dnes je 25.5.2024

Input:

Vzor obsahu školení

15.4.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.14.3
Vzor obsahu školení

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Úvod

Účelem školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je seznámit každého zaměstnance se zásadami bezpečnostních opatření na ochranu zdraví a života.

Zácvik slouží k získání praktických dovedností nutných pro bezpečný výkon práce a obsluhu strojů a zařízení.

Přezkušováním se ověřují teoretické a praktické znalosti a dovednosti potřebné pro bezpečný výkon práce.

Školení podle této směrnice se vztahuje na všechny zaměstnance organizace.

Pojmy a zkratky:

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ČBÚ Český báňský úřad

OBÚ Obvodní báňský úřad

VP Vedoucí provozovny

OS Odborový svaz

OOPP Osobní ochranné pracovní prostředky

Odpovědnost:

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli podle § 101 odstavce 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nebo zvláštními právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

a) Všichni zaměstnanci:

Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance.

Zaměstnanec je povinen:

 • účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí,

 • podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy – § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií. Kritéria, faktory a limity pro zařazení prací do kategorií stanoví prováděcí právní předpis; hodnocení rizika a minimální ochranná opatření stanoví zvláštní právní předpis. Do kategorie se nezařazují práce prováděné na pracovištích staveb prozatímně užívaných ke zkušebnímu provozu, který nepřekročí jeden rok.)

 • dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele,

 • dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochran ná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu,

 • nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky (zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu, a na zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je součástí plnění pracovních úkolů nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno,

 • oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik mimořádné události nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy technických zařízení a ochranných systémů určených k jejich zamezení,

 • s ohledem na druh jím vykonávané práce se podle svých možností podílet na odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách orgánů, kterým přísluší výkon kontroly podle zvláštních právních předpisů (například zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů),

 • bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin,

 • podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek (zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

b) Vedoucí provozoven odpovídá:

za vedení dokumentace o školení, zácviku a přezkušování zaměstnanců jimi řízených provozoven; je povinen nepřipustit, aby práci prováděli ti zaměstnanci, kteří nebyli proškoleni, zacvičeni a přezkoušeni, dále odpovídá za organizování úvodních a opakovacích školení BOZP.

c) Závodní lomů odpovídá:

za vydání osnovy školení BOZP pro jimi řízené provozovny.

d) Bezpečnostní technik odpovídá:

za kontrolu plnění této směrnice, za vydání osnovy školení pro zaměstnance ředitelstvím organizace, za vedení dokumentace o školení a přezkoušení vedoucích provozoven, směnových techniků, mistrů, předáků určených k prohlídkám pracovišť, provozních inženýrů.

Popis jednotlivých školení

Úvodní školení BOZP:

Úvodní školení BOZP musí být provedeno před započetím prací při nástupu do pracovního poměru a při každém přeřazení na jinou práci nebo na jinou provozovnu. Nedílnou součástí úvodního školení musí být praktické zaučení k výkonu jednotlivých prací a obsluze určených strojů a zařízení.

Obsahem úvodního školení BOZP je seznámení s hlavními zásadami bezpečnosti, ochrany a hygieny práce, jakož i s provozní dokumentací (hlavně technologickými a pracovními postupy, pokyny pro obsluhu a údržbu), Havarijním plánem, Dopravním řádem, vnitropodnikovými předpisy na úseku BOZP a poskytováním první pomoci. Na závěr školení je povinen školitel ověřit alespoň ústní formou, že školený probíraným tématům porozuměl a pochopil je.

Osnova školení pro zaměstnance provozoven je uvedena dále, každý závodní lomu je povinen tuto osnovu přizpůsobit místním pracovním podmínkám a pracovnímu zařazení školeného zaměstnance.

Dokladem o provedeném školení a o ověření znalostí ústní zkouškou je u zaměstnanců provozoven zápis v zápisníku bezpečnosti práce. Školení zaměstnanců ředitelství je dokladováno na záznamních listech, které jsou založeny v jejich osobních spisech. V obou případech musí být v zápise o školení BOZP uveden výčet probraných témat, datum školení, jména a podpisy školitele i školených.

Doba úvodního školení BOZP musí být u nově přijatých zaměstnanců provozoven, kteří dosud nepracovali při dobývacích pracích na povrchu nebo kteří takovou práci přerušili na dobu delší než 2 roky, nejméně 8 hodin.

Školení může provádět pouze osoba, která:

 • se podrobila přezkoušení příslušného OBÚ jako závodní lomu, vedoucí pracovník nebo bezpečnostní technik nebo

 • absolvovala školení a přezkoušení v organizaci jako pracovník technického dozoru.

Za provedení úvodního školení a jeho řádnou dokumentaci odpovídá vedoucí provozovny, u zaměstnanců ředitelství pak vedoucí příslušného střediska.

Osnova školení zaměstnanců provozoven

Práva a povinnosti zaměstnanců podle zákoníku práce, zákon č. 262/2006 Sb., ve znění zákonů č. 585/2006 Sb., 181/2007 Sb., 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb., 116/2008 Sb., 121/2008 Sb., 126/2008 Sb.

Seznámení s vyhláškou ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění vyhlášek č. 340/1992 Sb., 8/1994 Sb., 236/1998 Sb., 434/2000 Sb., 142/2004 Sb. a 298/2005 Sb.,

a vyhláškou č. 51/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění vyhlášek č. 340/1992 Sb., 9/1994 Sb., 237/1998 Sb., 434/2000 Sb., 143/2004 Sb. a 298/2005 Sb.,

Seznámení s vybranými ustanoveními zákona ČNR č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

Seznámení s vyhláškou ČBÚ č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, a č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin – vybraná ustanovení (zaměřeno na novelu vyhlášky č. 72/1988 Sb., provedenou vyhláškami č. 173/1992 Sb., 340/1992 Sb., 99/1995 Sb., 341/2001 Sb., 338/2004 Sb. a 298/2005 Sb., na § 1, odst. 24, 25, 27 a § 61 odst. 1 vyhlášky č. 199/2006 Sb.

Dále na novelu vyhlášky č. 99/1995 Sb., provedenou vyhláškou č. 342/2001 Sb. a č. 200/2006 Sb.).

Technologické postupy, které platí na provozovně pro konkrétní činnosti.

Práce u strojů, seznámení s pravidly pro obsluhu, údržbu a opravy strojů, s provozními pokyny pro jednotlivá zařízení.

Seznámení s rozhodnutími orgánů státního odborného dozoru ve vztahu k vykonávané práci, pokud nebyla zapracována do provozní dokumentace.

Obsluha elektrických zařízení – informace a seznámení s vybranými ustanoveními vyhlášky č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních, a vyhláškou č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve které jsou stanoveny požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu (dále jen "bezpečnost práce a provozu“) včetně bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení (dále jen "elektrické zařízení“) používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a při pracích s těmito činnostmi souvisejícími. Vyhláška dále stanoví požadavky kladené na kvalifikaci a odbornou způsobilost pracovníků, kteří vykonávají činnost na elektrickém zařízení nebo jej obsluhují.

Dopravní řád – § 146 až 156 vyhlášky č. 26/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Havarijní plán – viz § 18 a) až e) vyhlášky č. 26/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Bezpečnost práce při těžbě z vody a vodní dopravě, předpisy Státní plavební správy, Řád plavební bezpečnosti.

Vyhláška ČBÚ č. 73/1994 Sb., o zajištění bezpečnosti práce a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot – vybraná ustanovení. Podle § 24 zrušuje se vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 22/1976 Sb., o zajištění bezpečnosti práce u stabilních zásobníků na sypké hmoty. Tato vyhláška již neplatí pro provádění hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Používání OOPP – podle vnitřního předpisu.

Provádění lékařských prohlídek – podle vnitřního předpisu.

Pracovní úraz, nemoc z povolání – hlášení, evidence, registrace, odškodňování – podle nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, a vnitřního předpisu.

Hlášení provozních nehod (havárií) – výtah z příslušné vyhlášky ČBÚ (vyhláška č. 447/2002 Sb. ze dne 16. října 2002, o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení).

Další podnikové příkazy, směrnice, informace a poučné listy, týkající se zajištění bezpečnosti a hygieny práce.

Zásady o pracovních podmínkách žen a mladistvých vyplývající ze zákoníku práce a vyhlášky č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání

První pomoc při úrazech.

Ověření znalostí.

Osnova školení zaměstnanců ředitelství:

Práva a povinnosti zaměstnanců podle zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění zákonů č. 585/2006 Sb., 181/2007 Sb., 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb., 116/2008 Sb., 121/2008 Sb., 126/2008 Sb. – § 106 práva a povinnosti zaměstnance).

Používání OOPP – podle vnitřního předpisu.

Provádění lékařských prohlídek – podle vnitřního předpisu.

Pracovní úraz, nemoc z povolání – hlášení, evidence, registrace, odškodňování – podle nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, a vnitřního předpisu.

Práce zakázané ženám, těhotným ženám a mladistvým – vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání

Obsluha elektrických zařízení, obsluha vybavení pracoviště – ? – informace a seznámení s vybranými ustanoveními vyhlášky č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních, a vyhláškou č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve které jsou stanoveny požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu (dále jen "bezpečnost práce a provozu“) včetně bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení (dále jen "elektrické zařízení“) používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a při pracích s těmito činnostmi souvisejícími. Vyhláška dále stanoví požadavky kladené na kvalifikaci a odbornou způsobilost pracovníků, kteří vykonávají činnost na elektrickém zařízení nebo jej obsluhují.

Ověření znalostí.

Zaučovací doba a přezkušování

Bezprostředně po úvodním školení musí být každý zaměstnanec zařazen v rámci zaučovací doby na praktický zácvik k výkonu jednotlivých prací a obsluze určených strojů a zařízení pod dohledem zkušeného zaměstnance.

Zaučovací doba:

nově přijatí zaměstnanci, kteří dosud nepracovali při dobývacích pracích na povrchu nebo kteří takovou práci přerušili na dobu delší než 2 roky – zaučovací doba 5 pracovních dnů,

zaměstnanci, kteří jsou převedeni v rámci provozovny nebo v rámci společnosti na jinou práci – zaučovací doba 1 až 3 pracovní dny,

zaměstnanci administrativních činností – zaučovací doba se nestanovuje.

O zaučení bude proveden záznam do zápisníku bezpečnosti práce, který bude obsahovat určení pracoviště, dobu zácviku, jméno zaměstnance, pod jehož dozorem bude zácvik prováděn, včetně jeho podpisu a podpis zacvičovaného zaměstnance.

Na závěr zaučovací doby provede vedoucí provozovny, případně mistr ověření znalostí a prověření správných pracovních postupů u zaškolovaného zaměstnance. O zaučení provede vedoucí provozovny zápis do zápisníku bezpečnosti práce, který musí obsahovat údaje o délce zaučovací doby, datum přezkoušení, záznam o ústním ověření znalostí a prověření správných pracovních postupů, jména a podpisy zaučovaného zaměstnance, osoby, pod jejíž dohledem byla zaučovací doba vykonána, a vedoucího provozovny.

Ověření znalostí v jednotlivých profesích provádějí profesně zaměřené subjekty.

Opakovací školení BOZP

U všech profesí na provozovnách musí být opakovací školení provedeno vždy 1 × za rok. Rozsah školení, způsob provedení školení a dokladování je totožný s úvodním školením.

Zaměstnanci ředitelství musejí být opakovaně školeni min. 1 × za rok; rozsah školení i způsob dokladování je totožný s úvodním školením.

Za provedení opakovacího školení a jeho řádnou dokumentaci odpovídá vedoucí provozovny, u zaměstnanců ředitelství pak vedoucí příslušného střediska.

Vedoucí zaměstnanci:

Závodní lomů, projektanti, bezpečnostní technici, technický dozor, se podrobují ověření znalostí BOZP u příslušného báňského úřadu po vykonání potřebné praxe a ve lhůtách stanovených právním předpisem – vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění vyhlášky č. 240/2006 Sb.

Ostatní vedoucí zaměstnanci – vedoucí provozoven, směnoví technici, mistři, předáci určení k prohlídkám pracovišť, provozní inženýři – se podrobují ověření znalostí BOZP před zkušební komisí jmenovanou ředitelem 1 × za 3 roky.

Doklady o ověření znalostí vedoucích zaměstnanců jsou zakládány v osobních spisech.

