Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele k provozu dopravních prostředků

5.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.24.1
Vnitřní předpis zaměstnavatele k provozu dopravních prostředků

Ing. Miroslava Horská

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE K PROVOZU DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

Zaměstnavatel ...................................(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)

zastoupený ........................................

K realizaci § 3 nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, vydávám tento

vnitřní předpis

k provozu dopravních prostředků včetně místního provozního

bezpečnostního předpisu*)

 *) vzhledem ke skutečnosti, že každá organizace je specifická, jedna provozuje pouze jedno silniční vozidlo, druhá žádné a pouze svým zaměstnancům povoluje a proplácí jízdy vlastními vozidly; nebo naopak organizace má rozsáhlou kamionovou dopravu a zajišťuje i opravárenskou činnost, není možné vypracovat a předložit jednoznačný univerzální vzor. Z výše uvedeného je zpracován příklad včetně místního provozního bezpečnostního předpisu (dále jen „MPBP“) pro organizaci s minimálním provozem vozidel (tj. jeden řidič z povolání, který kromě několika vozidel řídí i autobus zaměstnavatele - při aktivitách dětí zaměstnanců, společných dovolených, společných výjezdech na organizovaná školení apod., několik řidičů používajících referentsky řízená vozidla, ostatní zaměstnanci, kteří uzavřeli dohodu o používání svých vlastních vozidel k pracovním cestám, je k pracovním cestám používají) a podrobně je zpracována část „komentář“, kde zaměstnavatelé naleznou inspiraci pro doplnění svého MPBP podle své specifiky.

K pracovním jízdám u .........(konkretizovat zaměstnavateleje možno užívat služební vozidlo ......(konkretizovat registrační značku/y) řízené řidičem z povolání ......(konkretizovat). Pan..... v případech potřeby řídí i podnikový autobus. Služební vozidla s řidičem je k dispozici zejména ....... (konkretizovat, např. vedoucímu zaměstnanci zaměstnavatele, jeho náměstkům apod.); dále pak pro zahraniční služební cesty podle kapacitních možností a vzájemné dohody všem zaměstnancům.

Služební vozidlo je možno výjimečně použít např. pro dopravu zaměstnance ze zaměstnání k poskytovateli zdravotních služeb nebo do místa bydliště z naléhavých zdravotních důvodů, pokud nelze zajistit zdravotnickou záchrannou službu; dále pak:

 • při neodkladné práci přesčas, pokud nemají zaměstnanci po skončení práce vhodné spojení prostředkem veřejné hromadné dopravy,

 • při nástupu na pracovní cestu před 6.00 hodinou nebo po jejím ukončení po 22.00 hodině.

Referentsky řízená vozidla je možno použít v případech, kdy služební vozidlo není z kapacitních důvodů k dispozici; tento způsob služební cesty je hospodárnější (např. pro využití všech míst ve vozidle) a při mimořádných a krizových situacích. Referentsky řízené vozidlo může být svěřeno pouze zaměstnanci, který má se ....... (konkretizovat zaměstnavatele) uzavřenou dohodu o podmínkách, za nichž bude vozidlo používat (viz příloha).

Za řízení referentsky řízených vozidel

Varianta 1 - není zaměstnancům - řidičům poskytována žádná odměna

Varianta 2 - je zaměstnancům - řidičům poskytována finanční odměna ....... (konkretizovat).

Použití vlastního vozidla je povoleno zaměstnancům v případě, že je potřebují k řádnému a včasnému plnění pracovních povinností a nemůže být použit jiný způsob dopravy (např. hromadná doprava osob, referentsky řízená vozidla, služební vozidlo).

Podmínkou jejich užití je se ......... (konkretizovat zaměstnavatele) uzavřená dohoda o podmínkách, za nichž mohou vozidla použít (viz příloha).

Jízdu vlastním vozidlem:

schvaluje...... (konkretizovat vedoucího zaměstnance nebo vedoucí zaměstnance), a to:

Varianta 1 - před každou jízdou

Varianta 2 - globálně na delší časové období (v tomto případě se specificky vyplňuje formulář SEVT - viz dále).

Technický stav vlastních vozidel, jejich opravy a údržbu si zabezpečují sami zaměstnanci.

Náhrady za použití vlastních vozidel jsou poskytovány ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky (pro rok 2018 vyhlášky č. 463/2017 Sb.  

Referentsky řízená vozidla jsou: 

Varianta 1 - parkována v garážích zaměstnavatele.......(konkretizovat místo a osobu, u které jsou např. k dispozici klíče apod.)

Varianta 2 - ...... (charakterizovat konkrétně, kde vozidla parkují).

Parkovat a garážovat služební vozidla, autobus a referentsky řízená vozidla mimo prostory k tomu určené, je možno jen se souhlasem.............. (konkretizovat koho), a to v případech, kdy řidič má určen nástup na pracovní cestu v časných ranních hodinách, resp. ji ukončí v pozdních večerních hodinách, a nemá možnost se dostat hromadným dopravním prostředkem do místa, resp. z místa, běžného stanoveného parkování vozidla.

Tímto předpisem (s ohledem na požadavek § 101 odst. 2 zákoníku práce, tj. že péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají) dále stanovím následující odpovědnost vedoucím zaměstnancům na jednotlivých úsecích:

 • zajišťování provozu a využitelnosti referentsky řízených vozidel......(konkretizovat podmínky a odpovědného zaměstnance);

 • zajišťování lékařských prohlídek zaměstnanců - řidičů: ......... (konkretizovat podmínky a odpovědného zaměstnance);

 • zajišťování prohlídek vozidel služebních, autobusu a referentsky řízených vozidel v STK a stanicích měření emisí: ........ (konkretizovat podmínky a odpovědného zaměstnance);

 • zajišťování pohonných hmot, náhradních dílů a údržby pro služební vozidla, autobus a pro referentsky řízená vozidla ............ (konkretizovat podmínky a odpovědného zaměstnance);

 • zajišťování školení řidičů, včetně zajištění zdokonalování odborné způsobilosti u řidiče z povolání ......... (konkretizovat četnost a odpovědného zaměstnance);

 • kontrola platných řidičských oprávnění (v souvislosti s jejich nutnou výměnou) ...... (konkretizovat odpovědného zaměstnance);

 • za povinnou výbavu vozidel a obměnu a doplňování léků a obvazového materiálu v lékárničce služebních vozidel, autobusu a referentsky řízených vozidel odpovídá ...... (konkretizovat odpovědného zaměstnance). Povinná výbava motorových vozidel se řídí přílohou č. 12, částí B, vyhlášky č. 341/2014 Sb., ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb., obsah a výbava lékárniček první pomoci podle druhů vozidel je uvedena tamtéž (body 6. a 11.);

 • kontrola dodržování stanoveného pracovního režimu ......... (konkretizovat odpovědného zaměstnance);

 • proplácení cestovních náhrad při použití vlastního vozidla na pracovní cestě provádí .......... (konkretizovat odpovědného zaměstnance). Pro rok 2018 č. 463/2017 Sb.

