dnes je 19.5.2024

Input:

Vymezení kompetencí při kontrole

24.5.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1
Vymezení kompetencí při kontrole

Působnost orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností vymezuje zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce – viz část 3/2.1.2 příručky.

Tím jsou dány předmět a provedení jimi prováděných kontrol.

Oprávnění inspektora provést kontrolu na pracovištích kontrolované osoby vychází z ustanovení § 7 zákona č. 251/2005 Sb. a jeho povinnosti vůči kontrolované osobě vycházejí z ustanovení § 8 zákona č. 251/2005 Sb. a vztahují se na všechny osoby uvedené v ustanovení § 6 zákona číslo 251/2005 Sb.

Oprávnění inspektora

Podle ustanovení § 7 zákona č. 251/2005 Sb. je inspektor mj. oprávněn:

 • vstupovat bezplatně do objektů, zařízení a výrobních prostorů kontrolovaných osob za účelem výkonu kontroly,

 • požadovat na kontrolovaných osobách poskytnutí pravdivých a úplných informací o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech,

 • při kontrole ověřovat totožnost fyzických osob podle občanského průkazu, cestovního pasu, popřípadě služebního průkazu státního zaměstnance,

 • požadovat na kontrolovaných osobách, aby v určených lhůtách předložily originální doklady, popřípadě tyto doklady úředně ověřené a další písemnosti, záznamy dat na paměťových médiích prostředků výpočetní techniky, jejich výpisy a zdrojové kódy programů, vzorky materiálů, látek nebo výrobků (dále jen "doklady“) potřebné ke kontrole,

 • pořizovat kopie části dokladů nebo výpisy z dokladů pro potřebu doložení neplnění nebo nedostatečného plnění povinností zjištěných při výkonu kontroly; za tím účelem použít technické prostředky na zhotovení fotodokumentace, obrazových nebo zvukových záznamů,

 • v případech hodných zvláštního zřetele, popřípadě nebezpečí hrozícího z prodlení

  • zajišťovat doklady; jejich převzetí musí kontrolované osobě písemně potvrdit a ponechat jí kopie převzatých dokladů,

  • odebírat k rozboru nezbytně nutné množství vzorků materiálů, látek nebo výrobků (dále jen "kontrolní vzorek“); jejich převzetí musí kontrolované osobě písemně potvrdit,

  • nařizovat provedení měření, prohlídek, zkoušek nebo revizí,

 • dotazovat se zaměstnanců kontrolované osoby bez přítomnosti dalších fyzických osob, zástupce příslušného odborového orgánu nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na záležitosti související s vykonávanou kontrolou,

 • nařizovat zachování místa úrazového děje v původním stavu až do skončení šetření o pracovním úrazu nebo po dobu nezbytnou k zadokumentování místa úrazového děje,

 • používat telekomunikační zařízení kontrolované osoby v případech, kdy je jejich použití nezbytné k výkonu kontroly,

 • seznamovat se s utajovanými skutečnostmi, prokáží-li se osvědčením pro příslušný stupeň utajení těchto skutečností podle ustanovení zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů.

 • vydat rozhodnutí o zákazu

  • používání

  • objektů, pracovišť, výrobních, pracovních prostředků nebo zařízení,

  • pracovních nebo technologických postupů, látek nebo materiálů,

  • vykonávání prací nebo činností, které bezprostředně ohrožují bezpečnost zaměstnanců nebo dalších fyzických osob zdržujících se s vědomím kontrolované osoby v jejích prostorech,

   a to až do doby odstranění závady, s výjimkou pevných trakčních zařízení a trakčních vozidel na drahách a ve veřejné silniční dopravě, lodí a letadel;

   za tím účelem může nařídit, aby přítomné fyzické osoby ihned opustily prostory, ve kterých je bezprostředně ohrožena jejich bezpečnost.

   Vyžaduje-li to nebezpečí hrozící z prodlení, může rozhodnutí oznámit ústně; odvolání nemá odkladný účinek. Jestliže bylo rozhodnutí oznámeno ústně, musí jej inspektor uvést v dílčím protokolu.

   Rozhodnutí o vydaném zákazu musí být oznámeno kontrolované osobě písemně bez zbytečného odkladu po dni oznámení ústního rozhodnutí,

  • práce přesčas, práce v noci, práce zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců, je-li vykonávána v rozporu s ustanoveními § 83 odst. 6, § 96, 99, § 166 odst. 1 zákoníku práce,

  • práce přesčas vykonávané podle ustanovení § 93a zákoníku práce,

 • kontrolované osobě:

  • ukládat opatření

Nahrávám...
Nahrávám...