Úkoly vedoucího provozovny při provádění školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a další související úkoly

Seznámit nově přijatého zaměstnance s pracovním postupem na pracovišti, kde bude pracovat, zejména pak:

 • s příslušnými částmi báňských předpisů, které se budou týkat jeho zařazení, a technologickými postupy pro určenou práci,

 • s pracovními postupy pro určenou práci,

 • s dopravním řádem,

 • s pokyny pro obsluhu, údržbu a opravy strojů a el. zařízení,

 • s udělenými odchylkami,

 • s příkazy a směrnicemi organizace k zajištění bezpečnosti práce.

Provést seznámení s havarijním plánem provozovny.

Provést seznámení s technologickými postupy pro trhací práce, technickými projekty odstřelů, zvláště zdůraznit význam výstražných signálů, ukrytí a uposlechnutí pokynů hlídek.

Seznámit nově přijaté zaměstnance se směrnicí pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, zejména s povinností jejich používání a řádného zacházení s nimi.

Informovat nově přijaté zaměstnance o provádění lékařských preventivních prohlídek.

Nově přijaté zaměstnance instruovat o způsobech poskytování první pomoci, zejména zastavování krvácení, ošetření zlomenin, ošetření popálenin a jak si počínat při úrazu el. proudem. Využít vlastních znalostí, použití propagačních brožur nebo nástěnných tabulek první pomoci nebo zajistit ve spolupráci s pracovníky Českého červeného kříže.

Informovat zaměstnance o využívání sociálního a hygienického zařízení a o povinnostech udržování čistoty.

Po provedeném teoretickém školení nově přijatého zaměstnance seznámit s celým provozem, zejména jej upozornit, kam nesmí vstupovat za provozu strojů a zařízení. Znalosti z výše uvedených ustanovení budou ověřeny ústní zkouškou.

Písemně určit odpovědnou osobu, která v zaučovací době bude zaučovat nově přijatého zaměstnance.

O školení i zaučovací době včetně uvedení osoby, pod jejímž dohledem zaučovací doba probíhala, musí být učiněn záznam v Zápisníku bezpečnosti práce, který musí obsahovat osnovu školení (výčet probraných témat), datum školení, záznam o ověření znalostí, podpis školeného, jméno a podpis školitele.

Pro školení zaměstnanců krátkodobě přemístěných na jiné pracoviště platí stejné zásady. Zápis o tomto školení musí být rovněž zapsán do Zápisníku bezpečnosti každého zaměstnance, který je na jiné pracoviště přemístěn. Zápis musí být datován a podepsán školeným zaměstnancem a školitelem.

Zaměstnanci montáží a jiných nestandardních činností musejí být vždy předem poučeni o způsobech práce, technologických a pracovních postupech, používání ochranných pomůcek a hygienických a ochranných zařízení. Zároveň musejí být seznámeni s podmínkami, se kterými se setkají na nových pracovištích, kde tyto činnosti budou vykonávat, v návaznosti na tamní výrobní procesy. Pracovní postupy musejí být předem vypracovány a uloženy u vedoucího provozovny k nahlédnutí kontrolním orgánům.

Zajištění požadavků na pracoviště a pracovní prostředí – obecně

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště.

Zajištění požadavků na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

Zajištění požadavků na výrobní a pracovní prostředky a zařízení

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány.

Zajištění požadavků na organizaci práce a pracovní postupy

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti.

Zajištění bezpečnostních značek, značení a signálů

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo světelné.

Uvedené povinnosti jsou stanoveny zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákonů č. 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.

Zaměstnanci dodavatelských firem

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.

Pracovníci dodavatelských organizací musejí být seznámeni:

 • s vyhláškami ČBÚ č. 26/1989 Sb. a č. 51/1989 Sb.,

 • s havarijním plánem provozovny,

 • provozní dokumentací provozovny,

 • s nařízením vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu,

 • s používáním osobních ochranných pracovních prostředků. V případě, že nejsou vybaveni ochrannými pomůckami, zejména přilbou, zajistí organizace zapůjčení,

 • s dodržováním hygienických předpisů, udržování hygienických a sociálních zařízení v pořádku,

 • s používáním pouze vyhrazených přístupových cest,

 • s významem signálů při provádění trhacích prací, včetně určení úkrytů a respektování pokynů hlídek,

 • s povinností hlásit na pracovišti, které jim bylo přiděleno, závady, které by mohly ohrozit životy jejich nebo jiných osob,

 • se zákazem vstupu na jiná pracoviště, než která jim byla přidělena, s výjimkou nouze,

 • se zákazem požívání a donášky alkoholických nápojů a jiných návykových látek v objektech a pracovištích.

