dnes je 25.5.2024

Input:

Zákaz kouření - úvod do problematiky

3.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.3.6.1
Zákaz kouření – úvod do problematiky

JUDr. Anna Janáková

Související právní předpisy:

 • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zejména ust. § 2 a následující.

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména ust. § 103 odst. 1 písm. l) a § 106 odst. 4 písm. e).

 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ust. § 7 odst. 5.

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zejména ust. § 24 odst. 1 písm. e), § 92 odst. 4 písm. v), § 92h písm. v).

 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ust. § 18 odst. 3 písm. l), § 21 odst. 6 písm. a), § 38 odst. 1 písm. a), § 41 odst. 5.

 • Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, zejména ust. § 47 písm. g).

 • Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích příloha č. 3, bod XIV – Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce.

 • Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat, ust. § 3 odst. 1.

 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ust. § 7 odst. 1 písm. d) a odst. 2 a 3, § 9 odst. 6, § 41 odst. 5, § 44 odst. 1, § 46.

 • Vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/2002 Sb., o důlní degazaci, zejména ust. § 13 odst. 5.

 • Vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ust. § 17 odst. 6 a § 167.

 • Vyhláška Českého báňského úřadu č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, zejména ust. § 15.

 • Vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, zejména ust. § 21 odst. 10 a § 44.

 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství č. 25/1960 Sb., o ochranných opatřeních v brucelózních stájích a izolátech, ust. § 8.

 • Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, příloha, bod 3 – značky zákazu.

 • Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky.

 • Zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu ust. § 150

 • Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ust. § 125.

 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zejména ust. § 17 odst. 1 písm. f), a ust. § 30 písm. f).

Charakteristika kouření

Kouření je lidskou činností, kdy je držen zapálený tabákový výrobek a při spalování zpravidla tabáku (v cigaretě, doutníku, dýmce či ve vodní dýmce apod.) je uvolňován a vdechován/vydechován kouř. Kouření často pro kuřáky přestavuje určitý společenský význam a také určitý způsob relaxace.

Aktivní a pasivní kouření

Kouření je aktivním kouřením pro toho, pro toho, kdo sám kouří cigaretu, doutník, dýmku apod. Aktivní kouření ohrožuje nejen kuřáky samotné, ale ovlivňuje i ještě nenarozený plod.

Pasivní kouření je nedobrovolné kouření spojené s pobytem v uzavřeném nebo i otevřeném prostoru s kuřákem. Kouř vdechovaný pasivním kouření má zdroj v doutnajícím konci cigarety kuřáka, když zrovna nepotahuje kouř, a dále ve vzduchu vydechovaném kuřákem.

Nežádoucí účinky kouření na lidský organismus

Vedle pozitivně vnímaných pocitů při kouření, které vnímají kuřáci, však kouření může způsobovat nesoustředěnost a rozptýlenost při výkonu práce, pokud pracovník při ní kouří, může působit jako zdroj jiskry iniciující oheň nebo výbuch, a je škodlivé pro zdraví samotných kuřáků i nekuřáků.

Škodlivost kouření na zdraví

Medicínsky byla prokázána škodlivost kouření spojená se vznikem karcinomu plic a dalších onemocnění a od začátku tohoto století se vede proti kouření komplexní kampaň.

Nová právní úprava ochrany před škodami způsobenými kouřením

S právní účinností od 31. května 2017 v České republice platí nový zákon č. 65/2017 Sb., který reguluje nově ochranu zdraví před škodlivými účinky návykových látek, včetně kouření. Citovaný zákon definuje řadu pojmů, souvisejících s kouřením, z nichž uvádíme nejdůležitější:

TABÁKOVÝ VÝROBEK

výrobek, který může být užíván a obsahuje, byť částečně, tabák, ať už geneticky upravený nebo neupravený

KUŘÁCKÁ POMŮCKA

pomůcka určená či obvykle používaná ke kouření, vdechování, šňupání, sání nebo žvýkání tabáku nebo kouření bylinných výrobků určených ke kouření, s výjimkou zápalek, zapalovače, popelníku a pomůcky plnící převážně funkci uměleckého předmětu nebo funkci dekorační

ELEKTRONICKÁ CIGARETA

výrobek, který lze použít pro užívání výparů obsahujících nikotin nebo jiných

Nahrávám...
Nahrávám...