dnes je 25.5.2024

Input:

Vzor osnovy školení

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.18.3
Vzor osnovy školení

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Osnova vstupního školení

Základní rámec osnovy vstupního obecného školení pro zaměstnance v obchodním provozu

(bez specifikace na konkrétní profesi nebo prácipouze jako vzor)

Obecná část obsahu školení

Seznámení s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, jež musí zaměstnanec při své práci dodržovat.

Seznámení se zaměřuje zejména na dále uvedená témata:

 • Seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik (seznámení se provádí na základě zpracovaného dokladu o vyhodnocení rizik a přijatých opatřeních na ochranu před jejich působením v podniku – § 102 ZP a § 7 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

  Nejčastější zjišťovaná rizika v obchodním provozu a na pracovištích obdobného charakteru (obchod, pohostinství, ubytovací služby)

  • zasažení elektrickým proudem v důsledku používání strojů, přístrojů, spotřebičů apod., které nejsou kontrolovány ve stanovených lhůtách a jsou ve špatném technickém stavu,

  • úrazy v důsledku používání strojů, u nichž chybí kryty nebo jsou před použitím odstraňovány,

  • zasažení elektrickým proudem při čištění strojů a zařízení pod proudem,

  • popálení o horké části strojů nebo při manipulaci s horkými nádobami,

  • opaření horkými kapalinami, olejem, parami,

  • postříkání horkým olejem, kapalinami,

  • postříkání nebo poleptání chemickými látkami či hořlavinami, např. při poškození originálního obalu,

  • pořezání ostrými předměty nebo ostrými hranami strojů, přístrojů, spotřebičů apod.,

  • poškození pokožky rukou čisticími prostředky

  • uklouznutí a pády na znečištěné podlaze

  • bolesti v zádech, poškození páteře v důsledku zdvíhání a přenášení břemen nad stanovený limit,

  • pád ze žebříku či schůdků při ukládání nebo výběru předmětů z regálů.

 • Informace o tom, do jaké kategorie byla práce, kterou bude zaměstnanec konat, zařazena (§ 2 a 3 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů; § 37 až 40 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

 • Informace o zařízení poskytujícím závodní preventivní péči (§ 103 odst. 1 písm. d) zákoníku práce)

 • Informace o druzích povinného očkování a lékařských preventivních prohlídek souvisejících s výkonem práce (§ 103 odst. 1 písm. d) zákoníku práce)

 • Zásady bezpečného chování na pracovišti

Zásady bezpečného chování formuluje zaměstnavatel podle konkrétních podmínek na jeho pracovištích. Dále uvedené příklady těchto zásad jsou pouze orientační.

Zaměstnanci jsou povinni:

 • Nastupovat do zaměstnání odpočatí, duševně a tělesně připravení k plnění pracovních úkolů.

 • Počínat si při práci tak, aby neohrozili zdraví své ani svých spoluzaměstnanců.

 • Dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požadavky a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stanovené pracovní postupy.

 • Při práci vždy myslet na svoji bezpečnost a bezpečnost svých spoluzaměstnanců (svého jednání) a nepřeceňovat vlastní schopnosti.

 • Neuvádět do chodu stroj nebo zařízení, pokud se nepřesvědčili, že tím neohrozí zdraví nebo život svůj či jiné osoby.

 • Zdržet se prací, pro něž nejsou poučeni ani vyškoleni, zejména prací, které vyžadují odbornou způsobilost.

 • Zdržet se obsluhy strojů nebo zařízení, pro něž nejsou zaškoleni ani zaučeni.

 • Účastnit se školení a výcviku pořádaného zaměstnavatelem za účelem rozšíření znalostí právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, podrobovat se stanoveným lékařským prohlídkám.

 • Dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích v provozních a výrobních budovách i venkovních komunikací v areálu zaměstnavatele.

 • Řídit se dopravními značkami a bezpečnostními tabulkami, které jsou v objektu zaměstnavatele umístěny, dbát varovných signálů a smluvených znamení.

 • Každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned (i při tzv. drobných poraněních) jej hlásit nejblíže nadřízenému.

 • Používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní prostředky, chránit je před poškozením a pečovat o jejich drobnou údržbu.

 • Při zdravotních potížích, nevolnosti apod. ohlásit svůj stav nejblíže nadřízenému.

 • Oznámit ihned vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců, a podle svých možností a schopností se podílet na jejich odstraňování.

 • Podrobit se na výzvu oprávněného zaměstnance (pracovní řád) vyšetření za účelem zjištění, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Zaměstnancům je zakázáno:

 • Vstupovat na pracoviště pod vlivem alkoholu, požívat alkohol na pracovištích zaměstnavatele a v průběhu pracovní doby také mimo areál zaměstnavatele.

 • Vstupovat na pracoviště a do prostorů a zařízení, kam nebyli pracovně vysláni a kde nejsou seznámeni s riziky, která mohou ohrozit jejich zdraví nebo dokonce život.

 • Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky.

 • Pracovat bez pověření se strojním, elektrickým nebo jakýmkoliv jiným zařízením, se kterým nejsou obeznámeni a k jehož obsluze nemají příslušnou instruktáž.

 • Opravovat a čistit stroje, přístroje a jejich součásti, pokud jsou tyto v pohybu a pokud není spolehlivě zajištěno, že se nemohou samovolně rozběhnout.

 • Rozptylovat jakýmkoliv způsobem (zejména žertováním, škádlením apod.) pozornost zaměstnanců, především těch, kteří obsluhují strojní zařízení.

Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP

Listina základních práv a svobodčl. 28, 29, 31

Seznámení zaměstnanců s nejčastějšími identifikovanými problémy v obchodních řetězcích

Diskriminace

 • Vyžadování rodinných a osobních údajů po uchazečích o zaměstnání – § 12 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění p.p.

 • Nerovné odměňování – § 110 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění p.p.

 • Zaměstnanci nemají stejné pracovní podmínky – § 1 odst. 4 č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění p.p.

Systémové porušování práv zaměstnanců

 • Nedostatečná přestávka na jídlo a oddech (zaměstnávání na zkrácený úvazek – 6 hodin denně bez přestávky) – § 88 odst. 1 zákoníku práce

 • Nedostatečná doba odpočinku mezi směnami (trhačky, nařizování odpoledních a ranních směn těsně za sebou) – § 90 odst. 1 zákoníku práce

 • Nedostatečný odpočinek během týdne (zaměstnanci ve zkušební době pracují více než 7 dní bez volného dne) – § 92 odst. 1 zákoníku práce

 • Vedení dvojí evidence docházky (vedení tzv. plánu směn, který často neeviduje hodiny odpracované nad rámec původního plánu) – § 96 odst. 1 a 2 zákoníku práce

 • Vyžadování nadbytečných informací u výběrového řízení – § 30 odst. 1 a 2 zákoníku práce

 • Zaměstnavatel neproplácí přesčasy (často nejsou přesčasy zaznamenány do oficiální evidence docházky) – § 114 odst. 1 a 2 zákoníku práce

 • Zaměstnancům není poskytováno školení o bezpečnosti práce a ochranné pracovní prostředky a pomůcky (zaměstnanci při nástupu do zaměstnání musejí podepsat, že prošli školením o bezpečnosti práce a byli poučeni o provozu zařízení, se kterými pracují – pokud odmítají, není jim vydána pracovní smlouva) – § 103 odst. 2 zákoníku práce

 • Kolektivní smlouva není zpřístupněna – § 37 odst. 5 zákoníku práce

 • Neuspokojivé pracovní podmínky (jediné prostory sloužící zaměstnancům pro oddech a jídlo, jsou zároveň využívány jako kuřárna) – § 102 odst. 1 zákoníku práce

Problém agenturního zaměstnávání

 • Oslabení práv zaměstnanců, kteří jsou zaměstnaní přes agenturu – na tyto zaměstnance se např. nevztahuje ustanovení zákoníku práce o maximální délce pracovního poměru na dobu určitou (která je dvouletá, po této době je zaměstnavatel povinen uzavřít se zaměstnancem pracovní poměr na dobu neurčitou)

 • Problémem spojeným s agenturním zaměstnáváním je odměňování zaměstnanců vykonávající stejnou práci

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění p. p.

§ 279 Právo na informace

§ 276 Zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

§ 38odst.1/b Dodržování povinností vyplývající z pracovního poměru

§ 78 až 100 Pracovní doba a délka pracovní doby, rozvržení pracovní doby přestávky v práci, nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami, nepřetržitý odpočinek v týdnu, práce přesčas, noční práce, pracovní pohotovost, pracovní doba a doba odpočinku)

§ 101 až 102 Předcházení ohrožení života a zdraví při práci

§ 103 Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance v oblasti BOZP

§ 104 Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje

§ 105 Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání

§ 106 Práva a povinnosti zaměstnance

Zaměstnanec

 • má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná.

 • je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.

 • má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Každý zaměstnanec

 • je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance.

 • účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí,

 • podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy (§ 37 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění p.p.),

 • dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele,

 • dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu,

 • nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky (zákon č. 167/1998 Sb., ve znění p.p.) na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu, a na zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je součástí plnění pracovních úkolů nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno,

 • oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik mimořádné události nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy technických zařízení a ochranných systémů určených k jejich zamezení,

 • s ohledem na druh jím vykonávané práce se podle svých možností podílet na odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách orgánů, kterým přísluší výkon kontroly podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 251/2005 Sb., ve znění p.p.),

 • bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin,

 • podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek (zákon č. 379/2005 Sb., zákon č. 167/1998 Sb., ve znění p.p.).

