dnes je 24.2.2024

Input:

Vzor osnovy školení pro zaměstnance, kteří provádějí tváření materiálů

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.16.5
Vzor osnovy školení pro zaměstnance, kteří provádějí tváření materiálů

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

 • Seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik (seznámení se provádí na základě zpracovaného dokladu o vyhodnocení rizik a přijatých opatření na ochranu před jejich působením v podniku – § 102 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce, účinnost 1. 1. 2007) a § 7 zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, účinnost 1. 1. 2007), nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.

 • Informace o tom, do jaké kategorie byla práce, kterou bude zaměstnanec konat, zařazena (§ 103 odst.1 písm.b) zákona č. 262/2006 Sb., § 2 a 3 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli § 37 až 40 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

 • Informace o zařízení poskytujícím závodní preventivní péči (dle § 103 odst. 1 písm. d)).

 • Informace o druzích povinného očkování a lékařských preventivních prohlídek souvisejících s výkonem práce (dle § 103 odst. 1 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb.).

 • Zásady bezpečného chování na pracovišti.

 • Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP ( § 106 zákona č. 262/2006 Sb.)

 • Listina základních práv a svobod – čl. 28, 29, 31.

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  § 276 odst.1 Právo na informace
  §§ 301 až 304 Základní povinnosti vyplývající z pracovního poměru
  §§ 78 až 100 Pracovní doba a doba odpočinku (pracovní doba, rozvržení pracovní doby, začátek a konec pracovní doby, konto pracovní doby, přestávky v práci, bezpečnostní přestávky, doba odpočinku, nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami, nepřetržitý odpočinek v týdnu, práce přesčas, noční práce, pracovní pohotovost, společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku)
  § 101až 102 Předcházení ohrožení života a zdraví při práci
  § 103 až 105 Povinnosti zaměstnavatele (obecné; na úseku OOPP, pracovních oděvů a obuvi, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů; při pracovních úrazech a nemocech z povolání)
  § 106 Práva a povinnosti zaměstnance
  § 108 Účast zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • Zásady bezpečného chování (obecně platné) §105 odst. 4 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb.

Tyto zásady formuluje zaměstnavatel podle konkrétních podmínek na jeho pracovištích. Dále uvedené příklady těchto zásad jsou pouze orientační.

Zaměstnanci jsou povinni:

 1. Nastupovat do zaměstnání odpočatí, duševně a tělesně připravení k plnění pracovních úkolů.

 2. Počínat si při práci tak, aby neohrozili zdraví své ani svých spoluzaměstnanců, dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požadavky a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stanovené pracovní postupy.

 3. Při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat vlastní schopnosti.

 4. Účastnit se školení a výcviku pořádaného zaměstnavatelem za účelem rozšíření znalostí právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, podrobovat se stanoveným lékařským prohlídkám.

 5. Dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích v provozních a výrobních budovách i venkovních komunikací v areálu zaměstnavatele.

 6. Řídit se dopravními značkami a bezpečnostními tabulkami, které jsou v objektu zaměstnavatele umístěny, dbát varovných signálů a smluvených znamení.

 7. Každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned (i při tzv. drobných poraněních) jej hlásit nejblíže nadřízenému.

 8. Používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní prostředky, chránit je před poškozením a pečovat o jejich drobnou údržbu.

 9. Při zdravotních potížích, nevolnosti apod. ohlásit svůj stav nejblíže nadřízenému.

 10. Oznámit ihned vedoucímu nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců, a podle svých možností a schopností se podílet na jejich odstraňování.

 11. Podrobit se na výzvu oprávněného zaměstnance vyšetření za účelem zjištění, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Zaměstnancům je zakázáno:

 1. Vstupovat na pracoviště pod vlivem alkoholu, požívat alkohol na pracovištích zaměstnavatele a v průběhu pracovní doby také mimo areál zaměstnavatele.

 2. Vstupovat na pracoviště a do prostorů a zařízení, kam nebyli pracovně vysláni a kde nejsou seznámeni s riziky, která mohou ohrozit jejich zdraví nebo dokonce život.

 3. Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, ochranná zařízení, kryty, značky.

 4. Pracovat bez pověření se strojním, elektrickým nebo jakýmkoliv jiným zařízením, se kterým nejsou obeznámeni a k jehož obsluze nemají příslušnou instruktáž.

 5. Opravovat a čistit stroje, přístroje a jejich součásti, pokud jsou tyto v pohybu a pokud není spolehlivě zajištěno, že se nemohou samovolně rozběhnout.

 6. Rozptylovat jakýmkoliv způsobem (zejména žertováním, škádlením apod.) pozornost zaměstnanců, především těch, kteří obsluhují strojní zařízení.

Práce u stroje

Obsluha stroje musí mít potřebnou kvalifikaci a přiměřené odborné znalosti, musí být starší 18 let a musí být důkladně seznámena s provozem stroje či technického zařízení.

Navíc musí:

 • dodržovat technologický postup, neprovádět žádné zakázané operace a manipulace,

 • před zahájením práce prohlédnout stroj, eventuální závady či poškození ihned hlásit nadřízenému, dbát na správné ustrojení, mít nepoškozený pracovní oděv s přiléhajícími manžetami rukávů a nohavic. Pracovní blůzu mít vždy zasunutou do kalhot, mít vhodnou pracovní obuv a vhodnou pokrývku hlavy (kde je to předepsané),

 • seřizovat, čistit a mazat stroj jen za jeho klidu,

 • plně se soustředit na práci, nerozptylovat se a na pracovišti dodržovat pořádek a čistotu,

 • při každém opuštění pracovního stroje či technického zařízení vždy tato zastavit, vypnout a uzamknout hlavní vypínač.

Pracuj s bezpečným nářadím

 • používej pro každý pracovní postup správné ruční nářadí. Nezaměňuj např. nůž za páčidlo, šroubovák za sekáč apod.,

 • každá pracovní operace vyžaduje správné nářadí, včetně velikosti, naostření a dalších kvalit,

 • rukojeti, topůrka a ostatní uchopovací části musí být v dobrém stavu. Prasklé, štípnuté rukojeti a topůrka je nutno ihned vyměnit,

 • dodržuj pro odkládání nářadí vymezené místo tak, aby bylo bezpečné a při náhodném pádu nezpůsobilo úraz či poškození stroje a zařízení,

 • při práci s nářadím dodržuj pracovní postupy, nikdy neveď pohyby sečným nářadím k tělu apod.,

 • při práci s mechanizovaným nářadím dbej příslušných bezpečnostních pravidel a dodržuj návod k obsluze.

Jak manipulovat s břemeny

 • nezvedej břemena nadměrné hmotnosti,

 • manipuluj s břemeny do maximálně přípustné hmotnosti,

 • zvedej břemena vždy z podřepu a ne z předklonu. Přenášej je tak, aby hmotnost předmětu či břemene byla rozložena na celé tělo,

 • zdvíhej vždy plynulými pohyby s rovnými zády a se vzpřímeným trupem,

 • používej vhodné pomůcky, jako jsou pásy, vodicí lišty, páky, posuvná kolečka apod., při manipulaci s břemeny,

 • při manipulaci s břemeny vždy používej osobní ochranné pracovní prostředky

 • při vykládání, nakládání, přepravě břemen pomocí mechanismů, např. dílenským jeřábem, dbej na jejich nosnost, zvol vhodné vázací prostředky nebo jiné uchopovací prostředky a dbej na bezpečnost přepravy.

Opatrně s elektřinou

 • při poruchách elektrického rozvodu či zařízení nikdy neprováděj opravu sám, nesahej na elektrické rozvody a zařízení,

 • nedotýkej se živých částí ani holého vedení elektrického proudu, které spadlo na zem,

 • stroj či technické zařízení můžeš pouze zapínat a vypínat,

 • veškeré opravy a údržba elektrických částí pracovních strojů a technických zařízení je výhradní záležitostí osob s elektrotechnickou kvalifikací.

Pozor na škodliviny

 • při práci s nebezpečnými chemickými látkami nejez, nekuř a nepij,

 • před jídlem, pitím a kouřením v přestávkách práce se škodlivými látkami si vždy důkladně omyj ruce, obličej a někdy i celé tělo. Totéž udělej vždy po skončení práce,

 • důsledně dodržuj technologické postupy a bezpečnostní předpisy, používej osobní ochranné pracovní prostředky a dbej na osobní hygienu,

 • potraviny a nápoje nedávej mezi chemické látky a jiné škodliviny,

 • při trvalé práci s chemickými látkami dbej důsledně na pravidelné lékařské prohlídky.

Osobní ochranné pracovní prostředky

 • používej přidělené osobní ochranné pracovní prostředky při práci u zaměstnavatele

 • udržuj a šetři ochranné prostředky, poškozené včas vrať a vyměň za nové, nikdy je svévolně nepoškozuj.

Základy bezpečnosti práce u tvářecích strojů

Tvářecí stroje patří stále mezi stroje s vysokou produktivitou práce, ale i mezi stroje s vysokou úrazovou závažností.

Základní povinnosti uživatele tvářecích strojů

Ve smyslu ustanovení zák. č. 262/2006 Sb. je uživatel tvářecích strojů povinen:

 • zajistit podmínky k soustavné péči o spolehlivou ochranu obsluhy, údržby a seřizovačů těchto strojů při práci na nich.
  To předpokládá zajištění dobré znalosti technického stavu používaných tvářecích strojů ze strany mistrů, seřizovačů a údržby, kteří zajišťují dodržování zásad bezpečné práce obsluhy i bezvadný stav použitých ochranných zařízení k zajištění ochrany obsluhy.
  V případě zjištění jakýchkoli technických nedostatků musí být práce na tvářecím stroji ihned zastavena až do odstranění závady.

 • zajistit, aby seřizovači tvářecích strojů byli důkladně seznámeni s obsahem "Návodu pro obsluhu“ dodaném výrobcem. Tento "Návod“ musí být v českém jazyce, což platí především pro stroje dovezené ze zahraničí. V případě, že "Návod“ nebyl výrobcem dodán v českém jazyce, musí překlad zajistit uživatel.

 • vypracovat tzv. "Bezpečnostní záznamník“, (k zajištění pravidelné a dostatečné kontroly i údržby všech částí tvářecích strojů, důležitých pro zajištění spolehlivé ochrany obsluhy), ve kterém jsou určeny termíny kontrolních lhůt, osoby, které kontrolu provádějí, a přehled kontrolovaných částí tvářecího stroje.

 • zajistit odborné vyškolení obsluhy tvářecích strojů, a zajistit tak její teoretické a praktické znalosti a dovednosti.

 • vybavit obsluhu k ochraně před riziky (zranění rukou pořezáním, píchnutím apod., při manipulaci s materiálem a výrobky) vhodnými pracovními pomůckami (kleště, pinzety, háčky, magnety apod.) nebo osobními ochrannými prostředky (rukavice, dlaňovice, aj.).

 • zajistit kvalifikované vyškolení této osoby, pokud na pracovišti přejímá zodpovědnost za zajištění bezpečnosti práce obsluhy jiná osoba než mistr.

Pro snížení možnosti ohrožení nepovolaných osob na rizikovém pracovišti tvářecích strojů musí uživatel zajistit informaci o zákazu pobytu cizích osob na těchto pracovištích.

Základní povinnosti mistrů, kteří řídí obsluhu tvářecích strojů

 • zajistit, aby obsluha tvářecího stroje byla řádně seznámena s bezpečnostními předpisy, s Návodem pro obsluhu a s použitým ochranným zařízením. O provedeném školení obsluhy musí být vedeny řádné záznamy.

 • zajistit, aby seřizovači velmi dobře znali obsah bezpečnostních předpisů a konstrukci ochranných zařízení.

 • alespoň jednou v průběhu pracovní směny se přesvědčit, že obsluha dodržuje předepsané pracovní postupy.

 • překontrolovat správné seřízení ochranných zařízení po každém novém seřízení ochranného zařízení tvářecího stroje, event. lisovacího nástroje.

 • dbát na to, aby použité lisovací nástroje byly řádně označeny. Nebezpečný nástroj musí být označen žlutým, 2 cm širokým pruhem a velkým písmenem "N“. Bez tohoto označení nesmí připustit upnutí nástroje na lis.

 • překontrolovat, že seřizovač správně nastavil pracovní režim stroje a nastavenou polohu pracovního režimu zajistil uzamčením.

 • určit svého zodpovědného zástupce v případech, kdy na pracovišti v průběhu pracovní směny není přítomen,

Základní povinnosti seřizovače tvářecích strojů

Seřizovač musí

 • zajistit spolehlivou ochranu obsluhy tvářecího stroje správným seřízením ochranných zařízení nebo lisovacího nástroje
  Při práci s nebezpečným lisovacím nástrojem – s řádným označením – musí být práce na tvářecím stroji (lisu) nastavena na jednotlivé pracovní zdvihy.

 • přepínač pro funkci jednotlivé zdvihy v nastavené poloze uzamknout proti zneužití nepovolanou osobou. Po uzamčení musí být klíč seřizovačem odejmut.

 • seřizování pracovního zdvihu lisovacích nástrojů provádět ručním pootáčením setrvačníku, u těžkých lisů pomocí seřizovacího režimu – pomalým chodem.

 • zajistit při seřizování vlastní ochranu, tj. většinu úkonů musí provádět za klidu hlavního motoru a uzamčení hlavního vypínače.

 • lisovací nástroj upnout spolehlivým způsobem, tj. řádnými upínkami s podložkami a šrouby bez zbytečného přečnívání konce šroubů nad maticemi.

 • k zajištění ochrany obsluhy nastavit instalované ochranné zařízení do ochranné funkce, pokud upíná seřizovač "nebezpečný“ lisovací nástroj.
  Před předáním stroje obsluze se musí přesvědčit o spolehlivé funkci tohoto zařízení. Nastavenou funkční polohu musí zajistit uzamčením.

 • kontrolovat, zda je dodržena výrobcem stanovená bezpečná vzdálenost tlačítek od nebezpečného prostoru nástroje, použije-li se k ochraně rukou lisaře dvouruční ovládání.

 • předvést správný technologický postup a správný způsob ovládání stroje včetně bezpečnostního zařízení před předáním seřízeného tvářecího stroje obsluze.
  O tom, zda obsluha předvedený způsob práce správně pochopila, se musí seřizovač přesvědčit – obsluha mu musí správný postup předvést.

 • obsluze přidělit pracovní pomůcky nebo osobní ochranné prostředky pro manipulaci s polotovary a výlisky, které zabrání bezprostřednímu ohrožení zdraví obsluhy. To platí i pro čištění a mazání tvářecích nástrojů, forem nebo zápustek.

 • provádět namátkovou kontrolu práce obsluhy, používání ochranných zařízení, pracovních pomůcek, event. osobních ochranných prostředků alespoň 1 x v průběhu pracovní směny

Povinnosti obsluhy tvářecích strojů

Obsluha

 • může práci na tvářecích strojích vykonávat pouze tehdy, jestliže byla k tomu uživatelem stroje řádně určena a vyškolena.

 • může spuštění stroje provést až po předchozím předvedení bezpečného pracovního postupu a způsobu používání ochranného zařízení seřizovačem nebo mistrem.

 • může seřizování stroje nebo ochranného zařízení provádět i kontrolovat pouze ve výjimečných případech, když je k tomu určena, vyškolena a vycvičena.

 • musí práci na tvářecím stroji vykonávat pouze způsobem, který jí byl seřizovačem nebo mistrem předveden a označen za správný a bezpečný.

 • má zakázáno vyřazovat instalovaná bezpečnostní zařízení stroje z provozu.

Povinnosti údržbářů při pravidelných kontrolách nebo údržbě tvářecích strojů

Při prováděné údržbě je nutno dodržet následující vybrané zásady:

 • musí dokonale znát konstrukci stroje a jeho ochranná zařízení

 • musí při práci v pracovním prostoru stroje nebo lisovacího nástroje vypnout a uzamknout hlavní vypínač stroje. Pohyblivé části stroje musí být v klidovém stavu.

 • nesmí provádět technické úpravy bezpečnostních zařízení stroje, jež by následně snížily jejich funkční účinnost.

 • musí veškerou kontrolní činnost provádět v souladu s plánem kontrol a údržby. Speciální kontrolní činnost musí být řízena "Bezpečnostními záznamníky“.

 • musí hlášenou poruchu vždy pečlivě vyhledat a odstranit.
  O provedené opravě musí být zhotoven písemný záznam s udáním technických úprav, data a jména osoby provádějící opravu.

 • musí věnovat mimořádnou pozornost pravidelné kontrole veškerých pružin stroje. Pružiny spojky a brzdy lisů je nutno v předepsaném intervalu vyměnit za nové a staré znehodnotit, aby nemohly být znovu nesprávně použity.

 • s hydraulickým pohonem nebezpečných částí musí údržbář provést před zahájením vlastní práce spolehlivé uzavření hlavního (i ostatních) ventilů rozvodu hydraulického tlaku.
  Hydraulický tlak musí být před zahájením práce zrušen nebo musí být zvoleny jiné technické spolehlivé prostředky proti nežádoucímu nečekanému samouzavření nebezpečných pracovních prostorů.

Vybraná bezpečnostní opatření pro mechanické tažné lisy

Základní předpisy

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, § 4.

Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, § 71, 72, 73.

ČSN 21 0700 Tvářecí stroje. Všeobecné bezpečnostní požadavky na konstrukci tvářecích strojů. Příloha.

ČSN 21 0001 Tvářecí stroje. Všeobecné technické požadavky.

ČSN 22 6002 Tvářecí stroje. Nástroje pro plošné tváření. Všeobecné bezpečnostní požadavky.

ČSN EN 60204-1 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení. Elektrická zařízení pracovních strojů. Část 1: Všeobecné požadavky.

ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení.

Bezpečnostně technické požadavky

 • Na mechanických tažných lisech s ruční manipulací v pracovním prostoru se smí pracovat jen při přerušovaném chodu lisu; u pomaloběžných lisů se smí pracovat při nepřerušovaném chodu jen tehdy, jsou-li vybaveny ochranným zařízením.

Další informace pro školení a výcvik

Školitel dále seznámí školeného (obsluha, seřizovač atd.) s následujícími informacemi:

 • informace o hladinách hluku, které pravděpodobně vzniknou;

 • podrobnosti o další ochraně obsluhy, která je nutná při stávajících zbylých rizikách, například ochrana sluchu, zraku nebo nohou;

 • informace o ochranných opatřeních proti nebezpečným materiálovým substancím například odsávání;

 • výběr režimů, spuštění a systém ochrany obsluhy (speciálně tam, kde jsou dovoleny bezpečné nástroje nebo pevné uzavřené ochranné kryty nebo kolik osob smí ovládat lis včetně potřeby odpojení nepoužívaného ovládacího panelu, zvláště dvouručního ovládacího zařízení), seřizování, zkušební zdvihy, údržbu, čištění a programování (pokud je to potřebné), aby se zabránilo všem nebezpečím, včetně nebezpečí z vymrštění nástrojů nebo jejich částí, kapalin, obložení atd.;

 • zvláštní školení/výcvik potřebné pro osoby pověřené přípravou mechanického lisu pro použití, včetně vhodného a dostatečného poučení o mechanismech lisu; ochranných zařízeních; příčinách úrazů a jejich předcházení; úkolech seřizovače nástrojů; konstrukci nástrojů; použití bezpečných nástrojů a pevných uzavřených ochranných krytů;

 • podrobnosti o kontrole ochranných krytů nebo ochranných zařízení požadované po seřízení nebo nastavení nástrojů před zahájením provozu;

 • technické údaje o všech kapalinách užívaných v hydraulických systémech, jakož i k mazání, v brzdném systému a v převodovém systému;

 • popisy předvídatelných druhů poruch a pokyny ke zjištění, předcházení a odstranění pravidelnou údržbou;
  návod pro pravidelnou údržbu a zkoušení lisu, ochranných krytů a ostatních ochranných zařízení, včetně intervalů údržby a zkoušení.

 • návod pro použití prostředků pro uvolnění zachycených osob aj.

Vybraná bezpečnostní opatření pro Ohraňovací lisy

Charakteristika

Stroje určené převážně k tváření plechu, tj. k ohraňování, ohýbání a v případě, že se použije zvl. příslušenství, i pro stříhání a děrování. Pohon těchto strojů je mechanický.

Základní předpisy

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, § 4.

Vyhláška č. 48/1982 Sb., k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění pozdějších předpisů.

ČSN 21 0700 Tvářecí stroje. Všeobecné bezpečnostní požadavky na konstrukci tvářecích strojů.

ČSN 21 0714 Tvářecí stroje. Bezpečnostní předpisy pro mechanické ohraňovací lisy.

Bezpečnostně technické požadavky

Pracovat a zdržovat se za provozu ohraňovacího lisu na jeho zadní straně je zakázáno.

Pracuje-li u takových lisů s nožním spouštěním více pracovníků, musí stroj spouštět alespoň dva z nich.

Ovládače musí být provedeny tak, aby bylo možno uvést lis do chodu jen při současném jejich ovládání oběma pracovníky.

Při pracích, při kterých musí být ohýbaný materiál přidržován alespoň jednou rukou, je možno použít ovládání jednou rukou. Toto zařízení však nechrání ruku, která materiál přidržuje a proto se ho smí používat jen pro práce, při kterých se materiál přidržuje, tak daleko, aby ruka pracovníka nemohla vniknout do nebezpečného prostoru nástroje.

Další informace pro školení a výcvik

Součástí školení (pro obsluhu, seřizovače, údržbáře atd.) jsou i následující informace:

 • pokyny pro ovládací systémy včetně obvodových schémat elektrických, hydraulických a pneumatických systémů; jestliže se používá programovatelný elektronický systém PES nebo programovatelný pneumatický systém PPS, musí být z obvodových schémat jasně patrný vztah v místě rozhraní mezi jakoukoliv částí s pevným zapojením a PES nebo PPS;

 • informace o hladinách hluku;

 • podrobnosti o další ochraně obsluhy, která může být potřebná pro omezení případných zbytkových rizik, např. ochrana sluchu, zraku nebo nohou;

 • pokyny pro bezpečné používání s ohledem na nebezpečí všeho druhu (např. pády, vymrštění výlisků, nástrojů a jejich částí, kapalin, ohybem vyčnívajících výlisků);

 • informace o mechanismech ohraňovacího lisu a pomocných zařízení, udržování jakostí kapalin a výměně filtrů, ochranných zařízeních; příčinách úrazů a jejich předcházení; úkolech seřizovače nástrojů, konstrukci nástrojů a manipulaci s výlisky

 • podrobnosti o kontrole ochranných krytů nebo zařízení požadované po ustavení nebo seřízení nástrojů před zahájením provozu;

 • technické údaje o všech kapalinách použitých v hydraulických systémech, filtrech, v mazacím a převodovém systému;

 • popisy možných poruch a pokyny pro jejich zjišťování, předcházení a odstranění pravidelnou údržbou;

 • pokyny pro jakékoli prohlídky, nezbytné po výměně součástí, které mají vliv na bezpečnostní funkce;

 • pokyny pro pravidelnou údržbu, prohlídku ohraňovacího lisu, ochranných krytů a ostatních zařízení, včetně lhůt údržby, zkoušek a prohlídek;

 • pokyny pro použití prostředků pro uvolnění zachycených osob;

 • zvedací body určené pro dopravu a ustavení ohraňovacího lisu;

 • největší rozměry a hmotnosti nástrojů;

 • zavírací a pracovní rychlost; minimální a maximální rychlost, pokud je proměnná;

 • maximální délka zdvihu;

 • pokyny pro práci ze strany a možná potřeba dalších opatření, např. zábrana přístupu, zvukové nebo optické varovné signály;

 • značky na přední straně ohraňovacího lisu, které varují obsluhu před zbytkovými riziky nebezpečí stlačení mezi výliskem a částmi ohraňovacího lisu (zranění ohýbanými vyčnívajícími výlisky, stlačení a ustřižení čelistmi během nízké rychlosti a ohýbání).

Vybraná bezpečnostní opatření pro Vřetenové třecí lisy

Charakteristika

Lisování kovů nebo jiných materiálů

Základní předpisy

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, § 4.

Vyhláška č. 48/1982 Sb. k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění pozdějších předpisů, §§ 71, 72, 75.

ČSN 21 0700 Tvářecí stroje. Všeobecné bezpečnostní požadavky na konstrukci tvářecích strojů.

ČSN 21 0001 Tvářecí stroje. Technické požadavky na provedení tvářecích strojů. Základní ustanovení.

ČSN 21 0713 Tvářecí stroje. Vřetenové lisy. Bezpečnostní požadavky na konstrukci.

ČSN 22 6002 Tvářecí stroje. Nástroje pro plošné tváření. Všeobecné bezpečnostní požadavky.

ČSN EN 60204-1 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení. Elektrická zařízení pracovních strojů. Část 1: Všeobecné požadavky.

ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení.

Bezpečnostně technické požadavky

Smykadlo se smí pohybovat jen v rozmezí dovolených poloh; při dojíždění smykadla k dovolené poloze se musí nezávisle na ovládání spouštěcího ovládače lisu odpojit pohon setrvačníku a uvést v činnost zařízení, které zastaví pohyb smykadla.

Lisy musí být vybaveny brzdou, popřípadě záchytným zařízením, které zabrzdí pohyb smykadla v horní poloze a zabrání jeho samovolnému sjetí. Záběr pracovního třecího kotouče se setrvačníkem se musí přerušit nejpozději před ukončením tvářecí operace a lis musí být opatřen vhodným záchytným zařízením proti pádu setrvačníku.

Odjišťování spouštěcího ovládače musí být provedeno tak, aby jeho ovládání bylo nutno znovu opakovat pro každý pracovní zdvih. U lisů s jednoručním spouštěním se smí použít odjišťovacího zařízení, které je ovládáno druhou volnou rukou po celou dobu nebezpečného pracovního zdvihu; u lisů s nožním spouštěním smí být k odjišťování použito dvouručního odjišťovacího zařízení.

Vybraná bezpečnostní opatření pro Hydraulické lisy

Charakteristika

Stroj sloužící k lisování kovů, umělých hmot, pryže a dalších materiálů, který pro přenos síly na tvářecí nástroj využívá hydraulického systému.

Základní předpisy

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, § 4.

Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění

bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, § 76.

ČSN 21 0700 Tvářecí stroje. Všeobecné bezpečnostní požadavky na konstrukci tvářecích strojů.

Bezpečnostně technické požadavky

Lis musí být opatřen v každém hydraulickém obvodu tlakoměrem, umožňujícím spolehlivou kontrolu pracovního tlaku, a hydraulické obvody každého lisu s jednotkovým pohonem musí být opatřeny pojistnými ventily proti překročení stanovených tlaků.

Při pracovním zdvihu nesmí dojít k přejetí dovolené polohy lisovacího pístu.

Lisy se svislým pohybem lisovacího pístu musí být opatřeny zařízením zabraňujícím jeho nežádoucímu samovolnému pohybu v důsledku úniku provozní tlakové kapaliny z prostoru zpětného chodu.

Lisy s vodorovným pohybem lisovacího pístu, u nichž se z ústřední tlakové stanice vyvíjí stálý tlak v prostoru zpětného chodu, musí být provedeny tak, aby bylo zabráněno samovolnému pohybu lisovacího pístu.

Lisy poháněné z ústřední tlakové stanice musí být opatřeny zařízením k zamezení rychlého poklesu tlaku.

Další informace pro školení a výcvik

Součástí školení (pro obsluhu, seřizovače, údržbáře atd.) jsou i následující informace:

 • pokyny pro ovládací systémy včetně obvodových schémat elektrických, hydraulických a pneumatických systémů; jestliže se používá programovatelný elektronický systém PES nebo programovatelný pneumatický systém PPS, musí být z obvodových schémat jasně patrný vztah v místě rozhraní mezi jakoukoliv částí s pevným spojením a PES nebo PPS;

 • informace o hladinách hluku vznikajícího při provozu;

 • podrobnosti o ochraně obsluhy, která může být potřebná pro omezení případných zbytkových rizik, např. ochrana sluchu, zraku nebo nohou;

 • informace o ochraně před látkami vylučujícími nebezpečné škodliviny, např. použití odsávání.

 • pokyny pro bezpečné používání,tj. volbu režimů činností, spouštění a ochranu obsluhy (zvláště jsou-li dovoleny pouze bezpečné nástroje nebo pevné zcela uzavřené ochranné kryty nebo jestliže může obsluhovat lis několik osob); seřizování, zkušební zdvihy; údržbu; opravy; čištění a programování (pokud je nutné), s ohledem na ochranu před všemi nebezpečími včetně vymrštění výtvarků, nástrojů nebo jejich částí, kapalin apod.;

 • zvláštní výcvik osob, které jsou pověřeny přípravou hydraulického lisu k provozu, zahrnující přiměřené a dostatečné informace o mechanismech lisu, udržování jakosti kapalin a výměně filtrů, ochranných zařízeních, příčinách úrazů a jejich předcházení, úkolech seřizovače nástrojů, konstrukci nástrojů a použití bezpečných nástrojů a pevných, zcela uzavřených ochranných krytů;

 • podrobnosti o kontrole ochranných krytů nebo zařízení požadované po ustavení nebo seřízení nástrojů před zahájením provozu;

 • technické údaje o všech kapalinách použitých v hydraulických systémech, filtrech, v mazacím a převodovém systému;

 • popisy možných poruch a pokyny pro jejich zjišťováni, předcházení a odstranění pravidelnou údržbou;

 • pokyny pro jakékoli zkoušky nebo prohlídky, nezbytné po výměně součástí, které mají vliv na bezpečnostní funkce;

 • pokyny pro pravidelnou údržbu, zkoušení a prohlídku lisu, ochranných krytů a ostatních zařízení, včetně lhůt údržby a zkoušek; pravidelná údržba musí být možná pomocí běžného nářadí nebo nářadí a zařízení dodaného s lisem;

 • pokyny pro použití prostředků pro uvolnění zachycených osob.

Vybraná bezpečnostní opatření pro Hydraulické lisy na volné kování

Charakteristika

Stroj je určen k volnému kování a lisování za tepla i za studena za pomoci hydraulicky ovládaného kovadla.

Základní předpisy

ČSN 21 0700 Tvářecí stroje. Všeobecné bezpečnostní požadavky na konstrukci tvářecích strojů.

Bezpečnostně technické požadavky

Pracovní nářadí používané při kování s ohřevem (trny, sekáče, průbojníky apod.) musí být nejméně dvakrát do roka přežíháno, aby se odstranilo vnitřní pnutí materiálu.

Používané nářadí je třeba před započetím práce nahřát tak, aby se získala potřebná houževnatost a vypálila se i náhodně zaolejovaná místa.

Tvar a velikost čelistí používaných kleští musí odpovídat tvaru a velikosti výkovku. Pomáhat si vkládáním různých vložek mezi čelisti a výkovek je zakázáno.

Při sekání se nesmí používat sekáče vyššího než je tloušťka materiálu, aby se sekáč při dorazu na spodní kovadlo nerozštěpil.

Výška sekáče, včetně nástavné příložky, nesmí přesahovat tloušťku sekaného materiálu.

Sekání materiálu vtlačováním nízkého sekáče do vysokého výkovku nástavnou příložkou je z bezpečnostních důvodů zakázáno. Smí se provádět jen v případech, kdy sekání nelze provést sekáčem.

Stanoviště obsluhy lisu musí být umístěno tak, aby poskytovalo dobrý přehled po celém pracovišti a aby řidič mohl sledovat průběh kování a pokyny vedoucího pracovníka čety.

Lis, nástroje a bezpečnostní zařízení se kontrolují 1x za směnu. Pravidelné kontroly a revize lisu se provádějí v termínech stanovených výrobcem nebo provozovatelem v kartě lisu.

Mimořádné kontroly a revize lisu se provádějí vždy po selhání některé důležité části, nebo při podezření, že je poškozeno či selhává některé bezpečnostní zařízení.

Přežíhání pracovního nářadí používaného při kování s ohřevem (trny, sekáče, průbojníky apod.) pro odstranění vnitřního pnutí se provádí 2 x za rok.

Vybraná bezpečnostní opatření pro hydraulické lisy zápustkové

Charakteristika: Tváření materiálu za tepla na hydraulickém lisu za pomoci zápustek.

Základní předpisy

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, § 4.

ČSN 21 0700 Tvářecí stroje. Všeobecné bezpečnostní požadavky na konstrukci tvářecích strojů.

Bezpečnostně technické požadavky

Zápustky před tvářením musí být zahřáty tak, aby při tváření nedošlo k jejich poškození, popř. k roztržení.

Zakázané operace za chodu hydraulických lisů zápustkových:

 • odstraňování okují (ofouknutí stlačeným vzduchem za použití bezpečnostních opatření je povoleno),

 • vysypávání a vymazávání zápustky rukou,

 • uvolňování zaseknutého výkovku z horní části zápustky tzv. “vytloukáním".

Vybraná bezpečnostní opatření pro hydraulické lisy výtlačné

Charakteristika

Lisování materiálu do výtlačnic

Základní předpisy

ČSN 21 0700 Tvářecí stroje. Všeobecné bezpečnostní požadavky na konstrukci tvářecích strojů.

Bezpečnostně technické požadavky

Je-li při oklepávání zbytků lisovaného materiálu z výtlačnic možnost odlétávání odštěpků, musí se použít osobní ochranné pomůcky.

Před započetím práce na lisu musí být tvářecí nástroje předehřáty na vhodnou teplotu stanovenou technologickým postupem.

Při řezání výtvarků na pile je nutno je přidržovat kleštěmi nebo jiným vhodným přípravkem. Volně ležící výtvarky se nesmějí na pile řezat.

Vybraná bezpečnostní opatření pro paketovací hydraulické lisy

Charakteristika

Lisování odpadů různých druhů (např. kovového šrotu) pro snadnější manipulaci.

Základní předpisy

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, § 4.

Vyhláška č. 48/1982 Sb. k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, § 78.

ČSN 21 0700 Tvářecí stroje. Všeobecné bezpečnostní požadavky na konstrukci tvářecích strojů.

Bezpečnostně technické požadavky

Ovládací panel musí být umístěn tak, aby řidič lisu mohl sledovat průběh zavážení násypky šrotem, plnění lisovacího prostoru, zavírání víka lisu, transport paketů a aby dobře viděl na pracovníka dohlížejícího na zavážení násypky.

Paketovací lis musí být opatřen zařízením, kterým je možno kdykoliv přerušit prováděnou operaci, a signalizací, která upozorňuje, že je lis v provozu.

Víko paketovacího lisu s hydraulickým zavíráním se nesmí samovolně uzavřít.

Paketovací lis s hydraulickým uzavíráním víka musí být opatřen vypínačem, kterým se blokuje ovládání lisu po dobu přenosu materiálu do lisovacího prostoru a zavření víka.

Při provozu paketovacího lisu se nesmějí osoby zdržovat u násypky, ani do ní vstupovat.

Zakázané činnosti u paketovacího lisu

U paketovacího lisu je zakázáno:

 • udržovat se u násypky lisu při zavážení,

 • vstupovat do lisovacího prostoru, když lis není v provozu a není-li víko lisu bezpečně zajištěno proti samovolnému zavření,

 • vstupovat do násypky, když je lis v provozu a v době zavážení,

 • vstupovat do základových prostorů, když je lis v provozu; údržba smí vstoupit po předchozím souhlasu řidiče lisu do základových prostorů lisu za účelem kontroly těsnosti přírubových spojů potrubí a funkce mechanických částí. O výsledku provedení kontroly funkce zařízení musí opětně údržba vyrozumět řidiče lisu a dát mu souhlas k zahájení práce,

 • upravovat šrot nohama v lisovacím prostoru i mimo něj,

 • do lisovacího prostoru zavážet výbušniny a všechny duté předměty (ocelové láhve, sudy, apod.),

 • stříhat šrot víkem lisu, není-li k tomuto účelu lis zařízen,

 • vykonávat ruční práce s kovovými odpady bez přidělených pracovních a osobních ochranných pomůcek,

 • paketovat šrot jiné kategorie, než je uvedeno v návodu k obsluze nebo v technických podmínkách,

 • provádět mazání, čištění a jakoukoliv manipulaci na lisu za chodu lisu

Otevírat kryty potrubních kanálů u hydraulických lisů etážových a vstupovat do nich se smí jen při vypnutém hlavním vypínači a hlavním parním nebo vodním ventilu.

Vybraná bezpečnostní opatření pro hydraulické lisy na zpracování hmot teplem tvrditelných (reaktoplasty)

Charakteristika

Lisování hmot

Základní předpisy

ČSN 21 0001 Tvářecí stroje. Technické požadavky na provedení tvářecích strojů. Základní ustanovení.

ČSN 21 0700 Tvářecí stroje. Všeobecné bezpečnostní požadavky na konstrukci tvářecích strojů.

ČSN 21 0701 Tvářecí stroje. Hydraulické lisy. Bezpečnostní požadavky na konstrukci.

ČSN 22 6002 Tvářecí stroje. Nástroje pro plošné tváření. Všeobecné bezpečnostní požadavky.

ČSN EN 60204-1 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení. Elektrická zařízení pracovních strojů. Část 1: Všeobecné požadavky.

ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení.

§ 71, 72, 79 vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění BP a technické zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

Bezpečnostně technické požadavky

Pro výše uvedené lisy musí být vřazeno uzamykatelné tlačítko pro ovládací obvody elektrického zařízení lisu mimo ovládací obvod topení. Lisy, které nemají samostatný základ, nemusí být zakotveny na pevném základě odděleně od stavební konstrukce budovy. Tyto lisy nemusí být pevně přišroubovány základovými šrouby.

V případě, že součástí stroje je přídavné nebo jiné zařízení, např. tlaková nádoba, zdvihadlo, transportní zařízení atd., doplnit základní předpisy o další předpisy.

Vybraná bezpečnostní opatření pro hydraulické lisy na zpracování teplem netvrditelných (termoplasty)

Charakteristika

Lisování hmot

Základní předpisy

ČSN 21 0001 Tvářecí stroje. Technické požadavky na provedení tvářecích strojů. Základní ustanovení.

ČSN 21 0700 Tvářecí stroje. Všeobecné bezpečnostní požadavky na konstrukci tvářecích strojů.

ČSN 21 0701 Tvářecí stroje. Hydraulické lisy. Bezpečnostní požadavky na konstrukci.

ČSN 22 6002 Tvářecí stroje. Nástroje pro plošné tváření. Všeobecné bezpečnostní požadavky.

ČSN EN 60204-1 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení. Elektrická zařízení pracovních strojů. Část 1: Všeobecné požadavky.

ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení.

§ 71, 72, 79 vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění BP a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

Bezpečnostně technické požadavky

U lisů s vertikálním vstřikovacím zařízením musí být prostor před vstupem materiálu do tavicí komory zakryt tak, aby nemohlo dojít k úrazu vyfouknutím par z tavicí komory.

Plnicí násypky musí být provedeny tak, aby nebylo možno vložit ruce do prostoru plastifikačního šneku a vstřikovacího pístu.

Vybraná bezpečnostní opatření pro Výstředníkové a klikové lisy

Lisování kovů nebo jiných materiálů

Charakteristika

ČSN 21 0001 Tvářecí stroje. Technické požadavky na provedení tvářecích strojů. Základní ustanovení.

Základní předpisy

ČSN 21 0700 Tvářecí stroje. Všeobecné bezpečnostní požadavky na konstrukci tvářecích strojů.

ČSN 21 0711 Tvářecí stroje. Výstředníkové a klikové lisy. Bezpečnostní požadavky na konstrukci.

ČSN 22 6002 Tvářecí stroje. Nástroje pro plošné tváření. Všeobecné bezpečnostní požadavky.

ČSN EN 60204-1 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení. Elektrická zařízení pracovních strojů. Část 1: Všeobecné požadavky.

ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení.

§§ 71, 72 vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění pozdějších předpisů

Bezpečnostně technické požadavky

Ruční protáčení klikového hřídele pomocí setrvačníků smí provádět jen seřizovač (muž) oběma pažemi.

V případě, že součástí stroje je přídavné nebo jiné zařízení např. tlaková nádoba, zdvihadlo, transportní zařízení atd., je třeba doplnit základní předpisy o další předpisy.

Vybraná bezpečnostní opatření pro Vulkanizační lisy

Základní předpisy

ČSN 21 0700 Tvářecí stroje. Všeobecné bezpečnostní požadavky na konstrukci tvářecích strojů.

ČSN EN 60204-1 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení. Elektrická zařízení pracovních strojů. Část 1: Všeobecné požadavky.

ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických

Nahrávám...
Nahrávám...