předpisem u zaměstnavatele upraveno) pro problematiku osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků .

4. Povinnosti řidiče v problematice zdravotní způsobilosti, školení a kvalifikace

4.1 Řidič z povolání se podrobuje ve smyslu § 87 odst. 1 písm. b) zákona 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, lékařským prohlídkám (tj. do 50 let věku jednou za dva roky, nad 50 let každoročně). Tento řidič se podrobuje dále prohlídkám podle § 87a zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tj. podrobil se ji před zahájením činnosti, dále nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let, nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých 5 let).

4.2 Ostatní řidiči:

Varianta 1: Nemají činnost spočívající v řízení vozidla uvedenou v pracovní smlouvě - na žádného z nich se tedy nevztahuje povinnost k lékařským prohlídkám ve smyslu § 87 a následujících zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou případů dosažení věku 65 a 68 let, pak za každé dva roky.

Řidiči jsou důrazně upozorněni na skutečnost, že mít s sebou potvrzení o zdravotní prohlídce - ukládá jim tuto povinnost znění ustanovení § 6 odst. 8 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - jeho provedení viz příloha č. 2 vyhlášky č. 277/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (upozornění na novelizaci vyhlášky vyhláškou č. 271/2015 Sb.).

Varianta 2: Řidiči používající referentsky řízená vozidla mají toto řízení vozidla sjednáno v pracovní smlouvě a vztahuje se na ně, co se týká problematiky lékařských prohlídek, povinnost jako pro řidiče z povolání (bod 4.1).

Varianta 3: Řidič vlastních vozidel zaměstnavatele má toto řízení sjednáno v pracovní smlouvě; vztahuje se na ně povinnost daná v bodě 4.1.

4.3 Po provedení prohlídky obdrží řidiči doklad o této prohlídce.

4.4 Řidič z povolání je povinen se zúčastnit zdokonalování odborné způsobilosti řidičů (v souvislosti s jeho řízením autobusu - viz zákon č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Navíc se zúčastňuje školení z problematiky BOZP, organizované pro ostatní řidiče u .......(konkretizovat zaměstnavatele).

Průběžně je poučen o změnách zákona č. 247/2000 Sb. Je poučen o důležitých ustanoveních vyhlášky č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., a vyhlášky č. 167/2002 Sb., novelizovanou v roce 2016 vyhláškou č. 76/2016 Sb.

4.5 Řidiči jak vozidel referentsky řízených, tak vozidel vlastních, jsou povinni se účastnit školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [viz § 37 odst. 5 zákoníku práce při nástupu do pracovního poměru; § 106 odst. 4 písm. a) zákoníku práce v termínech stanovených zaměstnavatelem, nebude-li v tomto období (v důsledku zvýšení úrazovosti, nových předpisů, vzniku mimořádných událostí apod.) zorganizováno školení mimořádné]; dále jsou povinni podrobit se ověření znalostí předpisů, které s provozem vozidel souvisí.

4.6 Řidiči jsou upozornění na nutnou výměnu řidičských průkazů ve stanovených termínech:

5. Povinnosti řidičů před jízdou a během jízdy

5.1 Řidič z povolání a ostatní řidiči jsou povinni zkontrolovat před jízdou stav vozidla a v případě zjištění závad u vozidla služebního, resp. u vozidel referentsky řízených, které by bránily bezpečnému provozu vozidla, tato vozidla nepoužít a oznámit tuto skutečnost ........(konkretizovat).

5.2 Řidiči jsou při jízdě povinni dodržovat platné dopravní předpisy (tj. zejména požadavky zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek).

5.3 Řidiči jsou zejména povinni:

- věnovat se plně řízení vozidla,

- podrobit se na vyzvání orientační dechové zkoušce, event. lékařskému vyšetření, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky než alkoholem (zákon č. 167/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

- řidiči jsou upozorněni na vydání nařízení vlády č. 41/2014 Sb. (otázka ovlivnění vyjmenovanou návykovou látkou),

- přibrat nezbytný počet způsobilých a náležitě poučených osob, pokud to vyžaduje bezpečnost silničního provozu, zejména k zajištění bezpečného otáčení, couvání nebo zajíždění s vozidlem do nepřehledných nebo jinak nebezpečných míst,

- respektovat při pohybu v prostorech organizací, do jejichž prostor v rámci plnění pracovních povinností vjeli, místní pokyny a příkazy vydané těmito organizacemi,

- při jízdě a činnostech mimo pozemní komunikace přizpůsobit své jednání okolním podmínkám, stavu a povaze terénu, povětrnostním podmínkám a ostatním okolnostem, které je možno předvídat,

- respektovat požadavek celoročního svícení,

- (konkretizovat další požadavky, které zaměstnavatel pokládá za důležité), zejména vybrat nové povinnosti stanovené po novelizaci zákonem č. 48/2016 Sb. – např. očistit vozidlo od námrazy a mnohé další),

- Podle § 40a zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platí, že v období od 1. listopadu do 31. března, pokud

a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo

b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, užít motorové vozidlo kategorie M nebo N k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik 18a) [k nim podrobněji příloha č. 12 vyhlášky č. 341/2014 Sb., bod F Technické požadavky na výbavu vozidel koly, pneumatikami a protiskluzovými řetězy] a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3.500 kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3.500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3.500 kg nejméně 6 mm. Ustanovení výše uvedené se nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí

5.4 Zdůraznění některých dalších zákazů pro řidiče plynoucí ze zákona o provozu na pozemních komunikacích:

- použít k jízdě vozidlo, které nesplňuje podmínky bezpečného provozu na pozemních komunikacích (respektovat skutečnost danou § 38 odst. 1 písm. e) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - není-li provedena stanovená technická kontrola a měření emisí v určených termínech, je vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích),

- vyhazovat za jízdy předměty z vozidla,

- otáčet se nebo couvat bez řádného zajištění této činnosti,

- vjíždět na místa, kde nemá bezpečný přehled o situaci,

- požívat při jízdě a před jízdou alkoholické nápoje ani řídit vozidlo, jestliže může předpokládat v těle tzv. zbytkový alkohol,

- řídit vozidlo, jestliže je jeho schopnost k řízení snížena požitím omamných látek, případně léků, nemocí, únavou nebo neuspokojivým psychickým stavem,

- telefonovat za jízdy a provádět každou další činnost, která by odváděla jeho pozornost od řízení vozidla,

-  ......... (konkretizovat další zákazy, které považuje zaměstnavatel za důležité).

 

Řidiči jsou průběžně informováni o všech novelizacích zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) - zejména o novelizacích provedených zákony č. 133/2011 Sb., č. 297/2011 Sb., č. 329/2011 Sb., č. 341/2011 Sb. č. 375/2011 Sb., č. 18/2012 Sb., č. 119/2012 Sb. č. 197/2012 Sb., č. 193/2012 Sb., č. 396/2012 Sb., č. 101/2013 Sb., č. 233/2013 Sb., č. 239/2013 Sb., č. 300/2013 Sb., č. 64/2014 Sb., č. 230/2014 Sb. a č. 249/2014 Sb.; dále na novelu provedenou v roce 2015 zákonem č. 268/2015 Sb. a v roce 2016 zákonem č. 48/2016 Sb.

6. Opravy, údržba a kontroly vozidla

6.1 Opravy, údržba a kontroly vozidel se provádějí podle návodu stanoveného výrobcem (u služebního vozidla, autobusu a u v referentsky řízených vozidel jsou k dispozici návody výrobců těchto vozidel). 

6.2 S výjimkou vizuálních kontrol vozidel a drobných oprav (dohuštění pneumatik, výměna žárovek apod.) jsou veškeré opravy zadávány odborným opravárenským servisům. Zajišťuje .......(konkretizovat odpovědného zaměstnance). 

