dnes je 16.6.2024

Input:

Vzor osnovy školení pro zaměstnance, kteří vykonávají činnost v silniční dopravě

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.12.3
Vzor osnovy školení pro zaměstnance, kteří vykonávají činnost v silniční dopravě

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Základní rámec osnovy (vzor)

Seznámení s pracovním řádem zaměstnavatele

Seznámení s kolektivní smlouvou a s vnitřními předpisy zaměstnavatele

Seznámení se zaměřuje zejména na dále uvedená témata:

 • Rizika související s výkonem práce a pracovištěm

  Seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik (seznámení se provádí podle zpracovaného dokladu o vyhodnocení rizik a přijatých opatřeních na ochranu před jejich působením – § 102 zákoníku práce, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů)

 • Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na pracovišti(udržování pořádku a čistoty, uspořádání pracoviště,zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, práce s břemeny, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na pracovišti, zajištění spolupráce s jinými osobami, předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi a v jeho těsné blízkosti, vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na pracovišti, které mu bylo předáno – § 3 zákona č. 309/2006 Sb. + odpovídající vnitřní předpis

 • Kategorizace prací

  Informace o tom, do jaké kategorie byla práce, kterou bude zaměstnanec konat, zařazena (vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli; § 37 až 40 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

 • Hluk a vibrace

  Protihluková opatření u zdroje, kolektivní opatření, osobní ochrana sluchu, sledování zdravotního stavu zaměstnanců

  Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací – vybraná ustanovení

 • Pracovnělékařská péče – posuzování zdravotní způsobilosti k práci Informace o zařízení poskytujícím pracovnělékařskou péči a informace o druzích povinného očkování a lékařských preventivních prohlídek souvisejících s výkonem práce (dle § 103 odst. 1, písm. d) zákoníku práce)

  Vyhláška č. 277/2004 Sb. zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel – výběr

 • Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP

  Listina základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů -čl. 28, 29, 31)

  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

§ 276, 278 až 280 Právo na informace a projednání se zaměstnancem

§ 281 až 285 Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

§ 38 Povinnosti z pracovního poměru

§ 301 a 302 Základní povinnosti zaměstnanců

§ 302 Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců

§ 78–99 Stanovené pracovní podmínky (pracovní doba, rozvržení pracovní doby, začátek a konec pracovní doby, přestávky v práci, nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami, nepřetržitý odpočinek v týdnu, práce přesčas, noční práce, dny pracovního klidu, podmínky úpravy pracovní doby, evidence pracovní doby, pracovní pohotovost, konto pracovní doby)Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., § 4 – 9

§ 101 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – základní ustanovení

§ 102 Prevence rizik

§ 103 Povinnosti zaměstnavatele při zajišťování BOZP

§ 106 Práva a povinnosti zaměstnanců

Obecné zásady bezpečného chování na pracovišti

§ 322 Kontrola odborových orgánů

§ 108 Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP

§ 172–185 Odpovědnost zaměstnance za škodu

§ 267 a 268 odst.2 Odpovědnost za škodu na odložených věcech § 266 Odpovědnost při odvracení škody

 • Zákaz požívání alkoholických nápojů (zneužívání jiných návykových látek)

  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 106 odst. 4, písm. e) a i)

  Zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů – vybrané části

 • Kouření na pracovišti

  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 106 odst. 4, písm. e)

  Zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů – vybrané části § 8 – zákaz kouření

 • Bezpečnostní značky, značení a signály

  Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) § 6

  Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., ve znění p. p., kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů

 • Pracovní úrazy a nemoci z povolání

  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 105,
  § 106, odst. 4, písm. h)

  Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

 • Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání (obecné ustanovení, rozsah odpovědnosti a zproštění odpovědnosti, druhy náhrad, druhy náhrad při úmrtí zaměstnance, společná a zvláštní ustanovení o odpovědnosti za škodu)

  Náhrady škody

  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 253, 254, 273, § 274, § 365 – 393

 • Pracovní podmínky žen, těhotných žen a matek

  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 41odst.1 písm.c) a g), § 90 odst. 2, § 237, 238, § 239 – 241

  Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)§ 7 odst. 5, Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma

  Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání § 2,3,4

 • Pracovní podmínky mladistvých

  Zákon č. 262/20006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 79, § 88, § 89, § 92 odst. 1, § 102 odst. 5, § 243 – 247

  Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, ve znění pozdějších předpisů § 5

 • Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,

  o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

  příloha, bod 5 – dopravní prostory, nebezpečný prostor

  příloha, bod 8 – poskytování první pomoci

  příloha, bod 9 – venkovní pracoviště

  příloha, bod 10 – skladování a manipulace s břemeny

  příloha, bod 11 – sklad pohonných hmot, hořlavých kapalin a tuhých maziv

 • Nebezpečné látky

  Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – výběr

  Vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku, ve znění pozdějších předpisů

 • Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

  Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – § 5 (aby zaměstnanci nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus,ochrana proti padajícím nebo vymrštěným předmětům nebo materiálům, ochrana proti pádu nebo zřícení, ohrožení dopravou, aby na pracovištích se zvýšeným rizikem nepracovali osamocení zaměstnanci bez dohledu dalšího zaměstnance, aby nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř)

 • Zacházení s elektrickým zařízením

  Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů § 3, 4 (popř. další)

  ČSN EN 50110-led.2 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních ČSN EN 50110-2 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky)

  Zásady první pomoci při úrazech elektrickým proudem

Pracujte s bezpečným nářadím

 • používejte pro každý pracovní postup správné ruční nářadí.

 • každá pracovní operace vyžaduje správné nářadí, včetně velikosti, naostření a dalších kvalit,

 • rukojeti, topůrka a ostatní uchopovací části musí být v dobrém stavu. Prasklé, štípnuté rukojeti a topůrka je nutno ihned vyměnit,

 • dodržujte pro odkládání nářadí vymezené místo tak, aby bylo bezpečné a při náhodném pádu nezpůsobilo úraz či poškození stroje a zařízení,

 • při práci s nářadím dodržujte pracovní postupy, nikdy neveď pohyby sečným nářadím k tělu apod.,

 • při práci s mechanizovaným nářadím dbejte příslušných bezpečnostních pravidel a dodržuj návod k obsluze.

Jak manipulovat s břemeny

 • nezvedejte břemena nadměrné hmotnosti,

 • manipulujte s břemeny do maximálně přípustné hmotnosti,

 • zvedejte břemena vždy z podřepu a ne z předklonu. Přenášej je tak, aby hmotnost předmětu či břemene byla rozložena na celé tělo,

 • zdvíhejte vždy plynulými pohyby s rovnými zády a se vzpřímeným trupem,

 • používejte vhodné pomůcky, jako jsou pásy, vodicí lišty, páky, posuvná kolečka apod., při manipulaci s břemeny,

 • při manipulaci s břemeny vždy používejte osobní ochranné pracovní prostředky

 • při vykládání, nakládání, přepravě břemen pomocí mechanismů, např. dílenským jeřábem, dbejte na jejich nosnost, zvolte vhodné vázací prostředky nebo jiné uchopovací prostředky a dbejte na bezpečnost přepravy.

Opatrně s elektřinou

 • při poruchách elektrického rozvodu či zařízení nikdy neprovádějte opravu sám, nesahejte na elektrické rozvody a zařízení,

 • nedotýkejte se živých částí ani holého vedení elektrického proudu, které spadlo na zem,

 • stroj či technické zařízení můžete pouze zapínat a vypínat,

 • provádět veškeré opravy a údržbu elektrických částí pracovních strojů a technických zařízení je výhradní záležitostí osob s elektrotechnickou kvalifikací.

Pozor na škodliviny

 • při práci s nebezpečnými chemickými látkami nejezte, nekuřte a nepijte,

 • před jídlem, pitím a kouřením v přestávkách práce se škodlivými látkami si vždy důkladně omyjte ruce, obličej a někdy i celé tělo. Totéž udělejte vždy po skončení práce,

 • důsledně dodržujte technologické postupy a bezpečnostní předpisy, používej osobní ochranné pracovní prostředky a dbej na osobní hygienu,

 • potraviny a nápoje nedávejte mezi chemické látky a jiné škodliviny,

 • při trvalé práci s chemickými látkami dbejte důsledně na pravidelné lékařské prohlídky.

Při úraze záleží na první pomoci

 • každý pracovní úraz musí být zaevidován v knize úrazů na pracovišti,

 • o pracovním úrazu, který zanechal pracovní neschopnost delší než tři kalendářní dny, musí být sepsán záznam o úrazu,

 • pamatujte na důležitost okamžitého ošetření zraněného, na první pomoc, kterou je povinen poskytnout každý, kdo je úrazu nejblíže. Důležité je i co nejrychlejší přivolání lékaře,

 • je třeba vědět o umístění lékárničky, znát telefonní či jiné spojení na zdravotnické zařízení.

  • Osobní ochranné pracovní prostředky, ochranné nápoje

  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 104, § 106 odst. 4, písm. d)

  Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků (informace o správném způsobu používání osobních ochranných pracovních prostředků)

  Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky, – vybrané části

Osobní ochranné pracovní prostředky

 • používejte přidělené osobní ochranné pracovní prostředky při práci u zaměstnavatele

 • udržujte a šetřete ochranné prostředky, poškozené včas vraťte a vyměňte za nové, nikdy je svévolně nepoškozujte.

 • Používané nástroje, nářadí a pracovní pomůcky

  Vyhláška č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 200 a násl.

  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – vybrané části

  • návody, k používání nářadí, nástrojů a pracovních pomůcek, resp.místní provozní bezpečnostní předpisy

 • První pomoc, traumatologický plán

  Organizace a zajištění první pomoci, spolupráce se zařízením závodní preventivní péče

  Zákon č. 262/20006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 94 odst.4, § 102 odst.6, § 103 odst. 1 písm. g), 108 odst. 3a, § 274 odst. 1

Obsahem těchto informací jsou zejména důležité údaje z traumatologického plánu (adresa a telefonní čísla pohotovostních a poruchových služeb, zaměstnanci vyškolení k poskytování předlékařské první pomoci, zaměstnanci pověření poskytováním technické pomoci; v případě smrtelného pracovního úrazu (nebo pracovního úrazu vyžadujícího hospitalizaci) nebo průmyslové havárie je nutné povolat vedoucí a další níže uvedené zaměstnance, prostory a prostředky pro poskytování první pomoci – místnosti pro první pomoc, umístění nástěnných lékárniček; dopravu raněných, není-li náhradní odvoz, kdo ho zajišťuje; svolání zajišťuje zaměstnanec odpovědný za odpolední nebo noční směnu nebo za směnu v den svátku.

V době pracovního klidu zajišťují svolání zaměstnanci ostrahy)

Manipulace s břemeny. Zdravotní rizika při ruční manipulaci s břemeny Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů (§ 8, 9)

Práce se zobrazovacími jednotkami. Zdravotní rizika práce na zařízeních se zobrazovacími jednotkami

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů § 11, 12, 13

Práce ve výšce, používání žebříků

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – výběr

Příloha, čl. III

Organizace práce se stroji na stavbách

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích – výběr

Speciální část školení (vzor)

Řidič zaměstnanec by měl být dále seznámen s požadavky předpisů uvedených v předpisové části zejména:

 • účast na provozu na pozemních komunikacích,

 • povinnosti řidiče vozidla jako účastníka silničního provozu ( co řidič nesmí, co řidič musí mít při řízení u sebe),

 • způsoby organizace a pracovní postupy při provozování silniční dopravy (provoz vozidel – nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, obecná část a příloha 1),

 • vedení záznamů o vozidle,

 • doba řízení; bezpečnostní přestávky; pracovní doba a doba odpočinku u řidičů s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou,

 • technická prohlídka vozidla, kontrola emisí,

 • nakládka a vykládka vozidel včetně bezpečnostních předpisů pro skladování a manipulaci s materiálem,

 • používání mechanismů při manipulaci a transportu materiálu,

 • plachtování,

 • používání žebříku při výstupu (sestupu) na ložnou plochu vozidla,

 • spojování vozidel,

 • manipulace s nebezpečnými látkami (např. Fridex, elektrolyt akumulátorových baterií),

 • používání nátěrových hmot, ředidel a rozpouštědel v případě údržby či oprav vozidel a dalším činnostem,

 • návod k obsluze vozidla; návody pro obsluhu dalších technických zařízení, které se používají v souvislosti s dopravou,

 • doprava nákladů,

 • pracoviště pro údržbu a opravy vozidel (rampy, pracovní jámy atd.).

Další zdokonalování odborné způsobilosti řidičů

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění p.p. – výběr

Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon 247/200 Sb., ve znění p.p., ve znění p.p. – výběr

Příklad otázek pro sestavení testu

Poznámka:

Rozsah testů stanovuje zaměstnavatel podle složitosti vykonávaných činností a bezpečnostně technických nároků na provedení těchto činností.

Nahrávám...
Nahrávám...