 • aktualizace MPBP ........ (konkretizovat odpovědného zaměstnance);

............... (podle potřeby doplnit další úseky, kde je někomu stanovena určitá odpovědnost).

Místní provozní bezpečnostní předpis

…………………………………………………

(konkretizovat zaměstnavatele)

pro stanovení bezpečných způsobů organizace práce a pracovních postupů při provozování silniční dopravy

Obsah:

1. Obecná ustanovení

2. Základní povinnosti na úseku dopravy

3. Další povinnosti na úseku vlastní silniční dopravy

4. Povinnosti řidičů obecně

5. Povinnosti řidičů před jízdou a během jízdy

6. Opravy, údržba a kontroly vozidel

7. Garážování a parkování

8. Novinky

9. Závěrečná ustanovení

 

1. Obecná ustanovení

1.1 Místní provozní bezpečnostní předpis stanoví pracovní a technologické postupy při provozování dopravy, dále některé povinnosti řidičů; upravuje i otázku dohod, školení apod.

1.2 Ustanovení MPBP jsou závazná pro všechny kmenové zaměstnance ..... (konkretizovat zaměstnavatele).

1.3 Zaměstnanci ........ (konkretizovat zaměstnavatele) musí být seznámeni s MPBP v rozsahu odpovídajícím jejich pracovní náplni.

1.4 Zaměstnanci jsou s MPBP seznamováni v rámci bezpečnostního školení, které je organizováno ve smyslu ......... (konkretizovat, jak je u zaměstnavatele upraveno) s tím, že je povinností každého nově přijímaného zaměstnance sdělit, zda přistoupí na dohodu o užívání:

a) referentsky řízeného vozidla

b) vlastního vozidla na pracovních cestách a podle této skutečnosti bude do jeho vstupních, resp. periodických bezpečnostních školení, zařazena problematika související s provozem silničních motorových vozidel.

1.5. Za dodržování MPBP odpovídají vedoucí zaměstnanci u svých podřízených zaměstnanců, kteří buď referentsky řízená vozidla, nebo vlastní vozidla, používají.

2. Základní povinnosti na úseku dopravy

2.1. Školení řidiče z povolání, který v některých případech řídí i firemní autobus, je zajištěno u autoškoly, resp. školicího střediska, ........(konkretizovat) na základě dohody ..... ze dne .......

2.2. Školení řidičů referentsky řízených vozidel a zaměstnanců, kteří na pracovních cestách používají vlastní vozidla, je zajišťováno ........(konkretizovat termín, lze doporučit roční až tříletý) ......(konkretizovat kým), např.:

Varianta 1: odborně způsobilým zaměstnancem za prevenci rizik u zaměstnavatele - stanoveným podle § 9 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který přednáší problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; pro problematiku dopravních předpisů je využíván lektor autoškoly, resp. školicího střediska)

Varianta 2: pouze odborně způsobilým zaměstnancem v prevenci rizik, u kterého má zaměstnavatel ověřeno, že je schopen vyložit i dopravní předpisy

Varianta 3: na školení je zván lektor autoškoly, resp. školicího střediska

Varianta 4: všichni řidiči jsou vysíláni na školení do autoškoly, resp. do školicího střediska

V mezidobí těchto školení v případě přijetí nových zaměstnanců organizuje školení ..... (konkretizovat kdo, postačí odborně způsobilým zaměstnancem v prevenci rizik bez odborného výkladu dopravních předpisů). Pro tato školení je užívána osnova a pro ověření znalostí test, které jsou uvedený v příloze tohoto MPBP (kritérium úspěšnosti - ne více než 5 chyb).

3. Další povinnosti na úseku vlastní silniční dopravy

........ (konkretizovat zaměstnavatele)

3.1 Stanoví řidičům používajícím referentsky řízená vozidla a soukromá vozidla na pracovních cestách pracovní režim jejich jízdy odpovídající požadavkům nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky tj. povolená maximální doba řízení 4,5 hodiny (za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut), po které musí následovat bezpečnostní přestávka v délce 30 minut (nebude-li následovat nepřetržitý odpočinek mezi směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu); bezpečnostní přestávka může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut, zařazených do doby řízení. Během bezpečnostní přestávky nevykonávají řidiči žádnou činnost vyplývající z jejich pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo.

3.2 Řidiči jsou vybavováni

Varianta 1 - Dokumentem zavedeným u zaměstnavatele..... (konkretizovat), ve kterém vedou přehled o svém pracovním režimu [viz bod 3. písm. c) přílohy č. 1 nařízení vlády č. 168/2002 Sb.]

Varianta 2 - formuláři SEVT 30 148 3 POUŽITÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA NA PRACOVNÍ CESTĚ; jsou povinni požadované údaje průběžně vyplňovat; v případě dlouhodobějšího využívání vozidla se kolonky od .. do... a do místa .... proškrtávají a na blanketu je vyznačeno globální delší použití vozidla.

3.3 Je-li povoleno globální použití vozidla na delší časové období, je podpis zaměstnavatele na formuláři SEVT nahrazen podpisem na uzavřené dohodě.

3.4 Přijímá následující opatření k naplnění požadavku přílohy č. 1 bodu 2. písm. e) nařízení vlády č. 168/2002 Sb. a k úpravě pravidel silničního provozu zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: ………….(konkretizovat).

Referentsky řízená vozidla jsou vybavena výstražnými vestami s vysokou viditelností, které jsou zaměstnanci povinni použít nejen v případě, že na vozidle dojde za jízdy na pozemních komunikaci k poruše, kterou odstraňují (viz příloha č. 1 nařízení vlády č. 168/2002 Sb.), ale nově i podle znění § 5 odst. 1 písm. l) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou povinni mít na sobě oděvní doplňky s označením z retroreflexního materiálu stanovené prováděcím právním předpisem tj. § 19 a příloha č. 12 vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 84/2016 Sb. nacházejí-li se mimo vozidlo na pozemní komunikaci mimo obec v souvislosti s nouzovým stáním; to neplatí pro řidiče motocyklu, mopedu a nemotorového vozidla.

K vestám: Požadavek na ně jako povinnou výbavu motorových vozidel s výjimkou motocyklů a mopedů, stanoví příloha č. 12, písm. B, bod 10. vyhlášky č. 341/2014 Sb., ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb. Tyto musí odpovídat § 19 a příloze č. 12 vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění vyhlášky č. 84/2016 Sb.

3.5 Vybavil služební vozidla, autobus a referentsky řízená vozidla pro případné provádění opravy na vozidle OOPP (oděvem a ochrannými rukavicemi) tak, jak je stanoveno vnitřním předpisem ........(konkretizovat, jakým konkrétním předpisem u zaměstnavatele upraveno) pro problematiku osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.

4. Povinnosti řidiče v problematice zdravotní způsobilosti, školení a kvalifikace

4.1 Řidič z povolání se podrobuje ve smyslu § 87 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, lékařským prohlídkám (tj. do 50 let věku jednou za dva roky, nad 50 let každoročně). Tento řidič se podrobuje dále prohlídkám podle § 87a zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tj. podrobil se ji před zahájením činnosti, dále nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let, nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých 5 let).

4.2 Ostatní řidiči:

Varianta 1: Nemají činnost spočívající v řízení vozidla uvedenou v pracovní smlouvě - na žádného z nich se tedy nevztahuje povinnost k lékařským prohlídkám ve smyslu § 87 a následujících zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou případů dosažení věku 65 a 68 let, pak za každé dva roky.

Řidiči jsou důrazně upozorněni na skutečnost, že mít s sebou potvrzení o zdravotní prohlídce - ukládá jim tuto povinnost znění ustanovení § 6 odst. 8 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - jeho provedení viz příloha č. 2 vyhlášky č. 277/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (upozornění na novelizaci vyhlášky vyhláškou č. 271/2015 Sb.).

Varianta 2: Řidiči používající referentsky řízená vozidla mají toto řízení vozidla sjednáno v pracovní smlouvě a vztahuje se na ně, co se týká problematiky lékařských prohlídek, povinnost jako pro řidiče z povolání (bod 4.1).

Varianta 3: Řidič vlastních vozidel zaměstnavatele má toto řízení sjednáno v pracovní smlouvě; vztahuje se na ně povinnost daná v bodě 4.1.

4.3 Po provedení prohlídky obdrží řidiči doklad o této prohlídce.

4.4 Řidič z povolání je povinen se zúčastnit zdokonalování odborné způsobilosti řidičů (v souvislosti s jeho řízením autobusu - viz zákon č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Navíc se zúčastňuje školení z problematiky BOZP, organizované pro ostatní řidiče u .......(konkretizovat zaměstnavatele).

Průběžně je poučen o změnách zákona č. 247/2000 Sb. Je poučen o důležitých ustanoveních vyhlášky č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., a vyhlášky č. 167/2002 Sb., v roce 2013 novelizované vyhláškou č. 284/2013 Sb., v roce 2015 vyhláškou č. 256/2015 Sb.; dále pak v roce 2016 vyhláškou č. 76/2016 Sb.

4.5 Řidiči jak vozidel referentsky řízených, tak vozidel vlastních, jsou povinni se účastnit školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [viz § 37 odst. 5 zákoníku práce při nástupu do pracovního poměru; § 106 odst. 4 písm. a) zákoníku práce v termínech stanovených zaměstnavatelem, nebude-li v tomto období (v důsledku zvýšení úrazovosti, nových předpisů, vzniku mimořádných událostí apod.) zorganizováno školení mimořádné]; dále jsou povinni podrobit se ověření znalostí předpisů, které s provozem vozidel souvisí.

4.6 Řidiči jsou upozornění na nutnou výměnu řidičských průkazů ve stanovených termínech.  

5. Povinnosti řidičů před jízdou a během jízdy

5.1 Řidič z povolání a ostatní řidiči jsou povinni zkontrolovat před jízdou stav vozidla a v případě zjištění závad u vozidla služebního, resp. u vozidel referentsky řízených, které by bránily bezpečnému provozu vozidla, tato vozidla nepoužít a oznámit tuto skutečnost ........(konkretizovat).

5.2 Řidiči jsou při jízdě povinni dodržovat platné dopravní předpisy (tj. zejména požadavky zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek).

5.3 Řidiči jsou zejména povinni:

 • věnovat se plně řízení vozidla,

 • podrobit se na vyzvání orientační dechové zkoušce, event. lékařskému vyšetření, zda nejsou pod vlivem alkoholu (zákon č. 65/2017 Sb., ve znění zákona č. 183/2017 Sb.) nebo jiné návykové látky než alkoholem (zákon č. 167/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

 • řidiči jsou upozorněni na vydání nařízení vlády č. 41/2014 Sb. (otázka ovlivnění vyjmenovanou návykovou látkou),

 • přibrat nezbytný počet způsobilých a náležitě poučených osob, pokud to vyžaduje bezpečnost silničního provozu, zejména k zajištění bezpečného otáčení, couvání nebo zajíždění s vozidlem do nepřehledných nebo jinak nebezpečných míst,

 • respektovat při pohybu v prostorech organizací, do jejichž prostor v rámci plnění pracovních povinností vjeli, místní pokyny a příkazy vydané těmito organizacemi,

 • při jízdě a činnostech mimo pozemní komunikace přizpůsobit své jednání okolním podmínkám, stavu a povaze terénu, povětrnostním podmínkám a ostatním okolnostem, které je možno předvídat,

 • respektovat požadavek celoročního svícení,

 • ......... (konkretizovat další požadavky, které zaměstnavatel pokládá za důležité, zejména vybrat nové povinnosti stanovené po novelizaci zákonem č. 48/2016 Sb. – např. očistit vozidlo od námrazy a mnohé další),

Podle § 40a zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platí, že v období od 1. listopadu do 31. března, pokud

a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo

b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza,

užít motorové vozidlo kategorie M nebo N k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik 18a) [k nim podrobněji příloha č. 12 vyhlášky č. 341/2014 Sb., ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb. bod F Technické požadavky na výbavu vozidel koly, pneumatikami a protiskluzovými řetězy] a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3.500 kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3.500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3.500 kg nejméně 6 mm. Ustanovení výše uvedené se nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí

5.4 Zdůraznění některých dalších zákazů pro řidiče plynoucí ze zákona o provozu na pozemních komunikacích:

 • použít k jízdě vozidlo, které nesplňuje podmínky bezpečného provozu na pozemních komunikacích (respektovat skutečnost danou § 38 odst. 1 písm. e) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - není-li provedena stanovená technická kontrola a měření emisí v určených termínech, je vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích),

 • vyhazovat za jízdy předměty z vozidla,

 • otáčet se nebo couvat bez řádného zajištění této činnosti,

 • vjíždět na místa, kde nemá bezpečný přehled o situaci,

 • požívat při jízdě a před jízdou alkoholické nápoje ani řídit vozidlo, jestliže může předpokládat v těle tzv. zbytkový alkohol,

 • řídit vozidlo, jestliže je jeho schopnost k řízení snížena požitím omamných látek, případně léků, nemocí, únavou nebo neuspokojivým psychickým stavem,

 • telefonovat za jízdy a provádět každou další činnost, která by odváděla jeho pozornost od řízení vozidla,

 • ......... (konkretizovat další zákazy, které považuje zaměstnavatel za důležité).

Řidiči jsou průběžně informováni o všech novelizacích zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) - zejména o novelizacích provedených zákony č. 133/2011 Sb., č. 297/2011 Sb., č. 329/2011 Sb., č. 341/2011 Sb. č. 375/2011 Sb., č. 18/2012 Sb., č. 119/2012 Sb. č. 197/2012 Sb., č. 193/2012 Sb., č. 396/2012 Sb., č. 101/2013 Sb., č. 233/2013 Sb., č. 239/2013 Sb., č. 300/2013 Sb., č. 64/2014 Sb., č. 230/2014 Sb. a č. 249/2014 Sb.; dále na novelu provedenou v roce 2015 zákonem č. 268/2015 Sb. a v roce 2016 zákonem č. 48/2016 Sb. V roce 2017 se jedná o zákon č. 183/2017 Sb. a s účinností od 1. července 2018 se bude jednat o zákon č. 199/2017 Sb.

6. Opravy, údržba a kontroly vozidla

6.1 Opravy, údržba a kontroly vozidel se provádějí podle návodu stanoveného výrobcem (u služebního vozidla, autobusu a u v referentsky řízených vozidel jsou k dispozici návody výrobců těchto vozidel).

6.2 S výjimkou vizuálních kontrol vozidel a drobných oprav (dohuštění pneumatik, výměna žárovek apod.) jsou veškeré opravy zadávány odborným opravárenským servisům. Zajišťuje .......(konkretizovat odpovědného zaměstnance).

7. Garážování a parkování vozidel

7.1 Garážování a stání vozidel ....... (konkretizovat, jak je u zaměstnavatele vyřešeno).

8. Novinky

Pro rok 2018 sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce činí nejméně u:

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,

b) osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč.

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce činí

a) 29,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

b) 32,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

c) 28,60 Kč u motorové nafty.

8.2 Zákon č. 13/1997 Sb. byl novelizován zákony č. 243/2016 Sb., č. 319/2016 Sb. a č. 370/2016 Sb.

8.3 Vyhláška č. 470/2012 Sb., ve znění vyhlášky č. 307/2015 Sb. byla novelizovaná vyhláškou č. 434/2016 Sb.

Vyhláška č. 306/2015 Sb. byla novelizovaná vyhláškou č. 383/2016 Sb.

8.4 Zákon č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 243/2016 Sb.

8.5 Vyhláška č. 302/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla novelizovaná vyhláškou č. 132/2016 Sb.

8.6 Vyhláška č. 522/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla novelizovaná vyhláškou č. 444/2016 Sb.

8.7 Zákon č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 48/2016 Sb.

8.8 Vyhláška č. 167/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla novelizovaná vyhláškou č. 76/2016 Sb.

8.9 Vyhláška č. 294/2015 Sb. byla novelizovaná vyhláškou č. 84/2016 Sb.

8.10 Vyhláška č. 31/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla novelizovaná vyhláškou č. 75/2016 Sb.

8.11 Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb. bylo novelizováno nařízením vlády č. 337/2016 Sb.

8.12 Byla zrušena vyhláška č. 385/2015 Sb.; nahrazena byla vyhláškou č. 440/2016 Sb.

8.13 vyhláška č. 82/2012 Sb. byla novelizovaná vyhláškou č. 133/2016 Sb.

Poznámka: mj. v znění § 6b odst. 6 vyjmenovala nebezpečné závady, pro které mohou orgány policie zadržet technické osvědčení vozidla.

Nebezpečnou závadou, která vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšuje ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla nebo jízdní soupravy na životní prostředí, je:

a) absence nebo odstranění podstatné části výfukového systému,

b) poškození brzdového systému vylučující jeho použití, zejména vyřazení jeho části z provozu, destrukce brzdových kotoučů a obložení,

c) absence čelního skla nebo jeho poškození na více než 50 % plochy,

d) zjevné nadměrné úniky provozních kapalin,

e) koroze nebo praskliny nosných částí zjevně narušující pevnost rámu nebo karoserie,

f) opotřebení nebo poškození pneumatik odhalující nosné vrstvy,

g) deformace rámu nebo karoserie dosahující sloupku A, u motocyklů značné deformace základních prvků rámu,

h) deformace nápravy včetně jejího uložení mající vliv na její pevnost,

i) zjevná deformace uložení motoru, například utržené úchyty, posunutí motoru,

j) deformace karoserie zasahující do vnitřního prostoru osádky vozidla,

k) deformace hlavních částí systému řízení, které zjevně ovlivňují bezpečné ovládání vozidla, například převodky, posilovače, spojovací tyče, hřídele volantu,

l) zjevné deformace nebo praskliny kol,

m) zjevný únik výfukových nebo jiných jedovatých plynů do prostoru řidiče nebo prostoru pro přepravu cestujících u vozidla kategorie M2 a M3.

Změny z roku 2017:

8.14

Zákon č. 13/1997 Sb. byl novelizován zákony č. 151/2017 Sb., č.183/2017 Sb. a č. 225/2017 Sb.

Úprava zákonem č. 151/2017 Sb. se týká povinností vlastníka dálnice, silnice nebo místní komunikace

Vloženo nové znění § 9 odst. 3 včetně poznámky pod čarou 2a) „Vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace je povinen vykonávat její správu zahrnující zejména její pravidelné a mimořádné prohlídky, údržbu a opravy. Výkon správy může vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace zajišťovat prostřednictvím správce, jímž je právnická osoba zřízená nebo založená vlastníkem dálnice, silnice nebo místní komunikace za podmínky, že je vůči ní vlastník po celou dobu výkonu správy ovládající osobou. Vlastník, popřípadě správce, mohou dílčími činnostmi v rámci správy dálnice, silnice nebo místní komunikace, zejména činnostmi souvisejícími s údržbou a opravami dotčené dálnice, silnice nebo místní komunikace, pověřit osobu vybranou postupem podle zvláštního právního předpisu” [zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek] nebo kraj u silnic I. třídy nacházejících se v jeho územním obvodu na základě veřejnoprávní smlouvy; tato osoba nebo kraj se nestávají správcem dotčené pozemní komunikace.

