dnes je 24.4.2024

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele pro skladování a zajištění práce u zásobníků sypkých hmot

30.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.30.2
Vnitřní předpis zaměstnavatele pro skladování a zajištění práce u zásobníků sypkých hmot

Ing. Miroslava Horská

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE


PRO SKLADOVÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE U ZÁSOBNÍKŮ SYPKÝCH HMOT

Zaměstnavatel ...................................(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)

zastoupený ........................................(konkretizovat)

K realizaci skladování a k naplnění ustanovení § 5 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 5 nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a k § 1 vyhlášky č. 377/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydávám tento 

vnitřní předpis, 

který je závazný pro všechny zaměstnance zabezpečující skladování, včetně zaměstnanců vykonávajících dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody o provedení práce a dohody o provedení pracovní činnosti); dále pak pro OSVČ, které některé skladovací práce pro ............ (uvést zaměstnavatele) vykonávají.

Poznámka: novelizace vyhlášky č. 377/2013 Sb. vyhláškou č. 392/2021 Sb. přinesla řadu změn (např. nové znění přílohy č. 2, dále jednoznačná úprava vzdálenosti v § 6 odst. 5 pro možnost provozovat příkrmiště, a další)... je žádoucí, aby byly dokumenty vypracované pro skladování hnojiv, ale i obecně problematika užívaných hnojiv, zkontrolován a případně opravena nebo doplněna.

Úvodní komentář:

Skladování chápeme jako soubor činností realizujících funkci skladu, tj. schopnost zásoby přijímat, tyto uchovávat, expedovat a provádět potřebné skladové manipulace. Při skladování lze manipulační jednotky buď ukládat do regálů, nebo stohovat. Sypké materiály lze skladovat volně na podlaze, popřípadě ve skladovacích zařízeních sypkých hmot. 

U zaměstnavatele jsou provozovány: .......... (doplnit možnou variantu).

Varianta I - sklady otevřené (volná prostranství, upravené plochy).

Varianta II - přístřešky (polokrytý sklad).

Varianta III - sklady kryté (objekty uzavřené).

Varianta IV - zásobníky sypkých hmot.

Varianta V - skladování hnojiv - doplněk ke klasickému skladování k provedení zákona o hnojivech

Varianta VI - všechny výše uvedené objekty a plochy.

Pro kryté sklady a přístřešky platí následující zásady:

........... (konkretizovat).

Poznámka v počátku roku 2024.: Autorka tohoto materiálu upozorňuje zpracovatele tohoto vnitřního předpisu, aby zvážil případné doplnění na základě nových požadavků §§ 45 a 45a nařízení vlády č. 330/2023 Sb., které s účinností od 1. ledna 2024 je novelizovalo nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Týká se Hlavy II Bližší hygienické požadavky na osvětlení pracoviště, a to jak obecného osvětlení (§ 45), tak osvětlení venkovních pracovišť (§ 45a); dále pak i nově vložených požadavků na osvětlení venkovních pracovišť bez trvalé práce (§ 45b) a Osvětlení venkovních pracovišť s trvalou prací (§ 45c). Uvedené novelizující nařízení vlády v odkazech 35) a 36) uvádí i řadu norem tuto problematiku upravujících.

Komentář k této části: 

Provozovatel skladu je povinen vypracovat místní řád skladu (požaduje bod 11. nařízení vlády č. 101/2005 Sb., a čl. 4.1.1 ČSN 26 9030). Rozsah místního řádu skladu je závislý na rozsahu provozované skladovací technicky a technologie skladování a měl by zejména obsahovat:

 • odpovědnou osobu za provoz skladu, údržbu, opravy a prohlídky skladovacích zařízení a prostředku, organizační a bezpečnostní opatření pro bezpečný provoz skladu při:

 • manipulaci při příjmu, skladování a výdeji,

 • tvorbě manipulačních jednotek,

 • obsluze skladovacích zařízení a prostředků,

 • pohybu dopravních prostředků,

 • pohybu osob,

 • používání komunikací, cest, uliček atp. včetně jejich úklidu, údržby a osvětlení,

 • poškozeních, poruchách, nehodách a haváriích skladovacích zařízení a prostředků,

 • stanovení termínů prohlídek a kontrol skladovacích zařízení a prostředků,

 • vyhrazení provozních a neprovozních ploch skladu,

 • vybavení a místa použití ochranných pomůcek,

 • organizaci kontrol, školení a přezkušování zaměstnanců.

Dále by měl provozní řád skladu obsahovat:

 • půdorysný plán příslušného skladu,

 • na dobře viditelných místech tabulky určující maximální přípustnou nosnost podlahy (bod 10.1 přílohy nařízení vlády č. 101/2005 Sb.).

 • pokud se tam volně skladují sypké materiály, mít trvale výrazně označena maximální skladovací výšku sypkého materiálu nad podlahou (značení se provádí ryskou na obvodových stěnách, nosných sloupech či pilířích).

Provozní plochy skladu musí být trvanlivé, protiskluzné, bezprašné, dobře čistitelné a dostatečně únosné (sklon ploch skladu maximálně 0,9 %).

Plochy skladovací zóny, tj. užitné plochy, plochy uliček a hlavních dopravních cest musí být na podlaze viditelně označeny a to čarami nebo kontrastní barvou.

Šířka cest a uliček pro manipulaci ve skladových objektech musí být dimenzována podle počtu jízdních pruhů, způsobu přenášení břemen, šířky projíždějících mechanismů a podobně (viz bod 10 přílohy nařízení vlády č. 101/2005 Sb.).

 Minimální šířky musí být :

 • manipulační ulička jednosměrná s jedním jízdním pruhem musí mít šířku největšího projíždějícího mechanismu, zvětšenou o 400 mm;

 • manipulační ulička obousměrná s dvěma jízdními pruhy musí mít šířku dvou projíždějících mechanismů, zvětšenou o 800 mm.

Průchodové komunikace pro ruční manipulaci musí mít minimální šířku:

 • 600 mm průchodová ulička jednosměrná bez přenášení břemen;

 • 750 mm obousměrná ulička bez přenášení břemen;

 • 850 mm jednosměrná ulička pro přenášení břemen v jedné ruce po boku;

 • 1 000 mm jednosměrná ulička pro přenášení břemen v obou rukou a obousměrná ulička pro přenášení břemen v jedné ruce po boku;

 • 1 500 mm obousměrná ulička pro přenášení břemen v obou rukou.

Rozměry vrat musí odpovídat použitému skladovacímu zařízení, použité skladové technologii a skladovanému materiálu. Světlá výška vrat, kterými současně projíždějí vozíky a procházejí chodci, má být pro umožnění nerušeného provozu nejméně 2 500 mm. Při vyšší hustotě dopravy je třeba zajistit zvláštní průchody pro pěší. Šířku těchto průchodů je třeba volit v závislosti na počtu procházejících osob, nejméně však 600 mm. Světlá výška vrat pro provoz vysokozdvižných vozíků má být nejméně 2 500 mm, světlá výška zvláštních průchodů pro pěší nejméně 2 100 mm.

Plochy skladovací zóny musí být na podlaze viditelně označeny bílými nebo žlutými čárami. Všechny plochy skladovací zóny je třeba pravidelně udržovat čisté a zarovnané (bez zmrazků, bláta, olejových skvrn, děr apod.). Všechny uličky, cesty a komunikace musí být ve stanovených profilech neustále průjezdné, popřípadě průchodné.

Světlá výška skladu musí odpovídat jednak skladovacímu zařízení a skladovací technologii a dále stavebně technickému řešení příslušného objektu. Mezi horní hranou ukládaného materiálu a nejnižším místem stropní konstrukce má zůstat minimální bezpečnostní vzdálenost 200 mm.

Požadavky na regály

Regál je vícepodlažní zařízení určené pro uložení zásob - manipulačních jednotek, umožňující jejich odebírání z kteréhokoliv podlaží.

Z hlediska obsluhy se regály rozlišují na regály obsluhované strojně (např. regálové zakladače, manipulační vozíky atd.) a obsluhované ručně.

Před uvedením do provozu musí být každý regál překontrolován, zda odpovídá příslušné technické dokumentaci. V rámci této kontroly je nutno sledovat zejména jeho stabilitu, tuhost spojů, svislost a vodorovnost konstrukce regálů apod.

Značení regálu

Každý regál musí být označen štítkem s udáním nosnosti regálové buňky a počtem buněk v regálovém sloupci (bod 10.2 přílohy k nařízení vlády č. 101/2005 Sb.).

Přístup k regálu

Bezpečná obsluha regálu v prvé řadě vyžaduje bezpečný přístup či příjezd k regálu. Přístup a příjezd k regálům musí být volný a dostatečně dimenzovaný a nic nesmí bránit zakládání a odebírání manipulačních jednotek a materiálu z regálu. Musí být dodrženy stanovené šířky a výšky manipulačních uliček (viz ČSN 26 9010). Dále je třeba zajistit, aby ruční obsluha regálů byla prováděna do max. výšky 1 800 mm. Ruční obsluha regálů ve výšce nad 1 800 mm musí být prováděna z místa bezpečného postavení obsluhy.

Zakázané činnosti

 • u regálů musí být zachováván dostatečný manipulační prostor,

 • v místech, kde výše uloženého materiálu přesahuje 2 metry a není možno jej zajistit proti vypadnutí, musí zde pohybující se osoby používat ochranou přilbu,

 • na regály je zakázáno lézt a do nich vstupovat (s výjimkou montáže a údržby),

 • regály se nesmí přetěžovat,

Nesmí se užívat regály provozovatelem označené jako nepouživatelné.

Příklad místního provozní řádu pro sklad

Za provozy skladů ........... (konkretizovat) a provádění skladovacích prací odpovídá .........(konkretizovat).

Součástí tohoto řádu je půdorysný plánek skladu (vložit a stále udržovat v aktuálním stavu.)

Osoby, které pracují při manipulaci s materiálem při skladování .............. (konkretizovat).

Za osvětlení, údržbu a úklid skladů odpovídá ........... (konkretizovat).

Plochy určené pro vykládku a nakládku ...................(konkretizovat).

Za jejich údržbu, úklid a osvětlení odpovídá .........(konkretizovat).

Používaná skladovací zařízení .......... (konkretizovat - např. manipulační vozíky, transportéry) a osoby, které s nimi pracují .............. (konkretizovat).

Seznámení s návodem k jejich obsluze a případně ověření potřebné kvalifikace (např. pověření zaměstnavatele k řízení a činnosti s motorovými dopravními vozíky) u zaměstnavatele zajišťuje ............ (konkretizovat).

Organizace práce ve skladu ............(konkretizovat - např. způsob manipulace při příjmu, skladování a výdeji, pohyb dopravních prostředků, pohyb osob apod.).

Termíny konkrétních termínů a prohlídek skladovacích zařízení a prostředků ....... (konkretizovat včetně osob za provádění odpovědných).

Místa použití ........ (konkretizovat) a výčet nezbytných ochranných pomůcek, včetně nezbytných prostředků umožňujících užívání regálů ....... (konkretizovat).

Základní zásady skladování:

 • ruční ukládání do regálů ve výšce nad 1,8 m provádět jen z bezpečných pracovních zařízení a dle zásad pro tato zařízení stanovených (žebříky, schůdky, manipulační plošiny);

 • uličky mezi regály musí zůstávat volné, nesmí být a zastavovány a zužovány překážkami. Během manipulace musí být dodržován vymezený manipulační prostor a dodržován zákaz vstupu nepovolaných osob;

 • při ruční manipulaci s materiálem (břemeny) musí být dodržovány hmotnostní limity (viz § 29 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č.180/2015 Sb.).

 • manipulační jednotky, materiál a předměty musí být skladovány a stohovány tak, aby se při ukládání nebo odebírání nemohly sesunout.

Rizika spojená s činností při skladování:

 • uklouznutí a pád na nedostatečně udržované komunikaci,

 • přiskřípnutí, přiražení a zranění skladovací technikou,

 • zasažení padajícími předměty z regálů, ve kterých byly chybně uloženy, resp. pád předmětů pro zborcení přetíženého regálu,

 • poškození zdraví při nedodržování stanovených hmotnostních limitů,

Prevence rizik:

 • respektovat konkrétní požadavky místního provozního předpisu pro používaný sklad,

 • zabraňovat zbytečnému nadměrnému či jednostrannému fyzickému zatěžování, nevhodným pracovním polohám a pohybům (případně tyto práce přerušovat zařazením bezpečnostních přestávek (viz § 30 odst. 3 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Poznámka 2: Oba výše uvedené – tj .Poznámku 1 doporučujeme použít i u částí 3.30.1 a 3.30.3

Zaměstnanci byli seznámeni s místním provozním řádem skladu dne .........

Seznámení provedl ......... (konkretizovat), který též ověřil, že zaměstnanci porozuměli svým povinnostem a jsou si vědomi, že je musí dodržovat. To potvrzují svými podpisy.

Jména zaměstnanců: ...............................Podpis osoby, která seznámení provedla: .........

Komentář pro volná prostranství:

 • velikost užitné plochy musí odpovídat použitému skladovacímu zařízení, použité skladové technologii a množství skladovaného materiálu;

 • užitná plocha musí být na viditelném místě označena informační tabulkou nebo výrazným nápisem s uvedením největšího dovoleného zatížení;

 • plochy se musí udržovat v použivatelném stavu;

 • v případě provádění nakládacích a vykládacích prací je prostory nutno v případě potřeby (práce v noci, za zhoršených klimatických podmínek) řádně osvětlit.

Zvláštním způsobem skladování na volném prostranství je stohování. Platí následující zásady:

 • stoh na poli se staví na místě rovném, pevném a suchém;

 • balíky se ukládají tak, aby vznikaly šikmé nebo stupňovité stěny;

 • balíky musí vázat tak, aby vzniklý stoh byl stabilní;

 • odebírání balíků je nutno provádět odshora z bezpečného stanoviště;

 • balíky slámy se musí odebírat jen z jedné strany a v žádném případě se stoh nesmí podebírat.

Poznámka: Při práci s lisem při tvorbě balíků pro stohování je nutno při navlékání vázacího provázku

Nahrávám...
Nahrávám...