dnes je 24.4.2024

Input:

Vnitřní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Úvod

30.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1
Vnitřní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Úvod

Ing. Miroslava Horská

Úvod

Než se dostaneme k jednotlivým interním aktům řízení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen "BOZP“), je nutno si uvědomit obsah ustanovení  § 349 zákoníku práce (tj. zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), který objasňuje, co jsou právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a co pokyny k zajištění BOZP. 

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky (podle nového chemického zákona směsmi) a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. 

Pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou konkrétní pokyny dané zaměstnanci vedoucími zaměstnanci, kteří jsou mu nadřízeni. Jsou to rozhodnutí vedoucích zaměstnanců adresovaná jejich podřízeným, která v souladu s právními předpisy upravují na konkrétní podmínky zaměstnavatele práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích. 

Ve smyslu výše uvedeného jsou to i interní (vnitropodnikové) akty řízení - organizační normy, směrnice, pokyny, příkazy apod. Zaměstnavatelé mají zákonnou odpovědnost za oblast BOZP a musí sami vydávat vlastní pravidla nebo pokyny či jiné předpisy, které budou odpovídat jejich provozním podmínkám a reagovat na všechna ustanovení části páté zákoníku práce, respektive dalších bezpečnostních předpisů. 

Dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů upravujících pracovněprávní vztahy, pracovní podmínky a bezpečnost práce kontrolují orgány inspekce práce, kterými jsou Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce. Zřízení a postavení orgánů inspekce práce, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností stanoví zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 1. července 2005. Zákon byl několikrát novelizován, velmi často v přímé návaznosti na novelizaci zákoníku práce. 

Při tvorbě interních aktů řízení je nutno mít na zřeteli:

  • rovnocennost a neoddělitelnost zabezpečování pracovních úkolů a úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

  • právo zaměstnanců podílet

Nahrávám...
Nahrávám...