Novela zákonem č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích - jak již bylo řečeno na mnoha místech, jedná se zejména o úpravu používané terminologie – V mnoha případech je termín „správní delikt” nahrazen termínem „přestupek”, slova „sankce” nahrazují slova „správní trest”.

Novela zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony:

 • K novinkám patří, že je nyní užíván termín společné územní a stavební řízení (např. § 10 odst. 5, nadpis § 16, § 16 odst. 2, 3, § 18g odst. 1 a i na dalších místech). Slova „kolaudační souhlas” se vrací k dříve užívané „kolaudaci”.

 • Možná ještě zdůraznit § 40 odst. 2 písm. j) Ministerstvo dopravy je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektu společného zájmu energetické infrastruktury.

8.15

V roce 2017 byl zákon č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novelizován zákonem č. 63/2017 Sb.

Cílem novelizace je odstranění některých dílčích nedostatků a mezer v zákoně ve znění pp [např. zavedení terminologie vyhovující novému občanskému zákoníku, odstranění mezer v textu, doposud řešených pouze výkladem, a další – jedná se zejména o problematiku spojenou s registrací vozidel, zápisu změny vlastníka silničního vozidla, vyřazení vozidla, a zejména možnost žádat o provedení nezbytných zápisů kterýkoli obecní úřad s rozšířenou působností] a dílčí implementace práva EU.

K některým (nikoli všem úpravám) podrobněji:

 • V § 1 doplněny směrnice a přímo použitelné předpisy EU;

 • V § 3 odst. 2 písm. d) nově po doplnění zní: vozidla zvláštního určení [ pozor – důvodová zpráva upřesňuje, že doplnění souvisí s unijním právem – speciálně směrnicí 2007/46/ES a ve vztahu k § 40 zákona, tj. termínu pravidelných technických kontrol, to znamená, že na vozidla zvláštního určení se nevztahuje termín pro speciální vozidla, ale termín odpovídající ostatním parametrům (kategorie, hmotnost apod.) , které určují termíny ]a speciální vozidla;

 • V § 3 odst. 3 písm. c) se doplňují … výměnné tažené stroje (shoda s unijním právem – viz nařízení EU č. 167/2013);

 • Znění § 3 odst. 4 Silniční vozidla a zvláštní vozidla se rozdělují do kategorií L,M,N,O,T, C,R,S a Z (odpovídá vyhlášce č. 341/2014 Sb., nově ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb. – její příloze č.2);

 • Nově v § 5 odst. 2 stanoveno, že k provedení úkonů podle odst. 6 (tj. poskytnutí údajů z registru), dále podle § 6 až 7f, § 8 až 11, § 12 odst. 1, § 13a a 14 je příslušný kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností. Údaje do evidence podle § 4 odst. 1 písm. d) [tj. přidělení zvláštních registračních značek a ztracených, odcizených, poškozených a zničených tabulek s přidělenou zvláštní registrační značkou] zapisuje obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má držitel zvláštní registrační značky sídlo, nebo jde-li o zvláštní registrační značku podle § 38d, obecní úřad obce s rozšířenou působností, který tuto zvláštní registrační značku vydal];

 • v § 6 v odst. 1 je doplněno písm. c), které rozšiřuje výčet těch, kteří musí být zapsáni v registru silničních vozidel o občana jiného členského státu, má-li zahraniční právnická osoba v ČR odštěpný závod;

 • v § 8 Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla se termín stáří protokolu o evidenční kontrole silničního vozidla (§ 8 odst. 4 písm. a) bod 2. prodlužuje ze 14 dní na dnů 30;

 • v témže paragrafu, i odstavci, ale písm.b) bod 2., se mění text … v případě přechodu vlastnického práva se přikládají doklady podle písmene a) a k žádosti se nepřikládají technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla, nemá-li je žadatel k dispozici, a protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, podává-li žadatel současně žádost o zápis zániku silničního vozidla;

 • vložen nový § 8a, řeší případ, kdy dosavadní nebo nový vlastník neposkytly potřebnou součinnost při podání společné žádosti …;

 • nově vložený odst. 9 v § 12 Vyřazení silničního vozidla z provozu odkazuje na předpis, který stanoví vzory žádosti;

 • mnoho úprav a upřesnění provedeno v § 13 Zánik silničního vozidla

 • další úpravy jsou nad rámec možností tohoto materiálu – týkají se schvalování vozidel, technické způsobilosti dovezených vozidel a další;

 • za důležité považuji v § 37 nové znění odst. 2 … Před provedením změny na silničním vozidle, která bude mít za následek jeho technickou nezpůsobilost k provozu podle odst. 1, je právnická nebo podnikající fyzická osoba provádějící změnu povinna písemně upozornit provozovatele vozidla na tuto skutečnost. Je-li provedení takovéto změny nabízeno veřejně, musí tato nabídka obsahovat zřetelné upozornění, že provedení změny bude mít za následek technickou nezpůsobilost silničního vozidla k provozu;

 • již na jiném místě bylo provedeno upozornění na nově vložený § 38d, který upravuje problematiku přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu – viz též připravovaná prováděcí vyhláška, která stanoví podrobnosti;

 • pro nadbytečnost jsou v § 42 vypuštěna slova … a pravidelné měření emisí zapsané v osvědčení o měření emisí;

 • § 48 a následující se týkají STK – nebudu se úpravám věnovat;

 • stejně tak se nevěnuji přestavbám silničních vozidel a sportovním a historickým vozidlům (provedeno doplnění odst. 4 do § 79a);

 • nevěnuji se též problematice státní správy a státního dozoru – je nad rámec možností souboru.

K provedení zákona jsou navrhovány novelizace 2 vyhlášek – a to vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů (poznámka : již provedeno vyhláškou č. 86/2017 Sb.) – zde budou publikovány vzory žádosti a vzor osvědčení o přidělení registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu (provedení § 38d zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pp), a vyhlášky č. 9/2015 Sb. kde bude vzor průkazu k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech podmínek provozu na pozemních komunikacích. (již provedeno vyhláškou č. 80/2017 Sb. – je ale účinná až od 1.1.2018). V 3.Q roku 2017 doplňuji novelizaci vyhláškou č. 192/2017 Sb.

8.17

Ve Sbírce zákonů roku 2017 (částka 21) je publikován zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky návykových látek. (dogmatické upozornění – opět novela – zákonem č. 183/2017 Sb.) Nabyla účinnosti 31. května 2017.

Zákon ruší zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U dopravy upozornění na to, co by mělo nějaký vztah k řízení vozidel, v závěru pak s ohledem na činnost inspekce práce.

Samozřejmě že řidič patří do skupiny osob, shrnutých v § 19 – ve zrušeném zákoně viz § 16 odst. 1 -[tzn. zajisté patří k osobě, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek, nebo ve vztahu k níž jiný právní předpis stanoví zákaz požívat alkohol nebo užívat jiné návykové látky 7) [např. zákoník práce, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pp], nesmí požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky při výkonu této činnosti nebo před jejím vykonáváním, a to tak, aby zajistila, že tuto činnost nebude vykonávat pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

§ 20 pak specifikuje orientační vyšetření [dechová zkouška nebo vyšetření slin nebo stěru z kůže nebo sliznic, včetně jejich odběru, za účelem zjištění obsahu alkoholu nebo jiné návykové látky v těle…]; a odborné lékařské vyšetření [cílené klinické vyšetření lékařem, včetně odběru biologického materiálu]. Těmto zkouškám je povinna se podrobit osoba u které je důvodné podezření, že pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky vykonává nebo vykonávala…., resp. že se požitím alkoholického nápoje nebo jiné látky uvedla do stavu, v němž bezprostředně ohrožuje…nebo která přivodila sobě nebo jiné osobě újmu na zdraví nebo jiné osobě způsobila škodu na majetku v souvislosti s požitím alkoholu….

V případě, že povinná osoba uvedená výše odmítne orientační vyšetření nebo toto vyšetření nelze provést nebo úspěšně dokončit, provede se odborné lékařské vyšetření. Pokud odborné lékařské vyšetření odmítne, hledí se na ni, jako by byla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

Odst. 3 citovaného paragrafu stanoví: Spočívá-li orientační vyšetření na ovlivnění alkoholem v dechové zkoušce provedené analyzátorem alkoholu v dechu, které splňuje podmínky stanovené jiným právním předpisem 8) [vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pp]., odborné lékařské vyšetření se neprovede.

§ 21 stanoví výzvu k orientačnímu vyšetření a k odbornému lékařskému vyšetření. Vyzvat osobu ke splnění výše uvedeného je oprávněn – příslušník Policie ČR, - příslušník Vojenské policie, příslušník nebo občanský zaměstnanec Vězeňské služby, - strážník obecní policie nebo osoba pověřená kontrolou podle jiného právního předpisu. (tj. zaměstnavatel povinné osoby nebo ošetřující lékař povinné osoby). Zaměstnanci výše uvedených orgánů provádějí orientační vyšetření; odborné lékařské vyšetření provádí poskytovatel zdravotních služeb, který splňuje podmínky pro provedení tohoto vyšetření v rámci jím poskytovaných zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách – viz § 22.

§ 23 Poskytovatel zdravotních služeb je následně povinen sdělit výsledek tomu, kdo o jeho provedení požádal.

Ustanovení § 24upravuje úhradu nákladů a dopravu do zdravotnického zařízení. Provozovateli zdravotní služby ji hradí Policie ČR , …….; prokáže-li se přítomnost alkoholu …, uhradí vyšetřovaná osoba náklady ; totéž platí pro náklady na dopravu. Neprokáže-li se alkohol nebo návyková látky, náklady nese Policie ČR, v jejichž působnosti byla učiněna výzva k vyšetření. Odst. 4 citovaného paragrafu upřesňuje: Pokud bylo odborné lékařské vyšetření provedeno z důvodu odmítnutí orientačního vyšetření vyšetřovanou osobou, má tato povinnost uhradit tomu, kdo vyšetření uhradil zdravotnickému zařízení, náklady, které vznikly, a to bez odkladu na výsledky vyšetření. Totéž se týká zaplacení nákladů za dopravu.

Jak do problematiky vstupuje inspekce práce? Novým zákonem [viz § 30 odst. 1 písm. f)] je stanoveno, že kontrolu povinností stanovených tímto zákonem provádějí mj. i SÚIP a OIP. V odst. 7 výše uvedeného paragrafu je upřesněno, že SÚIP a OIP vykonávají kontrolu dodržování povinností stanovených v § 10 písm.e) [dodržování zákazu zajistit, aby se v odděleném prostoru vyhrazeného pro kouření nezdržovali zaměstnanci při výkonu práce v době, kdy se zde kouří]; dále pak dodržování zákazu požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky pro osoby vyjmenované v § 19 a § 20 odst. 1 písm. a).

8.18

Zákon č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl v roce 2017 dále novelizován zákonem č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích.

Uvedená novela zavádí jednotnou terminologii, pojmy „správní delikt” jsou nahrazeny slovy „přestupek”, pojem „blokové řízení” je nahrazeno „příkazem na místě”.

8.19

Vyhláška č. 341/2014 Sb. byla novelizovaná vyhláškou č. 235/2017 Sb. Jedná se o novelizaci rozsáhlou, nabyla účinnosti 19. srpna 2017.

Změny se týkají zejména výrobců vozidel..

8.20

Zákon č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl v roce 2017 novelizován již zmiňovaným zákonem č. 183/2017 Sb.

Změny se týkají „správních deliktů” – po novele „přestupků”. Snad jen upozornění na znění § 57 „Pokuty uložené podle tohoto zákona vybírá a vymáhá orgán, který rozhodl o přestupku”.

8.21

Zákon č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl v roce 2017 dále novelizován zákonem č. 199/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jedna z novinek se týká vydávání průkazu profesní způsobilosti řidiče – v § 52c odst. 1, který stanoví místo vydání průkazu, se slova, že se jedná o „příslušný podle místa obvyklého bydliště řidiče podle zákona o silničním provozu2a), nebo sídla zaměstnavatele řidiče nebo sídla podnikajícího řidiče, nemá-li na území České republiky obvyklé bydliště,” zrušují.

Dále se v § 52c se za odst. 7 vkládá nový odst. 8, který zní:

(8) Pro účely vedení v registru řidičů a vyhotovení řidičského průkazu nebo průkazu profesní způsobilosti řidiče si obecní úřad obce s rozšířenou působností při podání žádosti podle odst. 1, 6 nebo 7 opatří digitalizovanou fotografii žadatele a digitalizovaný vlastnoruční podpis žadatele. Nelze-li digitalizovanou fotografii žadatele získat z registru řidičů, z evidence občanských průkazů, z evidence cestovních dokladů nebo z agendového informačního systému cizinců nebo došlo-li k podstatné změně podoby žadatele, pořídí ji obecní úřad obce s rozšířenou působností při podání žádosti.

Zároveň se za tento odstavec vkládá nový odst. 9, který zní:

(9) Příslušný k rozhodování o profesní způsobilosti řidiče podle odst. 1 a k úkonům podle odst. 6 nebo 7 je kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vedl řízení podle odst. 1 nebo provedl úkon podle odst. 6 nebo 7, zapíše související údaje do registru řidičů.

8.22

Vyhláška č. 470/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla novelizovaná vyhláškou č. 458/2017 Sb.

Vyhláška č. 458/2017 Sb. novelizovala obě přílohy – tj. nově zní Seznam dálnic, jejichž užití podléhá mýtnému a Seznam silnic I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému.

8.23

Vyhláška č. 306/2015 Sb., ve znění vyhlášky č. 383/2006 Sb. byla novelizovaná vyhláškou č. 386/2017 Sb.

Vyhláška č. 386/2017 Sb. přinesla vyobrazení známek na rok 2018 – začaly se prodávat v prosince 2017.

8.24

Zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl v roce 2017 novelizován zákony č. 183/2017 Sb. a č. 199/2017 Sb.

První novelizace souvisí s vydáním zákona č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

V obecné rovině se opět (jak již bylo v kapitole doprava mnohokrát uváděno) jedná o novou terminologii, např. sankce = nově správní trest, blokové řízení = nově příkaz na místě apod.

Upozornění:

V § 124 zákona č. 183/2017 Sb [pravomoc státní správy] se doplňuje nový odst. 11 zákona č. 183/2017 Sb., znějící:

Příkazem na místě může obecní policie projednat přestupek podle § 125c odst. 1 písm.f) bodů 1, 3 až 6, a 8 až 10. Příkazem na místě může obecní policie dále projednat přestupek podle tohoto zákona spáchaný

 1. porušením místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,
 2. nepovoleným zastavením nebo stáním vozidla na pozemní komunikaci,
 3. porušením pravidel pro chůzi, jízdu na jízdním kole, jízdu nemotorových vozidel, jízdu na zvířatech, vedení a hnaní zvířat nebo užívání osobního přepravníku.

Druhá novelizace, tj. zákonem č. 199/2017 Sb., nabude účinnosti až 1. července 2018.

Některé ze změn (nejedná se tedy o výčet kompletní):

 • úpravy v oblasti řidičských oprávnění - v § 80a (upravena problematika skupiny vozidel) odst. 1 písm. g) se za slovo „traktorů” vkládají slova „a vozidel uvedených v písmeni i); v § 80a odst. 1 písm. h) se slova „písmeni g)” nahrazují slovy „písmenech g) a i) a v § 80a odst. 1 písm. i) se slovo „vozidla,” nahrazuje slovy „vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až f), určená pro přepravu osob, jejichž počet nepřesahuje 16 kromě řidiče a” a slova „určená pro přepravu více než 8, ale nejvýše 16 osob kromě řidiče,” se zrušují;

 • úprava u udělení a rozšíření řidičského oprávnění a další problematiky u řidičských průkazů - v § 92 odst. 4 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písm. h) se zrušuje [jednalo se o přiložení fotografie – s tím souvisí i úprava v § 93 odst. 4 se slova „a jedna fotografie” zrušují a v § 105 odst. 1 písm. d) se slova „nebo jinou formou pořízenou podobenku” zrušují];

 • úprava v oblasti sdělování místa bydliště [(v § 105 odst. 1 se písm. e) zrušuje, totéž i v § 109 odst. 8 u písm. b) ];

 • zrušuje se ustanovení § 105 odst. 3 – tj. možnost nahradit podpis otiskem palce, je-li spojeno s těžko překonatelnou překážkou;

 • ruší se úhrada správního poplatku ve výši 500 Kč při výměně ŘP (§ 110 odst. 4);.

 • pro všechny řidiče pravděpodobně velice příjemná změna: v § 110 odst. 5 se slova: „na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Je-li držiteli řidičského oprávnění vydáván řidičský průkaz podle § 109 odst. 2 písm. d), e) nebo f), je držitel řidičského oprávnění povinen zároveň s převzetím řidičského průkazu odevzdat neplatný řidičský průkaz nebo řidičský průkaz členského státu nebo poškozený řidičský průkaz členského státu nebo řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo řidičský průkaz obsahující již neplatné údaje” nahrazují slovy „u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého podal žádost. Držitel řidičského oprávnění je povinen při převzetí řidičského průkazu odevzdat řidičský průkaz, řidičský průkaz členského státu nebo řidičský průkaz vydaný cizím státem, jehož je držitelem, pokud jej neodevzdal dříve nebo pokud neohlásil jeho ztrátu, odcizení nebo zničení;”

 • novelizace i u problematiky státní správy, tj. zejména její působnosti - v § 124 se za odst.6 vkládají nové odst. 7 a 8, které znějí:

(7) Kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností je příslušný k

vedení řízení o      
a)        
  1.    udělení nebo rozšíření řidičského oprávnění  
2.   vydání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu  
3   vydání paměťové karty řidiče  
4   výměně řidičského průkazu členského státu nebo řidičského průkazu vydaného cizím státem  
b)   přijetí vzdání se řidičského oprávnění podle § 93 odst. 2 písm. c) nebo § 94 odst. 2, přijetí oznámení změny údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu, přijetí vrácené nebo odevzdané paměťové karty řidiče, přijetí ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu a k dalším souvisejícím úkonům,  
c)   poskytnutí údajů z registru řidičů nebo k vydání výpisu z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení řidiče.  

(8) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vedl řízení nebo provedl úkon podle odst. 7, zapíše související údaje do registru řidičů.

8.25

Vyhláška č. 478/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla novelizovaná vyhláškou č. 307/2017 Sb.

Provedena byla pouze úprava § 12.

§ 12

Náležitosti záznamu o přepravě a dokladu o přepravě

(1) Záznam o přepravě obsahuje

a) pořadové číslo záznamu o přepravě,

b) typ a výrobní číslo taxametru,

c) výrobní číslo paměťové jednotky taxametru,

d) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní firmu nebo název, a identifikační číslo osoby dopravce,

e) státní poznávací značku vozidla, jímž je poskytována přeprava,

f) datum přepravy,

g) čas zahájení a čas ukončení přepravy,

h) výchozí a cílové místo přepravy,

i) počet kilometrů ujetých při přepravě,

j) čísla použitých sazeb včetně všech dílčích položek, z nichž jsou sazby složeny,

k) cenu účtovanou za poskytnutou přepravu včetně uvedení všech složek, z nichž se tato cena sestává,

l) jméno, popřípadě jména, a příjmení řidiče a

m) podpis řidiče.

(2) Doklad o přepravě obsahuje náležitosti podle odst.1. V případě provozování taxislužby vozidlem cestujícího doklad o přepravě obsahuje pořadové číslo dokladu a náležitosti podle odst. 1 písm. d) až h) a k) až m).

(3) Údaje podle odst. 1 písm. h), pokud nebyly vytištěny tiskárnou taxametru, doplní řidič na záznam o přepravě a doklad o přepravě ručně.

8.26

Koncem roku 2017 byla vydána vyhláška č. 463/2017 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad (zrušila vyhlášku č. 440/2016 Sb.).

Sazba základní náhrady za používání silničních vozidel za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

 • jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,

 • osobních silničních motorových vozidel 4,00 Kč (bylo už i 4,10 Kč) – ale jedeme nahoru – bylo už i 3,70 Kč.

Průměrná cena pohonných hmot (za 1 litr) podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

 • 30,50 Kč u benzínu automobilového 95 oktanů,

 • 32,80 Kč u benzínu automobilového 98 oktanů,

 • 29,80 Kč u motorové nafty.

9. Závěrečná ustanovení

9.1

MPBP musí odpovídat současné situaci u ......(konkretizovat zaměstnavatele).

9.2

MPBP vstupuje v platnost dnem ...... 20...

V ........ dne .....201

.................................

oprávněný zástupce zaměstnavatele

Přílohy MPBP:

1. Osnova školení BOZP pro zaměstnance používající referentsky řízená vozidla a pro zaměstnance, kteří na pracovních cestách používají vlastní vozidla

2. Test pro ověření znalostí z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci související s provozem silničních vozidel

3. Dohoda pro zaměstnance používající referentsky řízená vozidla

4. Dohoda pro zaměstnance používající na pracovních cestách vlastní vozidla 

Závěr Vnitřního předpisu zaměstnavatele k provozu silničních vozidel

 

Za aktualizaci a případné doplňky odpovídá .........(konkretizovat).

 

V ........ dne .....20..

 

..............................

oprávněný zástupce zaměstnavatele

 

Zaměstnanci byli s předpisem seznámeni dne .....................

..........................................

podpisy

Komentář:

 Zaměstnavatel má ustanovením § 5 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinnost organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovištích. Z tohoto důvodu je vhodné, aby i problematiku provozu silničních vozidel (a to jak přímo v majetku zaměstnavatele, tak i vozidel vlastních, kteří zaměstnanci používají na pracovních cestách se souhlasem zaměstnavatele) byla stanovena jednotná a závazná pravidla.

Problematiku související s provozem silničních vozidel (a to jak na pozemních komunikacích, tak v terénu, kde se tato vozidla nezřídka pohybují) lze rozdělit do následujících okruhů:

 technická způsobilost vozidel, včetně kontrol a oprav,odborná a zdravotní způsobilost řidičů (včetně zajišťování školení a ověřování znalostí),

 pracovní režim řidičů,

 peciální typy přeprav (stavební stroje, kola, nebezpečné látky apod.),

 parkování a garážování vozidel,

 cestovní náhrady za použití vlastního vozidla na pracovní cestě.

Technická způsobilost vozidel

Znění § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že výrobní a pracovní prostředky a zařízení (mezi které patří i prostředky dopravní) musí být z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

Na pozemních komunikacích lze provozovat jen takové vozidlo, které je technicky způsobilé k tomuto provozu (§ 36 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů); jeho provozovatel je povinen jej udržovat v řádném technickém stavu podle pokynů pro obsluhu a údržbu stanovenou jeho výrobcem.

Termíny pravidelných kontrol a revizí (v podstatě technické prohlídky a měření emisí) jsou jednoznačně dány § 40 (resp. pro zemědělské nebo lesnické traktor a jejich přípojná vozidla § 79 odst. 3 a 4 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, následně:

Provozovatel silničního vozidla je povinen na svůj náklad přistavit silniční vozidlo k pravidelné technické prohlídce a silniční motorové vozidlo k pravidelnému měření emisí v následujících lhůtách:

 1. osobní automobil, nákladní automobil, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 3.500 kg, motocykl, přípojné vozidlo, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 3.500 kg, kromě nebrzděného přívěsu, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 750 kg, nejpozději ve lhůtě čtyř let po prvním zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel (dále jen „zaregistrování silničního vozidla“) a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách dvou let,
 2. nákladní automobil, jehož přípustná hmotnost převyšuje 3.500 kg, speciální automobil, autobus, silniční vozidlo s právem přednostní jízdy, cvičné silniční vozidlo autoškoly, vozidlo taxislužby, vozidlo půjčovny automobilů určené k nájmu, kromě nebrzděného přívěsu, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 750 kg, přípojné vozidlo, jehož přípustná hmotnost převyšuje 3.500 kg, nejpozději ve lhůtě jednoho roku po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději v jednoročních lhůtách,
 3. nebrzděný přívěs, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 750 kg, motocykl, jehož zdvihový objem pístového spalovacího motoru pohonu silničního vozidla nepřevyšuje 50 cmnebo jehož nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 50 km/h, s výjimkou motocyklu opatřeného šlapadly, nejpozději ve lhůtě šest let po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách čtyř let.

Obdobné termíny platí pro měření emisí (s výjimkou motocyklu, jehož provozní hmotnost je nižší než 400 kg a elektromobilu).

Poznámka 1: Zákon č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl v roce 2013 zásadně novelizován zákonem č. 239/2013 Sb. (zákonem č. 260/2014 Sb. byla účinnost některých ustanovení posunuta; zákonem č. 354/2014 Sb. některá zrušena). Většina jeho ustanovení nabyla účinnosti v roce 2015 a je tedy možno připomenout:

§ 40 Pravidelné technické prohlídky byl doplněn o tři nové odstavce:

(2) Provozovatel silničního vozidla uvedeného v odst. 1 písm. a) [osobní automobily] dovezeného z jiného členského státu, ve kterém bylo registrováno, od jehož první registrace uplynuly méně než čtyři roky, přistaví silniční vozidlo k technické prohlídce nejpozději ve lhůtě čtyř let po první registraci a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách dvou let.

(3) Provozovatel silničního vozidla uvedeného v odst. 1 písm. b) [nákladní automobily, mj. vypuštěno cvičné silniční vozidlo autoškol] dovezeného z jiného členského státu, ve kterém bylo registrováno, od jehož první registrace uplynul méně než jeden rok, přistaví silniční vozidlo k technické prohlídce nejpozději ve lhůtě jednoho roku po první registraci a potom pravidelně nejpozději v jednoročních lhůtách.

(4) Provozovatel silničního vozidla

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: