dnes je 21.6.2024

Input:

Vzor osnovy školení pro zaměstnance, kteří vykonávají práce v zemědělství

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.19.3
Vzor osnovy školení pro zaměstnance, kteří vykonávají práce v zemědělství

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Rostlinná výroba

 • Zákoník práce: Všeobecně platí, že zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců je jedna ze základních povinností zaměstnavatele, které jsou definovány detailně v zákoníku práce. V současné době základním zákonem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákoník práce. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je stanovena v části páté, kde je uvedena povinnost zaměstnavatele soustavně vyhledávat nebezpečné činitele v pracovním procesu a činit taková opatření, aby rizikové faktory byly buď zcela odstraněny, pokud to není možné, alespoň přijmout taková opatření, aby ohrožení zaměstnanců bylo minimalizováno. Vyhledání, vyhodnocení rizik a stanovení opatření k jejich minimalizaci musí být zadokumentováno. S riziky možného ohrožení na pracovišti a opatřeními proti jejich působení musí být seznámeni všichni zaměstnanci včetně zaměstnanců na dobu určitou dle § 103 odst. 1 písm. f) zákoníku práce. Školení z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nařizuje zákoník práce v § 103 odst. 2. Důležité je, aby každý zaměstnanec byl obeznámen nejen se všeobecnými požadavky k zajištění bezpečnosti práce, ale byl podrobně seznámen se zásadami bezpečného chování na pracovišti, stanovenými pracovními postupy, návody na obsluhu strojů nebo zařízení, které bude při práci používat, s možným nebezpečím a riziky, které se při výkonu jeho činnosti mohou vyskytnout, a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik. Zaměstnavatel musí znalosti zaměstnanců ověřovat a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Veškeré informace, pokyny a školení musí být zadokumentovány. Sám zaměstnavatel určí v organizační směrnici nebo v jiném dokumentu obsah a četnost školení včetně způsobu ověřování znalostí .

 • V zemědělství se velmi často vyskytuje najímání pracovních sil přes agentury, zejména při kampaňových pracích (brigády při práci ve chmelnicích – jarních, jako je drátkování, zavádění chmelové révy apod., i při sklizni) a zaměstnanci na dobu určitou. I tito zaměstnanci agentur a zaměstnanci na dobu určitou musejí být seznámeni v dostatečné míře s riziky možného ohrožení na pracovišti a opatřeními proti jejich působení. Tyto osoby musejí být dále seznámeny se způsobem poskytnutí první pomoci, opatřeními ke zdolávání požárů a dalšími opatřeními při vzniku mimořádné situace.

 • Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, tj. fyzickými osobami, spolupracujícími rodinnými příslušníky řeší zákon č. 309/2006 Sb.

 • Velmi často se chybuje v případech, kdy na jednom pracovišti plní úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. V těchto případech jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. Při organizování práce musí být přihlíženo k tomu, aby byli současně chráněni i zaměstnanci ostatních zaměstnavatelů. Prostřednictvím odborových organizací nebo přímo (nepůsobí-li u zaměstnavatelů odborové organizace) informovat o rizicích a přijatých opatřeních každý své zaměstnance.

 • Součástí kvalifikačních předpokladů pro výkon práce je prověření zdravotní způsobilosti, a to zejména v případech, kdy budou zaměstnanci přicházet do styku se škodlivými nebo nebezpečnými látkami, jakými jsou např. přípravky na ochranu rostlin a v dalších případech, stanovených orgány státní zdravotní správy.

Základní rámec

 • Seznámení s pracovním řádem zaměstnavatele + informování o obsahu pracovního poměru podle § 37 zákoníku práce.

 • Seznámení s kolektivní smlouvou a s vnitřními předpisy zaměstnavatele

Seznámení se zaměřuje zejména na dále uvedená témata:

 • Rizika související s výkonem práce a pracovištěm
  Seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik (seznámení se provádí podle zpracovaného dokladu o vyhodnocení rizik a přijatých opatřeních na ochranu před jejich působením – § 102 zákoníku práce, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci)

 • Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na pracovišti (udržování pořádku a čistoty, uspořádání pracoviště, umístění pracoviště–dostupnost, stanovení komunikací, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, práce s břemeny, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na pracovišti, zajištění spolupráce se zaměstnavateli jiných zaměstnanců, předcházení rizikům vzájemného působení činností, prováděných na pracovišti a v jeho těsné blízkosti, vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na pracovišti, které mu bylo předáno – § 3 zákona č. 309/2006 Sb. + odpovídající vnitřní předpis.

 • Kategorizace prací
  Informace o tom, do jaké kategorie byla práce, kterou bude zaměstnanec konat, zařazena (vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli; § 37 až 40 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

 • Lékařská preventivní péče – posuzování zdravotní způsobilosti k práci. Informace o zařízení poskytujícím lékařskou preventivní péči a informace o druzích povinného očkování a lékařských preventivních prohlídek souvisejících s výkonem práce (dle § 103 odst. l, písm. d) zákoníku práce).

 • Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP

  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  § 276, 278 až 280 Právo na informace a projednání se zaměstnancem;

  § 281 až 285 Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

  § 38 Povinnosti z pracovního poměru;

  § 301 a 302 Základní povinnosti zaměstnanců;

  § 302 Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců;

  § 78–99 Stanovené pracovní podmínky (pracovní doba, rozvržení pracovní doby, začátek a konec pracovní doby, přestávky v práci, nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami, nepřetržitý odpočinek v týdnu, práce přesčas, noční práce, dny pracovního klidu, podmínky úpravy pracovní doby, evidence pracovní doby, pracovní pohotovost, konto pracovní doby);

  § 101 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – základní ustanovení, § 102 Prevence rizik, § 103 Povinnosti zaměstnavatele při zajišťování BOZP;

  § 106 Práva a povinnosti zaměstnanců, zásady bezpečného chování na pracovišti;

  § 322 Kontrola odborových orgánů;

  § 108 Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP;

  § 172-185 Odpovědnost zaměstnance za škodu;

  § 267 a 268 odst. 2 odpovědnost za škodu na odložených věcech;

  § 266 Odpovědnost při odvracení škody

 • Zákaz požívání alkoholických nápojů (zneužívání jiných návykových látek) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 106 odst. 4, písm. e) a i)

 • Kouření na pracovišti

  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; § 106 odst. 4, písm. e); Zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů – vybrané části § 8 – zákaz kouření.

Každý zaměstnanec, který byl takto instruován, musí právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pokyny zaměstnavatele dodržovat a řídit se jimi.

 • Pracovní podmínky žen, těhotných žen a matek

  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 41 odst. l písm. c) a g), § 90 odst. 2, § 237, 238, § 239-241; Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); § 7 odst. 5, Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání § 2, 3,4

 • Pracovní podmínky mladistvých

  Zákon č. 262/20006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 79,
  § 88, § 89, § 92 odst. l, § 102 odst. 5, § 243-247; Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, ve znění pozdějších předpisů § 5

 • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

 • Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy § 5:

  • ochrana zaměstnanců před výkonem činností jednotvárných a jednostranně zatěžujících organismus,

  • ochrana proti padajícím nebo vymrštěným předmětům nebo materiálům,

  • ochrana proti pádu nebo zřícení,

  • ohrožení dopravou, na pracovištích se zvýšeným rizikem aby nepracovali osamocení zaměstnanci bez dohledu dalšího zaměstnance,

  • aby zaměstnanci nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř.

Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení § 4:

vybavení ochrannými zařízeními, dodržování ergonomických požadavků, aby zaměstnanci nebyli vybaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek, pravidelná a řádná údržba, provádění kontrol a revizí. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. §§ 2-4

Příloha č. 1 provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců

Příloha č. 2 provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování břemen

Příloha č. 3 provoz a používání pojízdných zařízení

Příloha č. 4 provoz a používání zařízení pro plynulou dopravu nákladů

Příloha č. 5 provoz a používání stabilních skladovacích zařízení sypkých hmot

 • Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

  příloha, bod 5 – dopravní prostory, nebezpečný prostor

  příloha, bod 8 – poskytování první pomoci

  příloha, bod 9 – venkovní pracoviště

  příloha, bod 10 – skladování a manipulace s břemeny

  příloha, bod 11 – sklad pohonných hmot, hořlavých kapalin a tuhých maziv

Vyhl. č. 48/1982 Sb., ve znění p. p,. čtvrtá část – úprava a zpracování materiálů, sedmá část – kotle a kotelny, osmá část – stlačování plynů a chlazení, devátá část – plynová zařízení, dvanáctá část – nářadí a pracovní pomůcky, čtrnáctá část – nebezpečné látky a nebezpečné záření.

 • Pracovní úrazy a nemoci z povolání

  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 105, § 106, odst. 4, písm. h), Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. Povinnost zraněného okamžitě hlásit vznik pracovního úrazu a spolupracovat při jeho vyšetření. Stanovení opatření proti opakování úrazu dle § 105 odst. 5 ZP. Seznámení s opatřeními proti opakování úrazů, vzniklých v uplynulém období.

 • Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání (obecné ustanovení, rozsah odpovědnosti a zproštění odpovědnosti, druhy náhrad při úmrtí zaměstnance, společná a zvláštní ustanovení o odpovědnosti za škodu), náhrady škody

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 253, 254, 273, § 274, § 365–393

 • Inspekce práce

  Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Orgány inspekce práce, jejich zřízení a postavení. Rozsah činnosti, práva a povinnosti při kontrole a sankce vůči fyzickým a právnickým osobám za porušení stanovených povinností. Povinnosti kontrolované osoby k orgánům inspekce práce. Zákon 174/1968 Sb. ve znění p.p.

 • Osobní ochranné pracovní prostředky, ochranné nápoje

  V případech, kdy nelze rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 104,
§ 106 odst. 4, písm. d)

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků (informace o správném způsobu používání osobních ochranných pracovních prostředků)

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Seznámení s vlastním seznamem zaměstnavatele pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů.

 • Bezpečnostní značky, značení a signály

  Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., ve znění p. p., kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů

 • Práce ve výškách

  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. § 3 přijetí organizačních a technických opatření k zabránění pádu zaměstnanců, prostředky kolektivní ochrany, prostředky osobní ochrany, zabezpečení otvorů a nebezpečných prohlubní, zajištění proti propadnutí.

Příloha k nař. vl. č. 362/2005 Sb. – technické konstrukce, OOPP, používání žebříků, zajištění proti pádu předmětů a matriálu, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí, shazování předmětů a materiálu.

 • Zacházení s elektrickým zařízením

  Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů

  • § 3, 4 pracovníci seznámení, pracovníci poučení: osoby, které byly v souladu s ČSN 34 3108 upozorněni na možné ohrožení těmito zařízeními a seznámeni v rozsahu své činnosti se zacházením s elektrickým zařízením, aniž mají elektrotechnickou kvalifikaci. Součástí poučení jsou zásady první pomoci při úrazech el. proudem a ověření znalostí v pravidelných intervalech.

ČSN EN 50110-led.2 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních ČSN EN 50110-2 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky),

Opatrně s elektřinou:

 • veškeré opravy a údržba elektrických částí pracovních strojů a technických zařízení jsou výhradní záležitostí osob s elektrotechnickou kvalifikací.

 • Osoby seznámené podle § 3 vyhl.č. 50/1978 Sb. při poruchách elektrického rozvodu či zařízení nesmějí provádět opravu, ale pouze hlásit vedoucímu, který zařídí opravu kvalifikovanou osobou. Nesahat na elektrické rozvody a zařízení, nedotýkat se živých částí ani holého vedení elektrického proudu, které spadlo na zem, stroj či technické zařízení pouze zapínat a vypínat, podle návodu výrobce a pokynů vedoucího pracoviště.

  • Zásady první pomoci při úrazech elektrickým proudem.

   Vyproštění z proudového obvodu, nepřímá srdeční masáž, umělé dýchání, co nejrychlejší přivolání lékaře, uvědomit vedoucího příslušného pracoviště.

  • Nebezpečí výbuchu

  Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Písemná dokumentace o ochraně před výbuchem – posouzení rizika výbuchu, ochrana před výbuchem.

Příloha č. 1 k Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. Klasifikace prostorů

Příloha č. 2 k Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. Další požadavky BOZP v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Speciální část obsahu školení:

Rostlinná výroba

Značná část rostlinné výroby je zajišťována pomocí dopravních prostředků. Je třeba, aby provozování dopravy dopravními prostředky a práci zaměstnanců zaměstnavatel organizoval v souladu s § 3 nařízení vlády č. 168/2002 Sb., s nařízením vlády č. 378/2002 Sb., se zvláštními právními předpisy, návodem dodaným výrobcem pro provoz a používání dopravních prostředků a místním provozním bezpečnostním předpisem, vydaným zaměstnatelem. Tento místní provozní předpis by měl např. upravovat provoz mobilních prostředků zařazených do linek a způsob zajištění bezpečnosti při spolupráci s externími dodavateli zejména při sklizňových pracích, řešit úpravu ve vztahu k provozu posklizňových linek, česaček apod., kde by měla být zdůrazněna bezpečnost jednotlivých pracovních operací s ohledem na zvláštnosti pracoviště, resp. pracovní prostředí, a upozorněno na možné ohrožení zaměstnanců. Bezpečnost práce je v nemalé míře ovlivňována technickým stavem vozidel. Technické prohlídky zemědělských strojů nebo traktorů a jejich přípojných vozidel se konají nejpozději ve lhůtě čtyř let po jejich prvním zaregistrování v registru silničních vozidel a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách čtyř let.

Pověřit řízením vozidla na pozemních komunikacích i mimo ně je možné pouze osoby s platným řidičským oprávněním (řidičský průkaz).

Pěstování hospodářských plodin

Mechanická nebezpečí:

 • Při dlouhodobějším zvedání a manipulaci s břemeny v nevhodné poloze může docházet k poškození páteře nevratného charakteru. Práce v předklonu, přetěžování končetin může vést k fyziologickým změnám na kloubech, vazech a svalech s trvalými následky. Opatřením k odstranění či snížení nebezpečí je dodržování zásad bezpečného a zdraví nezávadného způsobu manipulace, bez ohnutých zad, břemeno držet blízko těla, zvedání neprovádět trhavými pohyby. Pokud možno časově omezit práce (určit přestávky), vhodná volba pracovního postupu, použití vhodného nářadí a pomůcek, pravidelné hodnocení zdravotního stavu.

Jak správně manipulovat s břemeny:

 • nezvedejte břemena nadměrné hmotnosti,

 • zvedejte břemena vždy z podřepu a ne z předklonu. Přenášejte je tak, aby hmotnost předmětu či břemene byla rozložena na celé tělo,

 • Při práci v terénu při pěstování hospodářských plodin dochází často k podvrtnutí nohy s následkem zranění kotníku či kolena, pádům osob na nerovném terénu, možnost zakopnutí a pádu, uklouznutí po vlhkém terénu. Jako opatření proti pádům lze využít ve většině případů pouze důsledné používání pevné ochranné obuvi s protiskluznou podrážkou.

 • Používejte pro každý pracovní postup správné ruční nářadí. Každá pracovní operace vyžaduje správné nářadí, včetně velikosti, naostření a dalších kvalit; rukojeti, topůrka a ostatní uchopovací části musí být v dobrém stavu. Prasklé, štípnuté rukojeti, topůrka a násady je nutno ihned vyměnit. Pro odkládání nářadí je třeba vymezit místo tak, aby bylo bezpečné a při náhodném pádu nezpůsobilo úraz či poškození stroje a zařízení. Při práci s nářadím je nutné dodržovat správné pracovní postupy (nikdy neveď pohyby sečným nářadím k tělu apod.).

 • Ruční nástroje s ostřím musejí mít při přepravě nasazeny ochranné kryty na ostří. Násady musejí být hladké bez vyčnívajících třísek. K píchnutí, případně poškrábání může dojít i při práci s drátky (např. chmelovodiči) a samotnou pěstovanou plodinou (např. vinnou či chmelovou révou). K ochraně slouží ochranné rukavice a vhodný oděv. Ze stejného zdroje pochází i poranění očí, je možné předcházet používáním OOPP na ochranu očí. Dosti četnému propíchnutí nohy při zapichování chmelovodiče lze předejít soustředěností na práci a použitím vhodné pevné obuvi. Používejte pro každý pracovní postup správné ruční nářadí.

Tepelné nebezpečí

 • Tepelná nebezpečí (sluneční záření v letních měsících, chlad a vlhko) lze korigovat vhodnými OOPP – ochranný oděv, ochrana hlavy vhodnou pokrývkou, ochrana očí slunečními brýlemi – a zaměstnavatel je povinen poskytovat ochranné nápoje podle vlastních směrnic, vycházejících z nař. vl. č. 361/2007 Sb.

Mechanizační prostředky

Mechanická nebezpečí:

Pozor při práci u stroje

Obsluha stroje musí mít potřebnou kvalifikaci a přiměřené odborné znalosti, musí být starší 18 let a musí být důkladně seznámena s provozem stroje či technického zařízení. Navíc musí:

 • dodržovat technologický postup, neprovádět žádné zakázané operace a manipulace,

 • před zahájením práce prohlédnout stroj, eventuální závady či poškození ihned hlásit nadřízenému, dbát na správné ustrojení, mít nepoškozený pracovní oděv s přiléhajícími manžetami rukávů a nohavic. Pracovní blůzu mít vždy zasunutou do kalhot, mít vhodnou pracovní obuv a vhodnou pokrývku hlavy (kde je to předepsané),

 • seřizovat, čistit a mazat stroj jen za jeho klidu,

 • plně se soustředit na práci, nerozptylovat se a na pracovišti dodržovat pořádek a čistotu,

 • při každém opuštění pracovního stroje či technického zařízení vždy tato zastavit, vypnout a uzamknout hlavní vypínač.

 • při práci s mechanizovaným nářadím dbejte příslušných bezpečnostních pravidel a dodržujte návod k obsluze.

Všechny pohybující se součásti se musí považovat za nebezpečné a zvláštní pozornost musí být tedy zaměřena na konstrukci a trvalé umístění ochranných krytů.

Chybějící kryt řetězového převodu – Obr. č. 1

Konstrukce ochranných krytů

Ochranné kryty musejí být dostatečně pevné. S výjimkou případů, kdy je to nevhodné, musejí vydržet bez prasknutí, roztržení nebo trvalého prohnutí svislé statické zatížení l 200 N.

Kryty musejí být konstruovány tak, aby nepřekážely při běžném provozu a údržbě stroje, nesmějí mít ostré hrany, musejí být odolné vůči atmosférickým vlivům a zachovávat pevnost při krajních teplotách, s ohledem na uvažované použití.

Musejí být pevně a trvale připevněny ke stroji. Mohou být otevírací a v tomto případě by měly zůstat nějakým způsobem ke stroji připojeny a musejí být opatřeny vhodnými prostředky k jejich uzavírání.

Za některých okolností je nutné, aby odklápěcí kryty byly navrženy tak, aby byl pohyb nebezpečných částí automaticky zastaven při otevření krytu nebo aby jejich konstrukce zabraňovala otevření krytu, dokud se nebezpečné části pohybují. Příslušným výstražným upozorněním musejí být opatřeny všechny takové kryty a jejich otvírací systémy, které jsou bez pojistného zařízení krytu.

 • Udržování, seřizování a čištění, opravy a údržba strojních zařízení se smějí provádět jen za klidu stroje s vypnutým pohonem. Kryty a jiná ochranná zařízení, sejmuté za klidu stroje v zájmu snadnějšího provedení opravy, údržby nebo seřízení stroje, musejí být před uvedením stroje do chodu opět nasazeny do původní bezpečné polohy.

Motorové silniční dopravní prostředky

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky – místní provozní bezpečnostní předpis, upravující pracovní a technologické postupy při organizování dopravy.

Příloha č. 1 k nař. vl. č. 168/2002 Sb. – provozování silniční dopravy. Stroje a přívěsy, které mohou vytvářet nebezpečí pro obsluhu při sklápění v důsledku změny těžiště (např. při vykládání nebo nakládání), musí být vybaveny prostředky, které zajišťují stabilitu.

 • Hydraulicky zdvihané prvky, které se musejí udržet ve zdvižené poloze tak, aby umožňovaly údržbu nebo seřízení, musejí být vybaveny samostatnými a spolehlivými prostředky, které umožní jejich setrvání v požadované poloze.

Pracovní úraz mladistvého L.Š. – sklopení zdvihacího zařízení na volant a řidiče, které vedlo k jeho smrtelnému zranění – Obr. č. 2

 • Je-li výška pracovního místa obsluhy anebo podlaha kabiny nad zemí větší než 550 mm, musí být k dispozici vhodné prostředky přístupu. Pohyblivé části prostředků přístupu nesmí při obsluze způsobovat nebezpečí střihu nebo rozdrcení nebo nekontrolovatelných pohybů (např. pádem). Všechny stroje, na nichž je nutná přítomnost řidiče nebo obsluhy, včetně všech míst, která musí být dostupná z důvodu provozu nebo údržby, musejí být vybaveny držadly, rukojeťmi nebo zábradlím tak, aby obsluha měla bezpečné a vhodné prostředky k nastoupení a vystoupení. Všechny plošiny u samojízdných, nesených, návěsných a přívěsných strojů musí být vodorovné, musí mít protiskluzový povrch a, pokud je potřeba, i drenážování. Jakákoliv plošina, s výjimkou těch, které jsou používány pouze na stacionárním stroji a ve výšce nad zemí menší než l 000 mm, musí být opatřena ochranou pro nohy.

 • Pokud pracovní nebo přístupové plošiny jsou určeny pro obsluhu nebo nakládání materiálů, musí být možné přístup na takové plošiny při provozu stroje uzavřít.

 • Prostředky přístupu do jiných prostor než pracovního místa řidiče nebo obsluhy (např. do prostor, kde se provádí obsluha nebo údržba) musí mít opery nohou (např. příčle nebo stupně) a držadla.

 • Místa pro obsluhu a údržbu musejí mít protiskluzové povrchy a vhodná držadla. U strojů s vývodovou hřídelí nad závěsným zařízením nesmějí být prostředky přístupu nad vývodovou hřídelí.

 • Je-li to možné, má obsluha u stroje sedět. Stroj musí být vybaven sedadlem, které musí obsluze poskytovat přiměřenou opěru ve všech pracovních a provozních režimech a musí ho chránit před sesmeknutím ze sedadla. Musí být zajištěna také přiměřená a pohodlná opěra a ochrana nohou.

 • Aby mohla obsluha pracovat pod zdviženými částmi stroje při údržbě nebo obsluze, musí být stroj opatřen mechanickými opěrami nebo jinými blokovacími zařízeními, které zabraňují náhlému poklesu, případně pádu. Zaměstnanci jsou povinni tato zařízení používat.

 • Hydraulická blokovací zařízení musejí být umístěna na hydraulickém válci nebo připojena k hydraulickému válci trubkami nebo musejí být umístěna v hydraulických hadicích vedoucích k hydraulickému válci. V posledně jmenovaném případě musejí být hydraulické hadice navrženy tak, aby vydržely tlak odpovídající nejméně čtyřnásobku pracovního tlaku. Intervaly výměny hadic musí být uvedeny v návodu k používání.

 • Hydraulická blokovací zařízení a mechanické opěry musí být možné ovládat z míst mimo nebezpečný prostor. Mechanické opěry a hydraulická blokovací zařízení musejí být barevně označeny a musejí zřetelně kontrastovat se strojem. V případě, že se opěry nepoužívají, musejí zůstat upevněny na stroji. Pokud je ovládání opěr a hydraulických blokovacích zařízení ruční, musí být jejich poloha a způsob činnosti vyznačeny na stroji. Specifické instrukce musí být uvedeny v návodu k používání.

 • Je zakázáno zdržovat se při pohybu traktoru mezi traktorem a vlastním strojem, provádějícím potřebné zemědělské práce, naskakovat na pohybující se stroj, případně na něm sedět (mimo sedačku, určenou k obsluze stroje).

 • Na nákladu sena, slámy a dalších nebezpečných nákladech nesmí být nikdo přepravován.

 • Totéž platí pro zvláštní stroje zemědělské.

Samojízdné stroje

Provozní ovládače jako jsou volanty, směrové a rychlostní páky, kliky, pedály a spínače musí být uspořádány a sestaveny takovým způsobem, aby umožňovaly obsluze bezpečné a snadné ovládání a manipulaci v normální pracovní poloze. Pedály a ovládače musejí být umístěny tak, aby k nim byl snadný přístup. Funkce ovládačů musí být označena na ovládačích nebo v jejich blízkosti. U ovládačů zvedání a spouštění musí být učiněna taková opatření k jejich zabezpečení, aby se předešlo neúmyslnému spuštění, které může způsobit nebezpečný pohyb. Pedály musí mít odpovídající velikost, tvar a musí být od sebe dostatečně vzdáleny. Pedály musí mít protiskluzový povrch a musí být snadno čistitelné.

U konstrukcí, kde je analogie mezi řízením zemědělského stroje a motorového silničního vozidla, tzn. se spojkou vlevo, brzdou uprostřed a akcelerátorem vpravo, musejí být pedály umístěny stejně, aby se vyloučilo riziko záměny.

 • Řídící ústrojí musí být konstruováno tak, aby se omezila síla na volantu nebo směrových pákách při neočekávaném pohybu, který je vyvolán reakcí od řídicích kol. Na pracovním místě obsluhy nesmí být v dosahu paží nebo nohou body, kde by mohlo dojít ke střihu nebo rozdrcení. Pro pozici sedící obsluhy musí být v dosahu paží ze sedadla obsluhy a spolujezdce prostor o poloměru l 000 mm. Volný prostor mezi sedadlem a ostatními částmi stroje, měřený ve všech polohách nastavení sedadla, musí být nejméně 25 mm. Jsou-li nebezpečí vystaveny nohy, musí být k dispozici ochranné zařízení v polokulovitém prostoru o poloměru r = 800 mm.

 • Každý zdroj energie musí být vybaven zařízením, jehož prostřednictvím může být rychle vypnut. Zařízení musí být konstruováno tak, aby jeho spuštění nevyžadovalo dlouhotrvající tlak ruky a aby, je-li v poloze "vypnuto“, nemohl být zdroj energie spuštěn, dokud není zařízení znovu ručně nastaveno. Toto zařízení musí být snadno dosažitelné. Účel a způsob provozu musí být jasně označeny. Ovladač musí být červený a je výhodné, kontrastuje-li s pozadím nebo dalšími ovladači.

Pedály musejí mít odpovídající rozměry a musejí být přiměřeně uspořádány. Musejí mít protiskluzné povrchy tak, aby byla omezena možnost sklouznutí nohy obsluhy z pedálu a v případě nutnosti musejí být opatřeny zvýšeným okrajem.

 • Přístup k sedadlu řidiče musí mít šířku nejméně 300 mm. S výjimkou případných spínačů

Nahrávám...
Nahrávám...