§ 108 Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP

§ 237 až 247 Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců

§ 237 Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením

§ 238 Pracovní podmínky zaměstnankyň

§ 239 ač 241 Pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby

§ 242 Přestávky ke kojení

§ 243 až 264 Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců

§ 265-271 Odpovědnost zaměstnance za škodu

§ 266 Odpovědnost při odvracení škody

§ 267 Odpovědnost za škodu na odložených věcech

§ 275 Zabezpečení při pracovních úrazech a nemocech z povolání

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění p.p.

§ 5 Zásady bezpečného chování (obecně platné)

§ 6 Bezpečnostní značky, značení a signály

§ 7 Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma

PP-265-20.11.1967 o posuzování zdravotní způsobilosti k práci

Speciální část obsahu školení zaměřená na:

Základní hygienické a bezpečnostní předpisy v obchodním provozu

Zařízení prodejny

 • zařízení pro přejímku, přepravu a uskladnění zboží

 • zařízení pro prodej a vystavování zboží

 • zařízení místnosti pro zaměstnance

Příprava pracoviště

 • hygienické zásady pro úklid

 • prostředky pro úklid a mytí – ruční a mechanický úklid

 • ošetřování dřevěného a kovového nábytku a povrchů z umělých hmot

 • mytí skla, kuchyňského nádobí a nářadí

 • speciální čisticí práce v mrazicích a chladírenských pultech a ve výkladu

 • úklid podlah

Technická zařízení

 • zásady obsluhy elektrických čisticích strojů a přístrojů

 • základy činnosti technického zařízení – mechanické a chemické působení

 • mycí stroje na nádobí

 • mycí stroje na podlahy

 • průmyslové vysavače a leštiče

 • údržba technického zařízení

 • zásady bezpečnosti při práci včetně elektrických zařízení

Strojní krájení a porcování zboží

 • elektrické nože, nářezové stroje, elektrické nůžky, elektrické pily, mlecí stroje

 • manipulace s dělicími stroji a jejich údržba

Dopravní technika

 • ruční dopravní prostředky

 • výtah, kladkostroj, pásový dopravník

 • motorové vozíky

 • zvedací zařízení na nákladních automobilech

Základní zařízení prodejny

 • regál, odhad hmotnosti zboží vzhledem k nosnosti regálu

 • výstavní regál a jeho konstrukce

 • výkladní skříň,vitrína

 • nákupní košíky a vozíky

Speciální a technické zařízení prodejny

 • chladicí zařízení

 • přístroje k vážení, měření a zkoušení zboží

Doplňkové zařízení prodejny

 • zkušební kabina

 • speciální židlička a podnožky (pro prodej obuvi)

 • konferenční stoly a křesla

 • koutky pro děti v obchodních domech

 • přístroje a další vybavení pro spotřebitele, strojek na mletí kávy, stolky na odkládání tašek atd.

 • parkovací prostory, podzemní garáže

Skladování vybraných druhů zboží

 • zásady nedovoleného sousedství jednotlivých skupin zboží

 • skladování vybraných druhů potravin

Ochrana majetku v obchodě

 • trestné činy v obchodě

 • prevence trestných činů

Ochrana oprávněných zájmů spotřebitelů

 • právní předpisy dotýkající se ochrany spotřebitele; zákon na ochranu spotřebitele; zákon o České obchodní inspekci

Zákaz požívání alkoholických nápojů (zneužívání jiných návykových látek)

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 106 odst. 4, písm. e)

 • Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Bezpečnostní značky a signály

 • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy – § 6

 • Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů.

Osobní ochranné pracovní prostředky. Mycí a čisticí prostředky. Ochranné nápoje

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 104

  § 106, odst. 4, písm. d)

  § 322, odst. 1, písm. b) (povinnost odborové organizace kontrolovat OOPP)

 • Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, § 8 (ochranné nápoje),

 • Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

Důležité

 • používat OOPP pouze pro práce, pro které byly určeny, pečovat o ně a řádně s nimi hospodařit

 • provádět vizuální kontrolu a drobnou denní údržbu OOPP

 • odkládat OOPP na místech k tomu určených

 • žádat o výměnu, pokud ztratil OOPP své funkční vlastnosti a v důsledku toho by mohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví

 • při rozvázání pracovního poměru vrátit přidělené OOPP zaměstnavateli ve stavu, který odpovídá přiměřenému opotřebení

V pohostinství a ubytovacích službách se poskytuje pracovní oděv a obuv číšníkům, servírkám, recepčním a provozním zaměstnancům.

