dnes je 19.5.2022

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke zdolávání mimořádných událostí a k zajišťování první pomoci na pracovišti

5.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.18
Vnitřní předpis zaměstnavatele ke zdolávání mimořádných událostí a k zajišťování první pomoci na pracovišti

JUDr. Anna Janáková

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE

KE ZDOLÁVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A K ZAJIŠŤOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI NA PRACOVIŠTI

 

Zaměstnavatel ........................(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)

zastoupený ............................................

 

K provedení ustanovení § 102 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, § 103 odst. 1 písm. j) a § 102 odst. 6 a 7 zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce a ust. § 224 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a ust. § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vydávám tento

 

vnitřní předpis

ke zdolávání mimořádných událostí a k zajišťování první pomoci na pracovišti.

 

 

1.Mimořádné události

 

1.1.Mimořádnými událostmi ve smyslu této směrnice jsou zejména havárie, požáry, povodně a .................... (další vážná nebezpečí podle druhu pracoviště, například výbuch, únik nebezpečné látky, nadměrná expozice rizikovými faktory, sesuv, protržení hráze, havárie v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení apod., která přicházejí ve firmě v úvahu).

 

1.2.Vznik mimořádné události se vyhlašuje......................... (například sirénou, světelnými signály, místním rozhlase apod.) nebo oznamuje..........(například osobním sdělením).

 

1.3.Vyhlásit vznik mimořádné události jsou oprávněni tito vedoucí zaměstnanci ............(specifikovat vedoucí pozice například podle organizačního řádu).

 

2.Povinnosti a oprávnění vedoucích zaměstnanců

 

2.1.Vedoucí zaměstnanci jsou povinni seznámit své podřízené zaměstnance s opatřeními zaměstnavatele pro zdolávání mimořádných událostí. Seznámení je zaměřeno především na:

- druhy mimořádných situací, ke kterým může na pracovištích zaměstnavatele dojít,

- na signály nebo jiné způsoby komunikace, kterými se oznamuje vznik mimořádné situace a kterými se v případě mimořádné události komunikuje,

- nebezpečí, která při mimořádné události mohou působit, a míru jejich rizika, způsob ochrany,

- důležitost vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a osob na pracovištích zaměstnavatele z důvodu zajištění jejich evakuace,

- zastavení práce; jak, v jakém pořadí a kdo má zastavit stroje aj zařízení a odpojit je od zdrojů,

- evakuační cesty z pracoviště (jejich plán),

- místa uložení osobních ochranných pracovních prostředků pro případ mimořádných událostí (podle druhu pracoviště například masky a polomasky s filtry apod.),

úloha zaměstnanců určených pro organizování poskytnutí první pomoci, přivolání odborné pomoci a organizování evakuace zaměstnanců,

- pravidla chování při evakuaci - opuštění pracoviště (například pořadí zaměstnanců, věci, které s sebou mohou či nemohou vzít apod.) a při evakuaci zvířat (jsou-li na pracovištích), bezpečná místa, kam se mají zaměstnanci uchýlit.

 

2.2.Seznámení se provede při nástupu zaměstnance na pracoviště, při změnách opatření ke zdolávání mimořádných událostí a periodicky v termínech................(stanoví si podle svých potřeb zaměstnavatel, například jednou za dva roky).

 

2.3.Vedoucí zaměstnanci jsou oprávněni dávat v případě zdolávání mimořádných situací zaměstnancům pokyny k zastavení práce, k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí.

2.4 Vedoucí zaměstnanci jsou povinni v úsecích jimi řízených kontrolovat a doplňovat po dohodě s poskytovatelem pracovnělékařských služeb podnikovou lékárničku (či lékárničky) a zjišťovat, aby splňovala požadavky stanovené v příloze této směrnice.

3. Zaměstnanci určení k organizování poskytování první pomoci,
přivolání odborné pomoci a k organizování evakuace zaměstnanců

 

3.1.Každý vedoucí zaměstnanec určí na svém pracovišti zaměstnance, kteří budou v případě mimořádné události:

- organizovat poskytnutí první pomoci,

- zajišťovat přivolání odborné pomoci, zejména zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky,

- organizovat evakuaci zaměstnanců.