7. Garážování a parkování vozidel

7.1 Garážování a stání vozidel ....... (konkretizovat, jak je u zaměstnavatele vyřešeno).

 

8. Novinky

 

8.1 Byla novelizována vyhláška č. 435/2012 Sb., ve znění vyhlášky č. 374/2013 Sb., a to vyhláškou č. 241/2014 Sb.

8.2 Bylo zrušeno nařízení vlády č. 484/2006 Sb., nahrazeno bylo nařízením vlády č. 240/2014 Sb.

8.3 Zákon č. 239/2013 Sb. byl novelizován zákonem č. 260/2014 Sb. a č. 354/2014 Sb.

8.4 Zákon č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 64/2014 Sb.

8.5 Zákon č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákony č. 64/2014 Sb. a č. 230/2013 Sb.

8.6 Vyhláška č. 31/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla novelizovaná vyhláškou č. 1/2014 Sb.

8.7 Bylo vydáno nařízení vlády č. 41/2014 Sb., o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou

8.8 Další novelizace pravidel silničního provozu

8.9 Vyhláška č. 341/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nahrazena vyhláškou č. 341/2014 Sb.

8.10 Vyhláškou č. 342/2014 Sb. novelizovaná vyhláška č. 302/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

8.12 Vydána vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel (ruší vyhlášku č. 243/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Rok 2015:

8.13 Byl novelizován zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (zákonem č. 268/2015 Sb.)

8.14 Byla novelizována vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (vyhláškou č. 9/2015 Sb. a č. 338/2015 Sb.)

8.15 Vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtem vyla novelizovaná vyhláškou č. 307/2015 Sb.

8.16 Vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů, byla zrušena a nahrazena vyhláškou č. 306/2015 Sb.

8.17 Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, byla novelizovaná vyhláškou č. 399/2015 Sb.

8.18 Vyhláška č. 30/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bala zrušena a nahrazena vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

8.19 Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registraci řidičů, ve znění pozdějších předpisů, byla novelizovaná vyhláškami č. 9/2015 Sb. a č. 43/2015 Sb.

8.20 Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujících zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pasem , ve znění pozdějších předpisů, byla novelizovaná vyhláškou č. 271/2015 Sb.

8.21 Vydáno sdělení MZV č. 11/2015 Sb., kterým se doplňuje sdělení č. 159/1997 Sb., č.186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb. a č. 93/2000 Sb.m.s., č. 6/2002 Sb.m.s., č. 65/2003 Sb.m.s., č. 77/2004 Sb.m.s., č. 33/2005 Sb.m.s., č. 14/2007 Sb.m.s., č. 13/2009 Sb.m.s., č. 17/2011 Sb.m.s. a č. 8/2013 Sb., o vyhlášení přijetí změn a doplňků „Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů” a „Příloha B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě” Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

8.22 Zrušena vyhláška č. 328/2014 Sb. a nahrazena vyhláškou č. 385/2015 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

V roce 2016 platí: sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činila nejméně u

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,

b) osobních silničních motorových vozidel 3,80 Kč.

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činila

a) 29,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

b) 33,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

c) 29,50 Kč u motorové nafty.


8.23 Zákon č. 247/2000 Sb. byl novelizován zákonem č. 320/2015 Sb.

Rok 2016:

8.24 Zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novelizován zákonem č. 48/2016 Sb.

8.25 Zrušena vyhláška č. 385/2015 Sb. a nahrazena vyhláškou č. 440/2016 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Pro rok 2017 sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,

b) osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč.

Průměrná cena pohonných hmot


Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí
a) 29,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

b) 32,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

c) 28,60 Kč u motorové nafty.

8.26 Zákon č. 13/1997 Sb. byl novelizován zákony č. 243/2016 Sb., č. 319/2016 Sb. a č. 370/2016 Sb.

8.27 Vyhláška č. 470/2012 Sb., ve znění vyhlášky č. 307/2015 Sb. byla novelizovaná vyhláškou č. 434/2016 Sb.

8.28 Vyhláška č. 306/2015 Sb. byla novelizovaná vyhláškou č. 383/2016 Sb.

8.29 Zákon č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 243/2016 Sb.

8.30 Vyhláška č. 302/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla novelizovaná vyhláškou č. 132/2016 Sb.

8.31 Vyhláška č. 522/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla novelizovaná vyhláškou č. 444/2016 Sb.

8.32 Zákon č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 48/2016 Sb.

8.33 Vyhláška č. 167/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla novelizovaná vyhláškou č. 76/2016 Sb.

8.34 Vyhláška č. 294/2015 Sb. byla novelizovaná vyhláškou č. 84/2016 Sb.

8.35 Vyhláška č. 31/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla novelizovaná vyhláškou č. 75/2016 Sb.

8.36 Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb. bylo novelizováno nařízením vlády č. 337/2016 Sb.

