dnes je 25.5.2024

Input:

Vyhrazená plynová zařízení

14.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.6.5
Vyhrazená plynová zařízení

Ing. Miloslav Kočí

Související předpisy

  • Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

  • Vyhl. č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.

  • (386405) ČSN 386405 Plynová zařízení. Zásady provozu.

Definice vyhrazených plynových zařízení

Vyhrazená plynová zařízení jsou zařízení pro:

àvýrobu a úpravu plynů,

àskladování a přepravu plynů,

àplnění nádob plyny, včetně tlakových stanic,

àzkapalňování a odpařování plynů,

àzvyšování a snižování tlaku plynů,

àrozvod plynů,

àspotřebu plynů spalováním.

Obsluha plynových zařízení

Pracovníci pověření obsluhou zařízení, jehož celkový výkon je vyšší než 50 kW, musí mít kvalifikaci obsluhovatelů plynových zařízení.

Zkoušky zařízení

Po dokončení montáže nebo rekonstrukce je dodavatel zařízení povinen zajistit zkoušku zařízení v rozsahu stanoveném příslušnými předpisy a projektovou dokumentací.

Povinnosti provozovatele

Provozovatel musí zajistit:

  • - provádění kontrol a provozních revizí podle zvláštních předpisů, popřípadě návodů a pokynů výrobce a dodavatele,
  • - provádění montáží a opravy zařízení jen oprávněnými právnickými a fyzickými osobami,
  • - obsluhu plynových zařízení jen odborně způsobilými pracovníky,
  • - před zahájením provozu dýchací a oživovací techniku a udržovat ji ve stavu schopném provozu tam kde se pracuje s jedovatými a nedýchatelnými plyny a pro případ nutnosti u zařízení, zajistit protiplynovou nebo záchrannou službu,
  • - do jednoho měsíce od zahájení provozu vypracování místního provozního řádu podle dokumentace, návodů výrobce a na základě zkušeností z provozu,
  • - vedení předepsané technické dokumentace, evidence zařízení a uschovávání dokladů stanovených předpisy.

Kontroly, revize a zkoušky plynových zařízení

Problematiku kontrol, revizí a zkoušek řeší vyhl. č. 85/1978 Sb.

Kontrola zařízení

Kontrolou zařízení se posuzuje stav provozovaného zařízení, zda

Nahrávám...
Nahrávám...