Mycí a čisticí prostředky

Množství těchto prostředků vychází z vyhodnocení rizik, vyplývajících z profesních činností zaměstnanců a druhu vykonávané práce. Podle možnosti znečištění se práce člení na:

 • práci velmi nečistou (např. obsluha kotelen na pevná paliva), kde doporučené množství poskytovaných čisticích prostředků odpovídá 200 g mýdla a 900 g čisticí pasty

 • práce nečistá (např. řezníci, bourači masa atd.) – 100 g mýdla, 600 g čisticí pasty

 • práce méně nečistá (např. kuchaři, cukráři, pomocné práce v kuchyni, pokojské apod.) – 100 g mýdla, 300 g čisticí pasty

 • práce čistá (např. administrativa atd.) – 100 g mýdla

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění p. p.
  § 105
  § 106, odst. 4, písm. h)
  § 108, odst. 6, písm. b) (povinnost zaměstnavatele vůči odborové organizaci nebo zástupci pro oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví v oblasti pracovních úrazů a nemocí z povolání)

 • Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu
  Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání
  Náhrady škody

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  § 365–393

Při vzniku úrazu záleží na první pomoci

 • každý pracovní úraz musí být zaevidován v knize úrazů na pracovišti,

 • o pracovním úrazu, který zanechal pracovní neschopnost delší než tři kalendářní dny, musí být sepsán záznam o úrazu,

 • pamatujte na důležitost okamžitého ošetření zraněného, na první pomoc, kterou je povinen poskytnout každý, kdo je úrazu nejblíže. Důležité je i co nejrychlejší přivolání lékaře,

 • je třeba vědět o umístění lékárničky, znát telefonní či jiné spojení na zařízení závodní preventivní péče

Organizace a zajištění první pomoci, umístění lékárničky, spolupráce se zařízením závodní preventivní péče (obsahem těchto informací jsou zejména důležité údaje z traumatologického plánu zaměstnavatele

Lékárnička první pomoci

Lékárničky se umisťují na snadno dostupných místech ve výšce maximálně 1,5 m nad zemí, nesmějí však být přístupné dětem. Přístupový prostor k lékárničce musí být vždy volný. Obal lékárniček musí zaručovat vhodné uložení, ochranu a způsob skladování předepsané náplně lékárniček. Lékárničky se označují na čelní straně rovnoměrným červeným křížem v bílém poli v rozměrech odpovídajících rozměrům lékárničky.

Lékárničky musejí být vybaveny seznamem náplně a stručným návodem k použití, popř. pokyny k provádění první pomoci. Konkrétní obsah lékárničky pro jednotlivá pracoviště určí lékař závodní preventivní péče (smluvní lékař organizace), event. i lékárna, která doporučí seznam léků a pomůcek vhodných pro typ pracoviště a která zajistí i kontrolu a doplňování lékárniček. Odpovědností za obsah a kontrolou stavu lékárničky, doplňování léků, nástrojů a pomůcek je pověřen příslušný vedoucí zaměstnanec, který v případě nesrovnalostí zajistí doplnění lékárničky.

Lékárnička a její náplň musí být udržována v čistotě a pohotovostním stavu.

Hromadně vyráběná léčiva mají stanovenou dobu použitelnosti, během níž mají být spotřebována. Použitelnost přípravku končí posledním dnem měsíce uvedeného v čísle výrobní šarže. Léčiva musí být kontrolována, prošlá vyřazena a nahrazena novými.

Došlo-li jakýmkoliv způsobem k porušení obalu léčiva nebo k jeho znehodnocení (např. zvlhnutím, rozpadem, znečištěním apod.), popř. prošla-li doba jeho použitelnosti, je třeba léčivo vyřadit a nahradit novým.

Nástroje a pomůcky, které se mohou opakovaně používat, se po upotřebení před uložením dezinfikují, popř. sterilizují. Příklad obsahu lékárničky podle typu (velikosti) pracoviště:

Léčiva / typ pracoviště I. II. 
Acylpyrin tabl./ Paralen tabl. 10 
Absorbční uhlí (Carbosorb, bal. 20 tabl.) 
Calcium eff. 500 mg (jako antialergikum) 
Volně dostupné anacidum (např. Gastrogel) 
Oční kapky Ophtal 
Ataralgin tabl. nebo jiné volně dostupné analgetikum 
Septonex nebo jiný vhodný dezinfekční přípravek 
Traumacel zásyp 
Mast, popř. chladicí gel na lehčí popáleniny 
Obvazový materiál:   
Gáza hydrofilní skládaná sterilní 7,5 × 7,5 (cm) a 5 ks 
Spofaplast 2,5 cm × 2 m, 1,5 cm × 5 m 
Spofaplast rychloobvaz 6 cm × 2 cm a 5 ks – – 
Spofaplast rychloobvaz 8 cm × 4 cm a 5 ks – – 
Spofaplast rychloobvaz 6 cm × 1 m 
Obinadlo pružné 6 cm × 5 m – 
Obinadlo hydrofilní sterilní 6 cm × 5 m 
Obinadlo hydrofilní sterilní 8 cm × 5 m – 
Obinadlo škrticí pryžové délka 70 cm 
Obvaz Nerit 
Polštářek Porin 10 10 
Obinadlo hydrofilní sterilní 10 cm × 5 m 10 15 
Šátek trojcípý 
Vata obvazová lis. steril 25 g – 
Vata obvazová skládaná 50 g 
Zdravotnické pomůcky:   
Lopatka na jazyk dřevěná – 10 
Pinzeta anatomická 
Rouška resuscitační 
Špendlíky zavírací 
Nůžky 
Teploměr lékařský v pouzdře 
Příručka "První pomoc“ 

Poznámka: Typ I a II je vhodný pro menší a větší kolektivy

Pracovní podmínky zaměstnankyň, těhotných zaměstnankyň, kojících zaměstnankyň a zaměstnankyň matek

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  § 41 odst. 1 písm. c) a g)
  § 53 odst. 1 písm. d)
  § 54 písm. c)
  § 55 odst. 2
  § 103 odst. 1 písm. h) a odst. 4
  § 238
  § 239
  § 240 odst. 1
  § 241 odst. 2
  § 319 odst. 1 písm. e)

 • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
  § 7 odst. 6
  § 9 odst. 4 písm. a)

 • Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
  § 2 až 4

Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 88 odst. 1
  § 92 odst. 1
  § 103 odst. 1 písm. f)
  § 243–247
  § 287 odst. 2 písm. f)
  § 350 odst. 2

 • Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání § 5 a 6

Zacházení s elektrickým zařízením

 • Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů § 3, 4 (popř. další)

 • ČSN EN 50110-1 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních

 • ČSN EN 50110-1ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních ČSN EN 50110-2 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky)

 • Zásady první pomoci při úrazech elektrickým proudem (např. dle přílohy ČSN 01 8003 Zásady bezpečné práce v chemických laboratořích nebo Doporučení Českého elektrotechnického svazu pod číslem ČES 00.02.94 První pomoc při úrazu elektrickou energií – toto doporučení řeší problematiku poskytování první pomoci při úrazech elektrickým proudem na úrovni současných evropských předpisů a umožňuje plnit ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 50/1978 Sb., ve znění p.p., které stanovuje jako neopominutelnou součást zkoušek a přezkoušení k získání odborné způsobilosti v elektrotechnice prokázání teoretických a praktických znalostí o poskytování první pomoci.)

Opatrně s elektřinou

 • při poruchách elektrického rozvodu či zařízení nikdy neprováděj opravu

Práce s tlakovými nádobami

Technické plyny jsou dodávány v tlakových lahvích. Větší lahve jsou opatřeny kovovou patkou a uzávěrným ochranným ocelovým kloboučkem, kterým se zakrývá ventil. V horní části lahve je vyražen název plynu, každá láhev musí být ještě označena jedním nebo dvěma barevnými pruhy podle druhu plynu.

Pro dopravu, manipulaci, zacházení a skladování ocelových lahví s technickými plyny platí ČSN 07 8304.

Některá základní ustanovení:

 • v provozních prostorách mohou být umístěny jen lahve s technickými plyny, které jsou nezbytné. Prázdné lahve nebo lahve nepotřebné musejí být odstraněny,

 • proti pádu musejí být lahve zajištěny kruhem nebo řetězem, případně musejí být umístěny ve stabilních nebo pojízdných stojanech,

 • dveře místností, v nichž jsou lahve se stlačenými a jinými plyny, musejí být označeny tabulkou podle ČSN 01 8014,

 • před zahájením práce s technickými plyny musí být zajištěna větratelnost, připraveny vhodné ochranné, hasicí a asanační prostředky, překontrolováno těsnění a funkce redukčních ventilů a těsnění aparatur,

 • tlakové lahve podléhají pravidelným prohlídkám, o kterých se vedou záznamy,

 • je zakázáno používat lahve, u nichž prošla lhůta periodické zkoušky, nebo po užívat poškozené lahve,

 • tlakové lahve se nesmějí bez nosítek přenášet po schodech,

 • je zakázáno používat nevhodné nebo poškozené redukční ventily,

 • při otevírání ventilů je zakázáno používat hrubé násilí nebo nevhodné nástroje včetně trubkových nástavců,

 • je zakázáno používat lahve k jiným účelům nebo na jiné plyny, než na které jsou určeny,

 • lahve a ventily je zakázáno opravovat nebo měnit jejich označení,

 • je zakázáno volné vypouštění plynů v uzavřených prostorách,

 • při požáru se tlakové lahve vynášejí jako první.

Zdravotní rizika při ruční manipulaci s břemeny

 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, § 28 až § 30

  Zásady manipulace s břemeny

 • nezvedat břemena nadměrné hmotnosti,

 • manipulovat s břemeny do maximálně přípustné hmotnosti,

 • zvedat břemena vždy z podřepu a ne z předklonu. Přenášejte je tak, aby hmotnost předmětu či břemene byla rozložena na celé tělo,

 • zdvíhejte vždy plynulými pohyby, s rovnými zády a se vzpřímeným trupem,

 • při manipulaci s břemeny používejte vhodné pomůcky, jako jsou pásy, vodicí lišty, páky, posuvná kolečka apod.,

 • při manipulaci s břemeny vždy používejte osobní ochranné pracovní prostředky,

 • při vykládání, nakládání, přepravě břemen pomocí mechanismů, např. dílenským jeřábem, dbejte na jejich nosnost, zvolte vhodné vázací prostředky nebo jiné uchopovací prostředky a dbejte na bezpečnost přepravy.

Zdravotní rizika práce na zařízeních se zobrazovacími jednotkami

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, § 33, § 50

Práce spojené s monotonií, jakož i práce ve vnuceném pracovním tempu, musejí být k omezení jejich nepříznivého vlivu na zdraví přerušovány bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách nepřetržité práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

§ 4 Kontrola bezpečnosti provozu

Seznámení s bezpečností při používání strojů a přístrojů.

Seznámení s průvodní technickou dokumentací, zejména v části pokyny pro obsluhu příslušných strojů a technických zařízení, nástrojů a nářadí.

Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

§ 205 Opěrné, dvojité žebříky

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

 • práce ve výšce a nad volnou hloubkou – vysvětlení pojmu

 • v některých případech nutnost použití prostředků individuální ochrany – návody k používání

Příloha, čl. III – Používání žebříků

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

 • zaměstnanci a ostatní, kteří při služebních cestách a k nákupům zboží používají motorových vozidel zaměstnavatele

příloha 1 Silniční doprava

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

 • hygienický limit hluku a vibrací

Hygienické minimum

Mytí rukou

Dozor nad mytím rukou je zajištěn použitím následujících prvků:

 • Umístěním vývěsky pro připomenutí: základních etap účinného mytí rukou, četnosti – před každým započetím práce, po použití záchodu, po loupání zeleniny, po manipulaci s vejci, s drůbeží,

 • Umístěním vývěsky u východu ze záchodu, která připomene důležitost mytí rukou.

 • Dohledem nad dostatečným zásobováním míst pro mytí rukou; četnost: každé ráno a během dne; odpovědnost: za dohled nad zásobováním odpovídá:... . a v případě zjištěné odchylky upozorní vedoucího.

 • Místa pro mytí rukou musí být vybavena tekutým mýdlem, vhodným kartáčkem a systémem sušení na jedno použití (jako jsou papírové ručníky na jedno použití a koš na ně)

Hygienické minimum pro práci s potravinami:

 • jak organizovat práci z časového a prostorového hlediska, aby se zabránilo křížové kontaminaci mezi produkty, mezi výrobky a prostředím, např. vysvětlit rozmístění úkolů v průběhu týdne nebo dne, podle pracovních směn nebo pracovníků

 • jak organizovat pohyb a uložení potravin ve skladu dovolující dodržet pravidlo první dovnitř – první ven

 • jak uspořádat pohyb a uložení potravin v chladírnách, aby nedocházelo ke křížové kontaminaci (vyhrazením zón, ochranou výrobků...)

 • vysvětlení organizace prodeje a dopravy, která zabraňuje křížové kontaminaci a udržuje požadovanou teplotu výrobků,

 • výcvik schopnosti posoudit správnost provádění některých operací nebo kvality potravin (surovin, výrobků)

Poučení o účincích konkrétních nebezpečných škodlivin používaných u zaměstnavatele

Požární minimum

Seznámení s požárními řády pracoviště, pokud jsou určeny

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

Pozor na požáry

 • nekuřte a nemanipulujte s ohněm tam, kde je to výslovně zakázáno!

 • hořlavé, snadno vznětlivé a zápalné látky ukládejte na určené místo, ne blízko zdroje ohně, v jejich blízkosti neškrtejte zápalkami či zapalovačem!

 • dbejte, aby byl zajištěn volný přístup k hasicím přístrojům a k místům s hasicími prostředky!

 • zajistěte, aby nouzové východy byly zcela průchodné!

 • při vzniku požáru nepodléhejte panice, účinky požáru nikdy nepodceňujte, naučte se správně ovládat hasicí přístroje, znejte jejich správné použití.

Seznámení s požárně nebezpečnými místy pracoviště

Přístupové cesty na konkrétní pracoviště a důraz na jejich řádné používání

Seznámení s požárními poplachovými směrnicemi

Požární kniha

Způsob evakuace osob

Rozmístění přenosných hasicích přístrojů na pracovišti

Sankce při porušování povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně

Umístění hlavního vypínače elektrického proudu, hlavního uzávěru vody, plynu

Zacházení s používanými hořlavinami a jinými látkami škodlivými zdraví

Ostatní důležité informace dle konkrétního pracoviště, např.

 • Odpadové hospodářství

  • Nakládání s odpady (pozůstatky z výrob a spotřeby, výrobky, které neodpovídají požadované jakosti, výrobky s prošlou lhůtou spotřeby, materiály kontaminované nebo znečištěné běžnou činností – obalové materiály, nádoby)

  • Kategorizace odpadů – 4 skupiny – skupina 02 odpady z prvovýroby, skupina 15 – odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny aj. (obaly papírové, lepenkové, plastové, dřevěné, kovové atd.), skupina 16 – odpady jinak neurčené (pneumatiky, akumulátory, baterie aj.), skupina 20 – komunální odpady – živnostenské a průmyslové odpady, včetně složek z odděleného sběru (papír, sklo, plasty, kovy atd.)

  • Povinnosti původců odpadů při sběru a výkupu odpadů (např. shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií apod.)

  • Ustanovení pro zařízení poskytující stravovací služby – nutnost zřízení odděleného skladu organického odpadu; nádoby na odpad ve stravovacím zařízení vyrobeny ze snadno omyvatelného materiálu, uzavíratelné a označeny, že jsou určeny k tomuto účelu)

  • Odpadní vody

 • Nakládání s obaly

  • Vratné zálohované obaly

  • Zpětný odběr použitých obalů

   Školení pro zaměstnance jiných zaměstnavatelů, resp. agenturních zaměstnanců

   Bezpečnostní pravidla pro zaměstnance jiných zaměstnavatelů

  • požární nebezpečí, nebezpečí plynových otrav, poleptání,

  • rizika na pracovištích zaměstnavatele a provedená opatření,

  • všeobecná ustanovení (zákaz kouření, práce s otevřeným ohněm, vstup do cizích provozoven, manipulace s výrobním zařízením aj. Zákaz přinášení alkoholických nápojů a jiných návykových látek na pracoviště zaměstnavatele a čištění oděvů v hořlavinách)

  • druhy pracovišť,

  • zajišťování bezpečnosti práce,

  • práce na vyčleněném pracovišti,

  • práce na nevyčleněném pracovišti,

  • zahájení a skončení práce,

  • práce s elektrickým zařízením a se zdvihadly,

  • první pomoc

První pomoc

Nezapomeň!

První pomoc při stavech ohrožujících život:

 1. Provádějte resuscitaci,

  při zástavě dechu: okamžitě provádějte umělé dýchání

  při zástavě srdce: okamžitě provádějte masáž

  při bezvědomí: uložte postiženého do stabilizované polohy na bok a zajistěte, aby neprochladl

 2. Zajistěte co nejrychlejší lékařskou pomoc

  Pamatuj si důležitá telefonní čísla

  První pomoc 155, Hasiči 150, Policie 158 Integrovaný záchranný systém 112 a na pracovišti je měj vždy po ruce.

Nebezpečné látky a přípravky nepatří nikdy do nádob zaměnitelných s obaly na potraviny!

Látky ve sprejích se stlačeným hnacím plynem mohou být extrémně hořlavé.

Varovné pokyny:

,,Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření, teplotám nad 50 °C.“

,,Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně“

,,Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty“

"Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření“

"Uchovávejte mimo dosah dětí“

Největší nebezpečí pro zdraví se skrývá pod symboly:

Žíravý a Vysoce toxický

 • je nutná zvýšená opatrnost při nakládání s takto označenými látkami!!!

­Rozsah vstupního školení

Rozsah vstupního školení na pracovišti nových a převedených zaměstnanců se doporučuje v trvání 2–3 hodin (podle složitosti pracoviště)

Doklady o ověření znalostí

Další součástí dokumentace o školeních o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou doklady o ověření znalostí, jež má zaměstnavatel u svých zaměstnanců pravidelně provádět.

Způsob ověření znalostí zákoník práce zaměstnavateli nepředepisuje, ponechává na něm, jakou formu zvolí. Může to být ústní pohovor nebo ústní zkouška, písemná zkouška testem nebo kombinovaná zkouška. Obvykle používaná je písemná zkouška testem, který má na základě provedeného školení rekapitulovat nejdůležitější zásady, jež jsou zaměstnanci povinni dodržovat podle právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale také podle požadavků a pokynů zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pokud zaměstnavatel zvolí ústní pohovor nebo zkoušku, je žádoucí, aby o obsahu tohoto pohovoru nebo zkoušky pořídil rovněž písemný doklad prokazující, jaký okruh otázek byl předmětem ověření znalostí.

Poznámka: Rozsah testů stanovuje zaměstnavatel podle složitosti vykonávaných činností a bezpečnostně technických nároků na provedení těchto činností. Test musí obsáhnout zásadní požadavky bezpečnosti práce, jejichž dodržování bude u zaměstnance vyžadováno a kontrolováno. Pro dostatečné ověření znalostí zpravidla postačuje 20 až 30 otázek, zaměstnavatel však může použít i testy rozsáhlejší.

