dnes je 18.4.2024

Input:

Vybavení a technické prostředky první pomoci

15.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.3
Vybavení a technické prostředky první pomoci

JUDr. Anna Janáková a kolektiv autorů

Povinnost zaměstnavatele zajistit poskytnutí první pomoci

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci (ust. § 103 odst. 1 písm. j) zákoníku práce); spolupracuje přitom s poskytovatelem pracovnělékařské služby.

Povinnost zaměstnavatele vybavit

Zaměstnavatel je povinen zajistit vybavení pro případ poskytování první po- moci, a to v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti a pro- středky pro přivolání zdravotnické záchranné služby. Vybavení zajistí v rozsahu dohodnutém s poskytovatelem pracovnělékařských služeb (ust. § 102 odst. 6 zákoníku práce).Vybavení můžeme rozdělit zhruba na dvě skupiny:

Zařízení a vybavení

 1. prostředky pro poskytnutí první pomoci:

  • nástroje zakročovací: hasicí přístroje, žebříky, označování,

  • nástroje pro vyprošťování: lopaty, krumpáče, lana, kleště, motorová pila,

  • záchranářské prostředky: záchranářské kruhy a plováky, dýchací přístroj,

  • prostředky pro ošetření: lékárnička, pokrývky, bezpečnostní sprcha,

  • prostředky pro transport a imobilizátory – klasické dlahy, vakuové fixační dlahy, fixační límce, nosítka,

  • ošetřovna.

 2. prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby a ostatních složek integrovaného záchranného systému (například pevné či mobilní telefonické spojení, vysílačka, alarm).

Požadavky na vybavení prostředky a zařízeními pro poskytování první pomoci

Požadavky na vybavení prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci stanoví především nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Jedná se zejména o následující požadavky:

Dostupnost

 • prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci musejí být umístěny na dostupném místě.

 • místnost určená na sušení pracovního oděvu a obuvi nesmí sloužit pro poskytování první předlékařské pomoci.

Ošetřovna

 • pokud je pracoviště vybaveno ošetřovnou, musí být zajištěno, aby byla vytápěna, chráněna proti znečištění, vlhkosti a vysokým teplotám, vybavena umyvadlem s tekoucí pitnou vodou a snadno přístupná i s nosítky. Jde-li o práci, při níž je zvýšené riziko otrav látkami, které se vstřebávají kůží, nebo o práci se žíravinami, a nejsou v bezprostředním dosahu pracoviště sprchy, vybavuje se ošetřovna také sprchou.

Bezpečnostní značky

Prostor pracoviště, ve kterém jsou uloženy prostředky pro poskytnutí první předlékařské pomoci včetně nosítek a prostředků pro přivolání zdravotnické záchranné služby, musí být viditelně označen značkami (viz nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů). Rovněž musejí být umístěny informativní značky pro směr cesty k zařízení požární ochrany a ohlašovna požáru a informativní značky pro věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.

Barvy bezpečnostních značek

Barvy použité na těchto značkách jsou podle tabulky barev a značek v příloze č. 1 nařízení vlády č. 11/2002 Sb., následující:

Zelené = Informativní značky pro označení únikové cesty a nouzového východu nebo místa první pomoci a zařízení pro přivolání první pomoci mají obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na zeleném pozadí.

Červené = Informativní značky pro věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení a směr cesty k nim mají obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na červeném pozadí.

Jak u červených, tak u zelených bezpečnostních značek bílý piktogram zaujímá nejméně 50 % plochy značky.

Druhy bezpečnostních značek

Značky první pomoci

V souvislosti s poskytováním první pomoci jsou předepsány následující značky v zelenobílém provedení:

a) Informativní značky pro označení cesty k zařízení pro přivolání první pomoci

b) Informativní značky pro označení místa první pomoci

c) Informativní značky pro označení únikové cesty a nouzového východu

Značky požární ochrany

V souvislosti se zařízeními požární ochrany, ohlášením požáru a prostředky požární ochrany jsou předepsány následující značky v červenobílém provedení:

a) Informativní značky pro směr cesty k zařízení požární ochrany a ohlašovna požáru

b) Informativní značky pro věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení

Požadavky na provedení a umístění značek

 • Fotolumuniscenční materiál

  je-li značka pro označení únikové cesty a nouzového východu zhotovena z fotoluminiscenčního materiálu, musí být instalována na povrchu vnitřní komunikace nebo těsně nad její úrovní.

 • Rozměry

  rozměry informativní značky pro věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostního zařízení musí umožňovat jejich snadné rozpoznání.

 • Viditelnost

  informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu.

 • dojde-li na pracovišti ke zhoršení viditelnosti, například při použití osobních ochranných pracovních prostředků, musejí být přijata opatření k doplnění nebo použití jiných značek.

 • Umístění

  při umístění značek nesmí být jejich účinnost ovlivněna nesprávnou volbou, nedostatečnou údržbou, nedostatečným počtem nebo

Nahrávám...
Nahrávám...