dnes je 22.6.2024

Input:

Zajištění a určení zaměstnanců

15.4.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.1
Zajištění a určení zaměstnanců

JUDr. Anna Janáková

V návaznosti na rámcovou směrnici 89/391/EHS (viz část 8/2.2 této publikace) zákoník práce v platném znění stanoví, že zaměstnavatel je povinen zajistit a určit potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru ČR a Policie ČR a organizují evakuaci zaměstnanců.

Potřebný počet

Zákoník práce neobsahuje číselný klíč ke stanovení počtu zaměstnanců, stanoví jen, že zaměstnavatel je povinen jich zajistit a určit potřebný počet, a to s ohledem na:

  • druh činnosti ve firmě (druh činnosti může dopředu určovat určité druhy mimořádných událostí: doly – zával, výbuch plynu, těžba v lese – pád stromu, laboratoř – únik biologických činitelů apod.) a

  • velikost pracoviště (u velkých pracovišť bude třeba větší počet těchto osob, u rozptýlených pracovišť bude třeba dbát na to, aby byly tyto osoby na všech pracovištích).

Potřebný počet určených zaměstnanců bude také ovlivněn organizačním uspořádáním ve firmě (tedy např. členěním na dílny, úseky, čety, poschodí) a rozmístěním pracovišť (poschodí, haly apod.).

Při zohlednění všech shora uvedených skutečností potřebný počet zaměstnanců k plnění úkolů podle ust. § 102 odst. 6 zákoníku práce stanoví zaměstnavatel sám.

Povinnost "zajistit a určit“ potřebný počet osob v sobě obsahuje jednak cíl, kterého má zaměstnavatel dosáhnout a jednak způsob, jakým to bude provedeno.

Zajištění

Osoby určené zaměstnavatelem k plnění úkolů podle ust. § 102 odst. 6 zákoníku práce musejí být z řad vlastních zaměstnanců; nemůže se jednat o externí služby. Zaměstnavatel provádí jejich výběr především prostřednictvím vedoucích zaměstnanců příslušných organizačních útvarů. Pokud by zaměstnanec nesouhlasil s výkonem této činnosti, nemůže ho zaměstnavatel k takové činnosti nutit a určit.

Výběr

Zaměstnavatel by měl vybírat z těch zaměstnanců, kteří splňují určité požadavky, jako:

  • ochota poskytovat a organizovat první pomoc, zajišťovat přivolání složek integrovaného záchranného systému a organizovat evakuaci. Plnit takové úkoly může zaměstnanec jen dobrovolně, nelze mu tuto činnost nařídit.

  • schopnost poskytovat a organizovat první pomoc, zajišťovat složky integrovaného záchranného systému a organizovat evakuaci. Tyto schopnosti záleží na teoretických znalostech, praktických dovednostechschopnosti jednat v mimořádných situacích (zachování si "chladné hlavy“, schopnost improvizace).

Pokud zaměstnanec akceptuje to, že bude plnit úkoly ve smyslu ust. § 102 odst. 6 zákoníku práce (tedy být určen k plnění těchto úkolů), vznikají mu určité povinnosti s tím spojené; např. účastnit se školení, disponovat příslušným vybavením, plnit stanovené povinnosti, pokud dojde k mimořádné události a k jejímu zdolávání.

Určení

Zákoník práce v souvislosti s uvedením do pozice "určeného zaměstnance“ používá termín "určit“, což je pojem, který nemá pracovněprávní význam (na rozdíl od např. jmenování a volby apod.). Forma je nechána zcela

Nahrávám...
Nahrávám...