8.39 Byla zrušena vyhláška č. 385/2015 Sb. ; nahrazena byla vyhláškou č. 440/2016 Sb.

8.40 vyhláška č. 82/2012 Sb. byla novelizovaná vyhláškou č. 133/2016 Sb.

Poznámka: mj. v znění § 6b odst. 6 vyjmenovala nebezpečné závady, pro které mohou orgány policie zadržet technické osvědčení vozidla.

Nebezpečnou závadou, která vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšuje ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla nebo jízdní soupravy na životní prostředí, je:
a) absence nebo odstranění podstatné části výfukového systému,

b) poškození brzdového systému vylučující jeho použití, zejména vyřazení jeho části z provozu, destrukce brzdových kotoučů a obložení,

c) absence čelního skla nebo jeho poškození na více než 50 % plochy,

d) zjevné nadměrné úniky provozních kapalin,

e) koroze nebo praskliny nosných částí zjevně narušující pevnost rámu nebo karoserie,

f) opotřebení nebo poškození pneumatik odhalující nosné vrstvy,

g) deformace rámu nebo karoserie dosahující sloupku A, u motocyklů značné deformace základních prvků rámu,

h) deformace nápravy včetně jejího uložení mající vliv na její pevnost,

i) zjevná deformace uložení motoru, například utržené úchyty, posunutí motoru,

j) deformace karoserie zasahující do vnitřního prostoru osádky vozidla,

k) deformace hlavních částí systému řízení, které zjevně ovlivňují bezpečné ovládání vozidla, například převodky, posilovače, spojovací tyče, hřídele volantu,

l) zjevné deformace nebo praskliny kol,

m) zjevný únik výfukových nebo jiných jedovatých plynů do prostoru řidiče nebo prostoru pro přepravu cestujících u vozidla kategorie M2 a M3.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. MPBP musí odpovídat současné situaci u ......(konkretizovat zaměstnavatele).

9.2. MPBP vstupuje v platnost dnem ......20...

V ........ dne .....201…. 

......................................

oprávněný zástupce zaměstnavatele

 

 

Přílohy MPBP:

1. Osnova školení BOZP pro zaměstnance používající referentsky řízená vozidla a pro zaměstnance, kteří na pracovních cestách používají vlastní vozidla

2. Test pro ověření znalostí z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci související s provozem silničních vozidel

3. Dohoda pro zaměstnance používající referentsky řízená vozidla

4. Dohoda pro zaměstnance používající na pracovních cestách vlastní vozidla

Závěr Vnitřního předpisu zaměstnavatele k provozu silničních vozidel

 

Za aktualizaci a případné doplňky odpovídá .........(konkretizovat).

 

V ........ dne .....20…

 

..............................

oprávněný zástupce zaměstnavatele

 

Zaměstnanci byli s předpisem seznámeni dne .....................

..........................................

podpisy

 

 

Komentář: 

Zaměstnavatel má ustanovením § 5 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinnost organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovištích. Z tohoto důvodu je vhodné, aby i problematiku provozu silničních vozidel (a to jak přímo v majetku zaměstnavatele, tak i vozidel vlastních, kteří zaměstnanci používají na pracovních cestách se souhlasem zaměstnavatele) byla stanovena jednotná a závazná pravidla.

 Problematiku související s provozem silničních vozidel (a to jak na pozemních komunikacích, tak v terénu, kde se tato vozidla nezřídka pohybují) lze rozdělit do následujících okruhů:

 • technická způsobilost vozidel, včetně kontrol a oprav,

 • odborná a zdravotní způsobilost řidičů (včetně zajišťování školení a ověřování znalostí),

 • pracovní režim řidičů,

 • speciální typy přeprav (stavební stroje, kola, nebezpečné látky apod.),

 • parkování a garážování vozidel,

 • cestovní náhrady za použití vlastního vozidla na pracovní cestě.

Technická způsobilost vozidel

 Znění § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že výrobní a pracovní prostředky a zařízení (mezi které patří i prostředky dopravní) musí být z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

 Na pozemních komunikacích lze provozovat jen takové vozidlo, které je technicky způsobilé k tomuto provozu (§ 36 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů); jeho provozovatel je povinen jej udržovat v řádném technickém stavu podle pokynů pro obsluhu a údržbu stanovenou jeho výrobcem.

Termíny pravidelných kontrol a revizí (v podstatě technické prohlídky a měření emisí) jsou jednoznačně dány § 40 (resp. pro zemědělské nebo lesnické traktor a jejich přípojná vozidla § 79 odst. 3 a 4 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, následně:

Provozovatel silničního vozidla je povinen na svůj náklad přistavit silniční vozidlo k pravidelné technické prohlídce a silniční motorové vozidlo k pravidelnému měření emisí v následujících lhůtách:

a) osobní automobil, nákladní automobil, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 3.500 kg, motocykl, přípojné vozidlo, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 3.500 kg, kromě nebrzděného přívěsu, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 750 kg, nejpozději ve lhůtě čtyř let po prvním zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel (dále jen „zaregistrování silničního vozidla“) a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách dvou let,

b) nákladní automobil, jehož přípustná hmotnost převyšuje 3.500 kg, speciální automobil, autobus, silniční vozidlo s právem přednostní jízdy, cvičné silniční vozidlo autoškoly, vozidlo taxislužby, vozidlo půjčovny automobilů určené k nájmu, kromě nebrzděného přívěsu, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 750 kg, přípojné vozidlo, jehož přípustná hmotnost převyšuje 3.500 kg, nejpozději ve lhůtě jednoho roku po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději v jednoročních lhůtách,

c) nebrzděný přívěs, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 750 kg, motocykl, jehož zdvihový objem pístového spalovacího motoru pohonu silničního vozidla nepřevyšuje 50 cmnebo jehož nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 50 km/h, s výjimkou motocyklu opatřeného šlapadly, nejpozději ve lhůtě šest let po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách čtyř let.

Obdobné termíny platí pro měření emisí (s výjimkou motocyklu, jehož provozní hmotnost je nižší než 400 kg a elektromobilu).

Poznámka 1: Zákon č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl v roce 2013 zásadně novelizován zákonem č. 239/2013 Sb. (zákonem č. 260/2014 Sb. byla účinnost některých ustanovení posunuta; zákonem č. 354/2014 Sb. některá zrušena). Většina jeho ustanovení nabyla účinnosti v roce 2015, nicméně je připomínáme:

§ 40 Pravidelné technické prohlídky byl doplněn o tři nové odstavce:

(2) Provozovatel silničního vozidla uvedeného v odst. 1 písm. a) [osobní automobily] dovezeného z jiného členského státu, ve kterém bylo registrováno, od jehož první registrace uplynuly méně než čtyři roky, přistaví silniční vozidlo k technické prohlídce nejpozději ve lhůtě čtyř let po první registraci a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách dvou let.

(3) Provozovatel silničního vozidla uvedeného v odst. 1 písm. b) [nákladní automobily, mj. vypuštěno cvičné silniční vozidlo autoškol] dovezeného z jiného členského státu, ve kterém bylo registrováno, od jehož první registrace uplynul méně než jeden rok, přistaví silniční vozidlo k technické prohlídce nejpozději ve lhůtě jednoho roku po první registraci a potom pravidelně nejpozději v jednoročních lhůtách.

(4) Provozovatel silničního vozidla uvedeného v odst. 1 písm. c) [nebrzděný přívěs, motocykl] dovezeného z jiného členského státu, ve kterém bylo registrováno, od jehož první registrace uplynulo méně než šest let, přistaví silniční vozidlo k technické prohlídce nejpozději ve lhůtě šesti let po první registraci a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách čtyř let.

Další poznámka: § 52b zní: ... Technická prohlídka silničních vozidel konstrukčně určených k pohybu na sněhu nebo ledu může být provedena v místě určeném příslušným krajským úřadem mobilním způsobem. Měření emisí silničních vozidel konstrukčně určených k pohybu na sněhu nebo ledu může být provedeno v místě určeném příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností mobilním způsobem. Technickou prohlídku lze na určeném místě provést tehdy, pokud to místní a klimatické podmínky umožňují.

Obdobně: § 79 odst. 5 zní ... Technická prohlídka zemědělských a lesnických traktorů a jejich přípojných vozidel může být provedena v místě určeném příslušným krajským úřadem mobilním způsobem. Měření emisí zemědělských a lesnických traktorů může být provedeno v místě určeném příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností mobilním způsobem.

Použije se i nově vložený odst. 2 v § 79, který zní ... Povinné registraci nepodléhá pracovní stroj přípojný, který je účelově a technicky určen pro práce v zemědělství; toto vozidlo však lze registrovat na žádost jeho vlastníka.

V roce 2014 platilo: Technické prohlídky zemědělských nebo lesnických traktorů a jejich přípojných vozidel se konají nejpozději ve lhůtě čtyř let po jejich prvním zaregistrování v registru silničních vozidel a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách čtyř let; technická prohlídka a měření emisí může být provedena v místě určeném příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností mobilním způsobem.

Požadavky na vozidlo jako takové stanoví vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve které je mj. možno dohledat přímo v textu vyhlášky:

 • - předmět úpravy (§ 1),
 • - výklad pojmů (§ 2),
 • - základní znaky pro určení typů vozidel, variant a verzí pro jednotlivé kategorie vozidel (§ 3),
 • - § 6 odkaz na přílohu č. 2, ve které je uveden popis jednotlivých kategorií silničních a zvláštních vozidel, jejich další členění a rozdělení,
 • - § 7 a následující – problematika schvalování typu,
 • - § 13 Rozsah a obsah technické dokumentace,
 • - § 18 Osvědčení o schválení typu,
 • - technické zkušebny a zkušební stanice (§ 23 a následující),
 • - požadavky na kontrolního technika (§ 25),
 • - § 27– problematika výrobce a akreditovaného zástupce,
 • - § 28 – problematika jednotlivé výroby a přestavby silničního vozidla,
 • - § 31 upravuje požadavky na konstrukci a stav výbavy, a to formou odkazů na jednotlivé kapitoly přílohy č. 12:

a) požadavky na konstrukci a stav povinné výbavy vozidel, v části B,

b) technické požadavky na výbavu jízdních kol, potahových vozidel a ručních vozíků pro jejich užití v provozu na pozemních komunikacích, v části C,

c) technické požadavky na výbavu vozidel světelnými zařízeními, v části D,

d) technické požadavky na výbavu vozidel zvláštními výstražnými světelnými a zvukovými zařízeními, v části E,

e) technické požadavky na výbavu vozidel koly, pneumatikami a protiskluzovými řetězy, v části F,

f) technické požadavky na výbavu vozidel doplňkovými zařízeními, v části G,

g)technické požadavky na výbavu vozidel označením nejvyšší povolené rychlosti, v části H,

h)technické požadavky na výbavu zvláštních vozidel, v části I;

 • - § 33 stanoví požadavky na zvláštní vozidla, konstrukci


- technické požadavky na konstrukci a stav zvláštních vozidel kategorií T, C, R a S jsou uvedeny v příloze č. 6,

- technické požadavky na konstrukci a stav zvláštních vozidel kategorií SS a SN jsou uvedeny v příloze č. 13;

§ 34 stanoví požadavky na splnitelnost vozidel z pohledu okamžité hmotnosti přípojného vozidla a souprav, § 35 spojitelnost jízdních souprava v neposlední řadě § 37až § 39 stanoví technické požadavky pro provoz jízdních souprav, mj. nejvyšší povolené hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravy a největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav;

- § 40 charakterizuje závady na vozidle, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích následně:

(1) Jsou-li na vozidle závady, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, nesmí být vozidlo užito v provozu na pozemních komunikacích, s výjimkou nouzového dojetí.

(2) Závadou podle odst. 1 je vždy

a) v osvětlení vozidla,

1. nesvítí-li potkávací nebo brzdové nebo zadní obrysové světlo na straně přivrácené do středu vozovky,

2. nelze-li přepnout dálková světla na potkávací,

3. způsobují-li světlomety oslnění,

4. jsou-li dodatečně namontovány nebo upraveny svítilny svítící dopředu nepřerušovaně světlem jiné barvy než bílé, kromě předních svítilen do mlhy žluté barvy a dozadu nepřerušovaně svítící světlem jiné barvy než červené, nebo

5. jsou-li chybně zapojeny svítilny nebo chybně propojeny svítilny tažného vozidla a přípojného vozidla,

b) v zasklení vozidla

1. prasklé nebo poškozené čelní sklo ve stírané ploše o délce nebo průměru větším než 20 mm, nebo

2. zatemnění čelního skla na propustnost zjevně nižší než 70 % nebo zatemnění předního bočního skla na propustnost zjevně nižší než 70 %,

c) na výfukovém potrubí vozidla je netěsnost nebo neúplnost výfukového potrubí nebo zjevný zásah do tohoto potrubí mající vliv na vnější hluk vozidla,

d) na karoserii vozidla nebo na jeho podvozku poškození nebo deformace karoserie nebo podvozku, včetně řízení a brzd, které může ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,

e) zjevné unikání paliva, oleje nebo mazacích tuků,

f) na pneumatikách vozidla je vždy,
1. je-li hloubka dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů menší než 1,6 mm u vozidel všech kategorií a u mopedů menší než 1,0 mm,

2. obnažuje-li trhlina nebo poškození pláště pneumatiky na jejím vnějším obvodu - v oblasti běhounu, ramene, boku a patky - kostru pneumatiky nebo ji narušují, nebo

3. jsou-li namontovány pneumatiky různého rozměru na téže nápravě,

g) překročení největší povolené hmotnosti vozidla nebo překročení největších povolených rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy, není-li vozidlo v režimu zvláštního užívání pozemní komunikace podle jiného právního předpisu2) [zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů],

h) spojení dvou nebo více vozidel do jízdní soupravy, při porušení požadavků na vzájemné zapojení vozidel do jízdních souprav.

(3) Jsou-li na vozidle závady na brzdovém systému, které znemožňují nebo by mohly znemožnit účinně zastavit vozidlo, například prasklé brzdové hadice, nebo hrubé závady na řídicím ústrojí, například zjevné deformace a nadměrné vůle, jedná se vždy o závadu na vozidle, která bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Poznámka 2: Označení vozidel přepravujících některé živočišné produkty. Vyhláška č. 94/2010 Sb., o některých veterinárních a hygienických požadavcích na přepravu a zpracování vedlejších živočišných produktů (odkazy na NEP a R č. 1774/2002). Účinnost 1. června 2010. Značení obalů, nádob nebo vozidel přepravujících materiály kategorie 1 - 3 barvou černou, žlutou a zelenou s vysokým obsahem modré (výjimka pro přepravu hnoje).

 Kontroly a opravy vozidel:

Jedním ze základních aspektů bezpečnosti silničního provozu je technický stav vozidel. Předpokladem jeho zajištění a udržení je systematicky a kvalitně prováděná kontrola, údržba a opravy vozidel, které musí být prováděny podle návodu stanoveného výrobcem (není-li již např. k dispozici, měl by být vypracován technologický postup, který by obsahoval základní bezpečnostní požadavky). S tímto návodem, resp. postupem, musí zaměstnavatel seznámit zaměstnance, kteří budou tyto práce provádět

 Požadavky na pracoviště pro provádění oprav vozidel

Základní požadavky na pracoviště pro údržbu a opravy vozidel

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: