dnes je 25.5.2024

Input:

Výtahy

27.7.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.3.3
Výtahy

Ing. Pavel Krejcar

Výtahy se smějí používat jen pro ten účel a prostředí, pro které jsou konstruovány, a musejí být udržovány v dobrém provozním stavu v souladu s návodem pro používání vypracovaném podle ČSN EN 13015 nebo s normou ČSN 27 4002. K zajištění bezpečného provozu výtahu provádí servisní firma v rámci výkonu servisní činnosti pravidelnou preventivní údržbu výtahu.

K naplnění prevenční povinnosti (§ 415 občanského zákoníku, § 102 zákoníku práce) uzavírá majitel/provozovatel výtahu smlouvu se servisní firmou na provádění servisu výtahu nejméně v rozsahu citované normy.

Zkoušení nových výtahů před uvedením do provozu se řídí platnými technickými předpisy (nařízením vlády č. 27/2003 Sb. a nařízením vlády č. 24/2003 Sb.). Pro zkoušky a inspekční prohlídky výtahů v provozu platí ČSN 27 4007.

Povinnosti provozovatele výtahu

Pro zajištění bezpečného provozu musejí být splněny následující minimální požadavky:

 • Udržování výtahu v podmínkách bezpečného provozu prostřednictvím servisní firmy vykonávající servis výtahu podle návodu k používání výtahu uvedených na trh po účinnosti výše citovaných technických předpisů nebo minimálně v souladu s normou, v případě vzniku nebezpečné situace vyřazení výtahu z provozu;

 • Zajištění odpovídající technické dokumentace u výtahu uvedeného do provozu před účinností výše citovaných technických předpisů. Výtahy určené pro dopravu osob a/nebo osob a nákladů musejí být vybaveny odpovídající technickou dokumentací nejpozději do první inspekční prohlídky podle ČSN 27 4007.

 • Udržování dokumentace, dokladů a pokynů pro provoz výtahů v řádném stavu, umožnění provádění zápisů a záznamů oprávněnými osobami a přikládání nedílných náležitostí do Knihy výtahu.

 • Zajištění, aby servisní firma byla bezodkladně informována o následujících případech:

  • okamžitě při zjištění jakékoliv nesprávné funkce výtahu;

  • okamžitě po vyřazení výtahu z provozu v případě vzniku nebezpečné situace;

  • po každém vyprošťovacím zásahu jím pověřenou a servisní firmou poučenou osobou;

  • před každou úpravou mající vztah k výtahu a/nebo k jejímu okolí nebo používání;

  • před inspekční prohlídkou prováděnou jakoukoliv autorizovanou/akreditovanou stranou stojící mimo uzavřenou servisní smlouvu nebo prováděním prací na výtahu jiných než údržbářských;

  • před vyřazením výtahu z provozu na dobu delší, než je lhůta mezi dvěma odbornými prohlídkami výtahu;

  • před opětovným uvedením výtahu do provozu, když je výtah mimo provoz po dobu delší, než je lhůta mezi dvěma odbornými prohlídkami výtahu.

 • Zajištění provádění inspekčních prohlídek ve lhůtách stanovených ČSN 27 4007.

 • Zajištění podmínek pro vykonání odborných zkoušek a inspekčních prohlídek.

 • Zajištění posouzení rizik u výtahu v provozu v následujících případech:

  • změní-li se používání budovy /nebo zařízení,

  • po větší úpravě zařízení nebo budovy,

  • po havárii výtahu.

 • Zohlednění výsledků posouzení zjištěných rizik u výtahů v provozu.

 • Zajištění trvalého umístění a zřetelné čitelnosti jména a telefonního čísla servisní firmy na viditelném místě pro uživatele výtahu.

 • Zajištění, aby klíče ke dveřím (poklopům) do strojovny a prostoru pro kladky a ke kontrolním a nouzovým dveřím (poklopům) byly trvale k dispozici v budově, ve které je výtah umístěn, a byly používány pro vstup pouze oprávněných osob.

 • Zajištění bezpečného vstupu pracovníků servisní firmy do budovy a strojovny výtahu k zajištění vyproštění uvězněných osob.

 • Průběžné udržování bezpečného a volného přístupu do pracovních prostor a místností pro pracovníky servisní firmy a inspekčních orgánů a informování servisní firmy o jakémkoliv nebezpečí nebo o změně na pracovišti a/nebo na přístupových cestách (osvětlení, překážky, vlastnosti podlah apod.).

 • Zajištění předepsaného osvětlení prostorů a přístupů souvisejících s provozem výtahu.

 • Zajištění vyprošťování osob uvězněných v klecích výtahů nepřetržitě po dobu 24 hodin denně nejdéle do 1 hodiny od obdržení požadavku na vyproštění. V případě, že výkon této činnosti je smluvně zajištěn jinými osobami, než je servisní firma, zajištění jejich zaškolení a přezkoušení servisní firmou.

 • Určení charakteru budovy, kde je výtah umístěn, ve vztahu k převažujícímu volnému přístupu veřejnosti, k termínům odborných prohlídek a předání této informace servisní službě.

Povinnosti servisní firmy

Servisní firma musí být odborně způsobilá a musí naplňovat následující základní požadavky:

 • Provádět všechny činnosti předepsané v návodu pro používání nebo v ČSN 27 4002.

 • Aktualizovat původní návrh k používání v části týkající se údržby, jestliže výtah změní na základě rozhodnutí majitele/provozovatele účel používání a/nebo se změní okolní podmínky provozu výtahu.

 • Vypracovat analýzu rizik pro každý pracovní prostor a pro každou pracovní činnost podle návodu k používání se zohledněním všech informací poskytnutých majitelem/ provozovatelem zařízení.

 • Informovat majitele (provozovatele výtahu) o každém nutném zásahu, který vyplývá ze zjištěného výskytu nebezpečí nebezpečných situací nebo z analýzy pracovních rizik. V případě vzniku nebezpečné situace bezodkladně navrhnout majiteli/provozovateli odstavení výtahu z provozu až do odstranění nebo omezení tohoto stavu.

 • Vypracovat plán údržby tak, aby pravidelná preventivní údržba podle přílohy B této normy byla přiměřená pro instalovaný výtah bez ohrožení bezpečnosti osob s minimalizací času, kdy je zařízení mimo provoz.

 • Upravit plán pravidelné preventivní údržby s uvážením všech předvídatelných poruch, např. zneužitím, špatným zacházením, poničením atd. a bezodkladně informovat o této úpravě majitele/provozovatele výtahu.

 • Provádět odborné činnosti odbornými servisními pracovníky, jejichž odbornost je servisní firmou udržována a kteří jsou vybaveni potřebnými postupy, nářadím a potřebnými náhradními díly.

 • Zaznamenávat výsledky závažného zásahu servisní firmy při poruše výtahu do Knihy výtahu. Tyto záznamy musejí obsahovat druhy poruch, aby bylo možno zjistit jejich opakování.

 • Ověřovat technický stav výtahu a jeho bezpečnost.

 • Plnit další povinnosti v případě smluvního ujednání, jako jsou:

  • provádění podstatných změn k odstranění provozních rizik výtahů,

  • údržba a čištění vnějších částí ohrazení výtahové šachty,

  • údržba a čištění vnitřních prostor klece,

  • vyprošťování osob z klece,

  • zastavovat provoz a uvádět výtah do provozu (např. po skončení směny, pracovní doby apod.).

 • Informovat majitele/provozovatele o stavu výtahu v dohodnutých termínech, nejpozději však v termínech provádění odborných prohlídek podle tabulky 1 ČSN 27 4002.

Posouzení rizik

Posouzení provozních rizik se provádí podle ČSN EN 81-80 a ISO/TS 14798 obecně postupem sestávajícím z těchto základních kroků:

 1. identifikace závažných nebezpečí nebo nebezpečných situací podle ČSN EN 81-80;

 2. provedení analýzy rizik za účelem stanovení úrovně a zatřídění rizik, sestávající z určení četnosti výskytu a závažnosti důsledků každého závažného nebezpečí/nebezpečné situace;

 3. navržení a vyhodnocení možných a souvisejících nápravných opatření k odstranění výskytu závažných nebezpečí/nebezpečných situací;

 4. navržení a vyhodnocení dalších ochranných opatření, jako jsou označení, návody, školení atd. v případě, že není možno riziko snížit na přijatelnou úroveň a nelze se vyvarovat zbytkových rizik.

Zvyšování bezpečnosti stávajících výtahů

Stávající výtahy byly instalovány s úrovní bezpečnosti odpovídající tehdejší době. Jejich provozuschopnost se posuzuje podle požadavků předpisů platných v době jejich uvedení do provozu.

Nová evropská norma ČSN EN 81-80 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Existující výtahy – část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů uvádí pravidla pro zvýšení bezpečnosti, jaká je u nově instalovaných výtahů, s využitím současného stavu bezpečnostní techniky.

Poznámka: Podle situace, např. podle provedení budovy atp., se nemusí ve všech případech dosáhnout současného stavu bezpečnostní techniky.

Norma platí pro trvale namontované

 • elektrické výtahy trakční nebo výtahy s kinematicky vázaným pohonem;

 • hydraulické výtahy,

obsahující stanovené úrovně stanic, mající klec konstruovanou k dopravě osob nebo osob a nákladů a pohybující se mezi vodítky, které nejsou odkloněny o více než 15 ° od svislice.

V normě uvedené požadavky a/nebo nápravná opatření se nepovažují za jediné možné řešení; jsou povoleny alternativy, které vedou k rovnocenné úrovni bezpečnosti.

Škodlivé materiály, jako je azbest na brzdových čelistech, na krytech stykačů, na obložení šachty, šachetních dveří, na obložení strojovny apod., se nahrazují materiály, které zaručují stejné vlastnosti.

Pokud se počítá s užíváním výtahů také osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, berou se v úvahu požadavky EN 81-70. Tyto případy jsou předmětem posouzení rizika v jednotlivých případech.

Na výčet rizik, uvedených v normě v tabulce 1 pod pořadovými čísly 1 až 74, navazuje v normě kapitola 5 s popisem rizik a uvedením odpovídajících bezpečnostních/nápravných opatření, která se k danému riziku vztahují. Z textu k jednotlivým rizikům lze vyčíst nejen jak které riziko vysvětlovat a posuzovat, ale i doporučený způsob jeho odstranění. Postupy uvedené v této příloze jsou určeny jako pomoc pro zavádění národních předpisů pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů – tzn. jak stanovit a vyhodnotit existující nebezpečné situace a jak hodnotit priority, které se vztahují na nutná opatření ke snížení nebezpečí a rizika.

Tato evropská norma nestanovuje závazné požadavky, která opatření je třeba provést, na kterém výtahu a za jakou dobu. Takovéto povinnosti pro existující výtahy jsou předmětem národní legislativy. Žádný právní předpis ČR nestanoví termín ani povinnost stávající výtahy předělat.

A.1 Zjišťování nebezpečných situací

Příloha B obsahuje formulář dotazníku, který se může použít pro zjišťování nebezpečných situací jednotlivých výtahů. Tento formulář obsahuje všechny nebezpečné situace uvedené v čl. 4.1 této normy. Nebezpečné situace v tomto článku uvedené byly stanoveny na základě zkušeností z evidovaných úrazů a zvláštních posouzení rizik. Za základ byl vzat stav techniky bezpečnosti evropského výtahového průmyslu v posledních desetiletích. Mohou se vyskytnout další nebezpečné situace (u velmi starých výtahů nebo u výtahů zvláštních), které nejsou v normě uvedeny a řešeny; v tomto případě přichází v úvahu nutnost pro tyto výtahy posouzení i tohoto dalšího se vyskytujícího rizika.

Nebezpečná situace může být zjištěna při pravidelné prohlídce nebo při zvláštním přezkoušení určitého zařízení. Toto přezkoušení mohou však provádět pouze technicky oprávněné a dostatečně vyškolené osoby. Toto není stanoveno českými právními předpisy.

A.2 Vyhodnocení nebezpečných situací

Pro posuzování rizik byly při zpracování této normy stanoveny nebezpečné situace uvedené v čl. 4.1.

Posouzení rizika bylo provedeno za předpokladu, že existující výtah buď nemá žádné, nebo nedostatečné zařízení k zabránění nebezpečným situacím. Tabulka A.1 uvádí základní přehled rizik, která se mohou vyskytovat na současných výtahových zařízeních, která nebyla upravena na bezpečnostní úroveň současného stavu techniky podle skupiny norem EN 81.

Některé z těchto požadavků jenom částečně řeší nebezpečné situace, což znamená, že zbytkové riziko může být stále příliš vysoké ve srovnání s bezpečnostní úrovní, které se dosáhne u výtahu podle skupiny norem EN 81.

To byl důvod, proč novéhodnocení rizik a porovnání s dřívějšími národními normami vedlo ke změně přehledu zařazení rizik. Na jedné straně nebezpečné situace, obsažené v téměř rovnocenných požadavcích, byly z přehledu zařazení rizik vyřazeny; na druhé straně zbytková rizika byla znovu vyhodnocena a znovu zařazena do zařazení rizik.

A.3 Klasifikace prioritních úrovní

Jak již bylo uvedeno, úpravy všech existujících výtahů na současnou úroveň bezpečnosti ve stejnou dobu není možné z řady důvodů. To je důvodem, proč se zde doporučuje postup, který dovoluje rozdělení nebezpečných situací do prioritních úrovní, které pak mohou být odstraňovány ve více časových krocích příslušnými opatřeními v normě uvedenými.

Pro klasifikaci prioritních úrovní byly použity bezpečnostní úrovně v přehledu zařazení rizik, které je rozděleno do pěti prioritních úrovní, kde pouze tři z nich mají praktický význam

Prohlídky výtahů

Provozní prohlídky

Rozumí se jimi prohlídka stavu viditelných částí a ověření správné funkce výtahu za účelem pravidelného prověřování bezpečnosti a provozní způsobilosti výtahu. Provádějí se u výtahů uvedených do provozu před účinností technického předpisu (nařízení vlády č. 27/2003 Sb.) jednou za dva týdny v rozsahu daném Přílohou D ČSN 27 4002, pokud není v návodu k použití stanoveno jinak. U malých nákladních výtahů se provozní prohlídky provádějí jednou za čtyři týdny. Lhůta pro provedení provozní prohlídky může být překročena výjimečně o jeden týden s tím, že četnost v průběhu kalendářního roku musí být dodržena.

Provozní prohlídky provádí dozorce výtahu.

Odborné prohlídky

Těmito prohlídkami se rozumí

Nahrávám...
Nahrávám...