 

3.2.Vedoucí zaměstnanci jsou povinni:

- informovat všechny podřízené zaměstnance o tom, kteří z nich byli určeni organizovat poskytování první pomoci, zajišťovat přivolání odborné pomoci a organizovat evakuaci zaměstnanců a jaké mají při mimořádných událostech úkoly.

- podat o tom informaci vedoucímu personálnímu útvaru; jemu hlásí i změny v určení těchto osob (dále jen „určení zaměstnanci“).

 

3.3.Určení zaměstnanci vykonávají tuto činnost dobrovolně, jako výpomoc organizovanou zaměstnavatelem.

 

3.4.Vedoucí personálního útvaru:

- organizuje ve spolupráci se smluvním poskytovatelem pracovnělékařských služeb i vyškolení určených zaměstnanců, stanoví termíny školení a vede a uchovává dokumentaci o provedených školeních,

- zajistí vybavení jednotlivých pracovišť lékárničkami první pomoci, jejichž obsah dohodne se smluvním poskytovatelem pracovnělékařských služeb (podrobnosti viz příloha) - případně zajistí prostor pro ošetřovnu,

- zpracuje a aktualizuje přehledy kontaktů na přivolání zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru ČR, Policie ČR, případně dalších subjektů a dá je k dispozici určeným zaměstnancům (např. je předá přímo těmto zaměstnancům, nebo je vyvěsí na pracovištích tak, aby byly k dispozici těmto zaměstnancům),

vybaví určené zaměstnance prostředky pro organizování první pomoci (podle rizik vyskytujících se na pracovištích např. brašnou první pomoci, mobilním telefonem),

- informuje odborovou organizaci nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o určených zaměstnancích (pokud u zaměstnavatele působí).

 

3.5.Určení zaměstnanci jsou povinni se zúčastnit školení k činnostem pro případ zdolávání mimořádných událostí, které je zajištěno zaměstnavatelem ve spolupráci se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči.

 

4. Práva a povinnosti zaměstnance

 

4.1.V případě, kdy hrozí škoda (jak na zdraví a životech zaměstnanců, tak na majetku, i z důvodu vzniku mimořádné události je zaměstnanec povinen na ni upozornit nadřízeného vedoucího zaměstnance. Je povinen oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci:

- nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci,

- hrozící vznik mimořádné události,

- nedostatky organizačních opatření,

- závady nebo poruchy technických zařízení a

- závady a poruchy ochranných systémů.

 

4.2.Je-li k odvrácení hrozící škody zaměstnavateli neodkladně třeba zákroku, je zaměstnanec povinen zakročit; nemusí tak učinit, brání-li mu v tom důležitá okolnost, nebo jestliže by tím vystavil vážnému ohrožení sebe nebo ostatní zaměstnance, popřípadě osoby blízké.

 

4.3.Zaměstnanec je povinen se v případě zdolávání mimořádných událostí chovat v souladu s opatřeními zaměstnavatele přijatými pro tento případ, se kterými byl seznámen, je povinen respektovat pokyny vedoucích zaměstnanců a spolupracovat s určenými zaměstnanci.

 

5.Odměna za pomoc

 

Zaměstnanci může být poskytnuta za poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo při živelních událostech, jejich likvidaci nebo odstraňování jejich následků nebo při jiných mimořádných událostech, při nichž může být ohrožen život, zdraví nebo majetek odměna (podle ekonomické situace ve firmě a úrovně pracovních podmínek zaměstnanců může být odměna fakultativní nebo obligatorní).

 

6.Závěrečná ustanovení

 

6.1.Předpis byl dne ....................... projednán s odborovou organizací ................nebo zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ................(pokud u zaměstnavatele působí).

 

6.2.Písemné vyhotovení tohoto vnitřního předpisu obdrží každý vedoucí zaměstnanec firmy.

 

6.3.Kontrolou dodržování tohoto vnitřního předpisu pověřuji.....................

 

6.4.Nabytím účinnosti tohoto vnitřního předpisu se ruší vnitřní předpis............... vydaný k této problematice dne....... a nahrazuje tímto vnitřním předpisem novým.

 

6.5.Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem.................

 

Příloha: Obsah podnikové lékárničky a požadavky na lékárničku

V ..............(sídle firmy) dne...........