Zaměstnavatel si může vybrat z několika forem testu:

 • test subjektivní (volné odpovědi na položené otázky)

 • test objektivní (předem stanovené odpovědi na položené otázky; může jít o vícenásobnou volbu s jednou správnou odpovědí nebo o vícenásobnou volbu s více správnými odpověďmi, dále o test řadicí – určení správného pořadí kroků, objektů..., dále test přiřazovací – spojování položek ze dvou seznamů, dále dvoučlenná volba – posuzování stanoviska, dále vybavovací – vybavení si určitého faktu, dále testy s volnými odpověďmi – na doplnění).

Doklady o kontrolách dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zákoník práce požaduje po zaměstnavateli, aby soustavně vyžadoval a kontroloval, jak zaměstnanci dodržují zásady bezpečné práce, s nimiž byli řádně seznámeni v rámci školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále formou seznámení s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik a rovněž prostřednictvím pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato povinnost zaměstnavatele je významnou součástí plnění úkolů především vedoucích zaměstnanců, kteří kontrolují práci svých podřízených zaměstnanců včetně toho, jak zaměstnanci plní své povinnosti v oblasti BOZP dané jim zákoníkem práce. O kontrolách na pracovištích je žádoucí vést písemné doklady a zaznamenávat do nich všechna zjištění o stavu na pracovišti v době, kdy kontrola byla provedena, v případě nedostatků uvést i přijatá opatření k nápravě.

Ověření znalostí

Příklady všeobecných otázek pro sestavení testu

A. Otázky z právní úpravy bezpečnosti práce

Jaké základní hledisko podle zákoníku práce uplatňuje zaměstnavatel při zajišťování BOZP?

a) zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce,

b) zaměstnavatel je povinen zajistit zdravotně nezávadné prostředí,

c) zaměstnavatel je povinen zajišťovat podmínky pro řádný výkon práce.

Při vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů a přijímání opatření k jejich odstranění je zaměstnavatel povinen zejména:

a) pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav technické prevence a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek,

b) přizpůsobovat stav svých pracovišť vývoji nejnovějších poznatků vědy a techniky,

c) organizovat práci tak, aby nedocházelo k pracovním úrazům nebo ohrožení nemocí z povolání.

Jaká povinnost vzniká zaměstnavateli v případě, že rizika na pracovištích nelze odstranit?

a) vyhodnotit rizika a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno,

b) bez odkladu oznámit příslušné pojišťovně, u které je pojištěn zákonným pojištěním odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, zvýšenou možnost vzniku škodné události,

c) ve zvýšené míře dbát o zlepšování pracovních podmínek.

Je nutné v rámci prevence rizik zajistit na pracovištích zaměstnavatele zaměstnance, kteří organizují poskytnutí první pomoci?

a) ano, s přihlédnutím k druhu činnosti a velikosti pracoviště,

b) ano, pokud tak rozhodne orgán ochrany veřejného zdraví,

c) ano, doporučí-li to zařízení závodní preventivní péče.

Nelze-li rizika možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen:

a) umístit bezpečnostní značky a zavést signály, poskytující informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

b) upozornit zaměstnance na zvýšenou možnost pracovních úrazů,

c) vydat zákazy některých prací na takových pracovištích.

Zaměstnavatel podle zákoníku práce nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával práce, které:

a) neodpovídají jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti,

b) vyžadují souhlas orgánů státního odborného dozoru nebo orgánů ochrany veřejného zdraví,

c) vzhledem ke zvýšeným nárokům jsou upraveny zvláštními předpisy.

Kdy je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky?

a) nelze-li rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními v oblasti organizace práce,

b) má-li zaměstnanec důvodné podezření, že je bezprostředně a vážně ohrožován při výkonu práce na zdraví nebo na životě,

c) požádá-li o ně zaměstnanec se zřetelem na rizika možných ohrožení své bezpečnosti a zdraví.

Jaké další náležitosti, kromě osobních ochranných pracovních prostředků, je zaměstnavatel povinen podle zákoníku práce poskytovat zaměstnancům s přihlédnutím k charakteru práce a pracovních podmínek?

a) mycí, čisticí a dezinfekční prostředky, též ochranné nápoje,

b) prostředky pro zjišťování a signalizování rizik a škodlivin na pracovišti,

c) regenerační krémy a masti.

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. stanoví, že osobní ochranné pracovní prostředky musí mj.:

a) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců,

b) být ukládány po skončení práce na místo určené zaměstnavatelem nebo místo k tomu obvyklé,

c) zamezovat ohrožení přenosnými chorobami.

S používáním osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnanec:

a) musí být seznámen,

b) může být seznámen,

c) musí být seznámen, pokud o to požádá.

V případě vzniku pracovního úrazu je zaměstnavatel povinen v prvé řadě:

a) zajistit

Nahrávám...
Nahrávám...