dnes je 21.6.2024

Input:

Výrobní a pracovní prostředky - právní úprava a úvod

17.9.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.5.12.1
Výrobní a pracovní prostředky - právní úprava a úvod

Ing. Miloslav Kočí

Související právní a ostatní předpisy:

  • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

  • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ust. § 4.

  • Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

  • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

  • Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb. základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména § 54 -109, 129 – 142, 200 – 204.

  • Zákon č. 178/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečnosti práce v posledním znění § 6b.

  • Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

  • ČSN EN 13218+A1 Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Pevně umístěné brusky, zejména čl. 5.2.7, příloha A.

  • Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích.

  • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zejména ust. § 7 odst. 1 písm. j), § 17 odst. 1 písm. r) a odst. 2 písm. c), § 30 odst. 1 písm. r) a odst. 2 písm. c).

Výrobní a pracovní prostředky, zařízení a nářadí a jejich vliv na pracovní úrazovost

Výrobní a pracovní prostředky a zařízení a nářadí, jako součást pracovního prostředí a pracovních procesů, mají značný vliv na bezpečné a zdraví neškodné pracovní prostředí. Údaje o tom, jak dalece ovlivňují pracovní úrazovost, můžeme nalézt ve zprávě "Pracovní úrazovost v České republice v roce 2012", zpracované Státním úřadem inspekce práce a zveřejněné na webových stránkách SÚIP (http://www.suip.cz/_files/suip-f22dfa3d25ec1af9e6190a0fdabff867/pracovni_urazovost_v_cr_2012.pdf ). Data obsažená v této zprávě vycházejí ze 40 525 záznamů o úrazu s pracovní neschopností delší než tři dny, které inspektorátům inspekce práce zaslaly subjekty podléhající kontrolní činnosti SÚIP.

Stroje a zařízení

Podle této zprávy byly v České republice v roce 2012 stroje a zařízení, mobilní i stabilní, zdrojem pracovních úrazů v celkem 3048 případech, což činí 7,52 % všech pracovních úrazů.

Ruční nářadí

Ruční nářadí bylo podle citované zprávy v České republice v roce 2012 zdrojem pracovních úrazů v celkem 4089 případech, což činí 10,1 % všech pracovních úrazů.

Vyšší podíl (z hlediska zdrojů pracovních úrazů) citovaná zpráva uvádí u budov, konstrukcí a povrchů (30,3%) a u materiálů, předmětů, výrobků, součástí strojů a vozidel, úlomků a prachu (33,8%). Stroje, zařízení a ruční nářadí jsou tedy z hlediska zdroje pracovních úrazů třetím nejčastěji se vyskytujícím zdrojem.

Pokud se týče smrtelných pracovních úrazů, ze 105 těchto úrazů vzniklých v roce 2012 jsou jako zdroj uvedeny stroje a zařízení, mobilní i stabilní v 8 případech (7,62%); ruční nářadí jako zdroj smrtelného pracovního úrazu nebylo zjištěno v žádném případě.

Chybějí a nedostatečná ochranná zařízení a zajištění

Chybějí a nedostatečná ochranná zařízení a zajištění jsou ve shora citované zprávě uvedeny jako příčina pracovních úrazů v roce 2012 v 38 případech z celkového počtu 40 525 (pro srovnání v roce 2011 to bylo v 57 případech). Chybějí a nedostatečná ochranná zařízení a zajištění byla v roce 2012 příčinou 3 smrtelných pracovních úrazů.

Odstranění a nepoužívání bezpečnostních zařízení a ochranný opatření

Odstranění nebo nepoužívání předepsaných bezpečnostních zařízení a ochranných opatření bylo příčinou pracovních úrazů v roce 2012 v 19 případech (stejně jako v roce 2011 také v 19 případech). Odstranění nebo nepoužívání předepsaných bezpečnostních zařízení a ochranných opatření bylo v roce 2012

Nahrávám...
Nahrávám...