 

.........................................................

razítko zaměstnavatele a podpis jeho

oprávněného zástupce

 

 

Příloha

PODNIKOVÁ LÉKARNIČKA

 

1. Obsah lékárničky: (doporučený obsah základní lékárničky)

Název položky    Počet  
Příručka první pomoci   1  
Technické pomůcky:Špendlík zavírací v antikorozní úpravě
Pinzeta anatomická
Teploměr lékařský v pouzdře
Nůžky
Miska na výplach oka  
2
1
1
1
1  
Zdravotnické pomůcky:Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu
Šátek třícípý
Rouška resuscitační
Pryžové obinadlo (škrtidlo) délky 70 cm  

2
1
1
1  
Obvazový materiál:Balíček gázových čtverců 7,5 x7,5 cm
Obvaz hotový sterilní 6 cm x 5 m
Obvaz hotový sterilní 10 cm x 5 m
Obinadlo elastické 10 cm x 15 cm
Vata obvazová skládaná 50 g
Náplast hladká - cívka 2,5 cm x 2 m
Náplast s polštářkem 8 cm x 4 cm  
1
2
2
1
1
1
3  

 

2. Požadavky na lékárničku:

- obsah věcí v lékárničce musí být konzultován se zařízením poskytujícím zaměstnancům zaměstnavatele pracovnělékařské služby,

- obsah lékárničky musí být přizpůsoben druhu činnosti zaměstnavatele, pracovnímu prostředí, rizikovým faktorům a počtu zaměstnanců na pracovišti,

- lékárnička musí být umístěna na dostupném místě,

- lékárnička musí být označena značkami,

- obsah lékárničky musí být vždy po použití doplněn,

- věci v lékárničce, u nichž končí expirační lhůta, musí být nahrazeny novými.

 

 

Komentář:

 

1. Mimořádné události

 

Podle ust. § 102  zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, je základem péče o bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci prevence rizik. Prevencí rizik se přitom rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl:

předcházet rizikům,

odstraňovat je nebo

minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

 

Při prevenci rizik je zaměstnavatel povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění je zaměstnavatel povinen vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší.

 

Specifické nebezpečné situace mohou ale také vznikat při zdolávání mimořádných událostí na pracovištích zaměstnavatele. Jedná se zejména o situace, kdy na pracovišti došlo k havárii, při požárech, při povodních, při jiných vážných nebezpečích a při evakuaci zaměstnanců.

 

Zákoník práce v ust. § 102 odst. 6 ukládá zaměstnavateli, aby i pro případ zdolávání mimořádných událostí přijal opatření, jehož cílem je:

- chránit životy a zdraví zaměstnanců v mimořádných situacích,

- zastavení práce,

- okamžité opuštění pracoviště a odchod zaměstnanců do bezpečí.

- poskytnutí první pomoci.

 

Opatření pro případ mimořádných situací podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen přijmout již před uvedením pracoviště do provozu a do používání. Mimořádná situace může mít někdy jiný než předpokládaný průběh a v tom případě je zaměstnavatel povinen přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem (ust. § 102 odst. 7 zákoníku práce). Zaměstnavatel je povinen kontrolovat účinnost opatření a jeho dodržování.

 

Zvláštní předpisy někdy obsahují specifické požadavky. Například ust. § 38 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci, požaduje, aby pracoviště, kde se používají biologické činitele, byla vybavena písemnou instrukcí obsahující postup při mimořádné události při manipulaci s biologickým činitelem a postup při práci s biologickým činitelem skupiny 4.

 

Vedle požadavků zákoníku práce na přijetí opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí jako jsou havárie, požáry a povodně a jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců, existuje speciální právní úprava k prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, stanovená zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky.

 

Závažnou havárií podle citovaného zákona se rozumí mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, zejména závažný únik nebezpečné látky, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu, vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážným následkům na životech a zdraví lidí, zvířat, životním prostředí nebo majetku a zahrnující jednu nebo více nebezpečných látek.

 

Systém prevence závažných havárií stanoví zákon č. 224/2015 Sb., pro objekty, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí.

 

Objekty jsou podle podmínek stanovených zákonem zaměstnavatelem zařazeny do skupiny A nebo B. K zajištění prevence závažných havárií je provozovatel povinen provést hodnocení

Nahrávám...
Nahrávám...