Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor testu školení o požární ochraně vedoucích zaměstnanců

8.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.15.3
Vzor testu školení o požární ochraně vedoucích zaměstnanců

Josef Černý

Vzor

TEST

k ověření znalostí získaných školením o požární ochraně vedoucích zaměstnanců

Zaměstnavatel ........................ (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)

zastoupený ............................................ 

k ověření znalostí získaných školením o požární ochraně vedoucích zaměstnanců

1. Jak postupuje orgán státního požárního dozoru – HZS kraje, vyjde-li najevo, že právnická osoba se nesprávně začlenila do kategorie z hlediska požárního nebezpečí? (§ 4 odst. 5 zákona č. 133/1985 Sb., o PO)

a) orgán státního požárního dozoru - HZS kraje rozhodne o správném začlenění právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou provozovaných činností z hlediska požárního nebezpečí

b) orgán státního požárního dozoru - HZS kraje právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě uloží provést nové začlenění provozovaných činností z hlediska požárního nebezpečí a předložit je orgánu SPD ke schválení

c) orgán státního požárního dozoru - HZS kraje právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě uloží provést ve stanovené lhůtě nové začlenění provozovaných činností z hlediska požárního nebezpečí

2. Za činností se zvýšeným požárním nebezpečím se z hlediska požárního nebezpečí považují činnosti:

(§ 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb.)

a) v budovách o 15 a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 45 m

b) při nichž se vyrábějí nebo plní do zásobníků, cisteren nebo nádob hořlavé kapaliny nebo hořlavé plyny anebo hoření podporující plyny s roční produkcí 5.000 tun a vyšší

c) při nichž se vyskytují v jednom prostoru nebo požárním úseku látky a směsi klasifikované podle zvláštního právního předpisu upravujícího oblast chemických látek jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, nebo látky a směsi, které splňují kritéria tříd a kategorií nebezpečnosti 2.3; 2.6 a 2.7; 2.8 typy A až F; 2.9 až 2.14 a 2.15 typy A až F stanovených v přímo použitelném předpisu Evropské unie, pokud celkové množství těchto látek a směsí přesahuje 1 000 kg v pevném stavu nebo 250 litrů v kapalném stavu 

3. V jakých časových termínech se opakuje školení o PO u zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců? 

(§ 23 odst. 2 a § 23 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.)

a) u zaměstnanců nejméně jednou za rok a u vedoucích zaměstnanců nejméně jednou za dva roky¨

b) u zaměstnanců nejméně jednou za dva roky a u vedoucích zaměstnanců nejméně jednou za tři roky

c) u zaměstnanců nejméně jednou za rok a u vedoucích zaměstnanců nejméně jednou za tři roky

4. Správními úřady na úseku požární ochrany jsou podle zákona o PO: 
(§ 23 zákona č. 133/1985 Sb., o PO)

a) Ministerstvo vnitra a hasičský záchranný sbor kraje

b) Republiková, regionální a místní Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska

c) Krajský úřad a obecní úřad s rozšířenou působností

5. Proti rozhodnutí o vyloučení věci z užívání, zákazu činnosti nebo zastavení provozu se:  (§ 36 odst. 4 zákona č. 133/1985 Sb., o PO)

a) nelze odvolat

b) lze odvolat do tří dnů od okamžiku ústního oznámení výroku rozhodnutí, přičemž odvolání nemá odkladný účinek

c) lze odvolat do tří dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí; podání odvolání nemá odkladný účinek

6. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím (§ 4 odst. 2 a 3 zákona o PO) jsou mimo jiné povinny zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení způsobem a ve lhůtách stanovených: (§ 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o PO)

a) výrobcem zařízení

b) podmínkami požární bezpečnosti

c) podmínkami požární bezpečnosti nebo výrobcem zařízení

7. Pro svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření se jejich zajištění prokazuje:  (§ 3 odst. 1 vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách)

a) písemně

b) ústně prostřednictvím vedoucího zaměstnance zaměstnavatele, v jehož působnosti je toto svařování prováděno

c) ústně prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany, který plní určené úkoly právnické osoby na úseku požární ochrany

8. Jak často se opakuje školení o požární ochraně osob zajišťujících požární ochranu v mimopracovní době a době sníženého provozu  (§ 23 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.)

a) nejméně jedenkrát za dva roky

b) nejméně jedenkrát za tři roky

c) nejméně jedenkrát za rok

9. Spalinovou cestou se rozumí: (§ 43 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)

a) dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší

b) průduch komína

c) kouřovod

10. Potřísněné látky použité k odstranění rozlitých hořlavých kapalin: 
(čl. F. 1.7. Přílohy F - Normativní ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci, účinnost srpen 2003, Z1 02.2006)

a) nesmí být uloženy v prostorách s výskytem hořlavých kapalin

b) smí být uloženy v prostorách s výskytem hořlavých kapalin v nehořlavých nádobách s víkem

c) smí být umístěny v prostorách s výskytem hořlavých kapalin

 

11. Čištění používané spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně nebo spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty) je možné provádět:

(§ 44 odst. 2 zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)

a) jen oprávněnou osobou

b) svépomocí

c)  po zaškolení oprávněnou osobou svépomocí

12. Tlakové nádoby na plyny – láhve a sudy:  (ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla, Z1 12.2015, účinnost 1.2.2011)

a) nemusí být zajištěny proti pádu (láhve) a samovolnému pohybu (sudy)

b) musí být zajištěny proti pádu (láhve) a samovolnému pohybu (sudy)

c) musí být zajištěny proti pádu (láhve) a samovolnému pohybu (sudy), v případech, když obsahují hořlavé a výbušné plyny 

13. Hasicí přístroje se umísťují tak, aby byly:  (§ 3 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.)

a) snadno viditelné

b) snadno viditelné a dosažitelné

c) snadno viditelné a volně přístupné. Je-li to nezbytné (např. z provozních důvodů), lze hasicí přístroje umístit i do skrytých prostor

14. Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou: 
(§ 7 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.)

a) za 2 roky

b) za 3 roky

c) za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší

15. U stavby, jejíž užívání bylo započato přede dnem účinnosti vyhlášky č. 23/2008 Sb., o stanovení technických podmínek požární bezpečnosti staveb, měly být podmínky požární ochrany pro užívání staveb podle § 30 této vyhlášky splněny od nabytí její účinnosti do (§ 32 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.)

a) do 6 měsíců

b) do jednoho roku

c) do 5 let 

16. Orgán státního požárního dozoru - HZS kraje termín provedení komplexní požární kontroly: (§ 45 č. 246/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.)

a) nemusí předem písemně ani jinak oznamovat 

b) oznamuje telefonicky, faxem nebo písemně nejméně 5 pracovních dnů před jejím zahájením

c) oznamuje písemně, nejméně 5 kalendářních dnů před jejím zahájením

17. Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek se provádí:  (§ 24 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.)

a) před zahájením činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím

b) před zahájením provozování činností bez ohledu na míru požárního nebezpečí

c) jen před zahájením provozování činností, při kterých se používá otevřený oheň v přítomnosti hořlavých látek 

18. Rozsah a obsah školení zaměstnanců o požární ochraně určuje: 

(§ 26 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.)

a) právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba tematickým plánem a časovým rozvrhem školení o PO

b) osoba odborně

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: