dnes je 25.5.2024

Input:

Vnitřní předpisy, které vydává zaměstnavatel na základě svého rozhodnutí - akty řízení

17.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.3.4
Vnitřní předpisy, které vydává zaměstnavatel na základě svého rozhodnutí – akty řízení

JUDr. Eva Dandová

Tvorba a vydávání vnitřních předpisů patří k typickým, nezbytným činnostem zaměstnavatele a je odvozena od jeho povinností a oprávnění organizovat a řídit činnost podřízených zaměstnanců, soustavně dbát o bezpečný a zdraví neohrožující výkon práce a činností na pracovištích. A nejen u vlastních zaměstnanců. Jak vyplývá z § 101 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, povinnost zaměstnavatele zajišťovat BOZP se vztahuje na všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na pracovištích (účastníci exkurzí, návštěvy, zástupci kontrolních orgánů apod.).

Tvorba vnitřních předpisů je jedním z trvalých úkolů zaměstnavatelů. Představuje nikdy nekončící proces. V jeho rámci musí zaměstnavatel sledovat vývoj právní úpravy a na ni musí reagovat normativními interními akty, mj. vnitřními předpisy.

Druhy vnitřních předpisů

U zpracovaných a vydávaných vnitřních předpisů zaměstnavatele není rozhodující označení vnitřního předpisu (v praxi mívají různé názvy, např. směrnice, instrukce, nařízení, pokyn, opatření, výnos apod.; v bezpečnostních sborech, ozbrojených silách jde zpravidla o rozkazy), ale obsah a srozumitelnost. Jedině takové vnitřní předpisy vyhovují požadavkům účelného řízení a správné organizace práce a pracovních postupů v zájmu zajištění BOZP všech přítomných na pracovištích zaměstnavatele. Klasickým příkladem takového vnitřního předpisu, který zaměstnavatel vydává na základě svého uvážení a pro svoji výhradní potřebu je organizační řád.

Organizační řád

Organizační řád je zvláštním druhem vnitřního organizačního předpisu, který stanoví organizační strukturu zaměstnavatele.

Obsah organizačního řádu

V souladu se zákoníkem práce a ostatními pracovněprávními předpisy pak stanoví zejména

  • prvky organizační struktury,

  • stupně řízení u zaměstnavatele,

  • zásady vnitřního řízení,

  • určuje postavení a funkce vedení zaměstnavatele,

  • poslání, činnost a působnost jednotlivých organizačních útvarů zaměstnavatele a jejich vzájemné vztahy, kompetence

  • základní kompetence a odpovědnost vedoucích zaměstnanců zaměstnavatele

Nahrávám...
Nahrávám...