Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění provádění servisu, pravidelných prohlídek a zkoušek výtahů

27.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.29.1
Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění provádění servisu, pravidelných prohlídek a zkoušek výtahů

Bohumil Pivoňka

Vzor

Zaměstnavatel ............................(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)

zastoupený ..................................

Odpovědnost za to, že u výtahů, které jsou trvalou součástí staveb (dále jen “výtahy“) provozovaných v rámci organizace............... bude prováděn servis, pravidelné prohlídky a zkoušky v souladu s právními předpisy, průvodní dokumentací výrobců, místními provozními a bezpečnostními předpisy a v souladu s požadavky obsaženými v příslušných českých technických normách, přenáším v souladu s Pracovním řádem organizace ze dne ............... na ............... (funkce a jméno).

Aniž by byly dotčeny Vaše základní povinnosti dané § 302 zákoníku práce, případně pravomoci vyplývající z Organizačního řádu ze dne ............... a Pracovního řádu organizace, stanovuji:

a) rozsah pravomocí spojených touto odpovědností takto:

 1. Zúčastňovat se jako neopomenutelný účastník tvorby smluv o dílo, jejichž předmětem je servis výtahů, opravy výtahů, prohlídky a zkoušky výtahů a podstatné změny výtahů.
 2. Vyžadovat na příslušných odpovědných pracovnících předání informací nutných pro pravidelný servis, prohlídky, zkoušky a podstatné změny výtahů.
 3. Být za organizaci neopomenutelným účastníkem při přejímkách po provedených opravách a podstatných změnách výtahů.
 4. Kontrolovat dodržování smluv o dílo uzavřených s odbornými servisními organizacemi.
 5. Vyžadovat na příslušných odpovědných pracovnících součinnost nutnou k provádění pravidelného servisu, prohlídek a zkoušek výtahů, případně jejich podstatných změn.
 6. Vyžadovat na příslušných odpovědných pracovnících řádné vedení průvodní a provozní technické dokumentace výtahů a její zpřístupnění pro pracovníky odborné servisní organizace a případné kontroly kompetentními organizacemi a orgány.
 7. Vyžadovat na příslušných odpovědných pracovnících součinnost při odstraňování závad a rizik zjištěných při pravidelném servisu, prohlídkách a zkouškách výtahu.
 8. Vyžadovat na příslušných odpovědných pracovnících zajištění, aby prostory včetně přístupových cest související, s prováděním servisu, prohlídek a zkoušek byly pokud možno bez rizik, případně vyžadovat informace o zbytkových rizicích.
 9. Zajistit používání výtahů jen pro účel a prostředí, pro které byly konstruovány a zajistit jejich udržování po celou dobu své životnosti v mezích bezpečného provozu podle návodu k používání vypracovaném v souladu s ČSN EN 13015+A1 nebo ČSN 27 4002.

b) rozsah povinností pro udržení výtahu v mezích bezpečného provozu po celou dobu jeho technického života

 1. Udržování výtahu v podmínkách bezpečného provozu prostřednictvím odborné servisní organizace.
 2. Vyřadit výtah z provozu v případě nebezpečných situací a zajistit neprodlené odstranění všech závad zjištěných při prohlídkách a zkouškách výtahu.
 3. Udržování dokumentace, dokladů a pokynů pro provoz výtahu v řádném stavu. Umožnit provádění zápisů a záznamů oprávněným osobám.
 4. Zajištění provádění provozních prohlídek/opakovaného ověřování provozního stavu výtahu.
 5. Zajištění provádění odborných prohlídek.
 6. Zajištění provádění odborných zkoušek.
 7. Zajištění provádění zkoušek po podstatných změnách a opravách.
 8. Zajištění provádění inspekčních prohlídek.
 9. Reagovat na výsledky inspekčních prohlídek.
 10. Zajištění podmínek pro servisní činnosti a bezpečný provoz výtahu.
 11. Zajištění předávání podstatných informací pro servisní organizaci.

Vypracoval........................................

Schválil ......................................V……………… dne………

Komentář:

Následující komentář blíže vykládá a specifikuje jak naplnit povinnosti uvedené v jednotlivých bodech v písm. b) rozsah povinností pro udržení výtahu v mezích bezpečného provozu po celou dobu jeho technického života tohoto předpisu. Znění komentáře vychází z bezpečnostních předpisů, které jsou uvedeny v části Právní úprava.

Pro účely tohoto předpisu se za výtahy považují výtahy, které jsou trvalou součástí staveb a slouží pro dopravu osob a nákladů. Jedná se o výtahy elektrické (trakční nebo s kinematicky vázaným pohonem) a výtahy hydraulické. Účelem bezpečnostních předpisů pro osobní a nákladní výtahy je chránit osoby a předměty před nebezpečím nehod, ke kterým může dojít při provozu, servisu a při nouzových situacích u výtahu.

U výtahů existují rizika způsobená:

a) střihem,

b) stlačením,

c) pádem,

d) nárazem,

e) uvězněním,

f) požárem,

g) úrazem elektrickým proudem,

h) porušením materiálu.

Vzhledem k tomu, že osoba dopravovaná v kabině výtahu nemá žádný vliv na jeho funkci (mimo volby ovládačů v kabině), musí mít důvěru v bezpečnost výtahu. Z tohoto důvodu je nutné, aby vlastník/provozovatel důsledně dodržoval všechna ustanovení bezpečnostních předpisů, která řeší problematiku prohlídek a zkoušek výtahu během jeho provozu.

1.

Vlastník/provozovatel může provozovat výtah pouze v případě, že má uzavřenou servisní smlouvu s odborně způsobilou servisní organizací. Takováto organizace musí splňovat požadavky které jsou uvedeny v ČSN EN 13015 Údržba výtahů a pohyblivých schodů – Pravidla pro návody pro údržbu a ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů. V případě, že se jedná o výtahy, které jsou vyhrazeným zdvihacím zařízením (výtahy o nosnosti nad 100 kg a výškou zdvihu nad 2 m), což je většina všech provozovaných výtahů, musí mít servisní organizace také oprávnění pro činnosti na výtazích prováděné jak dodavatelským způsobem, tak i pro vlastní potřebu. Toto oprávnění vydává Technická inspekce ČR na základě úspěšného prověření odborné způsobilosti organizace. Podmínky pro vydání oprávnění jsou stanoveny ve vyhl. č. 19/1979 Sb., v platném znění.

V případě, že je ve společné šachtě nebo strojovně více výtahů, musí servis všech těchto výtahů provádět jedna servisní organizace.

2.

Vlastník/provozovatel musí neprodleně zajistit vyřazení výtahu z provozu v případech vzniku nebezpečné situace na výtahu. Způsobilost výtahu k dalšímu provozu se ověřuje prováděním prohlídek, zkoušek, zkoušek po podstatných změnách a opravách. Kompetentní pracovníci (dozorci výtahu, odborní servisní pracovníci, zkušební technici a inspektoři) musí na základě výsledku prohlídek a zkoušek uvádět další způsobilost výtahu k provozu. V případě že se na výtahu vyskytují závady, musí se konkrétně uvést v příslušných záznamech, zprávách a protokolech. Vlastník/provozovatel musí neprodleně zajistit jejich odstranění. Odstranění závad, které se týkají funkčních částí výtahu, může provést pouze servisní organizace, ostatní závady si může vlastník/provozovatel odstranit sám, případně ve spolupráci s odbornou servisní organizací.

3.

Minimální rozsah průvodní a provozní technické dokumentace výtahu je:

- dispoziční výkres,

- elektrická a hydraulická schémata,

- kniha výtahu, kniha odborných prohlídek, kniha prohlídek, doklady o zkouškách výtahu,

- návod na používání výtahu včetně návodu na vyproštění,

- doklady o uvedení výtahu do provozu.

Vlastník/provozovatel musí udržovat technickou dokumentaci, Knihu výtahu, Knihu provozních prohlídek, Knihu odborných prohlídek výtahu, protokoly o odborných zkouškách výtahu, inspekční zprávy z provedených inspekčních prohlídek výtahu, pokyny pro provoz výtahu v řádném stavu a umožnit tak provádění zápisů a záznamů oprávněnými osobami. Pokud u výtahu není k dispozici technická dokumentace tuto bezprostředně objednat u dodavatele výtahu. Jestliže dodavatel výtahu neexistuje objednat dokumentaci u servisní firmy provádějící servis daného výtahu

4.

Vlastník/provozovatel musí zajistit provádění provozních prohlídek výtahu/opakované ověřování provozního stavu výtahu a kontrol odborné způsobili řidiče výtahu a dozorce výtahu.

a) U výtahů instalovaných před platností nařízení vlády č. 14/1997 Sb., č. 27/2003 Sb., resp.122/2016 Sb. o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent se provozní prohlídky provádějí jednou za dva týdny, u malých nákladních výtahů se provozní prohlídky provádějí jednou za čtyři týdny. Provozní prohlídky se provádějí dle čl. 5.1 ČSN 27 4002,.

Provozní prohlídky provádí dozorce výtahu jmenovaný vlastníkem/provozovatelem výtahu, nebo na základě smluvního vztahu pracovník servisní firmy.

Dozorcem výtahu je vlastníkem/provozovatelem určená fyzická osoba, která provádí ve stanoveném rozsahu provozní prohlídky dle přílohy D ČSN 27 4002.

Rozsah provozních prohlídek prováděných dozorcem výtahu:

- prověřuje bezpečnost a provozní způsobilost výtahu nejméně v následujícím rozsahu:

- stav ohrazení výtahové šachty a klece výtahu z dostupných míst,

- funkci šachetních dveří a dveřních uzávěrek, zda se klec nerozjede při neuzavřených šachetních dveřích a nelze-li šachetní dveře otevřít, nestojí-li za nimi klec výtahu,

funkci dveří klece nebo světelné clony, je-li použita,

- funkci ovladačových kombinací ve stanicích a v kleci,

- správné zastavení klece, otevření a zavření šachetních dveří ve stanicích,

- funkci osvětlení nástupišť (nákladišť), klece výtahu,

- správnou funkci nouzového signálu, ovládače STOP v kleci, je-li použit, případně polohové signalizace,

- čistotu a pořádek na nástupištích (nákladištích), v kleci výtahu a v prohlubni výtahu.

- zaznamenává provedení a výsledek prohlídky s jednoznačným rozhodnutím o další použitelnosti výtahu do Knihy provozních prohlídek,

-. Oznamuje v rámci svého výkonu vlastníkovi/provozovateli nutnost vyřazení výtahu z provozu s okamžitou platností v případě zjištění výskytu nebezpečných situací přímo ohrožující zdraví osob

- dozorce výtahu nesmí zasahovat do funkčních částí výtahu.

b) U výtahů instalovaných po účinnosti platnosti nařízení vlády č. 14/1997 Sb., č. 27/2003 Sb., resp.122/2016 Sb. o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent se provozní prohlídky/opakované ověřování provozního stavu provádí podle návodu k používání, který vypracoval výrobce výtahu v souladu čl. 4.3.2.16 písm. a) ČSN 13015+A1. Rozsah opakovaného ověřování provozního stavu dle ČSN 13015+A1 je prakticky totožný s rozsahem provozních prohlídek dle ČSN 27 4002.

5.

Odborné prohlídky se provádí podle čl. 5.2 ČSN 27 4002. U výtahů určených k dopravě osob a osob a nákladů se odborné prohlídky provádějí ve lhůtách uvedených v následující tabulce.

Lhůty provádění odborných prohlídek

Druh výtahu   Lhůty provádění odborných prohlídek v měsících  
  Kategorie I.Výtahy uvedené do provozu po 31.12.1992   Kategorie II.Výtahy uvedené
do provozu před 1.1.1993
 
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti   3   2  
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti   4   3  

Z uvedené tabulky vyplývá, že pro stanovení lhůty na provádění odborných prohlídek je důležité znát charakter budovy ve které je výtah provozován. Tuto informaci musí vlastník/provozovatel předat servisní organizaci.

6.

Odborné zkoušky se provádí podle čl. 5.3 ČSN 27 4007. Lhůty odborných zkoušek výtahů v provozu jsou uvedeny v následující tabulce. Termín pro první odbornou zkoušku se odvozuje od data uvedení výtahu do provozu nebo od data poslední odborné zkoušky.

Druh výtahu   Lhůty (roky)  
výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů   3  
výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy   6  

Lhůty pro odborné zkoušky mohou být překročeny maximálně o šest měsíců.

Rozsah odborné zkoušky je stanoven protokolem o odborné zkoušce. Vzor protokolu je uveden v příloze A ČSN 274007. Odborné zkoušky provádí zkušební technik servisní organizace, který na podkladě vyhodnocení výsledku odborné zkoušky stanoví závěr o způsobilosti výtahu k dalšímu provozu. Zjištěné závady se zaznamenávají do protokolu z odborné zkoušky. V protokolu se současně vyznačí termín konání příští odborné zkoušky a inspekční prohlídky. Na vyžádání vlastníka/ provozovatele nebo po dohodě se servisní organizací může odbornou zkoušku dle čl. 6.6 ČSN 27 4007 souběžně s inspekční prohlídkou provést inspekční orgán.

Odborná zkouška se dle požadavku čl. 5.3.6 ČSN 27 4007 musí provést i při

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: