dnes je 22.6.2024

Input:

Vztah právního předpisu a technické normy

7.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1.5
Vztah právního předpisu a technické normy

JUDr. Anna Janáková

Technické normy doplňují nekompletní právní požadavek (požadavek stanovený v právních předpisech). Právní předpis nemůže jít do podrobností (způsobů výpočtů různých hodnot apod.) uvedených na mnoha stránkách norem. Právní předpis stanoví pouze základní podmínky (právní požadavek) s tím, že na příslušné české technické normy odkazuje. Ze zákona č. 22/1997 Sb. vyplývá, že shoda s technickou normou je jedním ze způsobů, jak je možno stanovené požadavky právního předpisu splnit. Je tedy technickým vyjádřením obecného právního požadavku, který však může být splněn i jinými prostředky.

Smysl odkazu na technické normy

Odkazy na technické normy mají za cíl konkretizovat požadavky obsažené v právních normách a chránit tak veřejný zájem a bezpečnost. Účelem splnění detailních právních nároků je především jakost výrobků, ochrana zdraví a života lidí, bezpečnost práce a technických zařízení, požární ochrana, tvorba a ochrana životního prostředí, ochrana majetku a dalších zájmy. Tyto požadavky často vyplývají z mezinárodních dohod, kterými je Česká republika vázána (v poslední době přicházejí zejména z oblasti Evropské unie).

Existence technických norem a odkaz na ně v právních předpisech jsou nezbytné pro to, aby právní předpisy České republiky nebyly neúčelně zatěžovány množstvím detailních právních požadavků. Právní předpis nemůže jít do podrobností (způsobů výpočtů různých hodnot apod.) uvedených na mnoha stránkách norem. Právní předpis stanoví pouze základní podmínky s tím, že na příslušné české technické normy odkazuje, a informuje, kde lze nalézt podrobné řešení dané problematiky.

Vyžadování technické normy právním předpisem

Existuje však celá řada případů, kdy je dodržení požadavků konkrétních českých technických norem vyžadováno zákonem, nařízením vlády nebo vyhláškou. Povinnost postupovat při určité činnosti v souladu s českými technickými normami může vzniknout především na základě ustanovení právního předpisu, které stanoví, že ve vztazích upravených tímto právním předpisem je nutno dodržovat české technické normy. V těchto případech již lze o určité závaznosti těchto norem hovořit. Technické normy tedy nejsou obecně závazné, v určitých případech se však stanou obecně závaznými, pokud na ně konkrétní právní předpis výslovně odkáže.

Formy odkazu na ČSN

Odkazy na technickou normu v právních předpisech mohou mít podle nálezu Ústavního soudu č. 241/2009 Sb.z hlediska jejich síly formu odkazu výlučného (povinného) nebo (indikativního), přičemž:

  • výlučný odkaz určuje shodu s technickou normou, na kterou se odkazuje, jako jediný způsob splnění příslušného ustanovení daného právního předpisu. Technická norma tak doplňuje nekompletní právní požadavek, a stává se tak vlastně součástí právního předpisu. Tím vzniká povinnost řídit se ustanoveními příslušné normy pro ty subjekty, kterých se daný právní předpis týká. I když ani v tomto případě většinou nejde o obecnou závaznost, je možno říci, že ve vztahu k plnění požadavků příslušného předpisu se odkazovaná norma nebo její část stává závaznou. Podle právního názoru ÚNMZ zveřejněného na jeho webových stránkách zezávaznění technických norem formou přímého odkazu odporuje ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb. Ve svém názoru ÚNMZ dále uvádí, že zezávaznění technických norem je nadto řešeno zpravidla podzákonnými prováděcími právními předpisy (nařízeními vlády, vyhláškami) a z tohoto důvodu nelze vůči zákonu č. 22/1997 Sb. uplatnit princip lex specialis derogat legi generali (jde o princip převzatý z římského práva, který znamená, že pokud existuje rozpor mezi ustanoveními dvou právních předpisů stejné právní síly, pak má přednost konkrétnější/specifický právní předpis oproti obecnějšímu).
    Jak uvádí ÚNMZ, forma výlučného odkazu je využita např. ve vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, a dále např. v ustanovení § 20 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání

Nahrávám...
Nahrávám...