dnes je 15.7.2024

Input:

Vzor osnovy školení pro zaměstnance, kteří vykonávají pracovní činnost s nářadím

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.10.3
Vzor osnovy školení pro zaměstnance, kteří vykonávají pracovní činnost s nářadím

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Osnova vstupního školení pro zaměstnance

Základní rámec osnovy vstupního obecného školení pro zaměstnance...

(bez specifikace na konkrétní profesi nebo práci – pouze jako vzor)

Obecná část obsahu školení

Seznámení s pracovním řádem zaměstnavatele

Seznámení s kolektivní smlouvou a s vnitřními předpisy zaměstnavatele

Seznámení s havarijním plánem zaměstnavatele

Seznámení s evakuačním plánem zaměstnavatele

Seznámení s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, jež musí zaměstnanec při své práci dodržovat.

Seznámení se zaměřuje zejména na dále uvedená témata:

 • Seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik (seznámení se provádí na základě zpracovaného dokladu o vyhodnocení rizik a přijatých opatřeních zaměstnavatele na ochranu před jejich působením – § 102 ZP a § 7 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády
  č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

 • Informace o tom, do jaké kategorie byla práce, kterou bude zaměstnanec konat, zařazena (§ 2 a 3 vyhlášky č. 432/2003 Sb., § 37 až 40 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

 • Informace o zařízení poskytujícím závodní preventivní péči (§ 103 odst. 1 písm. d) zákoníku práce)

 • Informace o druzích povinného očkování a lékařských preventivních prohlídek souvisejících s výkonem práce (§ 103 odst. 1 písm. d) zákoníku práce)

 • Zásady bezpečného chování na pracovišti

Zásady bezpečného chování formuluje zaměstnavatel podle konkrétních podmínek na jeho pracovištích a podle konkrétních činností, které zaměstnanec bude na vybraných pracovištích vykonávat.

 • Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP
  Listina základních práv a svobod – čl. 28, 29, 31

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění p.p.

§ 279 Právo na informace

§ 276 Zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

§ 38 odst. 1/b Dodržování povinností vyplývajících z pracovního poměru

§ 78 až 100 Pracovní doba a délka pracovní doby, rozvržení pracovní doby přestávky v práci, nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami, nepřetržitý odpočinek v týdnu, práce přesčas, noční práce, pracovní pohotovost, pracovní doba a doba odpočinku

§ 101 až 102 Předcházení ohrožení života a zdraví při práci

§ 103 Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance v oblasti BOZP

§ 104 Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje

§ 105 Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání

§ 106 Práva a povinnosti zaměstnance

Zaměstnanec

 • má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná;

 • je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance;

 • má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Každý zaměstnanec

 • je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance,

 • účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí,

 • podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy (§ 37 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění p.p.),

 • dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele,

 • dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu,

 • nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky (zákon
  č. 167/1998 Sb., ve znění p.p.) na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci,

 • oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik mimořádné události nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy technických zařízení a ochranných systémů určených k jejich zamezení,

 • s ohledem na druh jím vykonávané práce se podle svých možností podílet na odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách orgánů, kterým přísluší výkon kontroly podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 251/2005 Sb.,ve znění p.p.),

 • bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin,

 • podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek (zákon č. 379/2005 Sb., ve znění p.p., zákon č. 167/1998 Sb., ve znění p.p.).

§ 108 Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP

§ 237 až 247 Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců

§ 237 Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením

§ 238 Pracovní podmínky zaměstnankyň

§ 239 až 241 Pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby

§ 242 Přestávky ke kojení

§ 243 až 264 Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců

§ 265 až 271 Odpovědnost zaměstnance za škodu

§ 266 Odpovědnost při odvracení škody

§ 267 Odpovědnost za škodu na odložených věcech

§ 275 Zabezpečení při pracovních úrazech a nemocech z povolání

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění p.p.

§ 5 Zásady bezpečného chování (obecně platné)

§ 6 Bezpečnostní značky, značení a signály

§ 7 Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma

PP-265-20. 11. 1967, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci

Zákaz požívání alkoholických nápojů (zneužívání jiných návykových látek)

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 106 odst. 4, písm. e)

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Kouření na pracovišti

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 106, odst. 4, písm. e)

Zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů – vybrané části

§ 8 – zákaz kouření

Speciální část obsahu školení zaměřená na:

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

udržování pořádku a čistoty, uspořádání pracoviště, umístění pracoviště – dostupnost, stanovení komunikací, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, práce s břemeny, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na pracovišti, zajištění spolupráce s jinými osobami, předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na pracovišti a v jeho těsné blízkosti, vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na pracovišti (§ 3 zákona č. 309/2006 Sb. + odpovídající vnitřní předpis)

Hluk a vibrace na pracovišti

Protihluková opatření u zdroje, kolektivní opatření, osobní ochrana sluchu a rukou, sledování zdravotního stavu zaměstnanců

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací – vybraná ustanovení

Bezpečnostní značky a signály

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (§ 6)

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů.

Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí a čisticí prostředky, ochranné nápoje

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 104

§ 106, odst. 4, písm. d)

§ 322, odst.1, písm. b) (povinnost odborové organizace kontrolovat OOPP)

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění p.p., § 8 (ochranné nápoje)

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

Důležité je používat OOPP pouze pro práce, pro které byly určeny, pečovat o ně a řádně s nimi hospodařit

 • provádět vizuální kontrolu a drobnou denní údržbu OOPP,

 • odkládat OOPP na místech k tomu určených,

 • žádat o výměnu, pokud ztratily OOPP své funkční vlastnosti a v důsledku toho by mohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví,

 • při rozvázání pracovního poměru vrátit přidělené OOPP zaměstnavateli ve stavu, který odpovídá přiměřenému opotřebení.

Mycí a čisticí prostředky

Množství těchto prostředků vychází z vyhodnocení rizik, vyplývajících z profesních činností zaměstnanců a druhu vykonávané práce. Podle možnosti znečištění se práce člení na:

práce velmi nečistá, kde doporučené množství poskytovaných čistících prostředků odpovídá 200g mýdla a 900 g čisticí pasty

práce nečistá – 100 g mýdla, 600 g čisticí pasty

práce méně nečistá – 100 g mýdla, 300 g čisticí pasty

práce čistá (např. administrativa atd.) – 100 g mýdla

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění p.p., § 105, § 106, odst. 4, písm. h), § 108, odst. 6, písm. b) (povinnost zaměstnavatele vůči odborové
organizaci nebo zástupci pro oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví v oblasti pracovních úrazů a nemocí z povolání)

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání, náhrady škody

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 365–393

Při vzniku úrazu záleží na první pomoci

 • každý pracovní úraz musí být evidován v knize úrazů na pracovišti,

 • pracovním úrazu, který zanechal pracovní neschopnost delší než tři kalendářní dny, musí být sepsán záznam o úrazu,

 • pamatujte na důležitost okamžitého ošetření zraněného, na první pomoc, kterou je povinen poskytnout každý, kdo je úrazu nejblíže. Důležité je i co nejrychlejší přivolání lékaře,

 • je třeba vědět o umístění lékárničky, znát telefonní či jiné spojení na zařízení závodní preventivní péče.

Pracovní podmínky zaměstnankyň, těhotných zaměstnankyň, kojících zaměstnankyň a zaměstnankyň-matek

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 41 odst. 1 písm. c) a g)

§ 53 odst.1 písm. d)

§ 54 písm. c)

§ 55 odst. 2

§ 103 odst. 1 písm. h) a odst. 4

§ 238

§ 239

§ 240 odst. 1

§ 241 odst. 2

§ 319 odst. 1 písm. e)

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

§ 7 odst. 6

§ 9 odst. 4 písm. a)

Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání

§ 2 až 4

Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění p.p., § 88 odst. 1

§ 92 odst. 1

§ 103 odst. 1 písm. f)

§ 243–247

§ 287 odst. 2 písm. f)

§ 350 odst. 2

Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, § 5 a 6

Zacházení s elektrickým zařízením

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů (§ 3, 4, popř. další)

ČSN EN 50110-1 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních-vybraná ustanovení normy

ČSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – vybraná ustanovení normy – Návody pro obsluhu strojů, přístrojů, nářadí – zejména část věnovaná zakázaným manipulacím, resp. činnostem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Zásady první pomoci při úrazech elektrickým proudem (např. dle přílohy ČSN 01 8003 Zásady bezpečné práce v chemických laboratořích nebo Doporučení Českého elektrotechnického svazu pod číslem ČES 00.02.94 První pomoc při úrazu elektrickou energií – toto doporučení řeší problematiku poskytování první pomoci při úrazech elektrickým proudem na úrovni současných evropských předpisů a umožňuje plnit ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 50/1978 Sb., ve znění p.p., které stanovuje jako neopominutelnou součást zkoušek a přezkoušení k získání odborné způsobilosti v elektrotechnice prokázání teoretických a praktických znalostí o poskytování první pomoci).

První pomoc při úrazu elektrickým proudem

Při poskytování první pomoci při úrazech el. proudem je nutno jednat rychle, nikoliv ukvapeně. Jen správným postupem lze postiženého zachránit a zabránit dalšímu úrazu zachránce nebo osoby třetí.

Postiženého vyprostíme z dosahu elektrického proudu:

 • vypnutím proudu

 • odsunutím vodiče

 • odtažením postiženého

 • přerušením vodiče

Je-li postižený v takové poloze, že by po přerušení el. proudu nebo styku s vodičem spadl, musí být zajištěn před pádem a dalším úrazem. K podepření se musí užít suchých předmětů, nikdy se nesmí použít předmětů kovových nebo vlhkých.

K podchycení lze použít suchého provazu, řemenu atd., který se provlékne postiženému pod rameny a vhodně se upevní.

Dojde-li při úrazu el. proudem k zástavě krevního oběhu a zraněný nedýchá, musíme ihned zahájit masáž srdce a umělé dýchání.

Každý, kdo utrpěl úraz el. proudem, musí být vyšetřen lékařem.

Zásady pro pracovníky bez elektrotechnické kvalifikace

 • Na elektrických zařízeních vykonávejte jen práce, pro které jste byl vyškolen.

 • Před použitím el. přístroje, spotřebiče a nářadí se přesvědč o jeho řádném stavu.

 • Nezasahujte do elektrických zařízení – může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, popř. k výbuchu.

 • Nepracujte na živých částech, které jsou pod napětím, ani se jich nedotýkejte;

 • Dbejte informací v příslušných návodech a instrukcích pro obsluhu elektrického zařízení.

 • Přesvědčte se ještě před použitím elektrického spotřebiče nebo zařízení o jeho řádném stavu.

 • Nepoužívejte poškozená elektrická zařízení a v případě zjištění závady na zařízení při jeho obsluze (poškozená izolace, jiskření, nadměrné oteplení, hlučný chod atd.), zařízení vypněte a závadu ohlaste odpovědné osobě za elektrická zařízení.

 • K nářadí a spotřebičům používejte jen ověřené a zkoušené prodlužovací šňůry.

 • Nepoužívejte navlhlé a silně znečištěné elektrické spotřebiče a zařízení.

 • Neprovádějte žádné opravy a neodborné úpravy a vylepšení elektrického zařízení.

 • Používejte k ovládání pouze určené prvky a neměňte nastavení bezpečnostních prvků (pojistek, jističů, ochran atd.).

 • Dodržujte pravidelné kontroly a revize elektrických spotřebičů a zařízení.

 • Udržovací práce na elektrickém zařízení, jako čištění nebo mazání, provádějte jen při jeho vypnutém stavu, který zajistí provozovatel zařízení.

 • Při přemisťování spotřebičů připojených pohyblivým přívodem vypněte elektrický proud vytažením vidlice ze zásuvky (není nutné u spotřebičů, které jsou pro to konstruovány – domácí spotřebiče, el. ruční nářadí).

 • Výměnu žárovek a pojistek provádějte jen v beznapěťovém stavu.

 • Dodržujte pokyny na bezpečnostních tabulkách a výstrahách.

 • Neodstraňujte zábrany, kryty a izolaci u elektrických zařízení, nevstupujte neoprávněně do elektrických provozoven.

 • Nepřibližujte se do nebezpečné blízkosti nekrytých živých části elektrických zařízení pod napětím.

 • Neprovádějte činnosti v nebezpečné blízkosti elektrického venkovního vedení.

 • Neporušujte zákazy v ochranném pásmu elektrického vedení a elektrické stanice.

 • Nepřibližujte se k přetrženým vodičům el. vedení (ani spadlým na zem) a nedotýkejte se jich.

 • Při zjištění výskytu elektřiny u elektrických a neelektrických zařízení, projevující se např. elektrickými jiskrami, sršením, výbojem nebo jen brněním v rukou, je nutno na tento jev upozornit odpovědnou osobu.

 • Řiďte se návody, instrukcemi, místními provozními předpisy k provozování elektrického zařízení a příkazy nadřízených.

Pozor při práci u stroje:

Obsluha stroje musí mít potřebnou kvalifikaci a přiměřené odborné znalosti, musí být starší 18 let a musí být důkladně seznámena s provozem stroje či technického zařízení. Navíc musí:

 • dodržovat technologický postup, neprovádět žádné zakázané operace a manipulace,

 • před zahájením práce prohlédnout stroj, eventuální závady či poškození ihned hlásit nadřízenému, dbát na správné ustrojení, mít nepoškozený pracovní oděv s přiléhajícími manžetami rukávů a nohavic, pracovní blůzu mít vždy zasunutou do kalhot, mít vhodnou pracovní obuv a vhodnou pokrývku hlavy (kde je to předepsané),

 • seřizovat, čistit a mazat stroj jen za jeho klidu,

 • plně se soustředit na práci, nerozptylovat se a na pracovišti dodržovat pořádek a čistotu,

 • při každém opuštění pracovního stroje či technického zařízení vždy tato zastavit, vypnout a uzamknout hlavní vypínač.

Pracujte s bezpečným nářadím:

 • používejte pro každý pracovní postup správné ruční nářadí. Nezaměňujte např. nůž za páčidlo, šroubovák za sekáč apod.,

 • každá pracovní operace vyžaduje správné nářadí, včetně velikosti, naostření a dalších kvalit, rukojeti, topůrka a ostatní uchopovací části musejí být v dobrém stavu; prasklé, štípnuté rukojeti a topůrka je nutno ihned vyměnit,

 • dodržujte pro odkládání nářadí vymezené místo tak, aby bylo bezpečné a při náhodném pádu nezpůsobilo úraz či poškození stroje a zařízení,

 • při práci s nářadím dodržujte pracovní postupy, nikdy neveď pohyby sečným nářadím k tělu apod.,

 • při práci s mechanizovaným nářadím dbejte příslušných bezpečnostních pravidel a dodržuj návod k obsluze.

Jak manipulovat s břemeny:

 • nezvedejte břemena nadměrné hmotnosti,

 • manipulujte s břemeny do maximálně přípustné hmotnosti,

 • zvedejte břemena vždy z podřepu a ne z předklonu. Přenášejte je tak, aby hmotnost předmětu či břemene byla rozložena na celé tělo,

 • zdvíhejte vždy plynulými pohyby s rovnými zády a se vzpřímeným trupem,

 • používejte vhodné pomůcky, jako jsou pásy, vodicí lišty, páky, posuvná kolečka apod.

 • při manipulaci s břemeny vždy používejte osobní ochranné pracovní prostředky

 • při vykládání, nakládání, přepravě břemen pomocí mechanismů, např. dílenským jeřábem, dbejte na jejich nosnost, zvolte vhodné vázací prostředky nebo jiné uchopovací prostředky a dbejte na bezpečnost přepravy.

Opatrně s elektřinou:

 • při poruchách elektrického rozvodu či zařízení nikdy neprovádějte opravu sám, nesahejte na elektrické rozvody a zařízení,

 • nedotýkejte se živých částí ani holého vedení elektrického proudu, které spadlo na zem,

 • stroj či technické zařízení můžete pouze zapínat a vypínat,

 • veškeré opravy a údržba elektrických částí pracovních strojů a technických zařízení jsou výhradní záležitostí osob s elektrotechnickou kvalifikací.

Pozor na škodliviny:

 • při práci s nebezpečnými chemickými látkami nejezte, nekuřte a nepijte,

 • před jídlem, pitím a kouřením v přestávkách práce se škodlivými látkami si vždy důkladně omyjte ruce, obličej a někdy i celé tělo. Totéž udělejte vždy po skončení práce,

 • důsledně dodržujte technologické postupy a bezpečnostní předpisy, používejte osobní ochranné pracovní prostředky a dbejte na osobní hygienu,

 • potraviny a nápoje nedávejte mezi chemické látky a jiné škodliviny,

 • při trvalé práci s chemickými látkami dbejte důsledně na pravidelné lékařské prohlídky.

Osobní ochranné pracovní prostředky:

 • používejte přidělené osobní ochranné pracovní prostředky při práci u zaměstnavatele

 • udržujte a šetřete ochranné prostředky, poškozené včas vraťte a vyměňte za nové, nikdy je svévolně nepoškozujte.

Při úraze záleží na první pomoci:

 • každý pracovní úraz musí být zaevidován v knize úrazů na pracovišti,

 • o pracovním úrazu, který zanechal pracovní neschopnost delší než tři kalendářní dny, musí být sepsán záznam o úrazu,

 • pamatujte na důležitost okamžitého ošetření zraněného, na první pomoc, kterou je povinen poskytnout každý, kdo je úrazu nejblíže. Důležité je i co nejrychlejší přivolání lékaře,

 • je třeba vědět o umístění lékárničky, znát telefonní či jiné spojení na zdravotnické zařízení.

Organizace a zajištění první pomoci, umístění lékárničky, spolupráce se zařízením závodní preventivní péče (obsahem těchto informací jsou zejména důležité údaje z traumatologického plánu zaměstnavatele).

Lékárnička první pomoci

Lékárničky musejí být vybaveny seznamem náplně a stručným návodem k použití, popř. pokyny k provádění první pomoci. Konkrétní obsah lékárničky pro jednotlivá pracoviště určí lékař závodní preventivní péče (smluvní lékař organizace), event. i lékárna, která doporučí seznam léků a pomůcek vhodných pro typ pracoviště a která zajistí i kontrolu a doplňování lékárniček. Odpovědností za obsah a kontrolou stavu lékárničky, doplňování léků, nástrojů a pomůcek je pověřen příslušný vedoucí zaměstnanec, který v případě nesrovnalostí zajistí doplnění lékárničky).

Lékárnička a její náplň musí být udržována v čistotě a pohotovostním stavu.

Zdravotní rizika při ruční manipulaci s břemeny

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, § 28 až § 30

Používání žebříků na pracovišti

Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

§ 205 Opěrné, dvojité žebříky

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

práce ve výšce a nad volnou hloubkou – vysvětlení pojmu v některých případech nutnost použití prostředků individuální ochrany – návody k používání

Příloha, čl. III – Používání žebříků

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

 • zaměstnanci a ostatní, kteří při služebních cestách a k nákupům zboží používají motorových vozidel zaměstnavatele

  příloha 1 Silniční doprava – výběr ustanovení

Poučení o účincích konkrétních nebezpečných škodlivin používaných u

Nahrávám...
Nahrávám...