Předání instrukcí cizí organizaci proveďte písemně s tím, že tyto spisy budou po ukončení a předání prací vráceny provozovně.

Písemným předáním a provedeným školením, o kterém bude sepsán záznam, nekončí odpovědnost organizace, ale musí být zabezpečena kontrola, zda jsou dodržovány horní a bezpečnostní předpisy zaměstnanci cizí organizace a v případě zjištění porušení předpisů musí zaměstnanec, který toto zjistí, ihned zakročit u vedoucího skupiny nebo předáka.

Zaměstnancům je s výjimkou stavu nouze zakázáno provádět svévolně jiné práce, než které jim byly přikázány nebo povoleny. Zaměstnanci nesmějí vstupovat do ohrožených míst a zdržovat se v nich.

Při každé práci, kterou provádějí zaměstnanci dodavatelské organizace, musejí být dodržovány uvedené bezpečnostní předpisy a podnikové normy.

Výtah z některých právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro potřeby školení o BOZP

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na předcházení ohrožení života a zdraví při práci

Práva a povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen "rizika“).

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli podle předchozího odstavce nebo zvláštními právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají, viz § 102, 103, 104, 105 a 106 ZP.

Seznámení s některými ustanoveními vyhl. ČBÚ č. 26/1989 Sb.

Vyhláška stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1a) požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu (dále jen "bezpečnost práce a provozu“) při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 1) na povrchu. Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

Pro účely této vyhlášky se považuje za:

a) břemeno nadměrné hmotnosti předmět, jehož hmotnost překračuje únosnost dopravní cesty a k jehož přepravě je třeba přijmout opatření podle ustanovení § 159 odst.1 písm. j) vyhlášky,

g) mimořádnou událost závažný pracovní úraz, závažná událost, závažná provozní nehoda a nebezpečný stav,

h) návěští zákaz, výstraha, příkaz nebo informace vyjádřená zvukem, světlem, značkou, nápisem nebo návěštním znakem podle jeho polohy, pohybu nebo barvy,

i) ochranné zařízení technické nebo jiné zařízení bránící vzniku úrazů, provozních nehod nebo poruch technických zařízení,

j) ochrannou vzdálenost od zdroje ohrožení vzdálenost mezi ochranným zařízením a zdrojem ohrožujícím život nebo zdraví osob (rotující, pohybující se nebo horké části strojů, části elektrických zařízení pod napětím apod.) nebo vzdálenost, kterou je třeba zachovat od místa, kde hrozí nebezpečí pádu osob, nebezpečí pádu hmot nebo předmětů, nebezpečí průvalu vod a bahnin nebo zvodněných hornin nebo jiné nebezpečí,

m) používání strojů nebo zařízení činnost spojená se spouštěním, provozem, zastavováním, dopravou, seřizováním, manipulací a údržbou strojů nebo zařízení,

n) pracoviště prostor určený pracovníku k výkonu pracovní činnosti včetně technických zařízení v tomto prostoru, která souvisejí s určenou pracovní činností,

o) práci spojenou se zvýšeným nebezpečím práce prováděná dle této vyhlášky, při které hrozí pracovníku zvýšené nebezpečí úrazu (například práce v místech, kde hrozí nebezpečí pádu osob, nebezpečí pádu hmot nebo předmětů, nebezpečí průvalu vod a bahnin nebo zvodněných hornin nebo jiné nebezpečí), dále práce, při které je nařízen stálý dozor, a práce, o které tak rozhodne organizace,

Vstup do objektů a na pracoviště

Do objektů a na pracoviště nesmějí vstupovat osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných prostředků; (Zákon č. 120/1962 Sb., o boji proti alkoholismu, § 135 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákoníku práce, Nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví), provádění namátkových kontrol dodržování tohoto zákazu a jejich rozsah a způsob určí závodní lomu nebo závodní nebo jím pověřený pracovník.

Vstup na pracoviště je dovolen pouze pracovníkům určeným k práci, kontrole nebo dozoru na tomto pracovišti; dalším osobám jen v doprovodu určeného pracovníka. Každý, kdo vstupuje do míst s nebezpečím pádu předmětů, musí mít ochrannou přilbu.

Objekty, pracoviště a zařízení musejí být ohraženy nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. Ústí podzemních důlních děl na povrchu i v lomu, pokud jsou přístupná, musí být zabezpečena proti vstupu nepovolaných osob tak, aby nebyl znemožněn odchod pracovníků z dolu při nebezpečí.

Otvory, prohlubně, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musejí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány, anebo k nim musí být zamezen přístup. Poklopy a kryty musí mít potřebnou nosnost a musí být osazeny tak, aby se nemohly samovolně odsunout nebo uvolnit.

Organizace určí způsob zabezpečení míst uvedených výše proti vstupu nepovolaných osob a lhůty jejich kontrol.

Zákaz vstupu nepovolaných osob do míst uvedených výše musí být vyznačen na bezpečnostních tabulkách u všech vchodů, přístupů a cest k nim.

V lomech, kde provádějí pracovní činnost také pracovníci jiných organizací, musí být umístěny informační tabule s označením objektů a s vyznačením cest pro jízdu a chůzi. Jejich velikost a provedení musí umožňovat orientaci.

Před započetím prací nebo činností, pro které je to touto vyhláškou stanoveno, musí být vypracována příslušná provozní dokumentace, a to technologický postup, pracovní postup, dopravní řád, provozní řád nebo pokyny pro obsluhu a údržbu. Pro zajištění bezpečného a odborného řízení hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem schvaluje provozní dokumentaci závodní lomu nebo závodní.

Zařízení

Mohou být provozovány a používány jen pracoviště, stroje, zařízení, přístroje, pomůcky, objekty a materiály, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu. Do používání mohou být uvedeny jen výrobky, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem splňují požadavky na bezpečný výrobek (zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Při používání strojů, zařízení, přístrojů, pomůcek a materiálů musejí být dodrženy pokyny nebo technické podmínky výrobce, návody k použití (Bod 1.7.4 přílohy č. 2 nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení. Bod 1.0.6 přílohy č. 2 nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu) a podmínky stanovené při jejich schválení nebo povolení.

Zařízení, jakož i jiné prostředky a pomůcky, které slouží provozu a jeho bezpečnosti, případně ochraně života a zdraví pracovníků, musí být stále udržováno v nezávadném a použitelném stavu. Zařízení mohou uvádět do chodu nebo používat jen pracovníci určení k jejich obsluze. Zařízení mohou být používána k úkonům, pro které jsou určena; k jiným úkonům jen za podmínek určených organizací.

Pokud jsou ochranná zařízení poškozena nebo z naléhavých důvodů přechodně vyřazena z činnosti, musejí být co nejdříve vyměněna nebo uvedena do řádného stavu. Do této doby musí být bezpečnost práce a provozu zajištěna vhodnými bezpečnostními opatřeními.

Při prohlídce se též zjišťuje, zda krycí plechy nebo mřížové rošty podlah plošin jsou zajištěny proti nahodilému posunutí, překlopení a šikmé poloze a zda krycí plechy nebo rošty jsou nášlapně pevné. U plošin se vnější vady zjišťují vizuálně a poklepem. U plošin, které mají svařovanou konstrukci, se při vizuální prohlídce zjišťuje poklepem také stav svarů jejich nosných částí na vnější vady. Při zjištění vnějších vad svarů se provede jejich kontrola pomocí defektoskopie (např. kapilární metodou), zda svary nevykazují trhliny.

Krycí plechy a mřížové rošty podlah plošin musí být v souladu s projektem či jinou technickou dokumentací stavby nebo zařízení. Povrch plechů musí být rýhovaný nebo jinak zdrsněný. Stav opotřebení krycích plechů a mřížových roštů musí být pravidelně kontrolován.

Přidělování práce

Pracovník může být zařazen na práci (funkci) a pracoviště jen tehdy, byla-li předem posouzena jeho zdravotní způsobilost (Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR z 21.5.1970 č.j. LP/1-265-19.5. o změnách v posuzování zdravotní způsobilosti k práci (reg. v částce 20/1970 Sb.)., ověřeny teoretické a praktické znalosti a byl-li seznámen s příslušnými předpisy k zajištění bezpečnosti práce a provozu.

Povinnosti pracovníků

Pracovníci jsou povinni před započetím práce i během ní ověřovat bezpečný stav pracoviště. Každý, kdo zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy lidí nebo způsobit provozní nehodu (havárii) nebo poruchu technického zařízení, případně příznaky takového nebezpečí, je povinen, pokud nemůže nebezpečí odstranit sám, oznámit to ihned dozorčímu orgánu nebo dispečerovi, případně inspekční službě a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. V práci mohou pokračovat, jakmile ohrožení pominulo.

Kromě práce k odstranění zřejmého a bezprostředního ohrožení, které mohou být prováděny jen po vydání příkazu k jejich provedení a určení stálého dozoru, nesmějí pracovníci vstupovat do ohrožených míst, zdržovat se v nich a odstraňovat jejich případné označení.

Pracovníci jsou povinni používat přidělené osobní ochranné pracovní prostředky, při práci postupovat podle provozní dokumentace a předpisů k zajištění bezpečnosti práce a provozu a volit takové postupy, které jsou v souladu se zásadami bezpečné práce. Nesmějí bez příkazu nic měnit na provozních, bezpečnostních, požárních, hygienických a jiných zařízeních. Používat a obsluhovat mohou jen ty stroje, zařízení, nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny.

Pracovníci se nesmějí vzdálit ze svého pracoviště bez souhlasu předáka nebo je předčasně opustit bez souhlasu dozorčího orgánu, kromě naléhavých důvodů (nevolnost, náhlé onemocnění, úraz apod.). Odchod z naléhavých důvodů jsou povinni co nejdříve vhodným způsobem ohlásit předákovi a dozorčímu orgánu nebo dispečerovi.

Pracovníci jsou povinni dodržovat pokyny vyplývající z bezpečnostních označení, výstražných signálů a upozornění. Jsou také povinni uposlechnout pokynů hlídek zabezpečujících bezpečnostní okruh při trhacích pracích.

V místech se zvýšeným požárním nebezpečím nesmějí pracovníci používat otevřený oheň a kouřit. Ve výjimečných případech mohou použít otevřený oheň jen na písemný příkaz organizace.

Předák a jeho povinnosti

Ve skupině dvou a více pracovníků musí být určen předák.

Předákem může být jen ten, kdo má potřebnou odbornou praxi a složil zkoušku z odborných znalostí a z příslušných předpisů k zajištění bezpečnosti práce a provozu. Délku odborné praxe, její náplň, způsob zkoušek a lhůty jejich opakování určí závodní lomu nebo závodní.

Předák je povinen zajistit bezpečnost pracovníků své skupiny, bezpečný stav pracoviště, dodržování provozní dokumentace a plnění příkazů organizace. Při zjištění závady je povinen zajistit její odstranění. Nemůže-li tak učinit a hrozí-li pracovníkům zřejmé a bezprostřední ohrožení, musejí zastavit práci a odvést svou skupinu na bezpečné místo. O všech závadách a provedených opatřeních je povinen uvědomit příslušný dozorčí orgán nebo dispečera, případně inspekční službu a podle možnosti upozorní všechny osoby, které by mohly být ohroženy. Ten o případech zastavení práce uvědomí inspektora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci orgánu společenské kontroly. V práci mohou pokračovat, jakmile ohrožení pominulo.

Při střídání směn je předák povinen upozornit nastupujícího předáka na důležité skutečnosti nebo závady na pracovišti. Nemůže-li tak učinit, podá o tom zprávu dozorčímu orgánu před nástupem střídající směny.

Povinnosti při nebezpečí

Každý, kdo zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy lidí nebo způsobit provozní nehodu (havárii) nebo poruchu technického zařízení, případně příznaky takového nebezpečí, je povinen, pokud nemůže nebezpečí odstranit sám, oznámit to ihned dozorčímu orgánu nebo dispečerovi, případně inspekční službě a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy.

Mimořádné události

Organizace provádějící hornickou činnost je povinna vypracovat plán zdolávání závažných provozních nehod (havárií) (§ 6 odst. 4 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb.). Pokud je organizace při činnosti prováděné hornickým způsobem povinna vypracovat plán zdolávání závažných provozních nehod (dále jen "havárií“),11) postupuje podle § 18a až 18e této vyhlášky.

Vypracování a uložení havarijního plánu

Havarijní plán musí být vypracován přehledně, stručně, srozumitelně a doplňován nebo pozměňován tak, aby odpovídal skutečnosti. Vypracování havarijního plánu a jeho změn se účastní příslušná báňská záchranná stanice, pokud její zajištění bylo pro dané pracoviště nařízeno (§ 7 odst. 1 a 4 zákona č. 61/1988 Sb.). Havarijní plán musí být uložen na takovém místě, aby byl kdykoliv dosažitelný osobám, jichž se týká. V případech, kdy při havárii může dojít k ohrožení pracovníků sousedního dolu nebo lomu, musí být havarijní plán projednán též se závodním takového dolu nebo lomu.

Postup organizace při mimořádných událostech

Mimořádné události uvedené dále je organizace, kromě povinností uložených zvláštním předpisem (§ 6 odst. 3 písm. c) a d) zákonu č. 61/1988 Sb., Vyhláška č. 447/2002 Sb., o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení, Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, § 105 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb.), povinna bezodkladně ohlásit příslušnému obvodnímu báňskému úřadu (Příloha k zákonu č. 61/1988 Sb.).

Hlásí se závažné pracovní úrazy:

a) smrtelný úraz,

b) úraz životu nebezpečný, kterým je úraz s následnou ztrátou orgánu (anatomickou nebo funkční), životu nebezpečné poškození zdraví včetně průmyslových otrav a úraz s takovým charakterem úrazového děje, který nastal v důsledku porušení bezpečnostních předpisů, a zároveň nasvědčuje závažnému ohrožení bezpečnosti provozu a ochrany zdraví při práci,

c) hromadný úraz, kterým je úraz, při kterém byly zraněny nejméně 3 osoby, z nichž alespoň jedna utrpěla úraz smrtelný, nebo kdy bylo zraněno více než 10 osob.

Hlásí se závažné události, závažné provozní nehody a nebezpečné stavy, a to

a) na podstavnících pro jízdu na laně a na lanovkách,

b) skluzy zemin a sesuvy skalních stěn, výrony plynů, průvaly vod a bahnin (zvodněných hornin) při nichž došlo

 1. k ohrožení života a zdraví osob,

 2. k ohrožení bezpečnosti provozu včetně provozovaných zařízení,

 3. k ohrožení veřejných a jiných právem chráněných zájmů,

 4. k vynucené změně technologie provozu a způsobu vedení důlních děl,

c) propadnutí osob, strojů nebo zařízení do podzemního důlního díla nebo jiného podzemního prostoru,

d) nežádoucí únik škodlivého nebo nebezpečného plynu z potrubí,

e) hledání pohřešované osoby,

f) úmrtí osoby v objektu nebo na pracovišti organizace,

g) únik radioaktivních a jiných nebezpečných látek, ztráta radioaktivního zářiče a prokazatelná netěsnost uzavřeného zářiče,

h) požár podzemního důlního díla a jiných podzemních prostor ústících na povrch a požáry na povrchu v okruhu 60 m od průniku provozovaných podzemních důlních děl s povrchem,

i) vloupání do skladu výbušnin,

j) odcizení a nalezení výbušnin.

Dále se hlásí závažné události, závažné provozní nehody a nebezpečné stavy, pokud k nim dojde při

a) nakládání s výbušninami, včetně úrazů a přiotrávení zplodinami vznikajícími během výbuchu,

b) používání vyhrazených technických zařízení včetně úrazů elektrickým proudem (Vyhláška č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních. Vyhláška č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.

Mimořádné události je organizace povinna vyhodnocovat a evidovat.

Zachování stavu místa mimořádné události

Na místě, kde se přihodila mimořádná událost se nesmí nic měnit, dokud obvodní báňský úřad neprovedl ohledání místa nebo nerozhodl jinak, kromě případů, kdy jde o záchranu postižených, popřípadě o další záchranné práce nebo o bezpečnost provozu. Změny nutné z jiných závažných

Nahrávám...
Nahrávám...